Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj9
mod_vvisit_counterWczoraj14
mod_vvisit_counterTen tydzień9
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień294
mod_vvisit_counterTen miesiąc457
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1111
mod_vvisit_counterWszystkie218192

Informacje - kwiecie? 2019 r.

Drukuj

Strajki w placwkach o?wiatowych i rezygnacje z przynale?no?ci do NSZZ "Solidarno??"

W placwkach o?wiatowych w ca?ej Polsce, wojewdztwie pomorskim i rejonie ko?cierskim nadal trwaj? strajki. Jednak szkodliwa polityka centralnych w?adz NSZZ "Solidarno??" spowodowa?a rezygnacje cz??ci cz?onkw z przynale?no?ci zwi?zkowej. W?rd osb, ktre zadekalarowa?y ch?? wyst?pienia ze Zwi?zku jest rwnie? Kazimierz Stoltmann, ktry w przesz?o?ci przez kilka kadencji sprawowa? funkcj? przewodnicz?cego naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. K. Stoltmann by? tak?e przez wiele lat cz?onkiem prezydium Rady Sekcji. Jako zas?u?ony i wybitny dzia?acz NSZZ "Solidarno??" pozostawi? trwa?y wk?ad w historii Zwi?zku Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Jego odej?cie stanowi powa?n? strat? dla nas wszystkich. Szanowny Panie Kazimierzu, bardzo dzi?kujemy za to, co w ci?gu wielu lat dzia?alno?ci zrobi? Pan dla zwi?zkowcw zrzeszonych w NSZZ "S"!

===============================================================================================

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie

We wtorek, 9 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie naszej KM w Ko?cierzynie. W zebraniu uczestniczy?o 8 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium), Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Wojciech Figiel (z-ca przewodnicz?cego KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz (cz?onek prezydium), Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska i Roman Wiecki. Przewodnicz?cy poinformowa? zebranych o aktualnych ustaleniach i uchwa?ach Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji podj?tych na dzisiejszym posiedzeniu w Gda?sku. Omwiono rwnie? sprawy bie??ce, w tym rezygnacje z przynale?no?ci do Zwi?zku, spowodowane szkodliw?, wr?cz zgybn? polityk? centralnych w?adz NSZZ "Solidarno??", ktre zamiast obrony interesw swoich cz?onkw od trzech lat zajmuj? si? popieraniem aktualnej ekipy rz?dz?cej. Jak s?usznie okre?li? to jeden z dzia?aczy KM, nasz Zwi?zek sta? si? ZALE?NY, NIESAMORZ?DNY i PROPISOWSKI, co mo?e wkrtce doprowadzi? do ca?kowitego znikni?cia o?wiatowej "Solidarno?ci".

===============================================================================================

Zebranie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku (wtorek, 9 kwietnia 2019 r.)

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski z KM Ko?cierzyna. Podczas zebrania: a/ Przedstawiono sytuacj? strajkow? na terenie dzia?ania poszczeglnych organizacji zwi?zkowych. W wi?kszo?ci z ok. 300 szk?/placwek o?wiatowych, gdzie struktury S przeprowadzi?y referenda sporu zbiorowego, strajk rozpocz?? si? 8 kwietnia br. Przypomniano, ?e Sekcja w ub. tygodniu wysy?a?a Apel do dyrektorw szk?. b/ Cz?onkowie Rady, Przewodnicz?cy KZ/KM podkre?lali, ?e nie zachodz? przes?anki do odwo?ania lub zawieszenia strajku, ktry jest kontynuowany. c/ Przyj?to uchwa?? wzywaj?c? przewodnicz?cego Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? p. Ryszarda Proks? do rezygnacji z funkcji za Upolitycznienie dzia?a? i decyzji KSOiW przez jej Przewodnicz?cego, chaos w przedstawianiu postulatw sporu zbiorowego i sposb prowadzenia negocjacji z Rz?dem. Zobowi?zano delegatw Sekcji (10 osb) do podj?cia inicjatywy zwo?ania w trybie pilnym nadzwyczajnego WZD KSOiW. d/ Omwiono tekst Porozumienia. Zwracano uwag? na cz??? korzystnych zapisw dla nauczycieli. Akcentowano znaczenie pos?ugiwania si? wynagrodzeniami zasadniczymi a nie ?rednimi, ktre zaciemniej? obraz sytuacji. Zwracano uwag? na potrzeb? wielkiej pracy koncepcyjnej, prawnej, by wdro?y? propozycje ustawowe, dotycz?ce systemu wynagrodze?, gdy coraz bli?ej jest czas przed wyborami parlamentarnymi. Korygowano, ?e ?rednioroczna podwy?ka p?ac dla nauczycieli w 2019 r. to nie 15% (5% od 1 stycznia br. i planowana 9,6% dopiero od 1 wrze?nia br.). e/ Przedstawiono z udzia?em radcy prawnego Iwony Jarosz-Lipkowskiej odpowiedzi na pytania strajkowe oraz kolejne projekty dokumentw. f. W sprawach innych omwiono szczeg?y prawne opiniowania projektw organizacji szk? uprawnienie zwi?zkw zawodowych do 19 kwietnia br.

