Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj27
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień505
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2645
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227411

Informacje - maj 2018 r.

Drukuj

WALNE ZEBRANIE DELEGATW KRAJOWEJ SEKCJI O?WIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNO??

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim odby?o si? Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. W zebraniu uczestniczy?o m. in. dziesi?ciu delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z woj. pomorskiego: Bo?ena Brauer - KM Gda?sk, El?bieta Bugajna KM Gor?czyno, Pawe? Flejszar - KM Pruszcz Gd., Piotr Gwit KM Gda?sk, Zdzis?awa Hacia - KM Gdynia, Renata Kami?ska - KM Gda?sk, Anna Kocik - KM Gda?sk, Wojciech Ksi??ek - KM Puck, Maciej Werra - KM Chojnice, Ewa Roc?awska KM Wejherowo. Podczas WZD m. in.: Wr?czono Krzy? Oficerski kol. Krzysztofowi J?drzejczykowi. Statuetki Zas?u?ony dla O?wiaty otrzymali m. in. kol. Krystyna Bojahr i mec. Bogumi? Soczy?ski. Gratulujemy!

Dokonano wyboru przewodnicz?cego Sekcji. Kandydowa? dotychczasowy przewodnicz?cy kol. Ryszard Proksa oraz kol. Jaros?aw Lange (delegat z Poznania, przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Wielkopolska NSZZ S, ktry og?osi? decyzj? o kandydowaniu 7 maja br.) Przewodnicz?cym zosta? wybrany kol. RYSZARD PROKSA stosunkiem g?osw 65 do 51. Dokonano wyboru Rady Sekcji (50 osb). Z terenu dzia?ania Sekcji Gda?skiej kandydowa?a kol. Zdzis?awa Hacia (zosta?a wybrana w I turze) oraz kol. Agnieszka Szwejkowska-Kulpa (jest zast?pc? przewodnicz?cego KM Gdynia, nie jest delegatem. Kandydowa?a z tzw. listy poparcia trzeba wwczas zebra? 25% podpisw delegatw. Zosta?a wybrana w III turze). Wybrano rwnie? 5-osobow? Komisj? Rewizyjn?. W dwch turach dokonano wyboru 49 delegatw na Kongres Sekretariatu Nauki i O?wiaty NSZZ Solidarno??. W?rd przyj?tych dokumentw by?o kilka, ktre przyj??o i zg?osi?o WZD Sekcji Gda?skiej. To m. in: Stanowisko ws. potrzeby znacz?cego wzrostu p?ac nauczycieli w tej kadencji parlamentarnej. Stanowisko ws. sytuacji pracownikw niepedagogicznych, Stanowisko ws. tzw. godzin niep?atnych i do dyspozycji dyrektora. Stanowisko ws. oceny pracy nauczyciela. Stanowisko ws. awansu zawodowego nauczycieli. Stanowisko ws. zmian w prawie zwi?zkowym: spr zbiorowy, kompetencje KZ/KM. Poprawki do uchwa?y programowej. Przedstawiciele Sekcji Gda?skiej zaapelowali, by Rada KSOiW podj??a problemy zawarte w: Apel ws. sytuacji nauczycieli ??cz?cych etat w kilku szko?ach. Stanowisko ws. poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych. Przyj?to tak?e stanowisko ws. szkolnictwa zawodowego, ws. wychowawcw placwek instytucjonalnej pieczy zast?pczej i inne. Jest w?rd nich tak?e stanowisko-apel do Premiera RP o odwo?anie Minister Edukacji Narodowej ANNY ZALEWSKIEJ. Ca?o?? dokumentw znajduje si? na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata Poni?ej Stanowisko w sprawie odwo?ania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

===============================================================================================

Uroczysto?ci ?wi?ta Trzeciego Maja w Ko?cierzynie

W czwartek, 3 maja 2018 r. mieszka?cy powiatu ko?cierskiego, miasta i gminy uczci?y 227-dm? rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ?wi?to Naj?wi?tszej Marii Panny Krlowej Polski. Uroczysto?ci odby?y si? pod pomnikiem Jzefa Wybickiego oraz na placu Jana Paw?a II. Trzeci maja to szczeglna data w kalendarzu Polakw. Tego dnia w ca?ym kraju uroczy?cie obchodzona jest rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r. - pierwszej w Europie i drugiej na ?wiecie. Nie inaczej by?o w Ko?cierzynie. Jak co roku, uroczyste gminno-powiatowe obchody w dniu 3 maja rozpocz??y si? z?o?eniem pami?tkowych wi?zanek przed pomnikiem Jzefa Wybickiego. Stamt?d poczty sztandarowe w towarzystwie orkiestry Begama i mieszka?cw miasta barwnym korowodem przemaszerowali na pobliski plac Jana Paw?a II, gdzie wzi?li udzia? w uroczystej mszy ?w. Wspania?e apolityczne kazanie religijne wyg?osi? ks. proboszcz parafii Trjcy ?w. ks. Antoni B?czkowski, charyzmatyczny Kap?an z prawdziwym powo?aniem, za co zebra? zas?u?one oklaski. W naszym poczcie sztandarowym uczestniczy?y Krystyna Freda i El?bieta Brzezi?ska. Sztandar nis? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Wi?zank? kwiatw sk?ada? Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u Zarz?du Regionu NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie. Towarzyszyli mu Micha? Gurowski, (przewodnicz?cy naszej KM) i Waldemar Hetma?ski (delegat NSZZ S). Po uroczysto?ciach Jzef Rymsza podzi?kowa? pocztowi sztandarowemu, podkre?laj?c, ?e emeryci uratowali honor ko?cierskiej KM POiW. Faktem jest, ?e wi?kszo?? cz?onkw S mieszka w Ko?cierzynie, uczestniczy w nabo?e?stwach, ale do pocztu sztandarowego nikt si? nie garnie. Podobnie by?o tym razem to cz?onkowie Zwi?zku z terenu podj?li si? tego zaszczytnego zadania.

