Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj41
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień519
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2659
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227425

Informacje - styczeń 2021

Drukuj
Spotkanie w szkole w Kaliskach Kościerskich

We wtorek 26 stycznia 2021 r. z inicjatywy dyr Tomasza Dargacza doszło do spotkania grupy pracowników Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich przy ul. Szkolnej 7 ze Zdzisławem Janem Brzezińskim, członkiem prezydium KM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Kościerskiej. Ze względu na panująca wciąż pandemię i obostrzenia sanitarne w spotkaniu mogła uczestniczyć niewielka grupa pracowników szkoły. Przypomnijmy, że od 18 stycznia 2021 r. tylko klasy I - III mają lekcje stacjonarne w szkole, a starsze klasy nadal realizują zajęcia zdalnie. Z. Brzeziński wręczył dyrektorowi szkoły (wieloletniemu członkowi NSZZ "Solidarność") okolicznościową szkatułkę z trzema pamiątkowymi znaczkami NSZZ "S". Zebrani otrzymali styczniowy "Magazyn Solidarność" oraz ulotki zawierająca ofertę wstąpienia w szeregi NSZZ "Solidarność". Gość opowiadał obecnym o działaniach NSZZ "S" w obronie swoich członków i zachęcał, aby rozważyli możliwość przystąpienia do Związku. Wskazywał na korzyści płynące z przynależności do organizacji związkowej, m.in. na zawsze dostępną pomoc zespołu wybitnych prawników, podał konkretne przykłady osób (pracowników oświaty), które uzyskały skuteczną pomoc mecenasa Przemysława Stąpora. Wspomniał również o organizowanych przez Komisję Międzyzakładową corocznych wrześniowych wycieczkach krajowych, paczkach świątecznych i spotkaniach integracyjnych. Spotkanie zostało odebrane przez dyr T. Dargacza i obecnych pozytywnie.


Na zdjęciach: 1) powyżej pan Tomasz Dargacz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kościerzyna;
2) poniżej budynek Szkoły Podstawowej w Kaliskach Kościerskich przy ul. Szkolnej 7.

 

===============================================================================================

Pierwsze zebranie Rady Sekcji online

Pierwsze z powodu pandemii zebranie Rady Sekcji online zostało zorganizowane przez Wojciecha Książka we wtorek, 19 stycznia 2021 r.

 

Informacje - grudzień 2020

Drukuj

Podsumowanie roku 2020.

.

Informacje - listopad 2020

Drukuj

Szanowni Państwo,

w razie potrzeby kontaktu, proszę dzwonić na nr 694-165-019 (telefon czynny całą dobę) lub pisać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Można też kontaktować się z panem przewodniczącym MICHAŁEM GUROWSKIM, tel. 600-403-890, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Informacje - październik 2020

Drukuj

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

===============================================================================================

Poniżej ważne pismo pana Józefa Rymszy, kierownika Oddziału NSZZ "Solidarność" w Kościerzynie. Zachęcamy do lektury i realizacji.

.

Informacje - wrzesień 2020

Drukuj

Szanowni Państwo, w razie potrzeby kontaktu,

proszę dzwonić na nr 694-165-019 (telefon czynny całą dobę) lub pisać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Można też kontaktować się z panem przewodniczącym MICHAŁEM GUROWSKIM, tel. 600-403-890,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 8 wrze?nia 2020 r. odby?o si? posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??� z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). Uczestniczy?a te? kurator Ma?gorzata Bielang, osoba z klas?, kompetentna i merytoryczna. Na pytanie o mobbing w szko?ach, poinformowa?a, ?e tym si? nie zajmuje kuratorium, lecz inspekcja pracy.

Na posiedzeniu omawiano m.in.

1/ Dzia?ania Prezydium Sekcji w okresie od 16 czerwca 2020 roku � m. in.:

� udzia? w uroczysto?ci pogrzebowej mec. Bogumi?a Soczy?skiego w lipcu br. ?mier? zas?u?onego dla o?wiatowej Solidarno?ci prawnika uczczono minut? ciszy.