===============================================================================================

Ryszard Proksa podpisa? porozumienie z Rz?dem

W niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. wieczorem po godz. 21.45 Ryszard Proksa podpisa? haniebne porozumienie z Beat? Szyd?o, reprezentuj?c? Rz?d RP. Oznacza to nie przyst?pienie do oglnopolskiego strajku w szko?ach. Dwie inne centrale zwi?zkowe: Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego (S?awomir Broniarz) i Forum Zwi?zkw Zawodowych (S?awomir Wittkowicz) nie zaakceptowa?y propozycji rz?dowych. R. Proksa, radny powiatowy PiS-u w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim nie po raz pierwszy zdradzi? Solidarno??. Od samego pocz?tku popiera? parti? rz?dz?c? ?ami?c ?elazn? zasad? niezale?no?ci, ktra jest w nazwie naszego Zwi?zku. Dla niego wa?niejsza jest prywatna kariera polityczna z PiS-em, ni? dobro cz?onkw NSZZ S.

Zdecydowana wi?kszo?? cz?onkw S jest oburzona z powodu zdradzieckiego aktu, jakim jest podpisanie porozumienia z Rz?dem przez ?amistrajka R. Proks?. Jako niewielkie pocieszenie pozostaje fakt, ?e to tylko malutka garstka sprzedawczykw na grze. Od poniedzia?ku, 8 kwietnia 2019 r. szeregowi cz?onkowie Solidarno?ci wbrew kompromituj?cej postawie centrali, przyst?pili w ca?ej Polsce do strajku razem z ZNP i FZZ.

Dorota Gardias, przewodnicz?ca Rady Dialogu Spo?ecznego, po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Spo?ecznego "Dialog" w Warszawie powiedzia?a: Chcia?am wyja?ni?, ?e porozumienie rz?du zawarte z NSZZ "Solidarno??" odbywa si? poza Rad? Dialogu Spo?ecznego, dlatego ?e tak mwi nasza ustawa. (...) Porozumienie zosta?o zawarte w tym budynku, ale poza Rad? Dialogu Spo?ecznego podkre?li?a.

Uwaga! Poni?ej jest widoczna tre?? porozumienia zawartego w niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. Wystarczy klikn?? na zdj?cie (obrazek) tekstu. Tam te? mo?na pozna? nazwiska zdrajcw centrali NSZZ "Solidarno??".

Czytamy: "15 proc. waloryzacj? wynagrodze? w tym roku". To nieprawda. Podwy?ka ?rednioroczna! to nie 15% a 8,2%. 5%% od 1 stycznia i proponowana 9,6% od 1wrze?nia (t? nale?y podzieli? przez 3), daje 3,2% - licz?c ca?orocznie. 5% + 3,2% wynosi 8,2%. Nie odmawiajmy prawa do logicznego my?lenia ludziom w szko?ach.

Informacje - marzec 2019 r.