Informacje - kwiecie? 2018 r.

Drukuj

Walne Zebranie Delegatw w Gda?sku

W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? Walne Zebranie Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? (110 delegatw). KM Ko?cierzyna reprezentowali Micha? Gurowski (przewodnicz?cy), Wojciech Figiel i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. - Powo?ano Mi?dzyregionaln? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku (wesz?y tak?e organizacje zwi?zkowe S z Kwidzyna, Sztumu, Nowego Dworu Gda?skiego.

- Przedstawiono sprawozdanie z dzia?alno?ci Sekcji w minionej kadencji (Wojciech Ksi??ek) oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji (Zdzis?aw Jan Brzezi?ski).

- Wybrano na czteroletni? kadencj?: Przewodnicz?cego Sekcji (Wojciech Ksi??ek), 45. osobow? Rad? Sekcji, 5 osb do Komisji Rewizyjnej, 10 delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Do Rady Sekcji wesz?o 45 osb. KM Ko?cierzyna w Radzie Sekcji reprezentuje Micha? Gurowski. Rada Sekcji dokona?a wyboru cz??ci sk?adu Prezydium Sekcji. W jego sk?ad, oprcz Przewodnicz?cego Sekcji wesz?y: Barbara Kami?ska (zast?pca przewodnicz?cego Sekcji), Anna Kocik (zast?pca przewodnicz?cego i skarbnik Sekcji), Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji). Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Sekcji. W jej sk?ad weszli: 1) Zdzis?aw Brzezi?ski - KM Ko?cierzyna, 2) Agnieszka Chaberek - KM Gda?sk, 3) Ma?gorzata Gackowska KM Gdynia, 4) Piotr Gwit KM Gda?sk, 5) Teresa Szulc KM Gda?sk. Po ukonstytuowaniu si? Komisji Rewizyjnej jej przewodnicz?cym zosta? wybrany: Zdzis?aw Brzezi?ski, zast?pc? Agnieszka Chaberek. - Dokonano wyboru dziesi?ciu delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Delegatami zostali: 1) Bo?ena Brauer - KM Gda?sk, 2) El?bieta Bugajna KM Gor?czyno, 3) Pawe? Flejszar - KM Pruszcz Gd., 4) Piotr Gwit KM Gda?sk, 5) Zdzis?awa Hacia - KM Gdynia, 6) Renata Kami?ska - KM Gda?sk, 7) Anna Kocik - KM Gda?sk, 8) Wojciech Ksi??ek - KM Puck, 9) Maciej Werra - KM Chojnice, 10) Ewa Roc?awska KM Wejherowo.

- Przyj?to, oprcz tzw. uchwa? porz?dkowych, kilkana?cie uchwa?, stanowisk, apeli. W tym uchwa?? programow? zwieraj?ca tak postulaty edukacyjne, jak i wskazania dla naszej dzia?alno?ci zwi?zkowej.

===============================================================================================

Primaaprilisowa podwy?ka dla nauczycieli (od 1 kwietnia 2018 r.)

Ma zosta? zrealizowana szumnie zapowiadana przez aktualn? ekip? rz?dz?c? podwy?ka o 5% od 1 kwietnia 2018 r., czyli realnie o 3,75 procent w skali roku. Z dotychczasowych do?wiadcze? pami?tamy, ?e ka?da zmiana wynagrodze? lub waloryzacja w przesz?o?ci by?a wyp?acana z mniejszym lub wi?kszym op?nieniem. Najprawdopodobniej tak b?dzie i tym razem. Nie spe?ni?y si? nasze oczekiwania, i? nast?pi wzrost od 1 wrze?nia 2017 r., kiedy to nauczyciele musieli zmierzy? si? z powa?nymi zmianami programowymi, strukturalnymi, w my?l zasady - nowe zadania, zwi?kszone ?rodki. Nie nast?pi?o to rwnie? od 1 stycznia 2018 r. Wielka szkoda i ?al. A grozi to te? powrotem zjawiska selekcji negatywnej do pracy w szkolnictwie. Zmiana wynagrodze? zwana podwy?k? okaza?a si? ja?mu?n?, czego jaskrawym przyk?adem s? nauczyciele dyplomowani, stanowi?cy najliczniejsz? grup?. Zarabiaj?cy dotychczas 3317 z? brutto otrzymaj? o 168 z? brutto wi?cej, czyli 141,60 z? netto. W skali ca?ego roku (12 miesi?cy) dyplomowani, a wi?c najlepsi, otrzymaj? zaledwie 1699,20 z? na r?k? wi?cej.

Informacje - marzec 2018 r.

Drukuj

Szanowni Pa?stwo, Drodzy Przyjaciele!

Czekamy na Wasze informacje o dzia?aniach w Ko?ach i wydarzeniach zwi?zkowych w placwkach, gdzie pracujecie. Ja ze swej strony zapewniam, ?e zamieszcz? wszystkie materia?y i uzupe?ni? nasz? stron? w najbli?szym czasie. (Wkrtce zamie?cimy wi?cej informacji o tym, co wydarzy?o si? u nas w pierwszym kwartale i w marcu 2018 r.)

