Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj101
mod_vvisit_counterWczoraj28
mod_vvisit_counterTen tydzie?179
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?107
mod_vvisit_counterTen miesi?c306
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c902
mod_vvisit_counterWszystkie208055

Informacje - kwiecień 2021

Drukuj

We wtorek, 20 kwietnia 2021 r. miały miejsce zdalne obrady Rady Sekcji. Poniżej komunikat z obrad.

W marcu 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół artystycznych i placówek. Ogłoszenie dotyczyło również Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego przy ul. Dworcowej 12 w Kościerzynie. Z ramienia NSZZ "Solidarność" - Rady Sekcji w pracy Komisji ma uczestniczyć pani Ewa Rocławska, znana wokalistka i wybitna nauczycielka muzyki.

Przepraszamy obserwatorów naszej strony za wcześniejszą pomyłkę dotyczącą konkursu. Źródło naszych informacji okazało się tym razem niedokładne. Konkurs jeszcze się nie odbył. Najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony w czerwcu albo lipcu 2021 r., o czym nie omieszkamy Państwa poinformować.

Informacje - marzec 2021

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji

We wtorek, 9 marca 2021 r. z inicjatywy Wojciecha Ksi??ka odby?a si? wideokonferencja z posiedzenia Mi?dzyregionalnej Rady Sekcji O?wiaty Zarz?du Regionu Gda?sk. Komisj? Mi?dzyzak?adow? z Ko?cierzyny reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium. To by?o ju? drugie spotkanie online Rady Sekcji zorganizowane przez W. Ksi??ka, ale pierwsze dla pisz?cego te s?owa, cz?owieka ju? do?? dojrza?ego w latach, ktry musia? pokona? trudny dla niego tor naje?ony kilkoma powa?nymi przeszkodami. Aby skorzysta? z dobrodziejstw cudownego wynalazku nale?a?o najpierw zainstalowa? w swoim laptopie aplikacj? Microsoft Teams, przyporz?dkowa? do okre?lonego adresu e-mail, za?o?y? konto, zalogowa? si? i aktywowa?. Oprcz tego trzeba by?o uruchomi? kamer? oraz g?o?niki. Podstawowym warunkiem dost?pu jest zawsze pr?d (bateria) i sprawny Internet. Autorowi niniejszej relacji uda?o si? po kolei przebrn?? te wszystkie etapy, spe?ni? warunki i wzi?? udzia? w zdalnej konferencji na ?ywo. Wszystko zadzia?a?o jak nale?y. Na ekranie mo?na by?o zobaczy? zabieraj?cych g?os uczestnikw zebrania w liczbie 35 osb oraz wys?ucha? ich warto?ciowych wypowiedzi. Posiedzeniu, jak zawsze przewodniczy? W. Ksi??ek, niedo?cig?y wzr pracowito?ci i ca?odobowego zaanga?owania w dzia?ania Zwi?zku.

Dosy? d?ugie by?o wyst?pienie pana Tomasza Gryczana, kompetentnego i merytorycznego specjalisty prawa o?wiatowego. Na nieskazitelnym wizerunku prawnika jest jednak malutka rysa. Ot? mecenas przemawia? chyba zbyt d?ugo, co jest problemem w trakcie s?uchania on-line. Zapewne wp?yn??y na to trudne tematy, ktre omawia?, a by?y to m.in.: - Edukacja w??czaj?ca (w tym omwienie stanowiska KSOiW); - Rozporz?dzenie MEiN z 3 lutego 2021 r. powierzanie stanowisk dyrektorom szk? (w tym omwienie opinii KSOiW); - Refundacja okularw (w tym przekazanie projektw wyst?pienia); - Opiniowanie projektw organizacji szk? na rok szkolny 2021/2022 (wraz z przekazaniem informacji i szablonw pism). Wi?cej informacji znajduje si? na stronie Sekcji: https://solidarnosc.gda.pl/oswiata/

Anna Kocik wypowiedzia?a si? w sprawie sk?adanych wnioskw o odznaczenia. Poinformowa?a, ?e cz??? formularzy jest wype?niona bez nale?ytej staranno?ci, wyst?puj? braki formalne, m.in. wpis danych o dowodzie osobistym, co powoduje odrzucanie wnioskw. Jednocze?nie podzi?kowa?a Komisjom Zak?adowym, ktre odpowiedzia?y pozytywnie na jej apel o uregulowanie zaleg?ych sk?adek. W?rd wymienionych znalaz?a si? rwnie? nasza KM w Ko?cierzynie. Niestety, na ?adne, wielokrotne monity w ogle nie reaguje KM Kartuzy (Piotr Zielkie).