Drukuj

Posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego w Gda?sku

W dniu 26 marca 2019 r. odby?o si? posiedzenie Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. Ko?cierzyn? reprezentowa? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM. G?wnym tematem by?y sprawy tocz?cego si? sporu zbiorowego organizowanego przez Komisje Zak?adowe/Mi?dzyzak?adowe NSZZ S wchodz?ce w sk?ad Sekcji Gda?skiej i omwienie wynikw referendum. W szko?ach/placwkach o?wiatowych, gdzie si? odby?o, frekwencja wynosi?a ok. 70-80 %, natomiast za strajkiem opowiada?o si? od 80 do nawet 100 % g?osuj?cych pracownikw. Wszyscy Przewodnicz?cy KZ/KM wchodz?cy w sk?ad Sztabu Sekcji, ktrzy przeprowadzili referendum, opowiedzieli si? za rozpocz?ciem strajku od 8 kwietnia 2019 r. Przewodnicz?cy KZ/KM w swych wypowiedziach apelowali o udzia? w strajku. Podkre?lano potrzeb? wsp?dzia?ania zwi?zkw zawodowych podczas jego organizacji w szko?ach/placwkach o?wiatowych. Przypomniano znaczenie takich hase? jak: Nie dajmy si? podzieli? - walczmy wsplnie o godziwe p?ace i warunki pracy! Takie b?d? Rzeczpospolite, jakie nauczycieli op?acanie! ===============================================================================================

Strajk w szko?ach w kwietniu 2019 r. coraz bardziej realny

Media informuj? o zamierzeniach strajkowych, chocia? nie zawsze obiektywnie. Poni?ej ok?adka najwi?kszego i najpopularniejszego dziennika wojewdztwa pomorskiego z pi?tku, 22 marca 2019 r., ale na tej tytu?owej stronie zamieszczono tylko emblematy ZNP, zabrak?o natomiast symboli NSZZ S, ktry rwnie? planuje przyst?pienie do oglnopolskiego strajku nauczycieli.

Kwiecie? jest niezwykle wa?nym miesi?cem w szko?ach ze wzgl?du przewidziane programem egzaminy smoklasistw i gimnazjalistw.

EGZAMIN GIMNAZJALISTY

1. cz??? humanistyczna 10 kwietnia 2019 r. (?roda)

- z zakresu historii i wiedzy o spo?ecze?stwie godz. 9:00

- z zakresu j?zyka polskiego godz. 11:00

2. cz??? matematyczno-przyrodnicza 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotw przyrodniczych godz. 9:00

- z zakresu matematyki godz. 11:00

3. j?zyk obcy nowo?ytny 12 kwietnia 2019 r. (pi?tek)

- na poziomie podstawowym godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym godz. 11:00

EGZAMIN SMOKLASISTY

1. j?zyk polski 15 kwietnia 2019 r. (poniedzia?ek) godz. 9:00

2. matematyka 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) godz. 9:00

3. j?zyk obcy nowo?ytny 17 kwietnia 2019 r. (?roda) godz. 9:00

Podczas obraduj?cej 12 marca br. Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku (nasz? KM w obradach reprezentowali Micha? Gurowski i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski):

1/ Przedstawiono kolejne projekty dokumentw trwaj?cego w regionie gda?skim sporu zbiorowego.

2/ Przyj?to dalszy harmonogram dzia?a? Sekcji:

- Czas rokowa? i czas mediacji: do 15 marca br.,

- Czas podejmowania uchwa? KZ/KM ws. referendum oraz przeprowadzania referendum: do 25 marca br.,

- Czas podejmowania uchwa? ws. strajku i powiadomienia dyrektorw: do 1 kwietnia br.

3/ Przekazano ulotk? z postulatami sporu Sekcji Gda?skiej.

4/ Omwiono fragmenty Statutu NSZZ S oraz ustawy o rozwi?zywaniu sporw zbiorowych dotycz?ce organizacji strajku (z udzia?em mecenasa).

5/ Przedstawiono informacje o akcji protestacyjnej Sekcji w Ma?opolsce.

6/ Przyj?to pismo do w?adz Krajowych Sekcji.

