Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj137
mod_vvisit_counterWczoraj28
mod_vvisit_counterTen tydzie?215
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?107
mod_vvisit_counterTen miesi?c342
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c902
mod_vvisit_counterWszystkie208091

Informacje - sierpie? 2020

Drukuj

POWRT DO SZK? OD WTORKU, 1-GO WRZE?NIA 2020 R. ?

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przyzna? podczas konferencji prasowej, ?e 1 wrze?nia 2020 roku rozpocznie si? normalnie rok szkolny pomimo panuj?cej pandemii koronawirusa a szko?y powinny wrci? do tradycyjnego sposobu nauczania.

Wi?kszo?? powiatw w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, ktra pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali si? do powrotu tradycyjnych zaj?? w szko?ach. Jedynie kilku powiatach "??tych" i "czerwonych" mog? by? dodatkowe obostrzenia - poinformowa? szef MEN Dariusz Piontkowski.

===============================================================================================

W ?rod?, 12 sierpnia 2020 r. szef resortu edukacji przedstawi? 10 zasad dla ucznia, do ktrych ka?dy powinien si? stosowa? od 1 wrze?nia 2020 r.:

HARMONOGRAM KONFERENCJI DYREKTORW INAUGURUJ?CYCH ROK SZKOLNY 2020/2021.

.

Informacje - lipiec 2020

Drukuj

.

Informacje - czerwiec 2020

Drukuj

Informacje o wydarzeniach zwi?zkowych w czerwcu 2020 r.

Komunikat z obrad otwartego dla cz?onkw Rady Sekcji Prezydium 16 czerwca 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku (odby?o si? 16 czerwca 2020 r. w Sali Akwen):

1/ Przedstawiono komunikat z obrad Prezydium (on-line) 2 czerwca br., w tym informacj? o wys?anym do Ministerstwa Edukacji Narodowej za po?rednictwem w?adz Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??: Apelu ws. wycofania si? z konsultacji w szko?ach; Skardze ws. braku odpowiedzi na problemy przes?ane po konferencji Problemy bibliotekarzy szkolnych z udzia?em przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (odby?a si? 11. 02. 2020 r. w Gda?sku).

2/ Wyniki Ankiety ws. p?ac. Omwiono wnioski wynikaj?ce z ankiety ws. wynagrodze? za godziny ponadwymiarowe od czasu zawieszenia pracy szk? 12 marca 2020 r. (podzi?kowania dla komisji mi?dzyzak?adowych i zak?adowych, ktre przes?a?y ankiety).

3/ Decyzje p?acowe gmin. Przedstawiono sytuacj? ws. problemw zwi?zanych z wynagrodzeniami w okresie epidemii w gminie Szemud oraz dzia?ania w?adz w tym zakresie KM Wejherowo, w ktrym to organie prowadz?cym w ogle nie wyp?aca si? nadgodzin z tytu?u kszta?cenia na odleg?o??, podejmuje si? decyzje o redukcji niektrych obszarw pracy szk? i wynikaj?cego z niej zmniejszenia zatrudnienia. Przyj?to plan dalszych dzia?a? w tym zakresie z udzia?em przewodnicz?cego ZRG Krzysztofa Do?li.

4/ Epidemiczna prywatyzacja o?wiaty. W zwi?zki z wnioskami wynikaj?cymi z badania ankietowego oraz sytuacji p?acowej w gminie Szemud (ale te? w wybranych placwkach powiatu kwidzy?skiego oraz Miasta i Gminy Gniew) postanowiono wyst?pi? do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za po?rednictwem KSOiW NSZZ Solidarno??) ws. potrzeby uregulowa?, ktre uniemo?liwi? zbyt du?e rozwarstwienie p?ac w szko?ach prowadzonych przez r?ne organy prowadz?ce, zahamuj? zjawiska tzw. epidemicznej prywatyzacji o?wiaty.

