Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj32
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień510
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2650
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227416

Informacje - maj 2020

Drukuj

Pandemia koronawirusa na ?wiecie i w Polsce jeszcze si? nie sko?czy?a, jednak mimo wzrostu liczby zaka?e? w naszym kraju obostrzenia s? luzowane.

. . .

Informacje - kwiecie? 2020

Drukuj

Polska szko?a

RZECZNIK NSZZ S O TARCZY

Informacje - marzec 2020

Drukuj

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 10 marca 2020 r. odby?a si? Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). W trakcie obrad m. in.:

1/ Przedstawiono informacj? z Rady Sekcji 7 stycznia 2020 r.

2/ Przedstawiono komunikat z konferencji nt. Problemw nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych, a tak?e przyj?te wnioski, pismo do MEN, Apel do JST (znajduj? si? na stronie internetowej Sekcji). Omwiono tak?e pismo z Sekcji do dyrektorw szk? ws. uwzgl?dniania przez nich, przy okre?laniu oceny ryzyka zawodowego konkretnych wyzwa? stoj?cych przed bibliotekarzami w danej szkole (pismo zostanie rozes?ane odr?bnie).

3/ Mec. Tomasz Gryczan przedstawi? wnioski wynikaj?ce z dyskusji i rozmw z MEN nt. komisji dyscyplinarnych, w tym potrzeby korekt art. 75 ustawy karta Nauczyciela (np. wyd?u?enie z 3 do 14 dni decyzji dyrektora o skierowaniu danej sprawy do komisji dyscyplinarnej, zdefiniowania prawnego poj?cia dobro dziecka, inne). Mecenas udziela? tak?e porad prawnych cz?onkom Rady.

4/ Dyskutowano nt. podwy?ek w 2020 r. dla nauczycieli i pracownikw administracji i obs?ugi szk?, sytuacji w o?wiacie, dzia?a? podejmowanych przez Sekcj?.

5/ Podj?to decyzj? o omwieniu sytuacji pracownikw administracji i obs?ugi szk? podczas zebrania Rady Sekcji 21 kwietnia. To wa?ne z uwagi na r?ne problemy zg?aszane przez t? grup? pracownikw szk?. W zwi?zku z tym przekazano: zaproszenia dla osb spoza Rady na 21 kwietnia 2020 r. wzr Ankiety do wype?nienia przez pracownikw administracji i obs?ugi szkolnej (wype?niaj? anonimowo poszczeglni pracownicy), wzr tabeli zbiorczego podsumowania ankiet przez poszczeglne KZ/KM (zbiorcze wyniki maj? trafi? do Sekcji do 15 kwietnia 2020 r., by zd??y? z opracowaniem podsumowania ankietowania do czasu konferencji. Inne do wiadomo?ci KZ/KM.

6/ Zapoznano si? z informacj? ze spotkania z Pomorskim Kuratorem O?wiaty Ma?gorzat? Bielang (byli zaproszeni tak?e przedstawiciele innych central zwi?zkowych). Postanowiono, by we wsp?pracy z Kuratorium zorganizowa? szkolenie ws. awansu zawodowego nauczycieli. Proponowany wst?pnie termin: 19 maja br.. Chcieliby?my, aby w szkoleniu udzia? wzi?li nie tylko cz?onkowie Rady, ale cz?onkowie S b?d?cy w trakcie awansu zawodowego (po zebraniu b?dzie mo?liwo?? konsultacji indywidualnych z ekspertami S).

7/ Przedstawiono materia? zwi?zany z opiniowaniem arkuszy organizacji pracy szk? na rok szkolny 2020/2021 (zwi?zki zawodowe maj? 10 dni roboczych na wyra?enie opinii, nie p?niej ni? do 19 kwietnia br.). Akcentowano tak?e znaczenie par. 7 rozporz?dzenia MEN o ramowych planach nauczania mwi?cego o podziale na grupy (powy?ej 24 uczniw informatyka, j?zyki obce, powy?ej 26 WF). (Materia? zostanie przeka?emy w odr?bnej wysy?ce)

8/ Przedstawiono informacje o planie obchodw czterdziestolecia S, w tym tre?? Komunikatu nr 1, Pisma-oferty do KZ/KM ws. wyjazdu 29 sierpnia 2020 r. do Warszawy, zamwienia pami?tkowych znaczkw, dyplomw, udzia?u w turnieju pi?ki no?nej i siatkowej pla?owej).