7/ Postanowiono zwo?a? 26 marca br. Sztab Protestacyjno-Strajkowy Sekcji (terminarz wst?pny, z uwagi na sytuacj? protestacyjn? mo?e ulec zmianie).

Wyra?ono podzi?kowania Kole?ankom i Kolegom z KZ/KM, K? w szko?ach za wielk?, dotychczasow? prac? ws. sporu zbiorowego. To du?y wysi?ek i stres. Podkre?lano, ?e oprcz walki o wzrost p?ac, to jest te? walka o GODNO?? zawodu nauczycielskiego, honor ludzi o?wiaty. A tak?e apelowano, aby szczeglnie w szko?ach stara? si? unika? podzia?w.

"Nikt nas bardziej nigdy nie sponiewiera?, jak ostatnimi czasy Prawo i Sprawiedliwo??" - stwierdzi? prezes bratniego Zwi?zku.

Informacje - luty 2019 r.

Drukuj

PROTEST - przygotowania w toku

Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku stoi na stanowisku, ?e tym bardziej w obliczu napi?? w ?rodowisku o?wiatowym wa?na jest wsp?praca wszystkich pracownikw szk?, niezale?nie od ich przynale?no?ci zwi?zkowej. Ze swojej strony deklarujemy gotowo?? wsp?dzia?ania z innymi zwi?zkami dzia?aj?cymi w o?wiacie w oparciu o zasadniczy postulat, jakim jest podniesienie wynagrodze? wszystkich pracownikw. Za bardzo wa?ne dla w?a?ciwego funkcjonowania szk? uznajemy tak?e:

1. Likwidacj? bezp?atnych godzin przez zapewnienie ?rodkw na wszystkie zaj?cia pozalekcyjne prowadzone przez nauczycieli (wg stawek osobistego zaszeregowania).

2. Usuni?cie niekorzystnych zmian w przepisach dotycz?cych oceny pracy i awansu zawodowego nauczycieli.

Zgodnie z zapowiedzi? sztabu protestacyjno-strajkowego Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku 25 lutego komisje zak?adowe zwi?zku w naszym regionie rozpocz??y procedur? wszczynania sporw zbiorowych z dyrektorami szk?.

To oczywi?cie wymaga troch? czasu. Poszczeglne komisj? musz? podj?? odpowiednie uchwa?y, a nast?pnie przekaza? je dyrektorom szk? wraz z list? postulatw. Mamy czas do 15 marca. Tak? dat? wskaza?y krajowej w?adze bran?owych struktur Solidarno?ci w o?wiacie. Ju? tego dnia b?dziemy mogli poda?, w ilu szko?ach i placwkach w naszym regionie wszcz?te zosta?y spory. Od wszcz?cia sporu do ewentualnego strajku jest jeszcze d?uga droga.

Najpierw czekaj? nas mediacje. Je?eli zako?cz? si? fiaskiem, mamy zielone ?wiat?o, aby zorganizowa? referendum strajkowe. Je?li nauczyciele i inni pracownicy o?wiaty popr? tak? form? protestu, b?dzie strajk. Najwa?niejszy postulat zwi?zku dotyczy podwy?szenia p?ac zasadniczych wszystkich nauczycieli oraz pracownikw o?wiaty o co najmniej 650 z? brutto od 1 stycznia tego roku oraz o 15 proc. od 1 stycznia 2020 roku. Zwi?zek domaga si? rwnie? wprowadzenia takich zmian do systemu wynagradzania nauczycieli, ktry sprawi?yby, ?e poziom p?ac w o?wiacie by?by powi?zany ze ?rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.

Informacje - stycze? 2019 r.

