Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj18
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień103
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3104
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242490

Informacje - listopad 2019 r.

Drukuj

Ma?gorzata Bielang, nowym Pomorskim Kuratorem O?wiaty


Ma?gorzata Bielang, jeszcze jako Pomorski Wicekurator O?wiaty w dniu 13 listopada 2018 r. wr?czy?a Medale Komisji Edukacji Narodowej trjce dzia?aczy zwi?zkowych. Na zdj?ciu pani Kurator po lewej stronie, obok niej Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek Prezydium KM Ko?cierzyna. .

Informacje - pa?dziernik 2019 r.

Drukuj

PROMETHEUS - biuletyn Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania informuje.

===============================================================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku, 8 pa?dziernika 2019 r.

We wtorek, 8 pa?dziernika 2019 r. odby?a si? Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty iWychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. W trakcie obrad m. in.:

1/ Minut? ciszy uczczono pami?? Stefana Kubowicza wieloletniego przewodnicz?cego KSOiW NSZZ S oraz marsza?ka seniora Kornela Morawieckiego.

2/ Przedstawiono informacje z prac Prezydium Sekcji, w tym udziale w kapitule konkursu Nauczyciel Pomorza, komisji ds. nagrd Marsza?ka Wojewdztwa Pomorskiego, oFunduszu stypendialnym NSZZ Solidarno?? w tym wr?czenie podzi?kowa? darczy?com.

3/ Omwiono problemy prawne, w tym:

- Opinie ws. pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu (gdy zwi?kszenie z 18 do 20 godz.) a uchwa?y JST w ci?gu roku szkolnego,

- Opinie ws. zatrudniania nauczycieli na czas okre?lony do ko?ca zaj?? szkolnych, a nie do 31 sierpnia danego roku,

- Opinie ws. dodatku za wychowawstwo (300 z?) dla nauczycieli przedszkoli.

4/ W dyskusji KZ/KM zg?osi?y nast?puj?ce problemy do podj?cia (cz??? z nich z uwagi na oglny wymiar we wsp?pracy z Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ S):

- Przygotowanie opinii ws. zap?aty nadgodzin (nie 3,6 godz.) m. in. za czas rekolekcji, pocz?tek roku szkolnego),

- Przygotowanie opinii ws. u?redniania godzin w szko?ach ponadpodstawowych (klasy maturalne, gdy praktyki zawodowe), ale tak?e w szko?ach podstawowych jeden etat, a r?ny wymiar godzin),

- Przygotowanie opinii ws. awansu zawodowego (sta? na nauczyciela mianowanego),

- Projekt pisma KM do JST jakie uprawnienia ZZ apel o przestrzeganie.

5/ Przedstawiono materia?y przekazane przez Rad? i Prezydium Krajowej Sekcji O?wiaty iWychowania NSZZ Solidarno?? w tym dotycz?ce realizacji Porozumienia z 7 kwietnia br. (m. in. nowego systemu wynagrodze? nauczycieli oraz problemu biurokracji).

6/ Odby?a si? dyskusja na temat bie??cej sytuacji w o?wiacie.

7/ Przedstawiono informacje o konkursie muzycznym Polska, moje miejsce, mj kraj (fina? odb?dzie si? 5 listopada br. w siedzibie S w Gda?sku, pocz?tek przes?ucha? godz. 9.15).

8/ Postanowiono wyst?pi? w pismem do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (za po?rednictwem w?adz krajowych S o?wiatowej) ws. zmian trybu pracy komisji wkonkursach na dyrektorw.

9/ Przedstawiono problemy z aktualizacj? strony internetowej naszej Sekcji (b?dzie nowa) atak?e przekazano informacj? o zmienionych zasadach przesy?ania materia?w z Sekcji Gda?skiej (oglne informacje, ?yczenia na wszystkie adresy b?d?ce w bazie Sekcji czyli te, ktre zamieszczamy tak?e na stronie internetowej, za? materia?y wewn?trzzwi?zkowe, opinie prawne do cz?onkw Rady Sekcji oraz na adresy mailowe podane przez przewodnicz?cych danej KZ/KM). Przesy?ki z Sekcji mog? by? te? wysy?ane z baz adresowych danej KZ/KM.