===============================================================================================

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej KM

We wtorek, 20 marca 2018 r. w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie odby?o si? pierwsze posiedzenie nowo wybranej na lata 2018 - 2022 Komisji Mi?dzyzak?adowej, ktra liczy 14 osb. W zebraniu uczestniczy?o 10 obecnych (podaj? w porz?dku alfabetycznym): Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Brzezi?ski, Lucyna Czaja, Grzegorz Czajkowski, Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska - Moroz, Micha? Gurowski (Przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Roman Wiecki. W sk?ad KM wchodz? rwnie?: Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Ewelina Ho?dys i Marek Piontek, ktrzy z wa?nych przyczyn nie mogli uczestniczy? w posiedzeniu. Wa?nym punktem porz?dku obrad by? wybr zast?pcw przewodnicz?cego i cz?onkw Prezydium. Zast?pcami przewodnicz?cego na lata 2018 - 2022 zostali wybrani: Mieczys?aw Bielawa i Wojciech Figiel. Skarbnikiem i koordynatorem biura - Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Prezydium KM oprcz przewodnicz?cego tworz?: M. Gliszczy?ska - Moroz, M. Bielawa, Z. Brzezi?ski i W. Figiel. Na posiedzeniu zosta?y poruszone rwnie? inne tematy: 1) potrzeba sformu?owania pisemnej opinii o pracy Beaty Murglin, dyrektor Szko?y Podstawowej w Kornem; 2) ustalenie sk?adu pocztu sztandarowego na dzie? 3 maja br.; 3) wniosek o wyst?pienie w sprawie przegl?du elektrycznej; 4) omwienie regulaminu zapomg; 5) mo?liwa wymiana niektrych mebli biurowych; 6) ewentualna jednodniowa wycieczka w sobot? wrze?nia br.

(Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Laury dla naszych cz?onkw NSZZ "Solidarno??"

W poniedzia?ek, 19 marca 2018 r. cz?onkowie naszego Zwi?zku - El?bieta Brzezi?ska i Andrzej Stoppa odebrali nagrody Starosty Ko?cierskiego "Serce Kaszub 2017". Podczas uroczystej gali statuetki wr?czy?a pani Starosta Alicja ?urawska. (Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Podzi?kowanie dla Marii Zalewskiej

W poniedzia?ek, 19 marca 2018 r. podzi?kowali?my pani Marii Zalewskiej, ktra w zesz?ym miesi?cu przesz?a na emerytur?. Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski i jego zast?pcy - Mieczys?aw Bielawa oraz Zdzis?aw Jan Brzezi?ski podzi?kowali zas?u?onej pracownicy Szko?y Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterw Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie przy ul. Szkolnej 1, wr?czaj?c jej pami?tkow? statuetk? NSZZ "Solidarno??" z bukietem kwiatw. Pani M. Zalewska by?a bardzo lubian? i cenion? pracownic?. Na propozycj? przewodnicz?cego Ko?a Emerytw zadeklarowa?a, ?e ju? od marca br. do??czy do grona KE.

===============================================================================================

Walne Zebranie Delegatw w Ko?cierzynie

W poniedzia?ek, 12 marca 2018 r. w Sali Widowiskowej im. L. Szopi?skiego (sala konferencyjna na I pi?trze) odby?o si? Sprawozdawczo-Wyborcze Mi?dzyzak?adowe Walne Zebranie Delegatw. W porz?dku zebrania by?y m.in. wybory przewodnicz?cego KM i delegatw na kadencj? 2018 - 2022. Nowym szefem KM zosta? ponownie wybrany poprzedni przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Gratulujemy i ?yczymy powodzenia w nowej czteroletniej kadencji. Delegatami na WZD Sekcji zostali: Micha? Gurowski, Wojciech Figiel i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Delegatem na WZD Zarz?du Regionu wybrano Andrzeja Stopp?. W zebraniu uczestniczyli rwnie? zaproszeni go?cie: Wojciech Ksi??ek (przewodnicz?cy Rady Sekcji) i Jzef Rymsza (kierownik Zarz?du Oddzia?u NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie). Jednym z wa?niejszych punktw WZD by?o merytoryczne i obszerne sprawozdanie M. Gurowskiego o dzia?alno?ci KM w latach 2014 - 2018. Bardzo znacz?ce by?o wyst?pienie W. Ksi??ka. W tutejszej skrtowej relacji trzeba rwnie? odnotowa? istotny g?os Z. Brzezi?skiego, ktry wskaza? na oderwanie centralnych w?adz Zwi?zku od problemw nurtuj?cych ?rodowisko nauczycielskie, na pog??biaj?c? si? od lat pauperyzacj? pracownikw o?wiaty i konieczno?? zachowania niezale?no?ci Zwi?zku od aktualnych ekip rz?dz?cych.

(Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji

We wtorek, 6 marca 2018 r. uczestniczyli?my w posiedzeniu Rady Sekcji w Gda?sku - Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM w Ko?cierzynie) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Rady Sekcji). Z. Brzezi?ski zapozna? zebranych z protok?em Komisji Rewizyjnej z 23 stycznia br., wymieniaj?c osoby, ktre opu?ci?y 5 i wi?cej posiedze?. KR zaapelowa?a do dzia?aczy zwi?zkowych, aby rzetelnie wykonywali swoje obowi?zki uczestniczenia w comiesi?cznych posiedzeniach Rady Sekcji, bo taka jest wola ich wyborcw, wiedzieli na co si? decyduj?, kiedy bez ?adnego przymusu wyra?ali zgod? na kandydowanie do w?adz zwi?zkowych. W?rd innych poruszanych na zebraniu spraw du?o uwagi po?wi?cono m.in. klimatowi pracy w szkole w oparciu o przeprowadzone ankiety. Wyniki zaskakuj?, czasami wr?cz przyt?aczaj?. K?ania si? motto z Medalionw Zofii Na?kowskiej, ?e to ludzie ludziom.

===============================================================================================

Informacje - luty 2018 r.

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 13 lutego 2018 r. w Gda?sku mia?o miejsce posiedzenie Rady Sekcji. W zebraniu uczestniczy? nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Omwiono spotkanie z pani? minister Ann? Zalewsk?, do ktrego dosz?o w pi?tek, 2 lutego br. (W spotkaniu, ktre odby?o si? na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, wzi??o udzia? ponad czterdziestu cz?onkw Rady Sekcji oraz przewodnicz?cych k? z Ryszardem Proks?.) W nawi?zaniu do spotkania z Pani? Minister w dniu 2 lutego br. w Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego przedstawi?a propozycj? rozwi?zania problemu tzw. godzin pokarcianych. (Nauczyciele nadal s? zmuszani do prowadzenia nieodp?atnych zaj?? o charakterze edukacyjnym.)