Drukuj

NADZWYCZAJNE posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 29 stycznia 2019 r. odby?o si? nadzwyczajne posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku. Ko?ciersk? KM reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. O?wiatowa Solidarno?? ma do?? lekcewa?enia pracowniczych postulatw przez MEN. Po deklaracjach rz?du o bardzo dobrej kondycji bud?etu i optymistycznym projekcie bud?etu na 2019 rok przyj?tym ju? przez Sejm czas na pochylenie si? nad kondycj? zawodu nauczyciela, a przede wszystkim na jego finansowej stronie. Ta bowiem od podwy?ek z lat 2008-11 nie zmienia si?, czyli de facto cofa uposa?enia nauczycielskie, szczeglnie widocznie w porwnaniu z dzia?ami gospodarki narodowej. W tym miejscu warto przypomnie?, ?e w maju 2018 r. delegaci KSOiW przygotowa?y Apel do pana Premiera o odwo?anie pani Anny Zalewskiej, Minister Edukacji Narodowej. Niestety, s?awetny Apel wyl?dowa? w szufladzie i zosta? przekazany panu Premierowi dopiero w lipcu 2018 r. Sprawa wrci?a podczas nadzwyczajnego zebrania Sekcji w Gda?sku. Zebrani przygotowali Petycj? o odwo?anie pani Minister. Inn?, wart? odnotowania spraw? jest przyj?cie Stanowiska o wsp?pracy z o?wiatowymi zwi?zkami zawodowymi, (chodzi o ZNP). Obecni podkre?lali konieczno?? wsp?pracy obu zwi?zkw, bo ich cele s? jednakowe. Podj?to uchwa?? o powo?aniu Sztabu Protestacyjno-Strajkowego Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "S" z siedzib? w Gda?sku. Przyj?to rwnie? dwie wa?ne uchwa?y 1) ws. rozpocz?cia procedury sporu zbiorowego i 2) ws. okre?lenia osb upowa?nionych do prowadzenia negocjacji. Pomocy prawnej mo?na szuka? u pani mecenas Iwony Lipkowskiej, specjalistki od zagadnie? sporw zbiorowych. Od lutego br. b?dzie te? pe?ni? dy?ury mecenas Przemys?aw S?pr. Dyskutowano tak?e o rozpocz?ciu radykalnej akcji protestacyjnej w poniedzia?ek, 15 kwietnia br., w tym o strajku w szko?ach w??cznie.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 8 stycznia 2019 r. odby?o si? pierwsze w nowym roku posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. Zasadniczym tematem by?a obecna sytuacja w o?wiacie i oczekiwania p?acowe pracownikw szk?. Po dyskusji przyj?to uchwa?? zobowi?zuj?c? Prezydium Sekcji do przygotowania dalszych decyzji o ew. czynnych akcjach protestacyjnych w tym strajku (w za??czeniu). Przyj?to tak?e stanowisko (do wiadomo?ci wewn?trzzwi?zkowej), gdzie stawia si? pytania o plan dzia?a? Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??, w tym o losy wniosku o odwo?anie Anny Zalewskiej, minister Edukacji Narodowej, ktry podj??o WZD Sekcji w maju 2018 r. w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim.

W cz??ci ?yczeniowo-noworocznej Rady brali udzia?: ks. prof. Wojciech Cichosz, dyr. Jerzy Wi?niewski Kuratorium O?wiaty w Gda?sku, dyr. Teresa Szakiel Pomorski Urz?d Marsza?kowski, Krzysztof Do?la Przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Gd. NSZZ S. W

W posiedzeniu w Gda?sku uczestniczyli przedstawiciele Komisji Mi?dzyzak?adowej z Ko?cierzyny: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium KM).

Informacje - grudzie? 2018 r.

Drukuj

Spotkanie op?atkowe cz?onkw Ko?a Emerytw

W poniedzia?ek, 17 grudnia 2018 r. z inicjatywy Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego (przewodnicz?cego KE) mia?o miejsce przed wigilijne spotkanie op?atkowe cz?onkw Ko?a Emerytw w naszym biurze przy ul. Traugutta 7. Przyby?o nas ??cznie a? 12 osb, w tym Helena Kaszubowska (przewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna) i Tomasz Dargacz (jej zast?pca). Przemwi?a m.in. El?bieta i poprowadzi?a krtkie modlitwy. Konsumowali?my dobre ciasto i po symbolicznej lampce szlachetnego wina. Podzielili?my si? op?atkiem. Z?o?yli?my sobie ?yczenia. Za?piewali?my kilka kol?d. W przyjaznej atmosferze rozeszli?my si? do naszych domw z nadziej?, ?e wkrtce znowu si? spotkamy.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania

We wtorek, 4 grudnia 2018 r. odby?o si? ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku. KM z Ko?cierzyny reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. (Uzupe?nienie relacji wkrtce)

===============================================================================================

Paczki ?wi?teczne ju? do odbioru

Informujemy wszystkich Cz?onkw, ?e Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM, jak co roku za?atwi? dla nas paczki ?wi?teczne (kaw? i czekolad?). Zapraszamy po odbir paczek do naszego biura przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie.