10/ Przedstawiono wa?n? odpowied? prawn? z MEN na wyst?pienie Krajowej Sekcji ws. bezpiecze?stwa w szko?ach, organizowania zaj?? przez osoby, ktre nie s? nauczycielami. Materia?y b?d? wysy?ane do wiadomo?ci KZ/KM.

11/ Przypomniano, ?e s? do odbioru w Sekcji Biuletyny na rok szkolny 2019/2020. Dobrze, by dysponowa?y nimi wszystkie Ko?a S w szko?ach.

12. Przedstawiono ofert? szkole? Spo?ecznych Inspektorw Pracy w roku 2019/2020 (odbywaj? si? raz w miesi?cu w siedzibie S z udzia?em Inspektorw OIP w Gda?sku). Istnieje tak?e mo?liwo?? zamwienia szkolenia SiP na wniosek np. organw prowadz?cych szko?y i placwki o?wiatowe.

Przedstawiono tak?e ?yczenia i podzi?kowania pracownikom o?wiaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (b?d? rozes?ane mailowo).

Nast?pne posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? we wtorek, 3 grudnia 2019 r.

Informacje - wrzesie? 2019 r.

Drukuj

Zmar? ?+p Stefan Kubowicz (1947 - 2019)

Z g??bokim ?alem zawiadamiamy, ?e w czwartek, 26 wrze?nia 2019 r. w wieku 72 lat zmar? ?+p Stefan Kubowicz.

===============================================================================================

Wycieczka do Gda?ska

W sobot?, 21 wrze?nia 2019 r. udali?my si? autokarem na nasz? coroczn? wycieczk?, tym razem z godnie z wol? cz?onkw NSZZ "Solidarno??", wybrali?my Gda?sk. Na trasie do??czy? pan przewodnicz?cy Micha? Gurowski z najm?odszym uczestnikiem wyjazdu. Program rozpocz?li?my od spotkania z przewodnikiem Janem Reznerem przy Bramie Wy?ynnej pod napisem IUSTITIA ET PIETAS DUO SUNT REGNORUM OMNIUM FUNDAMENTA (Sprawiedliwo?? i pobo?no?? obie s? fundamentami wszystkich krlestw). Pod jego kierunkiem szli?my Traktem Krlewskim, skr?clili?my do Bazyliki Mariackiej, pomodlili?my si? przy urnie ?p. Paw?a Adamowicza, prezydenta Gda?ska, ktry zgin?? tragicznie w tym roku. Zatrzymali?my si? przy obrazie Hansa Memlinga, rwnie? przy sarkofagu marsza?ka senatu Macieja P?a?y?skiego. Spacerowali?my ulic? Mariack? z przedpro?ami, najpi?kniejsz? z ulic Gda?ska. Potem przy ?urawiu wzd?u? Mot?awy doszli?my do Muzeum II Wojny ?wiatowej. Tam zatrzymali?my si? przy pomniku herosa wszech czasw, rotmistrza Witolda Pileckiego, ktry dobrowolnie przedosta? si? do KL Auschwitz. Zwiedzili?my Muzeum II Wojny ?wiatowej. Przy historycznej Sali BHP zrobili?my nam zdj?cie pami?tkowe. W Europejskim Centrum Solidarno?ci na najwy?szym pi?trze dachu ogl?dali?my panoram? Gda?ska. Przystan?li?my przy pomniku Poleg?ych Stoczniowcw. Spacerowali?my do Baru Familijnego Kos przy ul. Tkackiej 21/26, gdzie skonsumowali?my smaczny obiad. Czas wolny sp?dzili?my w Forum Gda?sk. Wycieczk? zorganizowali i pilotowali El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 10 wrze?nia 2019 r. odby?a si? Rada Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. KM Ko?cierzyna by?a reprezentowana przez Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego, cz?onka Prezydium.