5/ Warunki trudne kszta?cenia na odleg?o??. Postanowiono wyst?pi? do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za po?rednictwem KSOiW NSZZ Solidarno??) o wprowadzenie odpowiednich zapisw prawnych uznaj?cych kszta?cenie na odleg?o?? jako edukacj? prowadzon? w warunkw trudnych. Jednocze?nie przygotowano projekt pisma danej KZ/KM do organw prowadz?cych na swoim terenie dzia?ania o rekompensaty finansowe z tego tytu?u poprzez zwi?kszenie puli przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz przeznaczenie na ten cel zaoszcz?dzonych ?rodkw w funduszu wynagrodze? przedszkoli, szk? i placwek o?wiatowych.

6/ Konsultacje jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowano do wykorzystania przez KZ/KM projekt pisma do dyrektorw szk? ws. zap?aty za konsultacje prowadzone metod? tradycyjn? lub on-line, zgodnie z art. 42 ust. 2d Karty nauczyciela i 6 ust. 3 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7/ Biuletyn Sekcji. Ustalono zasady pracy nad Biuletynem Sekcji na rok szkolny 2020/2021. B?dzie opracowany w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Sekcji oraz w formie plakatu reklamuj?cego jego zawarto??. Uwagi, propozycje KZ/KM mog? zg?asza? do ko?ca czerwca br.

8/ Stypendia. Omwiono komunikat ws. XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarno??. Przypomniano, ?e wnioski sk?ada si? do 20 lipca br. koniecznie na druku z 2020 r. (znajduj? si? do pobrania na stronie internetowej Zarz?du Regionu, Sekcji https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku/, Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy). Opinia nauczyciela-wychowawcy, inne mog? by? do??czone w wersji zeskanowanej. Musi by?, jako warunek regulaminowy, do??czona wypowied? ucznia nt. Moje spotkania z Solidarno?ci?. Zaapelowano tak?e o wp?aty na Fundusz.

9/ Zaapelowano o przes?anie informacji o liczbie cz?onkw wed?ug stanu na 30 czerwca 2020 r. 10/ 40-lecie Zwi?zku. Przedstawiono propozycje do organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia Zwi?zku wst?pnie 8 wrze?nia br. Przypomniano o mo?liwo?ci zamawiania przez KZ/KM znaczkw z okazji czterdziestolecia Solidarno?ci i organizacji uroczystych zebra? na swym terenie dzia?ania. Informacje szczeg?owe o zestawach znaczkw pod linkiem https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci/

11/ Publikacja. Przekazano informacj? o przygotowywanej publikacji Niepokorni. Czterdzie?ci lat o?wiatowej Solidarno?ci na terenie Ziemi Puckiej i losy nauczycieli Piotra Wasilewskiego i Ewy Mu?y, o wr?czeniu Krzy?a Wolno?ci i Solidarno?ci (po?miertnie), o ods?oni?ciu tablicy 1 wrze?nia 2020 r. w Pa?stwowym Zespole Szk? w K?aninie, po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 12 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powodw politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu.

12/ Podzi?kowania za rok szkolny 2019/2020. Przekazano podzi?kowania za mijaj?cy, niezwykle trudny rok szkolny cz?onkom NSZZ Solidarno?? i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat?. Z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach.

W imieniu Sekcji, Wojciech Ksi??ek

Informacje - maj 2020

Drukuj

Pandemia koronawirusa na ?wiecie i w Polsce jeszcze si? nie sko?czy?a, jednak mimo wzrostu liczby zaka?e? w naszym kraju obostrzenia s? luzowane.

. . .

Informacje - kwiecie? 2020

Drukuj

Polska szko?a

RZECZNIK NSZZ S O TARCZY

Informacje - marzec 2020

Drukuj

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 10 marca 2020 r. odby?a si? Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). W trakcie obrad m. in.:

1/ Przedstawiono informacj? z Rady Sekcji 7 stycznia 2020 r.