Informacje - listopad 2018 r.

Drukuj

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie

W ?rod?, 21 listopada 2018 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie naszej KM w Ko?cierzynie. W zebraniu uczestniczy?o 9 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium), Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Lucyna Czaja, Wojciech Figiel (z-ca przewodnicz?cego KM), Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska i Roman Wiecki.

(uzupe?nienie relacji wkrtce)

===============================================================================================

Medale Komisji Edukacji Narodowej dla cz?onkw naszej KM Ko?cierzyna

W tym roku dwoje cz?onkw naszej KM otrzyma?o Medale Komisji Narodowej. Medalami zostali wyr?nieni Maria Gliszczy?ska-Moroz i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Wr?czenie odznacze? pa?stwowych i resortowych oraz nagrd Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora O?wiaty wyr?niaj?cym si? nauczycielom i pracownikom o?wiaty wojewdztwa pomorskiego odby?o si? w pi?tek, 12 pa?dziernika 2018 r. w Muzeum II Wojny ?wiatowej; Gda?sk, Plac W?adys?awa Bartoszewskiego 1. W tej uroczysto?ci uczestniczy?a nasza zas?u?ona Kole?anka. Z wnioskiem o przyznanie jej Medalu KEN wyst?pi? Wies?aw Trzebiatowski, dyr Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. Strzeleckiej 1 w Ko?cierzynie.

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, aktualnie zatrudniony na pe?nym etacie jako nauczyciel j. angielskiego w Szkole Podstawowej im. Braci Czarli?skich w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma zosta? odznaczony Medalem KEN na wniosek Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??" z siedzib? w Gda?sku. Uroczysto?? wr?czenia mia?a miejsce we wtorek, 13 listopada 2018 r.

(uzupe?nienie notatki wkrtce)

===============================================================================================

STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSK? NIEPODLEG?O?CI

.

Informacje - pa?dziernik 2018 r.

Drukuj

===============================================================================================

===============================================================================================

Wybory samorz?dowe (niedziela, 21 pa?dziernika 2018 r.)

Niektrzy cz?onkowie naszej KM NSZZ Solidarno?? POiWZK kandydowali do rad samorz?dw r?nych szczebli. Kilku spo?rd nich (pi?? osb) uzyska?o mandat radnego na pi?? najbli?szych lat (2018 - 2023). Oto zwyci?zcy tegorocznych wyborw w kolejno?ci alfabetycznej:

1) GRZEGORZ ADAM CZAJKOWSKI - Ko?cierzyna (43 lata) - KWW Wsplny Powiat Ko?cierski - 1.103 g?osw (11,04%) - wybrany do Rady Powiatu Ko?cierskiego. Jest cz?onkiem NSZZ Solidarno?? w Powiatowym Zespole Szk? nr 2 w Ko?cierzynie im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Jzefa Wybickiego 1 w Ko?cierzynie.

2) TOMASZ DARGACZ - Ko?cierzyna (47 lat) - KW Prawo i Sprawiedliwo?? - 336 g?osw (9,86%) - wybrany radnym do Rady Miasta Ko?cierzyna.

3) HELENA KASZUBOWSKA-NITZ, Ko?cierzyna (65 lat) - KWW Moje Miasto - 223 g?osw (6,54%) - wybrana do Rady Miasta Ko?cierzyna. Nale?y do NSZZ Solidarno?? od 1980 r.