Wi?cej szczeg?owych informacji na nowej stronie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji. Zach?camy do przegl?dania, bo jest o wiele bardziej funkcjonalna ni? poprzednia, rewelacyjnie przejrzysta i ogromnie po?yteczna:

http://solidarnosc.gda.pl/oswiata/

Informacje - luty 2020

Drukuj

Konferencja "PROBLEMY BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH"

We wtorek, 11 lutego 2020 r. w siedzibie gda?skiej "Solidarno?ci" mia?a miejsce oglnopolska konferencja pracownikw bibliotek.

Zapewne wi?kszo?? rodakw uwa?a, ?e nie ma bardziej spokojnej pracy ni? nauczyciela bibliotekarza. Okazuje si?, ?e to ?rodowisko ma swoje, nierozwi?zane od lat, problemy. W momencie wprowadzenia tzw. darmowych podr?cznikw w 2014 roku praca bibliotekarza na dwa miesi?ce zamienia si? w prac? magazyniera i transportowca. Bibliotekarze z S domagaj? si? od ministra edukacji narodowej ujednolicenia zatrudnienia nauczycieli bibliotekarzy pracuj?cych w szko?ach wszystkich typw.

Bibliotekarka przerzuci? musi w czerwcu i w sierpniu kilkana?cie ton podr?cznikw i je zinwentaryzowa?. Tak?e uczniowie nie maj? lekko. Nie tylko zmieniaj? si? podstawy programowe, ale i ci??arw w tornistrze nie ubywa. Niemal z ca?ej Polski przybyli we wtorek 11 lutego br. do siedziby gda?skiej Solidarno?ci bibliotekarze na konferencje pt. Problemy bibliotekarzy szkolnych zorganizowan? przez Mi?dzyregionaln? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ S w Gda?sku. Do omwienia i zawnioskowania do MEN i organw prowadz?cych by?o bez liku. I tak np. w szko?ach, w ktrych nie ma ?wietlicy, jej rol? przejmuj? biblioteki szkolne. Bywa, ?e nauczyciele bibliotekarze musz? prowadzi? zaj?cia dla uczniw, ktrzy nie chodz? na religi?. W szko?ach podstawowych, gdzie z regu?y s? ?wietlice, problem jest mniejszy, za to w szko?ach ?rednich bibliotekarze prowadza te? zaj?cia opieku?cze. Bibliotekarze (a w?a?ciwie bibliotekarki) organizuj? wi?c lekcje i ucz? w grupach ??cz?c kilka klas. Chc? wi?c zmian. Zreszt? wcale nie rewolucyjnych a zgodnych z zapisami rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunkw i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szko?ach, prawem o?wiatowym, statutami publicznych szk?, Kart? nauczyciela. Wskazuj? na rol? edukacyjn? biblioteki szkolnej w procesie kszta?cenia i wychowania. Pilnym wydaje si? przynajmniej wydanie rozporz?dzenia okre?laj?cego status zawodowy i etat nauczyciela bibliotekarza? Do 1999 r. obowi?zywa?o zarz?dzenie MEN z 4 czerwca 1997 r. w sprawie liczby uczniw, na ktrych przys?uguje etat nauczyciela bibliotekarza. Obecnie takie odgrne normy nie obowi?zuj?. Decyzje podejmuje organ prowadz?cy szko?? w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych. Stare rozporz?dzenie mwi?o o 300 uczniach na jeden etat, a niektry samorz?dy wywindowa?y do 600 (Gda?sk) czy 800 (Wroc?aw) uczniw na etat bibliotekarza. Programy MEN Ksi??ki naszych marze? i Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, ktry trafi? te? do szk? pokaza?y, ?e sama ksi??ka na p?ce to za ma?o. Musi by? jeszcze kompetentna osoba, czyli nauczyciel bibliotekarz. Tymczasem do zakresu prac nauczycieli bibliotekarzy dosz?y obowi?zki zwi?zane z organizacj? i przeprowadzaniem dystrybucji podr?cznikw dotowanych przez MEN. A na to potrzebne s? dodatkowe etaty i zapewnienie odpowiednich warunkw transportu i magazynowych. Podr?czniki musz? by? na stanie szko?y, mie? nadany numer, gdy? dzieci z tych podr?cznikw s? rozliczane. Problemy nauczycieli bibliotek s? powa?ne, a jednocze?nie nie s? zauwa?ane. Brakuje oglnopolskich standardw i norm zatrudniania bibliotekarzy, wyst?puje wiec samowolka. S? powa?ne obci??enia, tak?e prac? fizyczn?, nauczycieli bibliotekarzy. My te problemy nazywamy, opisujemy i przekazujemy do MEN wraz z propozycjami rozwi?za? mwi? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy MSOiW S. Nauczycielka bibliotekarz Zofia Terlecka z KM o?wiatowej S w Gda?sku zwraca?a uwag?, ?e wraz z przyjmowaniem tzw. bezp?atnych podr?cznikw i zeszytw ?wicze? wzros?y problemy zdrowotne w tej grupie zawodowej. Trudno jest korzysta? z wzka, gdy biblioteka jest usytuowana w budynku na pierwszym czy drugim pi?trze bez windy. Obci??enia wi??? si? z r?cznymi pracami transportowymi, szczeglnie po wprowadzeniu podr?cznikw do bibliotek szkolnych. To s? tony do przemieszczenia na pi?tra, na r?ne sposoby oraz ich przechowywania. W mojej szkole w latach 2017 i 2018 roku by?o to oko?o 30 ton. Bibliotekarze transportuj? paczki z podr?cznikami nie maj?c narz?dzi oprcz rak w?asnych. Te przeci??enia s? szczeglne w czerwcu i we wrze?niu. Niektre z nas w wolontariacie po?wi?caj? nawet swj urlop. Konieczna jest kontrola i interwencja PIP. My to robimy na w?asne ryzyko. St?d konieczne jest okre?lenie ryzyka zawodowego t?umaczy Zofia Terlecka. Wojciech Ksi??ek zwraca? te? uwag?, i? zdarza si?, ?e biblioteka nie jest traktowana jako pe?noprawny element szko?y, ale jako poczekalnia dla uczniw, czy miejsce prowadzenia zast?pstw za innych nauczycieli. Ocena pracy nauczycieli bibliotekarzy wymaga odmiennego arkusza ni? ten dla przedmiotowcw. Nie ma te? ujednoliconych norm oceny pracy przy awansie zawodowym uwa?a El?bieta Pellowska-Habasi?ska. Wyliczanie zast?pstw przy 30 godzinach zegarowych na etat te? okazuje si? krzywdz?ce dla bibliotekarzy, gdy? przedmiotowiec ma je rozliczane wg 18 godzin lekcyjnych. Izabela Sikora z Wejherowa zwrci?a uwag? na kwestie kosztw ubytkowania podr?cznikw po trzech latach pracy z podr?cznikiem oraz na bhp przy kontakcie z kurzem i z farb? drukarsk?. Z kolei Ewa Kasprowiak (KM OiW S w Gda?sku) podkre?la, ?e bibliotekarze s? kreatywni, prowadz? sp?dzielnie uczniowskie, tworz? programy dodatkowe, maj? dodatkowe obowi?zki, ale ani z?otwki wi?cej za to nie otrzymuj?. Konferencja by?a szans? na uj?cie i przygotowanie konkretnych wnioskw do MEN wraz z postulatem okre?lenia krajowych standardw pracy dla bibliotek szkolnych, w tym norm zatrudnienia, liczby etatw na liczb? uczniw i stan ksi?gozbiorw, zapewnienia pe?nop?atnych zast?pstw bibliotekarzom, maj?cym kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Postulaty trafi? teraz do MEN, ktrego dwoje przedstawicieli przyby?o na gda?sk? konferencj?. Czy ministerstwo przychyli si? do postulatw nauczycieli bibliotekarzy? Czas poka?e.

===============================================================================================

Informacje - stycze? 2020

Drukuj

Noworoczne spotkanie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku

We wtorek, 7 stycznia 2020 r. w Gda?sku odby?o si? pierwsze w nowym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Sekcji. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium. Noworoczne spotkanie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku by?o okazj? do podsumowa?, do ?ycze? i do zarysowania zada? na najbli?szy czas. By?y wi?c ?yczenia od Kuratorium o?wiaty w Gda?sku i od Urz?du Marsza?kowskiego oraz wsplne od?piewanie kol?d. Ale by?y te? bie??ce problemy ?rodowiska nauczycielskiego.