2/ Przedstawiono komunikat z konferencji nt. Problemw nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych, a tak?e przyj?te wnioski, pismo do MEN, Apel do JST (znajduj? si? na stronie internetowej Sekcji). Omwiono tak?e pismo z Sekcji do dyrektorw szk? ws. uwzgl?dniania przez nich, przy okre?laniu oceny ryzyka zawodowego konkretnych wyzwa? stoj?cych przed bibliotekarzami w danej szkole (pismo zostanie rozes?ane odr?bnie).

3/ Mec. Tomasz Gryczan przedstawi? wnioski wynikaj?ce z dyskusji i rozmw z MEN nt. komisji dyscyplinarnych, w tym potrzeby korekt art. 75 ustawy karta Nauczyciela (np. wyd?u?enie z 3 do 14 dni decyzji dyrektora o skierowaniu danej sprawy do komisji dyscyplinarnej, zdefiniowania prawnego poj?cia dobro dziecka, inne). Mecenas udziela? tak?e porad prawnych cz?onkom Rady.

4/ Dyskutowano nt. podwy?ek w 2020 r. dla nauczycieli i pracownikw administracji i obs?ugi szk?, sytuacji w o?wiacie, dzia?a? podejmowanych przez Sekcj?.

5/ Podj?to decyzj? o omwieniu sytuacji pracownikw administracji i obs?ugi szk? podczas zebrania Rady Sekcji 21 kwietnia. To wa?ne z uwagi na r?ne problemy zg?aszane przez t? grup? pracownikw szk?. W zwi?zku z tym przekazano: zaproszenia dla osb spoza Rady na 21 kwietnia 2020 r. wzr Ankiety do wype?nienia przez pracownikw administracji i obs?ugi szkolnej (wype?niaj? anonimowo poszczeglni pracownicy), wzr tabeli zbiorczego podsumowania ankiet przez poszczeglne KZ/KM (zbiorcze wyniki maj? trafi? do Sekcji do 15 kwietnia 2020 r., by zd??y? z opracowaniem podsumowania ankietowania do czasu konferencji. Inne do wiadomo?ci KZ/KM.

6/ Zapoznano si? z informacj? ze spotkania z Pomorskim Kuratorem O?wiaty Ma?gorzat? Bielang (byli zaproszeni tak?e przedstawiciele innych central zwi?zkowych). Postanowiono, by we wsp?pracy z Kuratorium zorganizowa? szkolenie ws. awansu zawodowego nauczycieli. Proponowany wst?pnie termin: 19 maja br.. Chcieliby?my, aby w szkoleniu udzia? wzi?li nie tylko cz?onkowie Rady, ale cz?onkowie S b?d?cy w trakcie awansu zawodowego (po zebraniu b?dzie mo?liwo?? konsultacji indywidualnych z ekspertami S).

7/ Przedstawiono materia? zwi?zany z opiniowaniem arkuszy organizacji pracy szk? na rok szkolny 2020/2021 (zwi?zki zawodowe maj? 10 dni roboczych na wyra?enie opinii, nie p?niej ni? do 19 kwietnia br.). Akcentowano tak?e znaczenie par. 7 rozporz?dzenia MEN o ramowych planach nauczania mwi?cego o podziale na grupy (powy?ej 24 uczniw informatyka, j?zyki obce, powy?ej 26 WF). (Materia? zostanie przeka?emy w odr?bnej wysy?ce)

8/ Przedstawiono informacje o planie obchodw czterdziestolecia S, w tym tre?? Komunikatu nr 1, Pisma-oferty do KZ/KM ws. wyjazdu 29 sierpnia 2020 r. do Warszawy, zamwienia pami?tkowych znaczkw, dyplomw, udzia?u w turnieju pi?ki no?nej i siatkowej pla?owej).