4) KAZIMIERZ STOLTMANN - Ko?cierzyna (57 lat) - KWW Razem dla Ko?cierzyny - 122 g?osy (3,48%) - wybrany do Rady Miasta Ko?cierzyna. Nale?y do Ko?a NSZZ Solidarno?? w Powiatowym Zespole Szk? nr 3 w Ko?cierzynie im. Aleksandra Majkowskiego przy ul. Kartuskiej 48. Wieloletni i zas?u?ony dzia?acz naszego Zwi?zku.

5) ROMAN WIECKI - Grabowo Ko?cierskie (52 lata) - KWW "Samorz?dna Gmina Nowa Karczma" - 116 g?osw (50,43%) - wybrany do Rady Gminy Nowa Karczma. Od kilku kadencji pe?ni funkcj? przewodnicz?cego Komisji Ko?a NSZZ Solidarno?? przy Zespole Szk? w Grabowie Ko?cierskim.

Wszystkim zdobywcom mandatw radnych sk?adamy serdeczne gratulacje i ?yczymy skutecznej obrony pracownikw o?wiaty w polityce samorz?dowej.

===============================================================================================

Dzie? Edukacji Narodowej 2018

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 9 pa?dziernika 2018 r. odby?o si? kolejne comiesi?czne zebranie Rady Sekcji. Opiniowanie projektw organizacji pracy szk? to niezwykle wa?na sprawa, o ktrej obligatoryjno?? nasz Zwi?zek upomina? si? od lat. Opiniowanie arkuszy organizacyjnych (Pismo do KSOiW w tej sprawie), godziny karciane nadal udr?k? w formie przymusowego wolontariatu w wielu szko?ach - te i inne aktualne problemy by?y przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Rady Sekcji w Gda?sku pod przewodnictwem Wojciecha Ksi??ka. Z ramienia KM Ko?cierzyna w obradach uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium naszej KM i przewodnicz?cy KR Rady Sekcji).

Informacje - wrzesie? 2018 r.

Drukuj

Relacja z wycieczki do Dar?owa

W sobot?, 15 wrze?nia 2018 r. uczestniczyli?my w wycieczce do Dar?owa. Wyjechali?my o 6.30 z ul. Traugutta 7 autokarem (??cznie 49 turystw + 1 kierowca = 50 osb) do Dar?owa przez Bytw i S?awno. Nasza wycieczka nigdy wcze?niej nie liczy?a takiej licznej grupy. Wi?kszo?? uczestnikw stanowi?y osoby w ?rednim wieku, ale byli te? emeryci i dzieci. W wyje?dzie wzi?? udzia? przewodnicz?cy naszej KM - Micha? Gurowski. Swoj? obecno?ci? u?wietni?a te? nasz wyjazd Celina Drozdowska, wyj?tkowo zas?u?ona dzia?aczka NSZZ Solidarno?? od 1980 r., historyczna posta? Ziemi Ko?cierskiej. Najm?odszy turysta, Leonard, mia? zaledwie 2,5 lat i przez ca?y czas zachowywa? si? absolutnie wzorowo. To samo mo?na powiedzie? o jego wzorowej siostrze Martynie Po 9.15 przybyli?my na parking w Dar?owie i spotkali?my si? z przewodnikiem Arkadiuszem Sipem. Dar?owo liczy 14 tys. mieszka?cw. Przewodnik towarzyszy? nam do 15.00. Oprowadza? po Dar?wku blisko morza. 12.20 12.45 Rejs tramwajem wodnym po rzece Wieprzy do centrum Dar?owa bardzo blisko restauracji Karczma Rzymska przy ul. Powsta?cw Warszawskich 26. 13.00 Smaczny obiad w tej jad?odajni plus kawa dla ch?tnych. Po obiedzie zwiedzali?my Zamek Ksi???t Pomorskich, Ko?ci? Mariacki [tam mauzoleum Eryka I (1382 1459), w?adcy krajw skandynawskich], Rynek. Po 15.00 wrcili?my autokarem do Dar?wka, gdzie mieli?my ponad godzin? czasu wolnego. Mieli?my pi?kn?, s?oneczn? pogod?. O 17.00 wyruszyli?my w drog? powrotn? do Ko?cierzyny przez S?awno i Bytw. Oko?o 19.30 szcz??liwie dojechali?my do Ko?cierzyny. Wszyscy jednog?o?nie stwierdzili, ?e wycieczka by?a bardzo udana. Przewodnicz?cy podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zorganizowanie i realizacj? rewelacyjnej pod ka?dym wzgl?dem ekskursji. (Uwaga! Wi?cej zdj?? z naszej wycieczki mo?na obejrze? w zak?adce Galeria.)