Przewodnicz?cy poinformowa?, ?e Sekcja Mi?dzyregionalna liczy dok?adnie 3573 cz?onkw, nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi. Po masowej rezygnacji z przynale?no?ci do Zwi?zku w 2019 r., ostatnio daje si? zauwa?y? w niektrych placwkach wzrost liczby cz?onkw. Najwi?cej, bo a? 1300 osb, liczy KM w Gda?sku. Pad?a ciekawostka: w stanie nauczycielskim m??czy?ni s? w mniejszo?ci, stanowi?c tylko 18%. Co do odznacze?, NSZZ S wyst?pi?a o po?miertne przyznanie Z?otego Krzy?a Zas?ugi zas?u?onemu mecenasowi, ?p. Bogumi?a Soczy?skiemu, zmar?emu w 2020 r. Mwi?c o trudnym czasie ci?gle trwaj?cej pandemii, Przewodnicz?cy wspomnia? o stratach i olbrzymim spustoszeniu, ktre wywo?uje u m?odego pokolenia zdalne nauczanie. Poza tym bardzo ?le wp?ywa na uczniw brak relacji rwie?niczych, zanika empatia, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc pedagogw i psychologw. W najbli?szych tygodniach wa?nym zadaniem zwi?zkowcw b?dzie opiniowanie projektw arkuszy organizacyjnych szk? na rok szkolny 2021/2022. Te projekty przewodnicz?cy KM powinny otrzyma? do wyra?enia opinii do Wielkiego Pi?tku, 2 kwietnia 2021 r. ZZ maj? czas na zaopiniowanie 10 dni roboczych do 19 kwietnia br. Nale?y bezwzgl?dnie korzysta? z tego uprawnienia Zwi?zkw Zawodowych zagwarantowanych ustawowo, bo w ten sposb mo?na wp?ywa? pozytywnie na zatrudnienie nauczycieli i pracownikw o?wiaty. Od stycznia 2021 r. najni?sze wynagrodzenie wynosi 2800 z? brutto, co powoduje, ?e wynosi prawie tyle samo co pensja nauczyciela kontraktowego. Ustalono, ?e najbli?sze posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? online po przerwie wielkanocnej, we wtorek, 13 kwietnia 2021 r.

===============================================================================================

Konkursy na stanowiska dyrektorw w Ko?cierzynie

W marcu 2021 r. zosta?y przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorw czterech placwek o?wiatowych w Ko?cierzynie. W pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ "Solidarno?? P.O.iW.Z.K.: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Wojciech Figiel (wiceprzewodnicz?cy KM).

W ?rod?, 3 marca 2021 r. z udzia?em Wojciecha Figla rozstrzygni?to dwa konkursy: pierwszy dotyczy? wyboru na stanowisko dyrektora Szko?y Podstawowej Nr 4 im. Nauczycieli Bohaterw Ziemi Ko?cierskiej, ul. Szkolna 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu przyst?pi?a tylko jedna osoba, Gabriela Kreft, dotychczasowa dyrektor, ktra uzyska?a akceptacj? komisji konkursowej. W drugim konkursie zadecydowano o wyborze szefa Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 19 w Ko?cierzynie. Do konkursu zg?osi?a si? tylko jedna osoba, Ma?gorzata Kreft, dotychczasowa dyrektor, ktra uzyska?a aprobat? komisji.