===============================================================================================

Bal by? bardzo udany

W pi?tek, 9 lutego uczestniczyli?my w balu karnawa?owym w Restauracji "NOVA" w Ma?ym Klinczu (poprzednia nazwa ZAJAZD KOALA). Warto zaznaczy?, ?e lokal, w ktrym mia?o miejsce nasze spotkanie, przeszed? w ubieg?ym roku gruntown? renowacj? i ca?kowit? modernizacj?, dlatego nazwa "NOVA" czyli restauracja nowa jest jak najbardziej prawdziwa. W udanej imprezie wzi??o udzia? 40 osb w r?nym wieku. Pi?knym przyk?adem ?wieci?a m?odszym, najwcze?niej urodzona uczestniczka balu, bo w 1936 r., ktra wkrtce uko?czy 82 lata.

Organizacj? tradycyjnej imprezy zaj?? si?, jak co roku, Mieczys?aw Bielawa. Uroczystego rozpocz?cia balu dokona? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Did?ej zapewni? bardzo dobr? muzyk? i nagrania. Wszyscy uczestnicy ?wietnie si? bawili, spora cz??? a? do godziny trzeciej nad ranem.

Uwaga! Wi?cej zdj?? z balu (dok?adnie 38) mo?na obejrze? na naszej stronie w zak?adce GALERIA.

Informacje - stycze? 2018 r.

Drukuj

Relacj? o wydarzeniach w styczniu zamie?cimy w najbli?szym czasie.

Zapraszamy na Zebranie Delegatw, ktre odb?dzie si? w poniedzia?ek, 12 marca 2018 r. w Ko?cierzynie. Szczeg?y w komunikacie poni?ej.

===============================================================================================

Uroczyste posiedzenie Rady Sekcji O?wiaty

We wtorek, 9 stycznia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? uroczyste posiedzenie Rady Sekcji, ktr? prowadzi? Wojciech Ksi??ek i Barbara Kami?ska. Przed zebraniem z?o?yli?my (m.in. Zdzis?aw Jan Brzezi?ski) kondolencje W. Ksi??kowi, ktremu 1 stycznia 2018 r. zmar?a matka w wieku 91 lat (pogrzeb odby? si? w pi?tek, 05.01.2018 w ?arnowcu). Wyst?pi?a Kurator Monika Ko?czyk, ktra bardzo wyra?nie uto?samia si? ze stron? rz?dz?c?, ju? nie pami?ta, jak by?a zwi?zkowcem i da?a si? przekona? stanowiskiem. Wytyka?a nauczycielom ich niedoskona?o?ci. Obrady zosta?y zdominowane przez dwa tematy: 1) art. 42 KN (godziny karciane) i 2) nowa procedura uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Poza wymienionymi powy?ej merytorycznymi sprawami, omawianymi w drugiej cz??ci Rady Sekcji, spotkanie mia?o wyj?tkowo uroczysty charakter ?wi?teczno-noworoczny.

Informacje - grudzie? 2017 r.

Drukuj

BARDZO Z?E ZMIANY w Karcie Nauczyciela zgotowane pedagogom przez parti? rz?dz?c?

..........Ludzie ludziom zgotowali ten los. (Zofia Na?kowska, Medaliony)