===============================================================================================

O?wiata protestuje!

W sobot?, 15 wrze?nia 2018 r. nauczyciele z o?wiatowej S organizuj? pikiet? przed MEN przeciwko niskim wynagrodzeniom, wyd?u?eniu ?cie?ki awansu zawodowego, wprowadzeniu nowych przepisw zwi?zanych z ocen? ich pracy. B?dzie to pierwszy uliczny protest S przeciwko dzia?aniom minister edukacji Anny Zalewskiej. Rada Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ S przekszta?ca si? w Komitet Protestacyjny. 3 wrze?nia br. zacz?? si? ostatni rok szkolny gimnazjalistw, a edukacj? rozpocz?li uczniowie klas smych (8-letnia podstawwka dzia?a?a w latach 1965-2000), ale nie maleje frustracja nauczycieli, gdy? poziom wynagrodze? w o?wiacie prowadzi do pauperyzacji zawodu i selekcji negatywnej, ktra odbija si? na poziomie edukacji. Stanowczo zbyt d?ugo milczeli?my. Wprowadzano drastyczne zmiany w naszym uk?adzie zbiorowym pracy, w Karcie nauczyciela. Opowiadanie o podwy?ce w ci?gu trzech lat do tysi?ca z?otych, to propaganda. Przed wojn? nauczyciel to by?a figura. Dzisiaj trudno o specjalistw. Brakuje wizji, a wielkie zmiany w ustroju szkolnym zrobiono zbyt po?piesznie twierdzi Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Rady MSOiW NSZZ S.

Warto przypomnie?, ?e Walne Zebranie Delegatw KSOiW NSZZ Solidarno?? ju? 18 maja 2018 r. w Ostrowiu ?wi?tokrzyskim zwrci?o si? do Premiera RP o odwo?anie Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

Zwi?zkowcy wystosowali cztery postulaty. ??daj?: 1. Wzrostu wynagrodze? zasadniczych dla nauczycieli w wysoko?ci 15 proc. od 1 stycznia 2019 roku; 2. Zmiany systemu wynagradzania i systemu finansowania zada? o?wiatowych; 3. Usuni?cia niekorzystnych przepisw dotycz?cych oceny pracy nauczycieli i awansu zawodowego; 4. Likwidacji godzin karcianych.

=============================================================================================== Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 11 wrze?nia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? posiedzenie Mi?dzyregionalnej Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania. W zebraniu uczestniczyli: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM w Ko?cierzynie) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Sekcji w Gda?sku). W porz?dku Rady Sekcji by? m.in. wybr cz?onkw Prezydium Sekcji. W tym celu zosta?a wybrana komisja skrutacyjna (na zdj?ciu poni?ej po prawej) w sk?adzie: Piotr Gwit (przewodnicz?cy), El?bieta Bugajna (sekretarz) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek). W rezultacie demokratycznych tajnych wyborw do prezydium Sekcji weszli: Bo?ena Brauer i Maciej Werra. Hanna Minkiewicz poinformowa?a o nagrodach Pomorskiego Kuratora O?wiaty. Wp?yn??o 377 wnioskw. Odrzucono 300, a pozytywnie rozpatrzono 77 poda?. Kwota nagrody wynosi 4000,00 PLN brutto. Wr?czenie odznacze? pa?stwowych i resortowych oraz nagrd Ministra Edukacji Narodowej i Pomorskiego Kuratora O?wiaty wyr?niaj?cym si? nauczycielom i pracownikom o?wiaty wojewdztwa pomorskiego odb?dzie si? w pi?tek, 12 pa?dziernika 2018 r. w Muzeum II Wojny ?wiatowej; Gda?sk, Plac W?adys?awa Bartoszewskiego 1.