Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj55
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień140
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3141
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242527

Informacje - marzec 2019 r.

Drukuj

Posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w Gda?sku

W dniu 26 marca 2019 r. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. Ko?cierzyn? reprezentowa? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM. G?wnym tematem by?y sprawy tocz?cego si? sporu zbiorowego organizowanego przez Komisje Zak?adowe/Mi?dzyzak?adowe NSZZ S wchodz?ce w sk?ad Sekcji Gda?skiej i omwienie wynikw referendum. W szko?ach/placwkach o?wiatowych, gdzie si? odby?o, frekwencja wynosi?a ok. 70-80 %, natomiast za strajkiem opowiada?o si? od 80 do nawet 100 % g?osuj?cych pracownikw. Wszyscy Przewodnicz?cy KZ/KM wchodz?cy w sk?ad Sztabu Sekcji, ktrzy przeprowadzili referendum, opowiedzieli si? za rozpocz?ciem strajku od 8 kwietnia 2019 r. Przewodnicz?cy KZ/KM w swych wypowiedziach apelowali o udzia? w strajku. Podkre?lano potrzeb? wsp?dzia?ania zwi?zkw zawodowych podczas jego organizacji w szko?ach/placwkach o?wiatowych. Przypomniano znaczenie takich hase? jak: Nie dajmy si? podzieli? - walczmy wsplnie o godziwe p?ace i warunki pracy! Takie b?d? Rzeczpospolite, jakie nauczycieli op?acanie! ===============================================================================================

Strajk w szko?ach w kwietniu 2019 r. coraz bardziej realny

Media informuj? o zamierzeniach strajkowych, chocia? nie zawsze obiektywnie. Poni?ej ok?adka najwi?kszego i najpopularniejszego dziennika wojewdztwa pomorskiego z pi?tku, 22 marca 2019 r., ale na tej tytu?owej stronie zamieszczono tylko emblematy ZNP, zabrak?o natomiast symboli NSZZ S, ktry rwnie? planuje przyst?pienie do oglnopolskiego strajku nauczycieli.

Kwiecie? jest niezwykle wa?nym miesi?cem w szko?ach ze wzgl?du przewidziane programem egzaminy smoklasistw i gimnazjalistw.

EGZAMIN GIMNAZJALISTY

1. cz??? humanistyczna 10 kwietnia 2019 r. (?roda)

- z zakresu historii i wiedzy o spo?ecze?stwie godz. 9:00

- z zakresu j?zyka polskiego godz. 11:00

2. cz??? matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00

- z zakresu matematyki godz. 11:00

3. j?zyk obcy nowo?ytny 12 kwietnia 2019 r. (pi?tek)

- na poziomie podstawowym godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

EGZAMIN SMOKLASISTY

1. j?zyk polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedzia?ek) godz. 9:00

2. matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00

3. j?zyk obcy nowo?ytny 17 kwietnia 2019 r. (?roda) godz. 9:00

Podczas obraduj?cej 12 marca br. Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku (nasz? KM w obradach reprezentowali Micha? Gurowski i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski):

1/ Przedstawiono kolejne projekty dokumentw trwaj?cego w regionie gda?skim sporu zbiorowego.

2/ Przyj?to dalszy harmonogram dzia?a? Sekcji:

- Czas rokowa? i czas mediacji: do 15 marca br.,

- Czas podejmowania uchwa? KZ/KM ws. referendum oraz przeprowadzania referendum: do 25 marca br.,

- Czas podejmowania uchwa? ws. strajku i powiadomienia dyrektorw: do 1 kwietnia br.

3/ Przekazano ulotk? z postulatami sporu Sekcji Gda?skiej.

4/ Omwiono fragmenty Statutu NSZZ S oraz ustawy o rozwi?zywaniu sporw zbiorowych dotycz?ce organizacji strajku (z udzia?em mecenasa).

5/ Przedstawiono informacje o akcji protestacyjnej Sekcji w Ma?opolsce.

6/ Przyj?to pismo do w?adz Krajowych Sekcji.

7/ Postanowiono zwo?a? 26 marca br. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Sekcji (terminarz wst?pny, z uwagi na sytuacj? protestacyjn? mo?e ulec zmianie).

Wyra?ono podzi?kowania Kole?ankom i Kolegom z KZ/KM, K? w szko?ach za wielk?, dotychczasow? prac? ws. sporu zbiorowego. To du?y wysi?ek i stres. Podkre?lano, ?e oprcz walki o wzrost p?ac, to jest te? walka o GODNO?? zawodu nauczycielskiego, honor ludzi o?wiaty. A tak?e apelowano, aby szczeglnie w szko?ach stara? si? unika? podzia?w.

"Nikt nas bardziej nigdy nie sponiewiera?, jak ostatnimi czasy Prawo i Sprawiedliwo??" - stwierdzi? prezes bratniego Zwi?zku.

Informacje - luty 2019 r.

Drukuj

PROTEST - przygotowania w toku

Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku stoi na stanowisku, ?e tym bardziej w obliczu napi?? w ?rodowisku o?wiatowym wa?na jest wsp?praca wszystkich pracownikw szk?, niezale?nie od ich przynale?no?ci zwi?zkowej. Ze swojej strony deklarujemy gotowo?? wsp?dzia?ania z innymi zwi?zkami dzia?aj?cymi w o?wiacie w oparciu o zasadniczy postulat, jakim jest podniesienie wynagrodze? wszystkich pracownikw. Za bardzo wa?ne dla w?a?ciwego funkcjonowania szk? uznajemy tak?e:

1. Likwidacj? bezp?atnych godzin przez zapewnienie ?rodkw na wszystkie zaj?cia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli (wg stawek osobistego zaszeregowania).