Prezydent Andrzej Duda, ktrego ?ona jest nauczycielk?, nie tylko nie zawetowa?, ale w wielkim po?piechu, ju? 24 listopada 2017 r. podpisa? ustaw? o finansowaniu zada? o?wiatowych (mg? zaczeka? do konstytucyjnego terminu, czyli do 4 grudnia). Prezydent zademonstrowa? ca?kowite lekcewa?enie pedagogw. Okaza? te? pogard? dla Rady Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania, ktra w?a?nie 24 listopada (mo?e za p?no) wystosowa?a do prezydenta RP list z apelem o zawetowanie Ustawy o finansowaniu zada? o?wiatowych w zakresie dotycz?cym urlopw dla poratowania zdrowia, awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli. Ta ustawa przynosi fatalne konsekwencje dla nauczycieli i pracownikw o?wiaty. Oznacza po prostu DALSZ? PAUPERYZACJ? ZAWODU. Paradoksalnie, nauczyciele, mimo lepszych i wy?szych kwalifikacji ni? posiada premier Mateusz Morawiecki, b?d? zarabia? mniej od absolwenci szk? zawodowych. Niedawno s?ysza?em na w?asne uszy, jak jeden z wybitnych dzia?aczy o?wiatowej "Solidarno?ci" mwi? o cudzie, ktry wydarzy? si? w Polsce w 2015 r. (maj?c na my?li wygran? obecnego obozu rz?dz?cego). Jednak to nie poprzednia ekipa, ale aktualna w?adza niszczy gimnazja i odbiera resztki tzw. przywilejw zapisanych w Karcie Nauczyciela. Dawno ju? ?adna ustawa nie oznacza?a tylu z?ych zmian, co dokument, podpisany przez prezydenta przed wylotem w podr? do Wietnamu.
W ustawie s? ukryte przepisy, ktre zmieniaj? nasz? Kart? na gorsze i oznaczaj?, ?e ka?dy co? straci: pieni?dze, poczucie bezpiecze?stwa, perspektywy awansu, ludzk? godno??.
1) Nauczyciele zatrudnieni na wsi i w miastach licz?cych do 5 tys. mieszka?cw strac? prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy. Odebrany zostanie rwnie? dodatek mieszkaniowy, utraci go a? 186 tys. belfrw. Nauczycieli zostan? tak?e pozbawieni prawa do u?ytkowania dzia?ki. Zmiany wejd? w ?ycie ju? 1 stycznia 2018 r.
2) Od 1 wrze?nia 2018 r. m?odzi strac? mo?liwo?? otrzymania jednorazowego zasi?ku na zagospodarowanie.
3) Obiecany przez MEN dodatek za wyr?niaj?c? prac? nauczyciele dyplomowani b?d? mogli otrzyma? po raz pierwszy od 1 wrze?nia 2020 r. w wysoko?ci zaledwie 3 %, czyli w kwocie 95 z? brutto. Natomiast 16 % kwoty bazowej, czyli 507 z? brutto otrzymaj? dopiero od 1 wrze?nia 2022 r. (czyli za 5 lat), ale po spe?nieniu wysokich wymaga? i uzyskaniu najwy?szej, tzn. wyr?niaj?cej oceny pracy. Dodatek ten ministerstwo sfinansuje z pieni?dzy, ktrej wcze?niej na nauczycielach zaoszcz?dzi, wyd?u?aj?c awans zawodowy. Jak powiedzia?a mi jedna z nauczycielek (cytuj?) "Ta podwy?ka b?dzie obni?k?".
4) Od 1 stycznia 2018 r. urlopy dla poratowania zdrowia b?d? udzielane wed?ug nowych zasad, ktre znacznie ogranicz? liczb? nauczycieli korzystaj?cych z tego uprawnienia. Od stycznia 2018 r. prawo kierowania na urlop dla poratowania zdrowia otrzyma tylko lekarz medycyny pracy. Na obecnych zasadach urlop zdrowotny otrzymaj? tylko nauczyciele, ktrzy orzeczenie od lekarza otrzymaj? przed 1 stycznia 2018 r.
5) Ocena pracy nauczyciela na nowych zasadach b?dzie obowi?zywa? od 1 wrze?nia 2018 r. co trzy lata pracy w szkole. Nauczyciel b?dzie oceniany zgodnie z czterostopniow? skal? zawieraj?c? oceny: wyr?niaj?c?, bardzo dobr?, dobr? i negatywn?. Jednym z kryteriw oceny b?dzie postawa moralno-etyczna nauczyciela. Nauczyciel dyplomowany b?dzie oceniany wed?ug a? 41 kryteriw. Te kryteria b?d? zawarte w specjalnym rozporz?dzeniu MEN, ale dyrektorzy szk? przygotuj? dodatkowe wska?niki oceniania zgodne ze "specyfik? danej szko?y". Dyrektor opublikuje regulamin oceniania do 1 wrze?nia 2018 r. po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej oraz zak?adowych organizacji zwi?zkowych. Termin pierwszej oceny pracy nauczyciela dyplomowanego up?ynie 30 czerwca 2020 r.
6) Awans zawodowy zostanie wyd?u?ony z 10 do 15 lat (?rednio). Op?nienie awansu automatycznie odbije si? na nauczycielskich portfelach - d?u?szy okres oczekiwania na kolejny stopie? awansu to d?u?szy okres oczekiwania na podwy?k? pensji. M?odzi nauczyciele napotkaj? dodatkowe bariery na swojej ?cie?ce zawodowej.
- Bud?et pa?stwa zaoszcz?dzi mnstwo pieni?dzy na z?ych zmianach w Karcie Nauczyciela, np. w 2023 r. a? 1 mld 37 mln z?! W kolejnych latach pa?stwo wyda na nauczycielskie wynagrodzenia o prawie 1 mld z? rocznie mniej.

Czy? nie jest chichotem historii, ?e znowu staj? si? aktualne s?owa W?odzimierza Lenina, twrcy totalitarnego pa?stwa radzieckiego, ktry powiedzia?: Pa?stwo policyjne to pa?stwo, w ktrym policjant zarabia wi?cej od nauczyciela.

Powy?ej rozmowa z Wojciechem Ksi??kiem ("Dziennik Ba?tycki" z 22.12.2017, str. 05) o przeznaczeniu przez MEN mniej ?rodkw (a? o 13 mln z?) na nauczanie j?zyka kaszubskiego w 2018 r. W 2019 r. dojdzie do kolejnego zmniejszenia. Czy obecna w?adza nie lubi r?norodno?ci?

===============================================================================================

Spotkanie op?atkowe cz?onkw Ko?a Emerytw

W poniedzia?ek, 18 grudnia cz?onkowie Ko?a Emerytw KM NSZZ Solidarno?? zebrali si? po raz ostatni w ko?cz?cym si? 2017 roku. Przybyli (wymieniam w porz?dku alfabetycznym): Anna B?czy?ska, El?bieta Brzezi?ska, Karol Brzezi?ski, Zdzis?aw Brzezi?ski, Krystyna Freda, W?adys?awa Majkowska-Weis, Bogumi?a Olszewska, Gabriela Piechowska, Krystyna Polak, Zofia Redzimska i Andrzej Stoppa (??cznie 11 osb). Na sugesti? przewodnicz?cego, E. Brzezi?ska poprowadzi?a modlitewn? cz??? spotkania zwi?zan? z dzieleniem si? op?atkiem, a potem obecni po?amali si? op?atkiem i z?o?yli sobie ?yczenia. Wys?uchali te? pi?knych nagra? kol?d z p?yty sprezentowanej przez Micha?a Gurowskiego. By?y rwnie? lu?ne rozmowy przy kawie i pysznym jab?eczniku przygotowanym w domu przez G. Piechowsk?. Z. Brzezi?ski wzorem lat ubieg?ych wr?czy? ka?demu zredagowany przez niego Mini Informator na 2018 rok, zawieraj?cy m.in. harmonogram comiesi?cznych spotka? cz?onkw Ko?a Emerytw. Zaprasza? te? do udzia?u w Balu Karnawa?owym, zaplanowanym na pi?tek, 9 lutego 2018 r., ale na razie nie by?o ch?tnych. Na zako?czenie udanego spotkania wszyscy obecni otrzymali paczki ?wi?teczne oraz "Mini Informator na 2018 r." przygotowany przez Zdzis?awa Brzezi?skiego.