W czwartek, 4 marca 2021 r. z udzia?em Micha?a Gurowskiego przeprowadzono dwa konkursy: pierwszy na stanowisko dyrektora Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki, ul. 8 Marca 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu zg?osi? si? tylko jeden kandydat, Dariusz Kisielewski, dotychczasowy dyrektor, ktry uzyska? akceptacj? komisji konkursowej. Drugi konkurs dotyczy? wyboru szefa Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. ks. dra Leona Heykego, ul. Strzelecka 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu przyst?pi? tylko jeden kandydat, Wies?aw Trzebiatowski, dotychczasowy dyrektor, ktry rwnie? uzyska? aprobat? komisji.

Przypomnijmy, ?e konkursy na stanowiska dyrektorw szk? przypadaj? w niezwykle trudnych warunkach wci?? trwaj?cej ju? przez ca?y rok pandemii koronawirusa COVID-19. W Polsce codziennie odnotowujemy kilkana?cie tysi?cy nowych zaka?e? i wysok? liczb? zgonw. Nasze wojewdztwo pomorskie jest pod tym wzgl?dem na czele listy zaka?e?. Pod pewnymi wzgl?dami sytuacj? mo?na porwna? do warunkw wojennych. Przed dyrektorami szk? stoj? wyj?tkowe, wr?cz kosmiczne wyzwania. Gratulujemy nowo wybranym szefom placwek o?wiatowych w Ko?cierzynie i ?yczymy pokonania pi?trz?cych si? trudno?ci. Wszystkiego najlepszego!

Informacje - luty 2021

Drukuj

Szanowni Pa?stwo,

w razie potrzeby kontaktu, prosz? dzwoni? na nr 694-165-019 (telefon czynny ca?? dob?) lub pisa? na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mo?na te? kontaktowa? si? z panem przewodnicz?cym MICHA?EM GUROWSKIM, tel. 600-403-890, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje - stycze? 2021

Drukuj
Spotkanie w szkole w Kaliskach Ko?cierskich

We wtorek 26 stycznia 2021 r. z inicjatywy dyr Tomasza Dargacza dosz?o do spotkania grupy pracownikw Szko?y Podstawowej w Kaliskach Ko?cierskich przy ul. Szkolnej 7 ze Zdzis?awem Janem Brzezi?skim, cz?onkiem prezydium KM NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Ze wzgl?du na panuj?ca wci?? pandemi? i obostrzenia sanitarne w spotkaniu mog?a uczestniczy? niewielka grupa pracownikw szko?y. Przypomnijmy, ?e od 18 stycznia 2021 r. tylko klasy I III maj? lekcje stacjonarne w szkole, a starsze klasy nadal realizuj? zaj?cia zdalnie. Z. Brzezi?ski wr?czy? dyrektorowi szko?y (wieloletniemu cz?onkowi NSZZ "Solidarno??) okoliczno?ciow? szkatu?k? z trzema pami?tkowymi znaczkami NSZZ "S". Zebrani otrzymali styczniowy "Magazyn Solidarno??" oraz ulotki zawieraj?ca ofert? wst?pienia w szeregi NSZZ "Solidarno??". Go?? opowiada? obecnym o dzia?aniach NSZZ "S" w obronie swoich cz?onkw i zach?ca?, aby rozwa?yli mo?liwo?? przyst?pienia do Zwi?zku. Wskazywa? na korzy?ci p?yn?ce z przynale?no?ci do organizacji zwi?zkowej, m.in. na zawsze dost?pn? pomoc zespo?u wybitnych prawnikw, poda? konkretne przyk?ady osb (pracownikw o?wiaty), ktre uzyska?y skuteczn? pomoc mecenasa Przemys?awa St?pora. Wspomniai? rwnie? o organizowanych przez Komisj? Mi?dzyzak?adow? corocznych wrze?niowych wycieczkach krajowych, paczkach ?wi?tecznych i spotkaniach integracyjnych. Spotkanie zosta?o odebrane przez dyr T. Dargacza i obecnych pozytywnie.


Na zdj?ciach: 1) powy?ej pan Tomasz Dargacz, dyrektor Szko?y Podstawowej w Kaliskach Ko?cierskich i Wiceprzewodnicz?cy Rady Miasta Ko?cierzyna;
2) poni?ej budynek Szko?y Podstawowej w Kaliskach Ko?cierskich przy ul. Szkolnej 7.

