Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj85
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?200
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c449
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215782

Informacje - wrzesień 2021

Drukuj

Ministerstwo Edukacji i Nauki we wrześniu 2021 r. przedstawiło Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" pakiet anty-nauczycielskich i anty-oświatowych propozycji.

Bulwersujący jest fakt złożenia projektu jeszcze bardziej niekorzystnych zmian, niż w maju tego roku. NSZZ „Solidarność” w całości je odrzuciła. Propozycje ministerstwa bynajmniej nie służą podniesieniu prestiżu zawodu nauczyciela. Są natomiast wyrazem braku szacunku dla tej grupy zawodowej i nieznajomości realnych warunków jej pracy.

====================================================================================================

Informacje - sierpień 2021

Drukuj

Komunikat o planowanej na wrzesień 2021 r. wycieczce do Malborka

Informacje - lipiec 2021

Drukuj

Walka o podwyżkę płac nauczycieli i pracowników oświaty

Od 2019 r. nasz Związek walczy o podwyżkę płac. Od dwóch lat nie przygotowano projektu systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu ze średnią płacą w gospodarce narodowej. Zamiast tego MEiN w „Materiale do dyskusji w ramach prac zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli” przedstawiło propozycję bardzo niekorzystnych dla nauczycieli zmian.

W czwartek, 1 lipca 2021 r. przed gmachem Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie miała miejsce pikieta, żądająca realizacji punktu VI Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2019 r. i uzależnienia wynagrodzeń nauczycieli od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej!

Takie wynagrodzenie, jak zaprezentowano w powyższej tabeli, powinni otrzymywać nauczyciele od stycznia 2022 r. Związek jest zdecydowany prowadzić walkę o spełnienie tego postulatu aż do szczęśliwego finału.

====================================================================================================================================

Informacje - czerwiec 2021

Drukuj

Konkursy na dyrektorów szkół w trzech placówkach oświatowych Gminy Kościerzyna

W środę, 16 czerwca 2021 r. zostały przeprowadzone konkursy na dyrektorów szkół w Łubianie, Wąglikowicach i Wielkim Klinczu (tu kandydowała nowa osoba, dotychczasowa wicedyrektor Iwona Kuśmierczuk). Z ramienia KM NSZZ S w komisji pracował Wojciech Figiel. W Zespole Kształcenia w Łubianie przy ul. Szkolnej 1  jedynym kandydatem był dotychczasowy dyrektor Mirosław Pepliński, który uzyskał akceptacje komisji konkursowej. Również w Zespole Szkół w Wąglikowicach przy ul. Kościerskiej 8 kandydował tylko poprzedni dyrektor Sławomir Grzyb i to on otrzymał aprobatę komisji. W Zespole Kształcenia w Wielkim Klinczu przy ul. Szkolnej 22 konkurs wygrała jedyna kandydatura. Od 1 września 2021 r. placówką będzie kierować Iwona Kuśmierczuk. Dotychczasowy dyrektor Wojciech Drzewiński przechodzi na emeryturę. W imieniu Prezydium KM NSZZ „Solidarność” wyrażamy dyr Wojciechowi Drzewińskiemu szacunek za ogrom często niedocenianej pracy. Składamy serdeczne podziękowania za wysiłek wkładany w pracę na rzecz jak najlepszego kształcenia i wychowania powierzonych uczniów, za wytrwałość, za międzyludzką solidarność. Staramy się podejmować różne działania w celu poprawy warunków pracy i płacy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Ten mijający rok szkolny wymagał dużego poświęcania, stąd tym bardziej życzymy Państwu Dyrektorom zaczerpnięcia głębszego oddechu wakacyjnego i bezpiecznego powrotu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych 1 września 2021 r. Oby już bez przeszkód w systemie stacjonarnym.

Informacje - maj 2021

Drukuj

Konkurs na dyrektora PZS Nr 2 w Kościerzynie

W czwartek, 27 maja 2021 r. został przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Józefa Wybickiego 1 w Kościerzynie. Kandydowała tylko jedna osoba, dotychczasowy dyrektor Krzysztof Sowa, który uzyskał akceptację Komisji Konkursowej. Z ramienia związków zawodowych w pracach komisji udział wzięli: Michał Gurowski (przewodniczący KM NSZZ "Solidarność) i Tomasz Derra (przewodniczący Zarządu Oddziału ZNP). Gratulujemy nowo wybranemu szefowi PZS Nr 2 im. KEN w Kościerzynie i życzymy pokonania potencjalnych  problemów. Wszystkiego najlepszego!

Informacje - kwiecień 2021

Drukuj

We wtorek, 20 kwietnia 2021 r. miały miejsce zdalne obrady Rady Sekcji. Poniżej komunikat z obrad.