===============================================================================================

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Szkole Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty przy ul. M. Sk?odowskiej - Curie 19 w Ko?cierzynie

We wtorek, 12 grudnia 2017 r. odby?o si? zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Szkole Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty przy ul. M. Sk?odowskiej - Curie 19 w Ko?cierzynie. Trzeba podkre?li? wysok? frekwencj? i aktywny udzia? cz?onkw Ko?a podczas wyborw. Zebranie prowadzi? Micha? Gurowski przewodnicz?cy naszej KM. Uczestnicy zg?osili na przewodnicz?cego Ko?a jedyn? kandydatur? dotychczasowego ofiarnego dzia?acza Zwi?zku Mieczys?awa Bielaw?. W g?osowaniu tajnym uzyska? poparcie zdecydowanej wi?kszo?ci wyborcw. Sk?adamy serdeczne gratulacje i ?yczymy utrzymania dotychczasowego poziomu, a nawet wzrostu. Na uznanie zas?uguje fakt, ?e dzi?ki skutecznej trosce o cz?onkw i wielkim wysi?kom M. Bielawa doprowadzi? Ko?o do kwitn?cego stanu i rekordowego wzrostu liczebnego 25 zwi?zkowcw. Aktualnie ko?cierskie Ko?o w SP Nr 6 z przewa?aj?c? ilo?ci? personelu administracji i obs?ugi nale?y do najliczniejszych w wojewdztwie pomorskim. [UWAGA! Wkrtce relacja zostanie uzupe?niona przez jednego z uczestnikw zebrania, ktry obieca?, ?e napisze szersz? i bardziej szczeg?ow? informacj?.]

===============================================================================================

Zaproszenie na bal w lutym 2018 r.

Zapraszamy naszych cz?onkw i sympatykw na bal karnawa?owy zaplanowany na pi?tek, 9 lutego 2018 r. od godz. 18.00 w Restauracji NOVA, Ma?y Klincz 36 (dawniej Zajazd Koala), bardzo blisko Ko?cierzyny przy drodze wojewdzkiej nr 221. Cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" maj? na bal wst?p gratis. Nie nale??cy do Zwi?zku p?ac? tylko 85 z? od osoby. Dojazd i szlachetne trunki wysokoprocentowe we w?asnym zakresie.

===============================================================================================

Paczki ?wi?teczne ju? do odbioru

Informujemy wszystkich Cz?onkw, ?e Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM, jak co roku za?atwi? dla nas paczki ?wi?teczne (kaw? i czekolad?). Zapraszamy po odbir paczek do naszego biura przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie.

Informacje - listopad 2017 r.

Drukuj

Obci?cie ?rodkw na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Powy?ej zeskanowany fragment wypowiedzi Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku, zamieszczony w pi?tkowym wydaniu "Dziennika Ba?tyckiego" z dnia 1 grudnia 2017 r.

Wojciech Ksi??ek s?usznie nazwa? skandalem obci?cie ?rodkw na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nasza Komisja Mi?dzyzak?adowa od pocz?tku zajmowa?a stanowisko zachowania neutralno?ci wobec ka?dej ekipy rz?dz?cej i partii politycznych sprawuj?cych w?adz?. Ju? nie raz w historii okazywa?o si?, ?e sojusze zwi?zkw zawodowych z rz?dz?cymi ko?cz? si? ?le dla szerokich rzesz pracowniczych. Priorytetem naszego Zwi?zku powinna zawsze by? twarda obrona praw pracownikw. NSZZ "Solidarno??" w ?adnym wypadku nie powinna zredukowa? si? do roli wasalnej przybudwki rz?dz?cej ekipy. Amalgamat Zwi?zku z "przewodni? si?? narodu" przetrwa tylko tyle, ile przetrwa w?adza partii (dwie, mo?e trzy kadencje) i pozostanie mikroskopijn?, nic nie znacz?c? grup? bez ?adnego zaplecza.

===============================================================================================

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw przy KM NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej

W poniedzia?ek, 27 listopada 2017 r. odby?o si? walne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Ko?o liczy 19 cz?onkw op?acaj?cych sk?adki zwi?zkowe. W poniedzia?kowym spotkaniu uczestniczy?o a? 13 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej): Anna B?czy?ska, El?bieta Brzezi?ska, Zdzis?aw Brzezi?ski, Krystyna Freda, Zygmunt Gli?ski, Helena Kaszubowska-Nitz, W?adys?awa Majkowska-Weis, Gabriela Piechowska, Halina Polak, Krystyna Polak, Zofia Redzimska, Andrzej Stoppa, Jan Wencki. Na zebranie przyby? rwnie? zaproszony go?? - Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM. Ozdob? i g?wn? rado?ci? spotkania by?a Martyna Pitera, najm?odsza (licz?ca 4 lata) sympatyczka NSZZ "Solidarno??". Obecni wybrali M. Gurowskiego na przewodnicz?cego zebrania, co da?o gwarancj? sprawnego prowadzenia wyborw. Protokolantem zosta?a jednog?o?nie zaakceptowana El?bieta Brzezi?ska. Z. Brzezi?ski z?o?y? obszerne i szczeg?owe sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji Ko?a w ubieg?ych czterech latach (2014-2017). Zosta?o ono przyj?te jednog?o?nie przez wszystkich uczestnikw.