===============================================================================================

Pierwsze zebranie Rady Sekcji online

Pierwsze z powodu pandemii zebranie Rady Sekcji online zosta?o zorganizowane przez Wojciecha Ksi??ka we wtorek, 19 stycznia 2021 r.

Informacje - grudzie? 2020

Drukuj

Podsumowanie roku 2020.

.

Informacje - listopad 2020

Drukuj

Szanowni Pa?stwo,

w razie potrzeby kontaktu, prosz? dzwoni? na nr 694-165-019 (telefon czynny ca?? dob?) lub pisa? na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mo?na te? kontaktowa? si? z panem przewodnicz?cym MICHA?EM GUROWSKIM, tel. 600-403-890, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje - pa?dziernik 2020

Drukuj

?yczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

===============================================================================================

Poni?ej wa?ne pismo pana Jzefa Rymszy, kierownika Oddzia?u NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie. Zach?camy do lektury i realizacji.

.

Informacje - wrzesie? 2020

Drukuj

Szanowni Pa?stwo, w razie potrzeby kontaktu,

prosz? dzwoni? na nr 694-165-019 (telefon czynny ca?? dob?) lub pisa? na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mo?na te? kontaktowa? si? z panem przewodnicz?cym MICHA?EM GUROWSKIM, tel. 600-403-890,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 8 wrze?nia 2020 r. odby?o si? posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). Uczestniczy?a te? kurator Ma?gorzata Bielang, osoba z klas?, kompetentna i merytoryczna. Na pytanie o mobbing w szko?ach, poinformowa?a, ?e tym si? nie zajmuje kuratorium, lecz inspekcja pracy.

Na posiedzeniu omawiano m.in.

1/ Dzia?ania Prezydium Sekcji w okresie od 16 czerwca 2020 roku m. in.:

udzia? w uroczysto?ci pogrzebowej mec. Bogumi?a Soczy?skiego w lipcu br. ?mier? zas?u?onego dla o?wiatowej Solidarno?ci prawnika uczczono minut? ciszy.

stanowisko ws. sytuacji w o?wiacie przyj?te przed nowym rokiem szkolnym,

udzia? w konferencjach dyrektorw szk? organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Gda?sku (wraz z podzi?kowaniem za reprezentowanie Sekcji

odby?o si? ??cznie 15 konferencji),

udzia? w obchodach 40-lecia NSZZ Solidarno?? (wraz z podzi?kowaniem dla KM Gda?sk za z?o?enie kwiatw przed tablic? na ul. Osiek, gdzie mie?ci?a si? pierwsza siedziba o?wiatowej Solidarno?ci oraz pomoc w organizacji obchodw regionalnych),

udzia? w komisjach awansowych, konkursach na dyrektorw,

udzia? w pracach komisji ds. nagrd Pomorskiego Kuratora O?wiaty (wnioski zostan? przekazane do Kuratorium O?wiaty w Gda?sku),

przygotowanie ?ycze?-podzi?kowa? na rok szkolny 2020/2021 cz?onkom NSZZ Solidarno?? i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat? z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach (s? do pobrania, jak i inne materia?y na str. Sekcji

2/ Spotkanie z pani? Ma?gorzat? Bielang Pomorskim Kuratorem O?wiaty, podczas ktrego m. in.:

Przedstawione zosta?y wybrane problemy o?wiatowe u progu roku szkolnego 2020/2021 (w tym wynikaj?ce z sytuacji epidemicznej).

Zapoznano si? z dzia?aniami Kuratorium w zakresie powo?ywania doradcw metodycznych (nast?pi? wzrost osb zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44). Sekcja zadeklarowa?a pomoc w przekazie informacyjnym o mo?liwo?ci sk?adania dokumentw na stanowisko doradcy metodycznego. Wi?cej informacji o tym wa?nym dla Sekcji zadaniu znajduje si? na stronie Kuratorium O?wiaty w Gda?sku.