2. Usuni?cie niekorzystnych zmian w przepisach dotycz?cych oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z zapowiedzi? sztabu protestacyjno-strajkowego Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku 25 lutego komisje zak?adowe zwi?zku w naszym regionie rozpocz??y procedur? wszczynania sporw zbiorowych z dyrektorami szk?.

To oczywi?cie wymaga troch? czasu. Poszczeglne komisj? musz? podj?? odpowiednie uchwa?y, a nast?pnie przekaza? je dyrektorom szk? wraz z list? postulatw. Mamy czas do 15 marca. Tak? dat? wskaza?y krajowej w?adze bran?owych struktur Solidarno?ci w o?wiacie. Ju? tego dnia b?dziemy mogli poda?, w ilu szko?ach i placwkach w naszym regionie wszcz?te zosta?y spory. Od wszcz?cia sporu do ewentualnego strajku jest jeszcze d?uga droga.

Najpierw czekaj? nas mediacje. Je?eli zako?cz? si? fiaskiem, mamy zielone ?wiat?o, aby zorganizowa? referendum strajkowe. Je?li nauczyciele i inni pracownicy o?wiaty popr? tak? form? protestu, b?dzie strajk. Najwa?niejszy postulat zwi?zku dotyczy podwy?szenia p?ac zasadniczych wszystkich nauczycieli oraz pracownikw o?wiaty o co najmniej 650 z? brutto od 1 stycznia tego roku oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Zwi?zek domaga si? rwnie? wprowadzenia takich zmian do systemu wynagradzania nauczycieli, ktry sprawi?yby, ?e poziom p?ac w o?wiacie by?by powi?zany ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Informacje - stycze? 2019 r.

Drukuj

NADZWYCZAJNE posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 29 stycznia 2019 r. odby?o si? nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku. Ko?ciersk? KM reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. O?wiatowa Solidarno?? ma do?? lekcewa?enia pracowniczych postulatw przez MEN. Po deklaracjach rz?du o bardzo dobrej kondycji bud?etu i optymistycznym projekcie bud?etu na 2019 rok przyj?tym ju? przez Sejm czas na pochylenie si? nad kondycj? zawodu nauczyciela, a przede wszystkim na jego finansowej stronie. Ta bowiem od podwy?ek z lat 2008-11 nie zmienia si?, czyli de facto cofa uposa?enia nauczycielskie, szczeglnie widocznie w porwnaniu z dzia?ami gospodarki narodowej. W tym miejscu warto przypomnie?, ?e w maju 2018 r. delegaci KSOiW przygotowa?y Apel do pana Premiera o odwo?anie pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej. Niestety, s?awetny Apel wyl?dowa? w szufladzie i zosta? przekazany panu Premierowi dopiero w lipcu 2018 r. Sprawa wrci?a podczas nadzwyczajnego zebrania Sekcji w Gda?sku. Zebrani przygotowali Petycj? o odwo?anie pani Minister. Inn?, wart? odnotowania spraw? jest przyj?cie Stanowiska o wsp?pracy z o?wiatowymi zwi?zkami zawodowymi, (chodzi o ZNP). Obecni podkre?lali konieczno?? wsp?pracy obu zwi?zkw, bo ich cele s? jednakowe. Podj?to uchwa?? o powo?aniu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "S" z siedzib? w Gda?sku. Przyj?to rwnie? dwie wa?ne uchwa?y 1) ws. rozpocz?cia procedury sporu zbiorowego i 2) ws. okre?lenia osb upowa?nionych do prowadzenia negocjacji. Pomocy prawnej mo?na szuka? u pani mecenas Iwony Lipkowskiej, specjalistki od zagadnie? sporw zbiorowych. Od lutego br. b?dzie te? pe?ni? dy?ury mecenas Przemys?aw S?pr. Dyskutowano tak?e o rozpocz?ciu radykalnej akcji protestacyjnej w poniedzia?ek, 15 kwietnia br., w tym o strajku w szko?ach w??cznie.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 8 stycznia 2019 r. odby?o si? pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. Zasadniczym tematem by?a obecna sytuacja w o?wiacie i oczekiwania p?acowe pracownikw szk?. Po dyskusji przyj?to uchwa?? zobowi?zuj?c? Prezydium Sekcji do przygotowania dalszych decyzji o ew. czynnych akcjach protestacyjnych w tym strajku (w za??czeniu). Przyj?to tak?e stanowisko (do wiadomo?ci wewn?trzzwi?zkowej), gdzie stawia si? pytania o plan dzia?a? Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??, w tym o losy wniosku o odwo?anie Anny Zalewskiej, minister Edukacji Narodowej, ktry podj??o WZD Sekcji w maju 2018 r. w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim.

W cz??ci ?yczeniowo-noworocznej Rady brali udzia?: ks. prof. Wojciech Cichosz, dyr. Jerzy Wi?niewski Kuratorium O?wiaty w Gda?sku, dyr. Teresa Szakiel Pomorski Urz?d Marsza?kowski, Krzysztof Do?la Przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Gd. NSZZ S. W

W posiedzeniu w Gda?sku uczestniczyli przedstawiciele Komisji Mi?dzyzak?adowej z Ko?cierzyny: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium KM).

Informacje - grudzie? 2018 r.