W dyskusji nad sprawozdaniem zabra?a g?os E. Brzezi?ska, ktra podzi?kowa?a przewodnicz?cemu KM za udost?pnienie cz?onkom Ko?a Emerytw bez ?adnych ogranicze? lokalu w celu odbywania comiesi?cznych spotka? integracyjnych przy kawie. Komisja Skrutacyjna stwierdzi?a kworum (obecna ponad po?owa cz?onkw Ko?a). Podj?to uchwa?? dotycz?c? liczby cz?onkw Komisji Ko?a (3 osoby) oraz liczby tur g?osowania (dwie tury). Jednym z najwa?niejszych punktw posiedzenia by? wybr przewodnicz?cego Ko?a. Dotychczasowy przewodnicz?cy (Z. Brzezi?ski) poprosi? zebranych o wysuwanie innych kandydatur, ale obecni uparcie zg?aszali Z. Brzezi?skiego jako jedynego kandydata. W celu unikni?cia patowej sytuacji, Z. Brzezi?ski wyrazi? zgod? na kandydowanie, po czym zamkni?to list?. W wyniku tajnego g?osowania na przewodnicz?cego Ko?a Emerytw na lata 2018-2022 wybrano Z. Brzezi?skiego. Po obliczeniu g?osw okaza?o si?, ?e jedyny kandydat uzyska? stuprocentowe poparcie wszystkich obecnych. W kolejnej cz??ci zebrania wybrano pozosta?ych cz?onkw Komisji Ko?a. Zostali nimi H. Kaszubowska-Nitz oraz A. Stoppa. Delegatami na Mi?dzyzak?adowe Zebranie Delegatw wybrano sze?? osb: E. Brzezi?ska, Z. Brzezi?ski, H. Kaszubowska-Nitz, H. Polak, Z. Redzimska i A. Stoppa.

Na zdj?ciu z lewej (od lewej strony) nowy trzyosobowy zarz?d Komisji Ko?a Emerytw: Andrzej Stoppa, Helena Kaszubowska-Nitz i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy KE).

===============================================================================================

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej

W poniedzia?ek, 13 listopada 2017 r. po po?udniu, z inicjatywy przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego, odby?o si? zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie. W posiedzeniu wzi??y udzia? osoby reprezentuj?ce Ko?a NSZZ "Solidarno??" w placwkach miejskich, powiatowych i na terenie gmin powiatu ko?cierskiego (podajemy w kolejno?ci alfabetycznej: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Brzezi?ski, Grzegorz Czajkowski (przyby? do biura NSZZ S w godzinach przedpo?udniowych, aby usprawiedliwi? swoj? nieobecno?? na popo?udniowym zebraniu), Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska - Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski, Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa i Roman Wiecki.

(uzupe?nienie relacji z posiedzenie ju? wkrtce)

===============================================================================================

Wizyta w biurze senatora Waldemara Bonkowskiego w Ko?cierzynie

Informujemy, ?e realizuj?c postanowienie Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w dniu 6 listopada 2017 r. (poniedzia?ek), delegacje Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego przekazywa?y zestawy materia?w zwi?zanych z ocen? trudnej sytuacji w o?wiacie Parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwo?ci na terenie wojewdztwa pomorskiego.

Komisja Mi?dzyzak?adowa w Ko?cierzynie rwnie? w??czy?a si? do tej akcji. W poniedzia?ek, 06.11.2017 r. po godzinie 10.00 przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski (ze swoim zast?pc? Zdzis?awem Janem Brzezi?skim) uda? si? do biura senatora Waldemara Bonkowskiego w Ko?cierzynie. Nie zastali?my jednak pana senatora na miejscu. Obecny w biurze asystent Rafa? Ja?d?ewski wyja?ni?, ?e parlamentarzysta przebywa w Warszawie. Pan M. Gurowski wr?czy? postulaty NSZZ Solidarno?? panu R. Ja?d?ewskiemu, ktry obieca?, ?e przeka?e je senatorowi mo?liwie najszybciej.

Informacje - pa?dziernik 2017 r.

Drukuj
Dzia?ania bie??ce Komisji Mi?dzyzak?adowej

Przewodnicz?cy naszej KM Micha? Gurowski za?atwia skutecznie r?ne problemy pracownikw zrzeszonych w NSZZ Solidarno?? na bie??co. Spotyka si? z w?adzami miasta Ko?cierzyna oraz przedstawicielami samorz?dw powiatu ko?cierskiego. W czasie wakacji letnich i we wrze?niu br. negocjowa? w sprawie pensum nauczycielskiego w klasach (oddzia?ach) dzieci sze?cioletnich z Andrzejem Pollakiem, wjtem Gminy Nowa Karczma. Poniewa? problem dotyczy? wszystkich placwek, M. Gurowski rozmawia? rwnie? z innym osobami szczebla kierowniczego: Romanem Wieckim (przewodnicz?cym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), Klemensem Barzowskim (inspektorem o?wiaty), Dariuszem M?czykowskim (dyrektorem Zespo?u Szk? w Nowej Karczmie), Barbar? Guse (dyrektor Zespo?u Szk? w Grabowie Ko?cierskim), Barbar? Nakielsk? oraz S?awomirem Radomskim (dyrekcj? Zespo?u Szk? w Lubaniu) i Krystyn? Lema?czyk (dyrektor Szko?y Podstawowej w Szatarpach). M. Gurowski spotyka? si? rwnie? w tej sprawie z radcami Dzia?u Prawnego Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? i uzyska? ekspertyz? prawn?. W rezultacie ?mudnych negocjacji opartych na bazie rzetelnego dialogu KM w Ko?cierzynie otrzyma?a jednoznacznie i precyzyjnie sformu?owane stanowisko w pi?mie od wjta A. Pollaka, w ktrym m.in. stwierdza on co nast?puje: Gmina Nowa Karczma nie planowa?a i nie planuje zwi?kszenia pensum nauczycielom w klasach (oddzia?ach) dzieci sze?cioletnich ani ?adnych innych, gdy? takie dzia?ania nie znajduj? podstaw prawnych.