� stanowisko ws. sytuacji w o?wiacie przyj?te przed nowym rokiem szkolnym,

� udzia? w konferencjach dyrektor�w szk�? organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Gda?sku (wraz z podzi?kowaniem za reprezentowanie Sekcji

� odby?o si? ??cznie 15 konferencji),

� udzia? w obchodach 40-lecia NSZZ �Solidarno??� (wraz z podzi?kowaniem dla KM Gda?sk za z?o?enie kwiat�w przed tablic? na ul. Osiek, gdzie mie?ci?a si? pierwsza siedziba o?wiatowej �Solidarno?ci� oraz pomoc w organizacji obchod�w regionalnych),

� udzia? w komisjach awansowych, konkursach na dyrektor�w,

� udzia? w pracach komisji ds. nagr�d Pomorskiego Kuratora O?wiaty (wnioski zostan? przekazane do Kuratorium O?wiaty w Gda?sku),

� przygotowanie ?ycze?-podzi?kowa? na rok szkolny 2020/2021 cz?onkom NSZZ �Solidarno??� i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat? z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach (s? do pobrania, jak i inne materia?y na str. Sekcji

2/ Spotkanie z pani? Ma?gorzat? Bielang � Pomorskim Kuratorem O?wiaty, podczas kt�rego m. in.:

� Przedstawione zosta?y wybrane problemy o?wiatowe u progu roku szkolnego 2020/2021 (w tym wynikaj?ce z sytuacji epidemicznej).

� Zapoznano si? z dzia?aniami Kuratorium w zakresie powo?ywania doradc�w metodycznych (nast?pi? wzrost os�b zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44). Sekcja zadeklarowa?a pomoc w przekazie informacyjnym o mo?liwo?ci sk?adania dokument�w na stanowisko doradcy metodycznego. Wi?cej informacji o tym wa?nym dla Sekcji zadaniu znajduje si? na stronie Kuratorium O?wiaty w Gda?sku.

� Wskazywano na daleko id?ce zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szk�? (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zaj?? opieku?czych w ?wietlicy, ??czenie klas). Postanowiono przypomnie? postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zg?oszone przez Rad? Sekcji Gda?skiej do podj?cia przez w?adze KSOiW w rozmowach z MEN.

� Przypomniano, na podstawie problem�w p?acowych w gminie Szemud, sprawy wyp?aty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zap?at? zosta?y skierowane przez nauczycieli do S?du Pracy).

� Zaapelowano o jak najwcze?niejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach zebra? komisji awansowych i kierowanie pism bezpo?rednio na dan? KZ/KM.

� Zwr�cono uwag? na potrzeb? zmian w regulaminie opiniowania wniosk�w dot. nagr�d PKO wprowadzonym 16 czerwca 2020 roku, w celu ograniczenia brak�w formalnych w sk?adanych wnioskach oraz uwzgl?dnienia dokona? merytorycznych ka?dej grupy nauczycieli z r�?nych szk�? i plac�wek o?wiatowych (zmiany w arkuszu oceny merytorycznej),

� Przedstawiciele Sekcji podzi?kowali za zaproszenie do udzia?u w konferencjach dla dyrektor�w organizowanych przez Pomorskiego Kuratora O?wiaty.

� Kurator Ma?gorzata Bielang przekaza?a na pi?mie podzi?kowania Wojciechowi Ksi??kowi i Arturowi S. G�rskiemu � autorom publikacji: �Niepokorni nauczyciele. 40 lat o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej�.

3/ Przedstawiono wz�r �Ankiety� opracowanej przez Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??�. Decyzj? Rady postanowiono wys?a? zbiorczo wnioski z ankiety o podobnej tre?ci, kt�r? Sekcja Gda?ska opracowa?a w czerwcu br. i ju? wtedy wys?a?a do w?adz krajowych.

4/ Zapoznano si? z tre?ci? rozporz?dzenia MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zak?adaj?cego wzrost wynagrodze? nauczycieli od 1 wrze?nia br. ?rednio o 6%. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz poinformowali, ?e ?rodki z tego tytu?u ju? zosta?y wyp?acone.

5/ Podj?to problem szkolenia i egzaminu nauczycieli edukacji dla bezpiecze?stwa. Postanowiono wyst?pi? z pismem do:

� Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno?? o podj?cie teatru podczas rozm�w z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

� Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego o organizacj? szkole? w tym zakresie.