Za nami bardzo trudny rok. Apeluj?, aby?my zadbali o scalenie nauczycielskiego ?rodowiska, o ducha dialogu. Pami?tajmy o s?owach Cypriana Kamila Norwida by?my potrafili r?ni? si? pi?knie. W sprawach politycznych pozosta?my przy swoich zdaniach, ale dbajmy o niwelowanie napi?? i prowad?my dialog ?yczy? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Sekcji. Przypomnia? te? rewelacyjne wyniki polskich uczniw w badaniu PISA za rok 2018, ostatni rok funkcjonowania gimnazjw. Do ?ycze? przy??czy? si? te? przewodnicz?cy ZRG NSZZ S Krzysztof Do?la. Z kolei Beata Wolak, dyrektor z Kuratorium O?wiaty w Gda?sku, niejako w zast?pstwie, przekaza?a ?yczenia od Pomorskiego Kuratora O?wiaty Ma?gorzaty Bielang i podzi?kowania za codzienn? wsp?prac?, m?dr? postaw? oraz ?yczenia efektywnej pracy.

Za prac? nauczyciela najwa?niejszym odznaczeniem jest Medal Komisji Edukacji Narodowej. Obrady Rady by?y okazj? do wr?czenia medalu polonistce. "Aby innych rozpala? trzeba samemu p?on??. Kocham od dziecka literatur?, teatr, histori? ojczyst?. Jestem w pewnym sensie naznaczona romantyzmem. Mam nadziej?, ?e b?d? mia?a godnych nast?pcw. Poprzez kultywowanie tradycji, dotykanie historii i swoist? lekcj? patriotyzmu, budujemy postawy m?odzie?y. Jestem te? zwi?zana ideowo z Solidarno?ci?, mj ojciec by? gdy?skim stoczniowcem, konstruktorem w Stoczni im. Komuny Paryskiej. To on wprowadza? mnie w ?wiat zwi?zkowy i w problemy ludzi pracy" powiedzia?a nam Hanna Sankowska Soroko, polonistka, odznaczona Medalem KEN cz?onkini S.

I jeszcze jedno. Ot? MEN w drugiej po?owie roku ma przedstawi? projekty zmian dotycz?ce pragmatyki zawodowej nauczycieli. Zapowiedzia? to 7 stycznia br. minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Nowe przepisy maj? nawi?zywa? do polskiej specyfiki. Drugorz?dna jest jak mwi? minister sama nazwa przepisw. Mo?e pozosta? Karta nauczyciela, ale te? pojawi?o si? okre?lenie Kodeks o?wiaty.

Zmiany p?ac od stycznia 2020 r. w gr?

Rekordowy wzrost p?acy minimalnej od 2020 r. do 2.600 z? brutto. Najni?sza stawka godzinowa 2020 17 z?.

Rada Ministrw przyj??a rozporz?dzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za prac? w 2020 r.: najmniejsze pensje wzrosn? do zaskakuj?cego poziomu a? 2.600 z? (1.878 z? na r?k?), a stawka godzinowa wyniesie a? 17 z? (11 z? netto).

Minimalna pensja brutto

2015 1.750 z?

2016 1.850 z?

2017 2.000 z?

2018 2.100 z?

2019 2.250 z?

2020 2.600 z?

Minimum za godzin? na zlecenie i w umowach ?wiadczenia us?ug (brutto)

2017: 13,00 z?

2018: 13,70 z?

2019: 14,70 z?

2020: 17,00 z?

Informacje - grudzie? 2019 r.

Drukuj

Bo?e Narodzenie 2019

Sk?adamy wszystkim Sympatykom i Cz?onkom NSZZ Solidarno?? oraz Wsp?pracownikom ?yczenia radosnego prze?ycia Wigilii oraz ?wi?t Bo?ego Narodzenia, a w Nowym 2020 Roku zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomy?lno?ci.