===============================================================================================

We wtorek, 24 pa?dziernika 2017 r. Wicestarosta Henryk Ossowski przyj?? wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego. Do spotkania dosz?o w urz?dzie Starostwa Powiatowego w Ko?cierzynie. Warto przypomnie?, ?e w 1980 r. H. Ossowski zapisa? chlubn? kart? w historii NSZZ "Solidarno??". Jako prezes Rolniczej Sp?dzielni Produkcyjnej w Dolnych Malikach budowa? struktury NSZZ Rolnikw Indywidualnych Solidarno?? w Gminie Stara Kiszewa i powiecie ko?cierskim. W grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w ramach represji zosta? zdegradowany z funkcji prezesa do szeregowego pracownika fizycznego. Po odzyskaniu przez Polsk? pe?nej niepodleg?o?ci zosta? wkrtce wjtem Gminy Stara Kiszewa.

Pan Wicestarosta wypowiedzia? si? m.in. w sprawie finansowaniu placwek o?wiatowych powiatu ko?cierskiego. Pod koniec 2015 r. nasz powiat wykazywa? najwy?szy w naszym regionie wska?nik zad?u?enia (liczony w stosunku do bud?etu rocznego) wynosz?cy 40 mln z?, czyli 60,99 proc. Sp?ata zad?u?enia sta?a si? pierwszorz?dnym priorytetem dla nowo wybranych w?adz. Przyj?to plan oszcz?dno?ciowy i wykonano konsekwentnie wszystkie jego za?o?enia. W ci?gu dwch pierwszych lat (2016-2017) zad?u?enie zmniejszy?o si? prawie o 9 mln z?, czyli o 16%, spadaj?c do poziomu 45%. Program zaciskania pasa obj?? wszystkich bez wyj?tku. Rwnie? panu H. Ossowskiemu zosta?o obni?one wynagrodzenie a? o 1/3. W tym roku po raz pierwszy po 2 latach drastycznych oszcz?dno?ci dyrektorzy szk? otrzymali do swojej dyspozycji pul? ?rodkw na wyp?at? nagrd dla nauczycieli i pracownikw o?wiaty. Kolejn? dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e nikomu nie grozi zwolnienie z pracy. Prawdopodobie?stwo redukcji etatw b?dzie zagra?a? w trzecim roku reformy, ale nie placwkom powiatowym, lecz prowadzonym przez miasto Ko?cierzyna. Istnieje jednak szansa porozumienia samorz?dw powiatowego i miejskiego w celu unikni?cia zwolnie?.

Wyjazdowe posiedzenie szkoleniowe Rady Sekcji w Jastrz?biej Grze

W dniach 6-7 pa?dziernika 2017 r. w Jastrz?biej Grze odby?o si? wyjazdowe zebranie szkoleniowe Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Udzia? wzi?li cz?onkowie Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej oraz osoby z KM [z Brus, Chojnic, Gda?ska, Gdyni, Ko?cierzyny (Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM), L?borka, Malborka, Pruszcza Gd., Pucka, Rumi, Tczewa placwki ponadgimnazjalne, KM Wejherowo, KZ OSW Wejherowo, ?ukowa, Szk? Artystycznych Wybrze?a]. Go??mi Rady byli: dr Monika Ko?czyk Pomorski Kurator O?wiaty, Krzysztof Do?la przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno??, Irena Jenda oraz Tadeusz Grubich Dzia? Szkole? ZRG oraz mec. Bogumi? Soczy?ski. Go?ciem specjalnym by?a Miros?awa Go??biowska z KM Rumia, ktrej wr?czony zosta? Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas obrad podejmowano sprawy mi?dzy innymi zwi?zane z:

- ocen? bie??cej sytuacji w o?wiacie,

- zmianami prawnymi w o?wiacie, wdra?anymi i projektowanymi (szczeglnie ws. ustawy o finansowaniu zada? o?wiatowych),

- wyborami w NSZZ Solidarno?? na kadencj? 2018-22.

Spo?rd osb, ktre zabra?y g?os podczas posiedzenia Rady Sekcji by? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski z KM Ko?cierzyna (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Sekcji). Udzieli? zebranym krtkiej informacji o pracach KR. W?rd pojawiaj?cych si? problemw i postulatw, do najwa?niejszych nale?y zaliczy? spraw? niskich i zbyt odleg?ych w czasie podwy?ek wynagrodze? nauczycieli (pierwsze 5% od 1 kwietnia 2018 r., co brzmi jak prima aprilis), a tak?e niskich p?ac pracownikw administracji i obs?ugi szk? i przedszkoli. Zwracano uwag? m. in. na zagro?enie brakiem zainteresowania prac? w o?wiacie osb z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym. W przyj?tym Stanowisku Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego m.in. stanowczo ??da 15% podwy?ki p?ac dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., gdy? propozycja wzrostu wynagrodze? o 5% od 1 kwietnia 2018 r., absolutnie nie satysfakcjonuje nauczycieli, ktrzy w wyniku reformy zostali bardzo obci??eni dodatkowymi pracami dostosowania dokumentacji szkolnej, zmian programowych i strukturalnych. Zwracamy uwag?, ?e porwnywalnie coraz ni?sze wynagrodzenia pracownikw pedagogicznych gro?? brakiem zainteresowania zatrudnieniem w o?wiacie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Obecni na posiedzeniu protestowali przeciwko pomys?om MEN, ktre odbieraj? uprawnienia nauczycieli. Poni?ej zamie?ci?em 6 (sze??) najbardziej niekorzystnych zmian projektowanych przez MEN, ktre uderzaj? w tzw. "przywileje" gwarantowane dotychczas przez Kart? Nauczyciela. To najwi?kszy od lat atak na Kart? Nauczyciela, ktr? pod p?aszczykiem nowelizacji aktualna ekipa rz?dz?ca chce ca?kowicie zlikwidowa?.