Wi?cej szczeg?owych informacji na nowej stronie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji. Zach?camy do przegl?dania, bo jest o wiele bardziej funkcjonalna ni? poprzednia, rewelacyjnie przejrzysta i ogromnie po?yteczna:

http://solidarnosc.gda.pl/oswiata/

Informacje - luty 2020

Drukuj

Konferencja "PROBLEMY BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH"

We wtorek, 11 lutego 2020 r. w siedzibie gda?skiej "Solidarno?ci" mia?a miejsce oglnopolska konferencja pracownikw bibliotek.

Zapewne wi?kszo?? rodakw uwa?a, ?e nie ma bardziej spokojnej pracy ni? nauczyciela bibliotekarza. Okazuje si?, ?e to ?rodowisko ma swoje, nierozwi?zane od lat, problemy. W momencie wprowadzenia tzw. darmowych podr?cznikw w 2014 roku praca bibliotekarza na dwa miesi?ce zamienia si? w prac? magazyniera i transportowca. Bibliotekarze z S domagaj? si? od ministra edukacji narodowej ujednolicenia zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy pracuj?cych w szko?ach wszystkich typw.

Bibliotekarka przerzuci? musi w czerwcu i w sierpniu kilkana?cie ton podr?cznikw i je zinwentaryzowa?. Tak?e uczniowie nie maj? lekko. Nie tylko zmieniaj? si? podstawy programowe, ale i ci??arw w tornistrze nie ubywa. Niemal z ca?ej Polski przybyli we wtorek 11 lutego br. do siedziby gda?skiej Solidarno?ci bibliotekarze na konferencje pt. Problemy bibliotekarzy szkolnych zorganizowan? przez Mi?dzyregionaln? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ S w Gda?sku. Do omwienia i zawnioskowania do MEN i organw prowadz?cych by?o bez liku. I tak np. w szko?ach, w ktrych nie ma ?wietlicy, jej rol? przejmuj? biblioteki szkolne. Bywa, ?e nauczyciele bibliotekarze musz? prowadzi? zaj?cia dla uczniw, ktrzy nie chodz? na religi?. W szko?ach podstawowych, gdzie z regu?y s? ?wietlice, problem jest mniejszy, za to w szko?ach ?rednich bibliotekarze prowadza te? zaj?cia opieku?cze. Bibliotekarze (a w?a?ciwie bibliotekarki) organizuj? wi?c lekcje i ucz? w grupach ??cz?c kilka klas. Chc? wi?c zmian. Zreszt? wcale nie rewolucyjnych a zgodnych z zapisami rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunkw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko?ach, prawem o?wiatowym, statutami publicznych szk?, Kart? nauczyciela. Wskazuj? na rol? edukacyjn? biblioteki szkolnej w procesie kszta?cenia i wychowania. Pilnym wydaje si? przynajmniej wydanie rozporz?dzenia okre?laj?cego status zawodowy i etat nauczyciela bibliotekarza? Do 1999 r. obowi?zywa?o zarz?dzenie MEN z 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniw, na ktrych przys?uguje etat nauczyciela bibliotekarza. Obecnie takie odgrne normy nie obowi?zuj?. Decyzje podejmuje organ prowadz?cy szko?? w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych. Stare rozporz?dzenie mwi?o o 300 uczniach na jeden etat, a niektry samorz?dy wywindowa?y do 600 (Gda?sk) czy 800 (Wroc?aw) uczniw na etat bibliotekarza. Programy MEN Ksi??ki naszych marze? i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, ktry trafi? te? do szk? pokaza?y, ?e sama ksi??ka na p?ce to za ma?o. Musi by? jeszcze kompetentna osoba, czyli nauczyciel bibliotekarz. Tymczasem do zakresu prac