Drukuj

Spotkanie op?atkowe cz?onkw Ko?a Emerytw

W poniedzia?ek, 17 grudnia 2018 r. z inicjatywy Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego (przewodnicz?cego KE) mia?o miejsce przed wigilijne spotkanie op?atkowe cz?onkw Ko?a Emerytw w naszym biurze przy ul. Traugutta 7. Przyby?o nas ??cznie a? 12 osb, w tym Helena Kaszubowska (przewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna) i Tomasz Dargacz (jej zast?pca). Przemwi?a m.in. El?bieta i poprowadzi?a krtkie modlitwy. Konsumowali?my dobre ciasto i po symbolicznej lampce szlachetnego wina. Podzielili?my si? op?atkiem. Z?o?yli?my sobie ?yczenia. Za?piewali?my kilka kol?d. W przyjaznej atmosferze rozeszli?my si? do naszych domw z nadziej?, ?e wkrtce znowu si? spotkamy.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 4 grudnia 2018 r. odby?o si? ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. KM z Ko?cierzyny reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. (Uzupe?nienie relacji wkrtce)

===============================================================================================

Paczki ?wi?teczne ju? do odbioru

Informujemy wszystkich Cz?onkw, ?e Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM, jak co roku za?atwi? dla nas paczki ?wi?teczne (kaw? i czekolad?). Zapraszamy po odbir paczek do naszego biura przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie.

Informacje - listopad 2018 r.

Drukuj

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie

W ?rod?, 21 listopada 2018 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie naszej KM w Ko?cierzynie. W zebraniu uczestniczy?o 9 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium), Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Lucyna Czaja, Wojciech Figiel (z-ca przewodnicz?cego KM), Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska i Roman Wiecki.

(uzupe?nienie relacji wkrtce)

===============================================================================================

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla cz?onkw naszej KM Ko?cierzyna

W tym roku dwoje cz?onkw naszej KM otrzyma?o Medale Komisji Narodowej. Medalami zostali wyr?nieni Maria Gliszczy?ska-Moroz i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Wr?czenie odznacze? pa?stwowych i resortowych oraz nagrd Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora O?wiaty wyr?niaj?cym si? nauczycielom i pracownikom o?wiaty wojewdztwa pomorskiego odby?o si? w pi?tek, 12 pa?dziernika 2018 r. w Muzeum II Wojny ?wiatowej; Gda?sk, Plac W?adys?awa Bartoszewskiego 1. W tej uroczysto?ci uczestniczy?a nasza zas?u?ona Kole?anka. Z wnioskiem o przyznanie jej Medalu KEN wyst?pi? Wies?aw Trzebiatowski, dyr Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Strzeleckiej 1 w Ko?cierzynie.

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, aktualnie zatrudniony na pe?nym etacie jako nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej im. Braci Czarli?skich w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma zosta? odznaczony Medalem KEN na wniosek Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??" z siedzib? w Gda?sku. Uroczysto?? wr?czenia mia?a miejsce we wtorek, 13 listopada 2018 r.

(uzupe?nienie notatki wkrtce)

===============================================================================================

STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI

.

Informacje - pa?dziernik 2018 r.

Drukuj

===============================================================================================

===============================================================================================

Wybory samorz?dowe (niedziela, 21 pa?dziernika 2018 r.)

Niektrzy cz?onkowie naszej KM NSZZ Solidarno?? POiWZK kandydowali do rad samorz?dw r?nych szczebli. Kilku spo?rd nich (pi?? osb) uzyska?o mandat radnego na pi?? najbli?szych lat (2018 - 2023). Oto zwyci?zcy tegorocznych wyborw w kolejno?ci alfabetycznej:

1) GRZEGORZ ADAM CZAJKOWSKI - Ko?cierzyna (43 lata) - KWW Wsplny Powiat Ko?cierski - 1.103 g?osw (11,04%) - wybrany do Rady Powiatu Ko?cierskiego. Jest cz?onkiem NSZZ Solidarno?? w Powiatowym Zespole Szk? nr 2 w Ko?cierzynie im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Jzefa Wybickiego 1 w Ko?cierzynie.

2) TOMASZ DARGACZ - Ko?cierzyna (47 lat) - KW Prawo i Sprawiedliwo?? - 336 g?osw (9,86%) - wybrany radnym do Rady Miasta Ko?cierzyna.

3) HELENA KASZUBOWSKA-NITZ, Ko?cierzyna (65 lat) - KWW Moje Miasto - 223 g?osw (6,54%) - wybrana do Rady Miasta Ko?cierzyna. Nale?y do NSZZ Solidarno?? od 1980 r.

4) KAZIMIERZ STOLTMANN - Ko?cierzyna (57 lat) - KWW Razem dla Ko?cierzyny - 122 g?osy (3,48%) - wybrany do Rady Miasta Ko?cierzyna. Nale?y do Ko?a NSZZ Solidarno?? w Powiatowym Zespole Szk? nr 3 w Ko?cierzynie im. Aleksandra Majkowskiego przy ul. Kartuskiej 48. Wieloletni i zas?u?ony dzia?acz naszego Zwi?zku.

5) ROMAN WIECKI - Grabowo Ko?cierskie (52 lata) - KWW "Samorz?dna Gmina Nowa Karczma" - 116 g?osw (50,43%) - wybrany do Rady Gminy Nowa Karczma. Od kilku kadencji pe?ni funkcj? przewodnicz?cego Komisji Ko?a NSZZ Solidarno?? przy Zespole Szk? w Grabowie Ko?cierskim.

Wszystkim zdobywcom mandatw radnych sk?adamy serdeczne gratulacje i ?yczymy skutecznej obrony pracownikw o?wiaty w polityce samorz?dowej.

===============================================================================================

Dzie? Edukacji Narodowej 2018

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 9 pa?dziernika 2018 r. odby?o si? kolejne comiesi?czne zebranie Rady Sekcji. Opiniowanie projektw organizacji pracy szk? to niezwykle wa?na sprawa, o ktrej obligatoryjno?? nasz Zwi?zek upomina? si? od lat. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych (Pismo do KSOiW w tej sprawie), godziny karciane nadal udr?k? w formie przymusowego wolontariatu w wielu szko?ach - te i inne aktualne problemy by?y przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Sekcji w Gda?sku pod przewodnictwem Wojciecha Ksi??ka. Z ramienia KM Ko?cierzyna w obradach uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium naszej KM i przewodnicz?cy KR Rady Sekcji).