===============================================================================================

Paczki ?wi?teczne

Zgodnie z utrwalon? ju? wieloletni? tradycj? nasza KM zorganizowa?a dla ka?dego cz?onka NSZZ "Solidarno??" paczk? ?wi?teczn?. Jak co roku, przygotowaniem upominkw zaj?? si? przewodnicz?cy Micha? Gurowski, ktry rwnie? wzi?? na swoje barki dystrybucj? paczek w placwkach o?wiatowych. Do akcji w??czy? si? wiceprzewodnicz?cy Mieczys?aw Bielawa, ktry dor?czy? prezenty cz?onkom NSZZ S w Szkole Podstawowej Nr 6 im. ks. dr. B. Sychty przy ul. M. Sk?odowskiej - Curie 19 w Ko?cierzynie. Cz?onek prezydium Zdzis?aw Jan Brzezi?ski dostarczy? paczki do Szko?y Podstawowej im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego Wielkim Podlesiu, do Zespo?u Kszta?cenia - Szko?y Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu i do Zespo?u Szk? - Szko?y Podstawowej im. gen. Jzefa Wybickiego w Grabowie Ko?cierskim.

===============================================================================================

Odesz?a ?p. Anna B?czy?ska (1936 - 2019)

?p. Anna B?czy?ska urodzi?a si? 4 kwietnia 1936 r. Zmar?a 17 grudnia 2019 r. w Ko?cierzynie. Wi?kszo?? pracy zawodowej po?wi?ci?a Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Strzeleckiej 1 w Ko?cierzynie (obecna nazwa placwki: Zesp? Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Ko?cierzynie). Zas?yn??a jako osoba przygotowuj?ca smaczne posi?ki, zw?aszcza wy?mienite obiady dla uczniw. Od pocz?tku nale?a?a do NSZZ "Solidarno??". Do ko?ca uiszcza?a sk?adki cz?onkowskie. W ostatnich latach by?a aktywn? cz?onkini? naszego Ko?a Emerytw. Bra?a udzia? we wszystkich imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Zwi?zek. Uczestniczy?a w odbywaj?cych si? w ka?dy ostatni poniedzia?ek miesi?ca spotkaniach cz?onkw Ko?a Emerytw w naszym lokalu przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. Uroczysto?ci pogrzebowe mia?y miejsce w ko?ciele Zmartwychwstania Pa?skiego przy ul. ?wi?toja?skiej 10 w Ko?cierzynie w poniedzia?ek, 23 grudnia 2019 r. Nasze Ko?o Emerytw na uroczysto?ciach reprezentowa?a trzyosobowa delegacja ze sztandarem zwi?zkowym w sk?adzie Krystyna Polak i Zofia Redzimska, ktre nios?y sztandar a? na cmentarz oraz Helena Kaszubowska-Nitz (przewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna).

===============================================================================================

Posiedzenie Prezydium

W ?rod?, 5 grudnia 2019 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie Prezydium KM NSZZ "Solidarno??" POiWZK. Tym razem mia?o ono miejsce w go?cinnym obiekcie Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. S?onecznej 1 w Ko?cierzynie. W naradzie oprcz przewodnicz?cego uczestniczyli Wojciech Figiel (zast?pca), Maria Gliszczy?ska-Moroz i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onkowie prezydium). Przewodnicz?cy poinformowa? o rezygnacji z przynale?no?ci do naszej KM NSZZ S 54 osb od pocz?tku 2019 r., co zosta?o spowodowane szkodliw? polityk? w?adz centralnych KSOiW, a zw?aszcza Ryszarda Proksy podczas fali strajkowej w placwkach o?wiatowych. Ostatnio jednak da?o si? zauwa?y? ponowne zainteresowanie dzia?aniami Zwi?zku - o czym ?wiadczy ch?? wst?pienia do naszej KM NSZZ "Solidarno??" dwch osb. W toku zebrania omwiono sprawy bie??ce, m.in. przygotowanie paczek ?wi?tecznych i przyznanie zapomg losowych.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 3 grudnia 2019 r. odby?o si? posiedzenie Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. Z ramienia KM Ko?cierzyna w naradzie uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek Prezydium). W trakcie obrad m. in.:

1. Podsumowano Wojewdzki Konkurs Muzyczny Polska - moje miejsce, mj kraj, laureatom wr?czono stypendia NSZZ Solidarno??, nagrody i dyplomy.