Wskazywano na daleko id?ce zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szk? (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zaj?? opieku?czych w ?wietlicy, ??czenie klas). Postanowiono przypomnie? postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zg?oszone przez Rad? Sekcji Gda?skiej do podj?cia przez w?adze KSOiW w rozmowach z MEN.

Przypomniano, na podstawie problemw p?acowych w gminie Szemud, sprawy wyp?aty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zap?at? zosta?y skierowane przez nauczycieli do S?du Pracy).

Zaapelowano o jak najwcze?niejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach zebra? komisji awansowych i kierowanie pism bezpo?rednio na dan? KZ/KM.

Zwrcono uwag? na potrzeb? zmian w regulaminie opiniowania wnioskw dot. nagrd PKO wprowadzonym 16 czerwca 2020 roku, w celu ograniczenia brakw formalnych w sk?adanych wnioskach oraz uwzgl?dnienia dokona? merytorycznych ka?dej grupy nauczycieli z r?nych szk? i placwek o?wiatowych (zmiany w arkuszu oceny merytorycznej),

Przedstawiciele Sekcji podzi?kowali za zaproszenie do udzia?u w konferencjach dla dyrektorw organizowanych przez Pomorskiego Kuratora O?wiaty.

Kurator Ma?gorzata Bielang przekaza?a na pi?mie podzi?kowania Wojciechowi Ksi??kowi i Arturowi S. Grskiemu autorom publikacji: Niepokorni nauczyciele. 40 lat o?wiatowej Solidarno?ci Ziemi Puckiej.

3/ Przedstawiono wzr Ankiety opracowanej przez Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Decyzj? Rady postanowiono wys?a? zbiorczo wnioski z ankiety o podobnej tre?ci, ktr? Sekcja Gda?ska opracowa?a w czerwcu br. i ju? wtedy wys?a?a do w?adz krajowych.

4/ Zapoznano si? z tre?ci? rozporz?dzenia MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zak?adaj?cego wzrost wynagrodze? nauczycieli od 1 wrze?nia br. ?rednio o 6%. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz poinformowali, ?e ?rodki z tego tytu?u ju? zosta?y wyp?acone.

5/ Podj?to problem szkolenia i egzaminu nauczycieli edukacji dla bezpiecze?stwa. Postanowiono wyst?pi? z pismem do:

Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? o podj?cie teatru podczas rozmw z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego o organizacj? szkole? w tym zakresie.

6/ W sprawach innych m. in.:

poinformowano o rozstrzygni?ciach XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ S (szczeg?y, w tym fragmenty wyr?nionych wypowiedzi stypendystw, zostan? przedstawione podczas kolejnej Rady Sekcji),

podj?to spraw? organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia S, z uwagi na trwaj?cy kryzys epidemiczny zostanie zorganizowana w p?niejszym terminie,

poinformowano o kolejnej edycji konkursu Nauczyciel Pomorza organizowanego przez Pomorski Urz?d Marsza?kowski (cz?onkiem kapitu?y z ramienia Sekcji jest Anna Kocik),

przekazano wiadomo?ci o pierwszej edycji konkursu Belny Szklny organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (cz?onkiem kapitu?y jest Wojciech Ksi??ek),

zapoznano si? ze sp?ywem sk?adek z KZ/KM do Sekcji stan na koniec czerwca 2020 r.,

poinformowano o zmianie na stanowisku Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawcw w Archidiecezji Gda?skiej (w miejsce ks. prof. Wojciecha Cichosza powo?ano ks. Krzysztofa Mudlaffa),

poinformowano o udziale Sekcji w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szk? w K?aninie 1 wrze?nia br., o wydanej publikacji, o ods?oni?ciu pami?tkowej tablicy po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powodw politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br. w Gda?sku rodzina odebra?a nadany przez Prezydenta RP Krzy? Wolno?ci i Solidarno?ci). W publikacji przedstawiona jest te? Ewa Mu?a, nauczycielka z Ku?nicy, represjonowana w okresie PRL a tak?e historia o?wiatowej Solidarno?ci Ziemi Puckiej.