Informacje - wrzesie? 2018 r.

Drukuj

Relacja z wycieczki do Dar?owa

W sobot?, 15 wrze?nia 2018 r. uczestniczyli?my w wycieczce do Dar?owa. Wyjechali?my o 6.30 z ul. Traugutta 7 autokarem (??cznie 49 turystw + 1 kierowca = 50 osb) do Dar?owa przez Bytw i S?awno. Nasza wycieczka nigdy wcze?niej nie liczy?a takiej licznej grupy. Wi?kszo?? uczestnikw stanowi?y osoby w ?rednim wieku, ale byli te? emeryci i dzieci. W wyje?dzie wzi?? udzia? przewodnicz?cy naszej KM - Micha? Gurowski. Swoj? obecno?ci? u?wietni?a te? nasz wyjazd Celina Drozdowska, wyj?tkowo zas?u?ona dzia?aczka NSZZ Solidarno?? od 1980 r., historyczna posta? Ziemi Ko?cierskiej. Najm?odszy turysta, Leonard, mia? zaledwie 2,5 lat i przez ca?y czas zachowywa? si? absolutnie wzorowo. To samo mo?na powiedzie? o jego wzorowej siostrze Martynie Po 9.15 przybyli?my na parking w Dar?owie i spotkali?my si? z przewodnikiem Arkadiuszem Sipem. Dar?owo liczy 14 tys. mieszka?cw. Przewodnik towarzyszy? nam do 15.00. Oprowadza? po Dar?wku blisko morza. 12.20 12.45 Rejs tramwajem wodnym po rzece Wieprzy do centrum Dar?owa bardzo blisko restauracji Karczma Rzymska przy ul. Powsta?cw Warszawskich 26. 13.00 Smaczny obiad w tej jad?odajni plus kawa dla ch?tnych. Po obiedzie zwiedzali?my Zamek Ksi???t Pomorskich, Ko?ci? Mariacki [tam mauzoleum Eryka I (1382 1459), w?adcy krajw skandynawskich], Rynek. Po 15.00 wrcili?my autokarem do Dar?wka, gdzie mieli?my ponad godzin? czasu wolnego. Mieli?my pi?kn?, s?oneczn? pogod?. O 17.00 wyruszyli?my w drog? powrotn? do Ko?cierzyny przez S?awno i Bytw. Oko?o 19.30 szcz??liwie dojechali?my do Ko?cierzyny. Wszyscy jednog?o?nie stwierdzili, ?e wycieczka by?a bardzo udana. Przewodnicz?cy podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zorganizowanie i realizacj? rewelacyjnej pod ka?dym wzgl?dem ekskursji. (Uwaga! Wi?cej zdj?? z naszej wycieczki mo?na obejrze? w zak?adce Galeria.)

===============================================================================================

O?wiata protestuje!

W sobot?, 15 wrze?nia 2018 r. nauczyciele z o?wiatowej S organizuj? pikiet? przed MEN przeciwko niskim wynagrodzeniom, wyd?u?eniu ?cie?ki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisw zwi?zanych z ocen? ich pracy. B?dzie to pierwszy uliczny protest S przeciwko dzia?aniom minister edukacji Anny Zalewskiej. Rada Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ S przekszta?ca si? w Komitet Protestacyjny. 3 wrze?nia br. zacz?? si? ostatni rok szkolny gimnazjalistw, a edukacj? rozpocz?li uczniowie klas smych (8-letnia podstawwka dzia?a?a w latach 1965-2000), ale nie maleje frustracja nauczycieli, gdy? poziom wynagrodze? w o?wiacie prowadzi do pauperyzacji zawodu i selekcji negatywnej, ktra odbija si? na poziomie edukacji. Stanowczo zbyt d?ugo milczeli?my. Wprowadzano drastyczne zmiany w naszym uk?adzie zbiorowym pracy, w Karcie nauczyciela. Opowiadanie o podwy?ce w ci?gu trzech lat do tysi?ca z?otych, to propaganda. Przed wojn? nauczyciel to by?a figura. Dzisiaj trudno o specjalistw. Brakuje wizji, a wielkie zmiany w ustroju szkolnym zrobiono zbyt po?piesznie twierdzi Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Rady MSOiW NSZZ S.

Warto przypomnie?, ?e Walne Zebranie Delegatw KSOiW NSZZ Solidarno?? ju? 18 maja 2018 r. w Ostrowiu ?wi?tokrzyskim zwrci?o si? do Premiera RP o odwo?anie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

Zwi?zkowcy wystosowali cztery postulaty. ??daj?: 1. Wzrostu wynagrodze? zasadniczych dla nauczycieli w wysoko?ci 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku; 2. Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zada? o?wiatowych; 3. Usuni?cia niekorzystnych przepisw dotycz?cych oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego; 4. Likwidacji godzin karcianych.