2. Przedstawiono informacje z prac Prezydium Sekcji.

3. Wys?uchano informacji o trudnej sytuacji dwutygodnika Przegl?du O?wiatowego (red. naczelny Jerzy Ewertowski).

4. Zapoznano si? ze stanem negocjacji KSOiW NSZZ Solidarno?? z MEN ws. zmiany systemu finansowania o?wiaty, w tym wynagradzania pracownikw o?wiaty, przedstawionej przez Jerzego Ewertowskiego cz?onka Prezydium KSOiW (informacja w Komunikacie Prezydium KSOiW zamieszczonym na str. www.solidarnosc.org.pl/oswiata). W dyskusji zwracano uwag? na:

a) znaczenie corocznej tzw. indeksacji p?ac (np. w odniesieniu do przeci?tnego wynagrodzenie w gospodarce narodowej),

b) problem zbyt niskich nak?adw na o?wiat? (wyliczenie realnego koszyka us?ug o?wiatowych gwarantowanych przez pa?stwo. Podawano, ?e realny koszt wydatkw na o?wiat? to ok. 58 mld z?, z czego tylko ok. 44 mld z? pokrywa tzw. subwencja o?wiatowa),

c) potrzeb? podwy?ek wynagrodzenia nauczycieli w 2020 roku,

d) zagro?enia, ktre nios? ew. dzia?ania na rzecz obligatoryjnej zmiany pensum,

e) znaczenie zawarcia strategicznej umowy edukacyjnej (poprzedzonej dialogiem z partnerami spo?ecznymi).

5. Wybrane problemy prawne przedstawi? mec. Tomasz Gryczan (na problemy zg?oszone przez Sekcj? Gda?sk? do w?adz KSOiW pismem z dn. 23. 10. 2019 r. b?d? odpowiedzi). Przekazano ANKIET? do wype?nienia przez KM dotycz?ca realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br. w punkcie dotycz?cym dodatku za wychowawstwo w przedszkolach (??cznie nauczycieli przedszkoli jest ok. 58 tys.). Nie wszystkie organy prowadz?ce godz? si? na kwot? 300 z? tak?e dla nauczycieli-wychowawcw przedszkoli. Ale np. w Urz?dzie Marsza?kowskim jest to kwota 400 z?.

6. Przedstawiono informacj? o konkursie na Pomorskiego Kuratora O?wiaty, ktry wygra?a pani Ma?gorzata Bielang.

7. Przyj?to Apel ws. wsp?dzia?ania w przygotowaniu konferencji nt. sytuacji BIBLIOTEKARZY SZKOLNYCH, ktra ma si? odby? 11 lutego 2020 r. w Gda?sku. Zaproszeniami b?d? dysponowa?y poszczeglne Komisje Mi?dzyzak?adowe/Zak?adowe wchodz?ce w sk?ad Sekcji. Jak piszemy w Apelu: Widzimy aktualno?? problemw, w tym konieczno??:

a) standaryzacji zatrudnienia w bibliotekach,

b) zmniejszenia obci??e? pracami fizyczno-technicznymi,

c) odej?cia od traktowania bibliotek jako przys?owiowej poczekalni dla klas.

8. Komisja Rewizyjna (przewodnicz?cy Zdzis?aw Jan Brzezi?ski) przedstawi?a informacje o wynikach dwch kontroli dzia?alno?ci Sekcji w zakresie finansowym oraz obecno?ci cz?onkw na posiedzeniach Rady Sekcji.

9. Przedstawiono informacje dotycz?ce:

a) uroczysto?ci grudniowych (zaproszenie, komunikat),

b) zmian na str. internetowej Sekcji (w tym Apel o przekazywanie materia?w dotycz?cych historii danych KZ/KM),

c) legitymacji elektronicznych (aktualizacje do 15 lutego 2020 roku).

Najbli?sze posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? we wtorek, 7 stycznia 2020 r.

Informacje - listopad 2019 r.

Drukuj

Ma?gorzata Bielang, nowym Pomorskim Kuratorem O?wiaty


Ma?gorzata Bielang, jeszcze jako Pomorski Wicekurator O?wiaty w dniu 13 listopada 2018 r. wr?czy?a Medale Komisji Edukacji Narodowej trjce dzia?aczy zwi?zkowych. Na zdj?ciu pani Kurator po lewej stronie, obok niej Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek Prezydium KM Ko?cierzyna. .

Informacje - pa?dziernik 2019 r.

Drukuj

PROMETHEUS - biuletyn Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania informuje.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku, 8 pa?dziernika 2019 r.

We wtorek, 8 pa?dziernika 2019 r. odby?a si? Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty iWychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. W trakcie obrad m. in.:

1/ Minut? ciszy uczczono pami?? Stefana Kubowicza wieloletniego przewodnicz?cego KSOiW NSZZ S oraz marsza?ka seniora Kornela Morawieckiego.