W marcu 2021 r. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił konkursy dla kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół artystycznych i placówek. Ogłoszenie dotyczyło również Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mazurka Dąbrowskiego przy ul. Dworcowej 12 w Kościerzynie. Z ramienia NSZZ "Solidarność" - Rady Sekcji w pracy Komisji ma uczestniczyć pani Ewa Rocławska, znana wokalistka i wybitna nauczycielka muzyki.

Przepraszamy obserwatorów naszej strony za wcześniejszą pomyłkę dotyczącą konkursu. Źródło naszych informacji okazało się tym razem niedokładne. Konkurs jeszcze się nie odbył. Najprawdopodobniej zostanie przeprowadzony w czerwcu albo lipcu 2021 r., o czym nie omieszkamy Państwa poinformować.

Informacje - marzec 2021

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji

We wtorek, 9 marca 2021 r. z inicjatywy Wojciecha Ksi??ka odby?a si? wideokonferencja z posiedzenia Mi?dzyregionalnej Rady Sekcji O?wiaty Zarz?du Regionu Gda?sk. Komisj? Mi?dzyzak?adow? z Ko?cierzyny reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium. To by?o ju? drugie spotkanie online Rady Sekcji zorganizowane przez W. Ksi??ka, ale pierwsze dla pisz?cego te s?owa, cz?owieka ju? do?? dojrza?ego w latach, ktry musia? pokona? trudny dla niego tor naje?ony kilkoma powa?nymi przeszkodami. Aby skorzysta? z dobrodziejstw cudownego wynalazku nale?a?o najpierw zainstalowa? w swoim laptopie aplikacj? Microsoft Teams, przyporz?dkowa? do okre?lonego adresu e-mail, za?o?y? konto, zalogowa? si? i aktywowa?. Oprcz tego trzeba by?o uruchomi? kamer? oraz g?o?niki. Podstawowym warunkiem dost?pu jest zawsze pr?d (bateria) i sprawny Internet. Autorowi niniejszej relacji uda?o si? po kolei przebrn?? te wszystkie etapy, spe?ni? warunki i wzi?? udzia? w zdalnej konferencji na ?ywo. Wszystko zadzia?a?o jak nale?y. Na ekranie mo?na by?o zobaczy? zabieraj?cych g?os uczestnikw zebrania w liczbie 35 osb oraz wys?ucha? ich warto?ciowych wypowiedzi. Posiedzeniu, jak zawsze przewodniczy? W. Ksi??ek, niedo?cig?y wzr pracowito?ci i ca?odobowego zaanga?owania w dzia?ania Zwi?zku.

Dosy? d?ugie by?o wyst?pienie pana Tomasza Gryczana, kompetentnego i merytorycznego specjalisty prawa o?wiatowego. Na nieskazitelnym wizerunku prawnika jest jednak malutka rysa. Ot? mecenas przemawia? chyba zbyt d?ugo, co jest problemem w trakcie s?uchania on-line. Zapewne wp?yn??y na to trudne tematy, ktre omawia?, a by?y to m.in.: - Edukacja w??czaj?ca (w tym omwienie stanowiska KSOiW); - Rozporz?dzenie MEiN z 3 lutego 2021 r. powierzanie stanowisk dyrektorom szk? (w tym omwienie opinii KSOiW); - Refundacja okularw (w tym przekazanie projektw wyst?pienia); - Opiniowanie projektw organizacji szk? na rok szkolny 2021/2022 (wraz z przekazaniem informacji i szablonw pism). Wi?cej informacji znajduje si? na stronie Sekcji: https://solidarnosc.gda.pl/oswiata/

Anna Kocik wypowiedzia?a si? w sprawie sk?adanych wnioskw o odznaczenia. Poinformowa?a, ?e cz??? formularzy jest wype?niona bez nale?ytej staranno?ci, wyst?puj? braki formalne, m.in. wpis danych o dowodzie osobistym, co powoduje odrzucanie wnioskw. Jednocze?nie podzi?kowa?a Komisjom Zak?adowym, ktre odpowiedzia?y pozytywnie na jej apel o uregulowanie zaleg?ych sk?adek. W?rd wymienionych znalaz?a si? rwnie? nasza KM w Ko?cierzynie. Niestety, na ?adne, wielokrotne monity w ogle nie reaguje KM Kartuzy (Piotr Zielkie).