=============================================================================================== Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 11 wrze?nia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? posiedzenie Mi?dzyregionalnej Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania. W zebraniu uczestniczyli: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM w Ko?cierzynie) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Sekcji w Gda?sku). W porz?dku Rady Sekcji by? m.in. wybr cz?onkw Prezydium Sekcji. W tym celu zosta?a wybrana komisja skrutacyjna (na zdj?ciu poni?ej po prawej) w sk?adzie: Piotr Gwit (przewodnicz?cy), El?bieta Bugajna (sekretarz) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek). W rezultacie demokratycznych tajnych wyborw do prezydium Sekcji weszli: Bo?ena Brauer i Maciej Werra. Hanna Minkiewicz poinformowa?a o nagrodach Pomorskiego Kuratora O?wiaty. Wp?yn??o 377 wnioskw. Odrzucono 300, a pozytywnie rozpatrzono 77 poda?. Kwota nagrody wynosi 4000,00 PLN brutto. Wr?czenie odznacze? pa?stwowych i resortowych oraz nagrd Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora O?wiaty wyr?niaj?cym si? nauczycielom i pracownikom o?wiaty wojewdztwa pomorskiego odb?dzie si? w pi?tek, 12 pa?dziernika 2018 r. w Muzeum II Wojny ?wiatowej; Gda?sk, Plac W?adys?awa Bartoszewskiego 1.

Informacje - sierpie? 2018 r.

Drukuj

ZUS informuje

===============================================================================================

Burza w Szkole Podstawowe Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie

W Szkole Podstawowe Nr 6 Nr 6 im. ks. dr B. Sychty, najwi?kszej placwce o?wiatowej w Ko?cierzynie, jest zatrudnionych 88 nauczycieli. Na ?rodowej (29 sierpnia 2018) sesji Rady Miasta pojawi?a si? ponad 30-osobowa grupa nauczycieli SP Nr 6. Nie zgadzaj? si? oni na zmian? dyrektora placwki. Do tej pory funkcj? t? pe?ni?a Gra?yna Nykiel, podczas czerwcowego konkursu ta kandydatura zosta?a jednak odrzucona z powodw formalnych. Konkursu nie rozstrzygni?to, bo pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej ilo?ci g?osw komisji. Od wrze?nia przez dwa lata szko?? ma kierowa? nowa osoba - Ma?gorzata Kreft (na zdj?ciu poni?ej), ktra do tej pory by?a dyrektorem szko?y w Staniszewie w powiecie kartuskim. Przedstawiciele kadry "Szstki" stan?li murem za dotychczasow? dyrektor i postuluj? o przeprowadzenie kolejnego konkursu. Burmistrz Micha? Majewski (na zdj?ciu powy?ej) nie widzi takiej mo?liwo?ci. Na sesji by? obecny Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM NSZZ Solidarno??. Bardzo kompetentn?, merytoryczn? i wywa?on? wypowied? zaprezentowa?a pani Alicja Ho?dys, nauczycielka Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie, cz?onkini NSZZ Solidarno?? od 1980 r.

=====================================================

Wyst?pienie pani Alicji Ho?dys, nauczycielki Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie z 38-letnim sta?em:

"Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Przewodnicz?ca, Szanowni Pa?stwo Radni Bardzo serdecznie witam Pa?stwa radnych w imieniu grona pedagogicznego Szko?y Podstawowej nr 6. W skrcie pragniemy przedstawi? Pa?stwu okoliczno?ci i nasze w?tpliwo?ci zwi?zane z konkursem na dyrektora Szko?y Podstawowej nr 6. Konkurs na stanowisko Dyrektora SP nr 6 zosta? og?oszony 27.04.2018 r., natomiast posiedzenie Komisji Konkursowej zaplanowano na 28.06.2018r., a wi?c 2 miesi?ce p?niej. Pani dyrektor Gra?yna Nykiel z?o?y?a wymagan? dokumentacj? w terminie. Oprcz Pani G. Nykiel dokumentacj? z?o?y?y jeszcze 3 osoby. W dziwnych okoliczno?ciach zosta? odwo?any dotychczasowy sk?ad do ko-misji konkursowej z ramienia organu prowadz?cego. Od wielu lat wszystkie konkursy na stanowiska dyrektorw przygotowywa?a i prowadzi?a jako przewodnicz?ca Alicja Kirstein, dyrektor BOPO (Biuro Obs?ugi Placwek O?wiatowych), a pozosta?ymi cz?onkami byli pracownicy BOPO, ktrzy na co dzie? maj? do czynienia z edukacj? i znaj? procedury. 28. czerwca br. w wyniku analizy formalnej dokumentacji kandydatw okaza?o si?, ?e Pani Gra?yna pope?ni?a w jednym z o?wiadcze? pomy?k? i uchwa?? komisji nie zosta?a dopuszczona do wys?uchania koncepcji funkcjonowania i rozwoju szko?y. Tego typu pomy?ki zdarzaj? si?, mog?a by? ona wyja?niona, sprostowana. W wyniku g?osowania nie dokonano wyboru kandydata, ?aden nie uzyska? wymaganej ilo?ci g?osw. W zwi?zku z tym konkurs nie zosta? rozstrzygni?ty. W podobnym przypadku, w ubieg?ym roku, w konkursie na stanowisko dy-rektora przedszkola samorz?dowego, Burmistrz og?osi? natychmiast drugi konkurs. Oczywiste by?oby tak?e powierzy? dotychczasowej pani dyrektor sprawowanie tej funkcji, ktra przez ostatnie 10 lat nale?ycie wywi?zywa?a si? ze swoich obowi?zkw, za co otrzyma?a wyr?niaj?c? ocen? pracy wystawion? przez Kuratorium i obecnego Burmistrza. Tak? ocen? otrzyma?a rwnie? wcze?niej. Po nierozstrzygni?tym konkursie Burmistrz przez ca?y okres wakacji zwodzi? grono pedagogiczne i P. Dyrektor nadziej?, ?e og?osi nowy konkurs, albo powierzy to stanowisko. Rozmawia? tak?e z wicedyrektorami, aby im powierzy? pe?nienie obowi?zkw. Grono pedagogiczne, zaniepokojone t? dziwn? sytuacj?, wystosowa?o wwczas pierwsze pismo do Burmistrza z pro?b? o powierzenie stanowiska dyrektora obecnej Pani Dyrektor uzasadniaj?c swoj? pro?b? wieloma argumentami. Tymczasem na koniec lipca okaza?o si?, ?e ju? w maju, czyli jeszcze przed konkursem, Burmistrz zaplanowa?, ?e dyrektorem szko?y b?dzie osoba z innego powiatu, Pani Ma?gorzata Kreft. ?wiadczy o tym pismo z dnia 26 maja br., ktre wp?yn??o do szko?y dnia 27 lipca, o zamiarze powierzenia stanowiska dyrektora w?a?nie tej Pani na rok, tj. od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zgodnie z art. 63 ust.12 ustawy Prawo o?wiatowe Rada Pedagogiczna zaopiniowa?a negatywnie zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szko?y Pani Ma?gorzacie Kreft. Pani Kreft by?a wieloletnim dyrektorem w szkole wiejskiej w Staniszewie, ale w tym roku nie wygra?a konkursu na jej dyrektora, a za swoj? dotychczasow? prac? na stanowisku dyrektora Szko?y Podstawowej w Staniszewie otrzyma?a ocen? dobr?. Powo?ana nowa dyrektor bez konkursu ma obj?? stanowisko, co jest najgorsz? praktyk?, zw?aszcza, ?e podda?a si? procedurze konkursowej i nie otrzyma?a wymaganej licz-by g?osw. Pani Ma?gorzata Kreft to osoba z zewn?trz, "przywieziona w teczce". Nie jest i nie by?a pracownikiem szko?y, jest to osoba spoza naszego miasta i na dodatek spoza naszego powiatu. Nie zna szko?y, szkolnych tradycji, nie zna potrzeb naszej miejskiej i szkolnej spo?eczno?ci, uczniw, rodzicw, pracownikw. Czy naprawd? trzeba to stanowisko powierza? osobie spoza naszego miasta, czy spo?rd du?ej liczby nauczycieli z terenu Ko?cierzyny, pewnie jest ich oko?o tysi?ca, nie ma odpowiedniej osoby, ktra mog?aby pe?ni? te obowi?zki? Rok szkolny 2018/2019 b?dzie rokiem niezwykle trudnym, to drugi rok reformy. Od 1 wrze?nia obowi?zuj? nowe zasady oceniania pracy nauczycieli. W pierwszej kolejno?ci, w ci?gu 2 lat, maj? by? ocenieni nauczyciele dyplomowani, jest ich w naszej szkole oko?o sze??dziesi?ciu. Osobie obcej trudno b?dzie rzetelnie i obiektywnie oceni? prac? nauczycieli, poniewa? nie posiada ?adnej wiedzy o pracy ?adnego z nas.