W trakcie obrad m. in.:
1/ Pani Ma?gorzata Bielang p.o. Pomorskiego Kuratora O?wiaty przedstawi?a g?wne zmiany prawne obowi?zuj?ce w roku szkolnym 2019/2020, w tym zmiany art. 34a ustawy Karta Nauczyciela o dodatku za wychowawstwo min. 300 z?. W dyskusji sporo uwag po?wi?cono zmianom w awansie zawodowym nauczycieli. Postanowiono podczas kolejnych Rad podj?? odr?bnie tematy z zakresu: awansu zawodowego, komisji dyscyplinarnych, rekrutacji do szk? ponadpodstawowych. Prezentowane materia?y zostan? umieszczone na stronie Kuratorium O?wiaty w Gda?sku.
2/ Mec. Tomasz Gryczan przedstawi? zmiany prawne w ustawie Karta nauczyciela (nowelizacja z 13 czerwca 2019 r.). Odnis? si? tak?e do spraw regulaminw wynagradzania wyja?niaj?c r?nic? mi?dzy opini?, a uzgodnieniem, a tak?e omwi? czas konsultacji (30 dni zgodnie z art. 19 i 30 ustawy o zwi?zkach zawodowych).
3/ Przedstawiono informacj? o realizacji uchwa?y Rady z 9 kwietnia br. ws. zwo?ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? (odby?o si? 24 czerwca br. w Warszawie),
4/ Przedstawiono tre?? Biuletynu Sekcji nr 21, ktry jest do odbioru w Sekcji do przekazania w ko?ach S, do szk?. Jest te? w wersji elektronicznej (do ew. wydruku) na stronie internetowej Sekcji.
5/ Przedstawiono wyniki rozmw z Departamentem Edukacji i Sportu Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego. W projekcie zmian regulaminu wynagradzania jest zgoda, by wychowawstwo w wysoko?ci 300 z? obejmowa?a wszystkie typy szk?, tak?e przedszkola. Sekcja z?o?y?a tak?e pismo ws. podwy?ek dla pracownikw administracji i obs?ugi szk? (wi?cej w za??czonej notatce ze spotkania oraz pi?mie do Marsza?ka Wojewdztwa Pomorskiego).
6/ Poinformowano o przygotowaniach do organizacji Konkursu Muzycznego Polska moje miejsce, mj kraj. Przekazano regulamin i kart? zg?oszeniow? dokumenty znajduj? si? tak?e do pobrania na str. internetowej Sekcji (zg?oszenia do 30 wrze?nia br., fina? 5 lub 12 listopada br.).
7/ Przedstawiono informacje o pracach:
- Komisji Nagrd i Odznacze? przy Pomorskim Kuratorze O?wiaty,
- Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim.
8/ Przekazano:
- Opini? prawn? zapomogi losowe a podatek,
- Wyst?pienie o zmian? oddelegowa? zwi?zkowych (przyk?ad).
Nast?pne posiedzenie Rady Sekcji odb?dzie si? 8 pa?dziernika 2019 r.

Informacje - sierpie? 2019 r.

Drukuj

Informacje o wydarzeniach sierpniowych

Gratulujemy pani Monice Ko?czyk, by?ej dzia?aczce NSZZ "Solidarno??", kolejnego awansu. Ciekawe, czy nadal op?aca sk?adki cz?onkowskie?

W najbli?szym czasie zamie?cimy wi?cej informacji o wydarzeniach sierpniowych.

Informacje - lipiec 2019 r.

Drukuj

Albin Gulczy?ski (1934 - 2019). Semper fidelis. Zawsze wierny.