Przewodnicz?cy poinformowa?, ?e Sekcja Mi?dzyregionalna liczy dok?adnie 3573 cz?onkw, nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi. Po masowej rezygnacji z przynale?no?ci do Zwi?zku w 2019 r., ostatnio daje si? zauwa?y? w niektrych placwkach wzrost liczby cz?onkw. Najwi?cej, bo a? 1300 osb, liczy KM w Gda?sku. Pad?a ciekawostka: w stanie nauczycielskim m??czy?ni s? w mniejszo?ci, stanowi?c tylko 18%. Co do odznacze?, NSZZ S wyst?pi?a o po?miertne przyznanie Z?otego Krzy?a Zas?ugi zas?u?onemu mecenasowi, ?p. Bogumi?a Soczy?skiemu, zmar?emu w 2020 r. Mwi?c o trudnym czasie ci?gle trwaj?cej pandemii, Przewodnicz?cy wspomnia? o stratach i olbrzymim spustoszeniu, ktre wywo?uje u m?odego pokolenia zdalne nauczanie. Poza tym bardzo ?le wp?ywa na uczniw brak relacji rwie?niczych, zanika empatia, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc pedagogw i psychologw. W najbli?szych tygodniach wa?nym zadaniem zwi?zkowcw b?dzie opiniowanie projektw arkuszy organizacyjnych szk? na rok szkolny 2021/2022. Te projekty przewodnicz?cy KM powinny otrzyma? do wyra?enia opinii do Wielkiego Pi?tku, 2 kwietnia 2021 r. ZZ maj? czas na zaopiniowanie 10 dni roboczych do 19 kwietnia br. Nale?y bezwzgl?dnie korzysta? z tego uprawnienia Zwi?zkw Zawodowych zagwarantowanych ustawowo, bo w ten sposb mo?na wp?ywa? pozytywnie na zatrudnienie nauczycieli i pracownikw o?wiaty. Od stycznia 2021 r. najni?sze wynagrodzenie wynosi 2800 z? brutto, co powoduje, ?e wynosi prawie tyle samo co pensja nauczyciela kontraktowego. Ustalono, ?e najbli?sze posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? online po przerwie wielkanocnej, we wtorek, 13 kwietnia 2021 r.

===============================================================================================

Konkursy na stanowiska dyrektorw w Ko?cierzynie

W marcu 2021 r. zosta?y przeprowadzone konkursy na stanowiska dyrektorw czterech placwek o?wiatowych w Ko?cierzynie. W pracach komisji uczestniczyli przedstawiciele naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ "Solidarno?? P.O.iW.Z.K.: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Wojciech Figiel (wiceprzewodnicz?cy KM).

W ?rod?, 3 marca 2021 r. z udzia?em Wojciecha Figla rozstrzygni?to dwa konkursy: pierwszy dotyczy? wyboru na stanowisko dyrektora Szko?y Podstawowej Nr 4 im. Nauczycieli Bohaterw Ziemi Ko?cierskiej, ul. Szkolna 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu przyst?pi?a tylko jedna osoba, Gabriela Kreft, dotychczasowa dyrektor, ktra uzyska?a akceptacj? komisji konkursowej. W drugim konkursie zadecydowano o wyborze szefa Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty, ul. M. Sk?odowskiej-Curie 19 w Ko?cierzynie. Do konkursu zg?osi?a si? tylko jedna osoba, Ma?gorzata Kreft, dotychczasowa dyrektor, ktra uzyska?a aprobat? komisji.

W czwartek, 4 marca 2021 r. z udzia?em Micha?a Gurowskiego przeprowadzono dwa konkursy: pierwszy na stanowisko dyrektora Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki, ul. 8 Marca 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu zg?osi? si? tylko jeden kandydat, Dariusz Kisielewski, dotychczasowy dyrektor, ktry uzyska? akceptacj? komisji konkursowej. Drugi konkurs dotyczy? wyboru szefa Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 im. ks. dra Leona Heykego, ul. Strzelecka 1 w Ko?cierzynie. Do konkursu przyst?pi? tylko jeden kandydat, Wies?aw Trzebiatowski, dotychczasowy dyrektor, ktry rwnie? uzyska? aprobat? komisji.

Przypomnijmy, ?e konkursy na stanowiska dyrektorw szk? przypadaj? w niezwykle trudnych warunkach wci?? trwaj?cej ju? przez ca?y rok pandemii koronawirusa COVID-19. W Polsce codziennie odnotowujemy kilkana?cie tysi?cy nowych zaka?e? i wysok? liczb? zgonw. Nasze wojewdztwo pomorskie jest pod tym wzgl?dem na czele listy zaka?e?. Pod pewnymi wzgl?dami sytuacj? mo?na porwna? do warunkw wojennych. Przed dyrektorami szk? stoj? wyj?tkowe, wr?cz kosmiczne wyzwania. Gratulujemy nowo wybranym szefom placwek o?wiatowych w Ko?cierzynie i ?yczymy pokonania pi?trz?cych si? trudno?ci. Wszystkiego najlepszego!

Informacje - luty 2021

Drukuj

Szanowni Pa?stwo,

w razie potrzeby kontaktu, prosz? dzwoni? na nr 694-165-019 (telefon czynny ca?? dob?) lub pisa? na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Mo?na te? kontaktowa? si? z panem przewodnicz?cym MICHA?EM GUROWSKIM, tel. 600-403-890, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.