Ponadto w tym roku szkolnym do egzaminw przyst?pi? uczniowie klas VIII szko?y podstawowej i III gimnazjum, ??cznie oko?o 200 uczniw. W zwi?zku z tym organizacja egzaminw w naszej szkole b?dzie du?ym wyzwaniem, a Pani Kreft oznajmi?a jasno, ?e nie powo?a na razie wicedyrektorw. Obecni wicedyrektorzy maj? umowy na tym stanowisku do 31.08.2018 r. Okoliczno?ci przeprowadzonego konkursu, nieog?oszenie drugiego konkursu oraz propozycja obj?cia stanowiska przez P. Kreft spowodowa?y napi?t?, nerwow? atmosfer? w?rd pracownikw. Taka atmosfera nie b?dzie sprzyja?a w?a?ciwej organizacji pracy w nowym roku szkolnym. We wszystkich rozmowach w okresie wakacyjnym, jakie odby?y si? z dyrektorem, wicedyrektorami, gronem pedagogicznym, zwi?zkami zawodowymi, rodzicami Burmistrz chwali? Pani? Gra?yn?, mwi?, ?e nie ma nikogo lepszego na to stanowisko, ?e jest osob? najlepiej przygotowan? merytorycznie. We wtorek, 28 sierpnia br. dowiedzieli?my si?, ?e Burmistrz zmieni? decyzj? i zamierza powierzy? stanowisko dyrektora SP nr 6 Pani Kreft na 2 lata, a nie jak napisa? w pi?mie do Rady Pedagogicznej na rok, od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. A czemu nie od razu na 5 lat? St?d chyba wniosek, ?e Pani Kreft nie jest najlepszym kandydatem. Nie mo?emy si? z t? sytuacj? pogodzi? i dopu?ci? do tego, aby bardzo dobrze funkcjonuj?ca, najwi?ksza w mie-?cie, nowoczesna szko?a, z ogromnym dorobkiem dydaktycznym zdobytym przez wiele lat przez uczniw szko?y, by?a kierowana przez kogo? kto jej w ogle nie zna. Gdyby by? to kto? wybitny, kto ma ciekawy dorobek, kto? o wiele lepszy od obecnej dyrektor, to zrozumieliby?my. Przecie? do obecnej Pani dyrektor Pan Burmistrz nie ma ?adnych zastrze?e?. Grono pedagogiczne i pracownicy niepedagogiczni czuj? si? zaniepokojeni i zawiedzeni decyzj? Burmistrza o zamiarze powierzenia stanowiska dyrektora osobie przypadkowej, nie rozumiej? takiej formy wsp?pracy Pana Burmistrza ze szko??. Pan Burmistrz nie liczy si? z nikim, z niczyj? opini?, ani nauczycieli, ani rodzicw, ani zwi?zkw zawodowych. Miasto, szko?y, przedszkola, urz?dy nie s? przecie? prywatn? w?asno?ci? Burmistrza. Burmistrz reprezentuje miasto i jego mieszka?cw, a zatem powinien to robi? zgodnie z prawem i etycznie, ws?uchiwa? si? w g?osy mieszka?cw. Nikomu nie wolno przeprowadza? eksperymentw na szkole - ?ywym organizmie, na dzieciach i ich rodzicach, prowadzi? politycznych czy prywatnych rozgrywek. My jako grono pedagogiczne wiemy, ?e Pan o naszej pracy nic nie wie, nie interesuje si? Pan o?wiat?. Nie odwiedza? Pan szko?y, tak jak Pana poprzednicy, nie powo?a? Pan swojego zast?pcy, ktry zajmowa?by si? o?wiat?, sportem, kultur?. Wygl?da na to, ?e wyra?aj?c si? niepochlebnie o nauczycielach (dociera?y do nas takie informacje) chce Pan obrazi? nie tylko nauczycieli naszej szko?y, ale tak?e ca?e ?rodowisko nauczycielskie naszego miasta. W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? zwracamy si? do Pa?stwa Radnych o pomoc w rozwi?zaniu tej trudnej dla nas, naszych uczniw i ca?ej naszej szko?y sprawy i podj?cie stosownej decyzji rozwi?zuj?cej nasz problem. Liczymy na zrozumienie."