2/ Przedstawiono informacje z prac Prezydium Sekcji, w tym udziale w kapitule konkursu Nauczyciel Pomorza, komisji ds. nagrd Marsza?ka Wojewdztwa Pomorskiego, oFunduszu stypendialnym NSZZ Solidarno?? w tym wr?czenie podzi?kowa? darczy?com.

3/ Omwiono problemy prawne, w tym:

- Opinie ws. pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (gdy zwi?kszenie z 18 do 20 godz.) a uchwa?y JST w ci?gu roku szkolnego,

- Opinie ws. zatrudniania nauczycieli na czas okre?lony do ko?ca zaj?? szkolnych, a nie do 31 sierpnia danego roku,

- Opinie ws. dodatku za wychowawstwo (300 z?) dla nauczycieli przedszkoli.

4/ W dyskusji KZ/KM zg?osi?y nast?puj?ce problemy do podj?cia (cz??? z nich z uwagi na oglny wymiar we wsp?pracy z Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ S):

- Przygotowanie opinii ws. zap?aty nadgodzin (nie 3,6 godz.) m. in. za czas rekolekcji, pocz?tek roku szkolnego),

- Przygotowanie opinii ws. u?redniania godzin w szko?ach ponadpodstawowych (klasy maturalne, gdy praktyki zawodowe), ale tak?e w szko?ach podstawowych jeden etat, a r?ny wymiar godzin),

- Przygotowanie opinii ws. awansu zawodowego (sta? na nauczyciela mianowanego),

- Projekt pisma KM do JST jakie uprawnienia ZZ apel o przestrzeganie.

5/ Przedstawiono materia?y przekazane przez Rad? i Prezydium Krajowej Sekcji O?wiaty iWychowania NSZZ Solidarno?? w tym dotycz?ce realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br. (m. in. nowego systemu wynagrodze? nauczycieli oraz problemu biurokracji).

6/ Odby?a si? dyskusja na temat bie??cej sytuacji w o?wiacie.

7/ Przedstawiono informacje o konkursie muzycznym Polska, moje miejsce, mj kraj (fina? odb?dzie si? 5 listopada br. w siedzibie S w Gda?sku, pocz?tek przes?ucha? godz. 9.15).

8/ Postanowiono wyst?pi? w pismem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za po?rednictwem w?adz krajowych S o?wiatowej) ws. zmian trybu pracy komisji wkonkursach na dyrektorw.

9/ Przedstawiono problemy z aktualizacj? strony internetowej naszej Sekcji (b?dzie nowa) atak?e przekazano informacj? o zmienionych zasadach przesy?ania materia?w z Sekcji Gda?skiej (oglne informacje, ?yczenia na wszystkie adresy b?d?ce w bazie Sekcji czyli te, ktre zamieszczamy tak?e na stronie internetowej, za? materia?y wewn?trzzwi?zkowe, opinie prawne do cz?onkw Rady Sekcji oraz na adresy mailowe podane przez przewodnicz?cych danej KZ/KM). Przesy?ki z Sekcji mog? by? te? wysy?ane z baz adresowych danej KZ/KM.

10/ Przedstawiono wa?n? odpowied? prawn? z MEN na wyst?pienie Krajowej Sekcji ws. bezpiecze?stwa w szko?ach, organizowania zaj?? przez osoby, ktre nie s? nauczycielami. Materia?y b?d? wysy?ane do wiadomo?ci KZ/KM.

11/ Przypomniano, ?e s? do odbioru w Sekcji Biuletyny na rok szkolny 2019/2020. Dobrze, by dysponowa?y nimi wszystkie Ko?a S w szko?ach.

12. Przedstawiono ofert? szkole? Spo?ecznych Inspektorw Pracy w roku 2019/2020 (odbywaj? si? raz w miesi?cu w siedzibie S z udzia?em Inspektorw OIP w Gda?sku). Istnieje tak?e mo?liwo?? zamwienia szkolenia SiP na wniosek np. organw prowadz?cych szko?y i placwki o?wiatowe.

Przedstawiono tak?e ?yczenia i podzi?kowania pracownikom o?wiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (b?d? rozes?ane mailowo).

Nast?pne posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? we wtorek, 3 grudnia 2019 r.