6/ W sprawach innych m. in.:

� poinformowano o rozstrzygni?ciach XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ �S� (szczeg�?y, w tym fragmenty wyr�?nionych wypowiedzi stypendyst�w, zostan? przedstawione podczas kolejnej Rady Sekcji),

� podj?to spraw? organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia �S�, z uwagi na trwaj?cy kryzys epidemiczny zostanie zorganizowana w p�?niejszym terminie,

� poinformowano o kolejnej edycji konkursu �Nauczyciel Pomorza� organizowanego przez Pomorski Urz?d Marsza?kowski (cz?onkiem kapitu?y z ramienia Sekcji jest Anna Kocik),

� przekazano wiadomo?ci o pierwszej edycji konkursu �Belny Szk�lny� organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (cz?onkiem kapitu?y jest Wojciech Ksi??ek),

� zapoznano si? ze sp?ywem sk?adek z KZ/KM do Sekcji � stan na koniec czerwca 2020 r.,

� poinformowano o zmianie na stanowisku Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawc�w w Archidiecezji Gda?skiej (w miejsce ks. prof. Wojciecha Cichosza powo?ano ks. Krzysztofa Mudlaffa),

� poinformowano o udziale Sekcji w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szk�? w K?aninie 1 wrze?nia br., o wydanej publikacji, o ods?oni?ciu pami?tkowej tablicy po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powod�w politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br. w Gda?sku rodzina odebra?a nadany przez Prezydenta RP Krzy? Wolno?ci i Solidarno?ci). W publikacji przedstawiona jest te? Ewa Mu?a, nauczycielka z Ku?nicy, represjonowana w okresie PRL a tak?e historia o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej.

Informacje - sierpień 2020

Drukuj

POWRÓT DO SZKÓŁ OD WTORKU, 1-GO WRZEŚNIA 2020 R. ?

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przyzna? podczas konferencji prasowej, ?e 1 wrze?nia 2020 roku rozpocznie si? normalnie rok szkolny pomimo panuj?cej pandemii koronawirusa a szko?y powinny wr�ci? do tradycyjnego sposobu nauczania.

Wi?kszo?? powiat�w w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, kt�ra pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali si? do powrotu tradycyjnych zaj?? w szko?ach. Jedynie kilku powiatach "?�?tych" i "czerwonych" mog? by? dodatkowe obostrzenia - poinformowa? szef MEN Dariusz Piontkowski.

===============================================================================================

W ?rod?, 12 sierpnia 2020 r. szef resortu edukacji przedstawi? 10 zasad dla ucznia, do kt�rych ka?dy powinien si? stosowa? od 1 wrze?nia 2020 r.:

HARMONOGRAM KONFERENCJI DYREKTOR�W INAUGURUJ?CYCH ROK SZKOLNY 2020/2021.

.

Informacje - lipiec 2020

Drukuj

.

Informacje - czerwiec 2020

Drukuj

Informacje o wydarzeniach zwi?zkowych w czerwcu 2020 r.

Komunikat z obrad otwartego dla cz?onkw Rady Sekcji Prezydium 16 czerwca 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku (odby?o si? 16 czerwca 2020 r. w Sali Akwen):

1/ Przedstawiono komunikat z obrad Prezydium (on-line) 2 czerwca br., w tym informacj? o wys?anym do Ministerstwa Edukacji Narodowej za po?rednictwem w?adz Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??: Apelu ws. wycofania si? z konsultacji w szko?ach; Skardze ws. braku odpowiedzi na problemy przes?ane po konferencji Problemy bibliotekarzy szkolnych z udzia?em przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (odby?a si? 11. 02. 2020 r. w Gda?sku).

2/ Wyniki Ankiety ws. p?ac. Omwiono wnioski wynikaj?ce z ankiety ws. wynagrodze? za godziny ponadwymiarowe od czasu zawieszenia pracy szk? 12 marca 2020 r. (podzi?kowania dla komisji mi?dzyzak?adowych i zak?adowych, ktre przes?a?y ankiety).

3/ Decyzje p?acowe gmin. Przedstawiono sytuacj? ws. problemw zwi?zanych z wynagrodzeniami w okresie epidemii w gminie Szemud oraz dzia?ania w?adz w tym zakresie KM Wejherowo, w ktrym to organie prowadz?cym w ogle nie wyp?aca si? nadgodzin z tytu?u kszta?cenia na odleg?o??, podejmuje si? decyzje o redukcji niektrych obszarw pracy szk? i wynikaj?cego z niej zmniejszenia zatrudnienia. Przyj?to plan dalszych dzia?a? w tym zakresie z udzia?em przewodnicz?cego ZRG Krzysztofa Do?li.