Nie tak dawno o Ko?cierzynie us?ysza?a ca?a Polska za spraw? skorumpowanego s?dziego Janusza K., ale by? to rozg?os negatywny. Teraz, "dzi?ki" niedobrej decyzji Pana Burmistrza z?a s?awa naszego Miasta zostanie w naszym kraju od?wie?ona i ugruntowana. Panie Burmistrzu, niech Pan anuluje b??dn? decyzj? powierzenia funkcji dyrektora osobie przywiezionej w teczce z innego powiatu i og?osi konkurs. Niech Pan przeprosi nauczycieli, pracownikw, uczniw i rodzicw za szkodliwe rozwi?zanie, zb?dne zamieszanie, stres, krzywd? i niepotrzebne cierpienia niewinnych osb. Cenzurowanie, zastraszanie, szykanowanie pracownikw, jakie Pan aktualnie stosuje, nale?a?o do niechlubnych praktyk minionego okresu komunistycznego. Jeszcze jest czas na napraw? fa?szywego kroku. Zawsze warto by? przyzwoitym! (Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium KM NSZZ "Solidarno?? P.O. i W.Z.K." w Ko?cierzynie, tel. 694-165-019)

===============================================================================================

38. Rocznica Porozumie? Sierpniowych

Historyczne Porozumienie w Gda?sku 31 sierpnia 1980 r. zosta?o sygnowane przez Lecha Wa??s? w sali BHP Stoczni Gda?skiej im. Lenina, s?ynnym wielkim d?ugopisem (z ramienia rz?du przez Mieczys?awa Jagielskiego).

=====================================================

Ludzie w Polsce odchodz? od Ko?cio?a i od NSZZ "Solidarno??" m.in. przez takich hierarchw jak genera? dywizji S?awoj Leszek G?d?, ktry ze ?wi?tyni czyni trybun? politycznej propagandy. Wielka szkoda, ?e wsplnota katolicka zamienia si? w dzia? PR partii i rz?du. Ostatnie kuriozum w rodzaju "za?lubin Ko?cio?a z TVP", ktre abp G?od? urz?dzi? w 38-sm? rocznic? porozumie? sierpniowych w Gda?sku mo?e okaza? si? gwo?dziem do trumny pysznego metropolity.

=====================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 28 sierpnia 2018 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego, przewodnicz?cego KM w zwi?zku z maj?cym si? wkrtce rozpocz?? nowym rokiem szkolnym odby?o si? posiedzenie Prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej. Przewodnicz?cy omwi? wyniki konkursw na dyrektorw szk?. Przypomnia? rwnie? o wykonaniu ogromnej pracy zwi?zanej z opiniowaniem przez Zwi?zek projektw arkuszy organizacyjnych wszystkich bez wyj?tku placwek o?wiatowych w mie?cie i gminach ca?ego powiatu ko?cierskiego. Zdarza?y si? nawet sytuacje, ?e z powodu nawa?u prac przewodnicz?cy zajmowa? si? opiniowaniem arkuszy po po?udniu w mieszkaniu prywatnym. Prezydium KM przyj??o uchwa?? o przekazaniu wsparcia finansowego w kwocie 250 z? na Akcj? Zeszyt, ktr? od wielu lat prowadzi Tomasz Dargacz, cz?onek NSZZ "Solidarno??".

===============================================================================================

Spotkanie z pierwszym Przewodnicz?cym NSZZ "Solidarno??"

We wtorek, 21 sierpnia 2018 r. dwoje cz?onkw Zwi?zku od 1980 r. (El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy) zostali przyj?ci przez Lecha Wa??sa w jego biurze, mieszcz?cym si? w Europejskim Centrum Solidarno?ci w Gda?sku. Lech Wa??sa urodzi? si? 29 wrze?nia 1943 r. W 1981 r. zosta? wybrany najpierw na przewodnicz?cego zarz?du Regionu Gda?skiego, a nast?pnie na pierwszym Krajowym Zje?dzie Delegatw w Gda?sku na pierwszego przewodnicz?cego NSZZ S, Komitet Noblowski og?osi? decyzj? o przyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla 5 pa?dziernika 1983 r. By? jednym z czo?owych opozycjonistw w okresie PRL oraz pierwszym prezydentem RP wybranym w wyborach powszechnych (1990 - 1995). Tygodnik Time uzna? go za Cz?owieka Roku 1981 oraz za jednego ze 100 najwa?niejszych ludzi stulecia (1999). El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy podzi?kowali Wielkiemu Nobli?cie za to, ?e wraz z innymi opozycjonistami takim jak m.in. W?adys?aw Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki, przyczyni? si? do pokojowego obalenia ustroju komunistycznego w Polsce.