nauczycieli bibliotekarzy dosz?y obowi?zki zwi?zane z organizacj? i przeprowadzaniem dystrybucji podr?cznikw dotowanych przez MEN. A na to potrzebne s? dodatkowe etaty i zapewnienie odpowiednich warunkw transportu i magazynowych. Podr?czniki musz? by? na stanie szko?y, mie? nadany numer, gdy? dzieci z tych podr?cznikw s? rozliczane. Problemy nauczycieli bibliotek s? powa?ne, a jednocze?nie nie s? zauwa?ane. Brakuje oglnopolskich standardw i norm zatrudniania bibliotekarzy, wyst?puje wiec samowolka. S? powa?ne obci??enia, tak?e prac? fizyczn?, nauczycieli bibliotekarzy. My te problemy nazywamy, opisujemy i przekazujemy do MEN wraz z propozycjami rozwi?za? mwi? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy MSOiW S. Nauczycielka bibliotekarz Zofia Terlecka z KM o?wiatowej S w Gda?sku zwraca?a uwag?, ?e wraz z przyjmowaniem tzw. bezp?atnych podr?cznikw i zeszytw ?wicze? wzros?y problemy zdrowotne w tej grupie zawodowej. Trudno jest korzysta? z wzka, gdy biblioteka jest usytuowana w budynku na pierwszym czy drugim pi?trze bez windy. Obci??enia wi??? si? z r?cznymi pracami transportowymi, szczeglnie po wprowadzeniu podr?cznikw do bibliotek szkolnych. To s? tony do przemieszczenia na pi?tra, na r?ne sposoby oraz ich przechowywania. W mojej szkole w latach 2017 i 2018 roku by?o to oko?o 30 ton. Bibliotekarze transportuj? paczki z podr?cznikami nie maj?c narz?dzi oprcz rak w?asnych. Te przeci??enia s? szczeglne w czerwcu i we wrze?niu. Niektre z nas w wolontariacie po?wi?caj? nawet swj urlop. Konieczna jest kontrola i interwencja PIP. My to robimy na w?asne ryzyko. St?d konieczne jest okre?lenie ryzyka zawodowego t?umaczy Zofia Terlecka. Wojciech Ksi??ek zwraca? te? uwag?, i? zdarza si?, ?e biblioteka nie jest traktowana jako pe?noprawny element szko?y, ale jako poczekalnia dla uczniw, czy miejsce prowadzenia zast?pstw za innych nauczycieli. Ocena pracy nauczycieli bibliotekarzy wymaga odmiennego arkusza ni? ten dla przedmiotowcw. Nie ma te? ujednoliconych norm oceny pracy przy awansie zawodowym uwa?a El?bieta Pellowska-Habasi?ska. Wyliczanie zast?pstw przy 30 godzinach zegarowych na etat te? okazuje si? krzywdz?ce dla bibliotekarzy, gdy? przedmiotowiec ma je rozliczane wg 18 godzin lekcyjnych. Izabela Sikora z Wejherowa zwrci?a uwag? na kwestie kosztw ubytkowania podr?cznikw po trzech latach pracy z podr?cznikiem oraz na bhp przy kontakcie z kurzem i z farb? drukarsk?. Z kolei Ewa Kasprowiak (KM OiW S w Gda?sku) podkre?la, ?e bibliotekarze s? kreatywni, prowadz? sp?dzielnie uczniowskie, tworz? programy dodatkowe, maj? dodatkowe obowi?zki, ale ani z?otwki wi?cej za to nie otrzymuj?. Konferencja by?a szans? na uj?cie i przygotowanie konkretnych wnioskw do MEN wraz z postulatem okre?lenia krajowych standardw pracy dla bibliotek szkolnych, w tym norm zatrudnienia, liczby etatw na liczb? uczniw i stan ksi?gozbiorw, zapewnienia pe?nop?atnych zast?pstw bibliotekarzom, maj?cym kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Postulaty trafi? teraz do MEN, ktrego dwoje przedstawicieli przyby?o na gda?sk? konferencj?. Czy ministerstwo przychyli si? do postulatw nauczycieli bibliotekarzy? Czas poka?e.