4/ Epidemiczna prywatyzacja o?wiaty. W zwi?zki z wnioskami wynikaj?cymi z badania ankietowego oraz sytuacji p?acowej w gminie Szemud (ale te? w wybranych placwkach powiatu kwidzy?skiego oraz Miasta i Gminy Gniew) postanowiono wyst?pi? do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za po?rednictwem KSOiW NSZZ Solidarno??) ws. potrzeby uregulowa?, ktre uniemo?liwi? zbyt du?e rozwarstwienie p?ac w szko?ach prowadzonych przez r?ne organy prowadz?ce, zahamuj? zjawiska tzw. epidemicznej prywatyzacji o?wiaty.

5/ Warunki trudne kszta?cenia na odleg?o??. Postanowiono wyst?pi? do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za po?rednictwem KSOiW NSZZ Solidarno??) o wprowadzenie odpowiednich zapisw prawnych uznaj?cych kszta?cenie na odleg?o?? jako edukacj? prowadzon? w warunkw trudnych. Jednocze?nie przygotowano projekt pisma danej KZ/KM do organw prowadz?cych na swoim terenie dzia?ania o rekompensaty finansowe z tego tytu?u poprzez zwi?kszenie puli przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz przeznaczenie na ten cel zaoszcz?dzonych ?rodkw w funduszu wynagrodze? przedszkoli, szk? i placwek o?wiatowych.

6/ Konsultacje jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowano do wykorzystania przez KZ/KM projekt pisma do dyrektorw szk? ws. zap?aty za konsultacje prowadzone metod? tradycyjn? lub on-line, zgodnie z art. 42 ust. 2d Karty nauczyciela i 6 ust. 3 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7/ Biuletyn Sekcji. Ustalono zasady pracy nad Biuletynem Sekcji na rok szkolny 2020/2021. B?dzie opracowany w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Sekcji oraz w formie plakatu reklamuj?cego jego zawarto??. Uwagi, propozycje KZ/KM mog? zg?asza? do ko?ca czerwca br.

8/ Stypendia. Omwiono komunikat ws. XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarno??. Przypomniano, ?e wnioski sk?ada si? do 20 lipca br. koniecznie na druku z 2020 r. (znajduj? si? do pobrania na stronie internetowej Zarz?du Regionu, Sekcji https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku/, Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy). Opinia nauczyciela-wychowawcy, inne mog? by? do??czone w wersji zeskanowanej. Musi by?, jako warunek regulaminowy, do??czona wypowied? ucznia nt. Moje spotkania z Solidarno?ci?. Zaapelowano tak?e o wp?aty na Fundusz.

9/ Zaapelowano o przes?anie informacji o liczbie cz?onkw wed?ug stanu na 30 czerwca 2020 r. 10/ 40-lecie Zwi?zku. Przedstawiono propozycje do organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia Zwi?zku wst?pnie 8 wrze?nia br. Przypomniano o mo?liwo?ci zamawiania przez KZ/KM znaczkw z okazji czterdziestolecia Solidarno?ci i organizacji uroczystych zebra? na swym terenie dzia?ania. Informacje szczeg?owe o zestawach znaczkw pod linkiem https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci/

11/ Publikacja. Przekazano informacj? o przygotowywanej publikacji Niepokorni. Czterdzie?ci lat o?wiatowej Solidarno?ci na terenie Ziemi Puckiej i losy nauczycieli Piotra Wasilewskiego i Ewy Mu?y, o wr?czeniu Krzy?a Wolno?ci i Solidarno?ci (po?miertnie), o ods?oni?ciu tablicy 1 wrze?nia 2020 r. w Pa?stwowym Zespole Szk? w K?aninie, po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 12 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powodw politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu.

12/ Podzi?kowania za rok szkolny 2019/2020. Przekazano podzi?kowania za mijaj?cy, niezwykle trudny rok szkolny cz?onkom NSZZ Solidarno?? i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat?. Z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach.

W imieniu Sekcji, Wojciech Ksi??ek