===============================================================================================

Zapraszamy na wycieczk?

W sobot?, 15 wrze?nia br. planujemy 1-dniow? wycieczk? do Dar?owa nad Morzem Ba?tyckim, oko?o 130 km od Ko?cierzyny. Program obejmuje: zwiedzanie zamku ksi???t pomorskich i zabytkw miasta, spacer po mie?cie, obiad, rejs statkiem. Wyjazd z Ko?cierzyny o godz. 6.30. Powrt oko?o 20.00. Organizatorami, podobnie jak w latach poprzednich, s? El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy, cz?onkowie o?wiatowej NSZZ "Solidarno??". Mamy nadziej?, ?e nasze plany wycieczkowe zostan? zrealizowane. Prosimy o jak najszybsze zg?oszenia pod telefonami: 600-403-890 (przewodnicz?cy KM); 694-165-019 (cz?onek prezydium).

===============================================================================================

Spotkanie Pomorskiego Kuratora O?wiaty z Dyrektorami szk?/placwek w Ko?cierzynie

W czwartek, 23 sierpnia 2018 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopi?skiego (kino REMUS) mia?o miejsce wa?ne spotkanie dyrektorw szk? i placwek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie, obejmuj?cej a? cztery powiaty: chojnicki, kartuski, ko?cierski i cz?uchowski. Konferencj? prowadzi?a dr Monika Ko?czyk, Pomorski Kurator O?wiaty, ktra powita?a zaproszonych go?ci, m.in. Piotra Karczewskiego i Dariusza M?czykowskiego radnych Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego oraz Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Podzi?kowa?a obecnemu na spotkaniu burmistrzowi Micha?owi Majewskiemu za go?cinne przyj?cie. O wadze Konferencji ?wiadczy wysoka frekwencja uczestniczy?o w niej prawie 250 dyrektorw.

Irena ?aguna, dyrektor Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda?sku, poinformowa?a m.in. o pierwszym po reformie egzaminie o?mioklasisty, ktry odb?dzie si? w przysz?ym roku: z j?zyka polskiego (15 kwietnia 2019 r.), matematyki (16 kwietnia 2019 r.) i j?zyka obcego nowo?ytnego (17 kwietnia 2019 r.). Zaapelowa?a do szefw szk? o zach?canie nauczycieli do jak najszybszego uzyskiwania uprawnie? egzaminatorskich, poniewa? uprawnienia do egzaminu szstoklasisty ju? utraci?y sw? wa?no??. Istnieje powa?ne zagro?enie brakiem egzaminatorw klas smych w kwietniu przysz?ego roku. Nale?y zg?asza? kandydatw we wrze?niu br., bo szkolenia rozpoczynaj? si? ju? od pa?dziernika.

Pani Kurator przedstawi?a ca?y wachlarz projektw rozporz?dze? Ministerstwa Edukacji Narodowej, ktre maj? wej?? w ?ycie w najbli?szym czasie, m.in. dotycz?ce opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym opieki stomatologicznej. Rozporz?dzenie precyzuje nawet taki szczeg?, jak podawanie przez nauczyciela w szkole insuliny uczniowi choremu na cukrzyc?.

Kolejna prelegentka, Dorota Dunst, dyrektor V L.O. im. p?k St. D?bka w Gdyni, omwi?a szczeg?owo nowe zapisy prawne dotycz?ce oceny pracy nauczyciela, ktre wchodz? w ?ycie od 1 wrze?nia 2018 r. Ocena b?dzie dokonywana obligatoryjnie co 3 lata pracy w szkole wed?ug 23 kryteriw. Dotychczas zdarza?o si?, ?e szkolny nie by? oceniany przez 20 lat. Pedagog mo?e uzyska? ocen?: wyr?niaj?c?, bardzo dobr?, dobr? lub negatywn?. Rozszerzono zakres obowi?zkw nauczyciela o dodatkow? powinno?? doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szko?y. Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych (a takich jest najwi?cej) po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje si? do 30 czerwca 2020 r. Regulamin okre?laj?cy wska?niki oceny pracy ustala dyrektor szko?y po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej oraz zak?adowych organizacji zwi?zkowych.

Joanna Sawczyn, dyrektor Delegatury w Ko?cierzynie przedstawi?a wnioski z nadzoru pedagogicznego. W wojewdztwie pomorskim przeprowadzono 358 kontroli planowych. Priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkw nauki, wychowania i opieki. Kuratorium zwraca baczn? uwag? na uczniw z niepe?nosprawno?ciami. Tacy uczniowie s? obj?ci Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). W czasie Konferencji Pani Kurator zabiera?a g?os kilka razy. Mwi?c o zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym podkre?li?a, ?e wojewdztwo pomorskie zajmuje pod tym wzgl?dem pierwsze miejsce w oglnopolskim rankingu. Przypomnia?a rwnie?, ?e z programu Dobry Start (300 z? dla ka?dego ucznia) mo?na skorzysta? do 20 listopada 2018 r. Zwrci?a uwag? na akcj? Narodowego Czytania przypadaj?c? w sobot?, 8 wrze?nia 2018 r. Tegoroczn? lektur? wybran? przez Par? Prezydenck? jest Przedwio?nie Stefana ?eromskiego.

Na zako?czenie Konferencji wyst?pi? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Sekcji O?wiaty NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego, ktry wcze?niej wraz z Mari? Gliszczy?sk?-Moroz, Micha?em Gurowskim, Zdzis?awem Brzezi?skim wr?czy? wszystkim dyrektorom ?wie?o wydany, szesnastostronicowy Biuletyn z wa?nymi informacjami o?wiatowymi.

===============================================================================================