===============================================================================================

Informacje - stycze? 2020

Drukuj

Noworoczne spotkanie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku

We wtorek, 7 stycznia 2020 r. w Gda?sku odby?o si? pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Sekcji. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium. Noworoczne spotkanie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku by?o okazj? do podsumowa?, do ?ycze? i do zarysowania zada? na najbli?szy czas. By?y wi?c ?yczenia od Kuratorium o?wiaty w Gda?sku i od Urz?du Marsza?kowskiego oraz wsplne od?piewanie kol?d. Ale by?y te? bie??ce problemy ?rodowiska nauczycielskiego.

Za nami bardzo trudny rok. Apeluj?, aby?my zadbali o scalenie nauczycielskiego ?rodowiska, o ducha dialogu. Pami?tajmy o s?owach Cypriana Kamila Norwida by?my potrafili r?ni? si? pi?knie. W sprawach politycznych pozosta?my przy swoich zdaniach, ale dbajmy o niwelowanie napi?? i prowad?my dialog ?yczy? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Sekcji. Przypomnia? te? rewelacyjne wyniki polskich uczniw w badaniu PISA za rok 2018, ostatni rok funkcjonowania gimnazjw. Do ?ycze? przy??czy? si? te? przewodnicz?cy ZRG NSZZ S Krzysztof Do?la. Z kolei Beata Wolak, dyrektor z Kuratorium O?wiaty w Gda?sku, niejako w zast?pstwie, przekaza?a ?yczenia od Pomorskiego Kuratora O?wiaty Ma?gorzaty Bielang i podzi?kowania za codzienn? wsp?prac?, m?dr? postaw? oraz ?yczenia efektywnej pracy.

Za prac? nauczyciela najwa?niejszym odznaczeniem jest Medal Komisji Edukacji Narodowej. Obrady Rady by?y okazj? do wr?czenia medalu polonistce. "Aby innych rozpala? trzeba samemu p?on??. Kocham od dziecka literatur?, teatr, histori? ojczyst?. Jestem w pewnym sensie naznaczona romantyzmem. Mam nadziej?, ?e b?d? mia?a godnych nast?pcw. Poprzez kultywowanie tradycji, dotykanie historii i swoist? lekcj? patriotyzmu, budujemy postawy m?odzie?y. Jestem te? zwi?zana ideowo z Solidarno?ci?, mj ojciec by? gdy?skim stoczniowcem, konstruktorem w Stoczni im. Komuny Paryskiej. To on wprowadza? mnie w ?wiat zwi?zkowy i w problemy ludzi pracy" powiedzia?a nam Hanna Sankowska Soroko, polonistka, odznaczona Medalem KEN cz?onkini S.

I jeszcze jedno. Ot? MEN w drugiej po?owie roku ma przedstawi? projekty zmian dotycz?ce pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zapowiedzia? to 7 stycznia br. minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Nowe przepisy maj? nawi?zywa? do polskiej specyfiki. Drugorz?dna jest jak mwi? minister sama nazwa przepisw. Mo?e pozosta? Karta nauczyciela, ale te? pojawi?o si? okre?lenie Kodeks o?wiaty.

Zmiany p?ac od stycznia 2020 r. w gr?

Rekordowy wzrost p?acy minimalnej od 2020 r. do 2.600 z? brutto. Najni?sza stawka godzinowa 2020 17 z?.

Rada Ministrw przyj??a rozporz?dzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za prac? w 2020 r.: najmniejsze pensje wzrosn? do zaskakuj?cego poziomu a? 2.600 z? (1.878 z? na r?k?), a stawka godzinowa wyniesie a? 17 z? (11 z? netto).

Minimalna pensja brutto

2015 1.750 z?

2016 1.850 z?

2017 2.000 z?

2018 2.100 z?

2019 2.250 z?

2020 2.600 z?

Minimum za godzin? na zlecenie i w umowach ?wiadczenia us?ug (brutto)

2017: 13,00 z?

2018: 13,70 z?

2019: 14,70 z?

2020: 17,00 z?