Albin Gulczy?ski urodzi? si? 9 kwietnia 1934 r. w Ma?kach pod Brodnic?. Gdy mia? 3 lata, umar? mu ojciec. W 1942 r., w trudnych warunkach bytowych zacz?? ucz?szcza? do niemieckiej szko?y, gdzie nauk? mg? pobiera? jedynie 2 razy w tygodniu. W powojennej rzeczywisto?ci rozpocz?? dalsz? nauk? w klasie czwartej dopiero w roku 1946. W 1947 r. rodzina przenios?a si? do L?borka, gdzie kontynuowa? nauk? w szkole powszechnej, a nast?pnie w liceum oglnokszta?c?cym, zdaj?c w roku 1953 egzamin dojrza?o?ci. Ju? w 1952 r. podj?? swoj? pierwsz? prac? w Szkole Podstawowej w Kiele?skiej Hucie, nast?pnie by? nauczycielem w szko?ach podstawowych w ?ebnie i L?borku. Po zdaniu matury zacz?? studia w Wy?szej Szkole Pedagogicznej w Gda?sku na kierunku fizyka, a uko?czy? w roku 1960 i skierowany zosta? do pracy w Starogardzie Gda?skim, gdzie prbowano na nim wymusi? wst?pienie do PZPR. Jako ?e by?o to wbrew jego pogl?dom politycznym i ideowym, na skierowanie nie odpowiedzia? i uda? si? do Ko?cierzyny, gdzie mg? podj?? prac? bez konieczno?ci bycia cz?onkiem partii. Od 1 wrze?nia 1960 zosta? etatowym nauczycielem fizyki w Liceum Oglnokszta?c?cym w Ko?cierzynie. Na przestrzeni lat kszta?ci? i wychowywa? wiele rocznikw m?odzie?y; Jego obowi?zkowo??, bezinteresowno??, umiej?tno?? zrozumia?ego wyk?adania skomplikowanej cz?sto materii fizycznej, a przede wszystkim g??boki szacunek dla drugiego cz?owieka i skromno?? znalaz?y szerokie uznanie spo?eczno?ci szkolnej. W 1972 r. powo?ano go na stanowisko profesora szko?y ?redniej. Przez ca?y okres pracy by? niez?omny w swych opozycyjnych pogl?dach. W 1980 r. w??czy? si? w dzia?alno?? NSZZ Solidarno??. Zawsze wyr?nia? si? wysok? aktywno?ci?, czego wyrazem by?o m.in. op?acanie sk?adek cz?onkowskich do ostatnich miesi?cy ?ycia. W?rd pozostawionych dokumentw jest jego legitymacja Zwi?zku Solidarno??, ktr? z pieczo?owito?ci? przechowywa?. Za szczeglne zas?ugi dla o?wiaty i wychowania, na wniosek Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego otrzyma? Medal Komisji Edukacji Narodowej. W latach 1988 - 1990 uczestniczy? z ogromnym zaanga?owaniem w budowaniu wolnej Polski w ramach Komitetu Obywatelskiego w Ko?cierzynie. W 1991 r. po?egna? si? z Liceum, pozostaj?c nadal aktywnym uczestnikiem ?ycia spo?ecznego Miasta Ko?cierzyny. To tutaj od roku 1990 przez dwie kadencje pe?ni? funkcj? radnego miasta, z oddaniem reprezentuj?c interesy mieszka?cw swej przybranej ojczyzny. Miasta, w ktrym dane mu by?o pracowa?, za?o?y? rodzin? i zapisa? si? w pami?ci potomnych. Nadal by? czynnym i ofiarnym dzia?aczem Zwi?zku. Po 2002 r. zosta? laureatem Z?otej Odznaki Sekcji Krajowej O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Dla najbli?szych zapisa? si? jako oddany m??, kochany tata, cierpliwy dziadek, dla uczniw jako skuteczny i sprawiedliwy nauczyciel, dla wszystkich jako dobry cz?owiek. Odszed? w dniu 31 lipca 2019 r., prze?ywszy 85 lat, Cz?owiek Prawy i Szlachetny o niez?omnych zasadach, Wierny Przyjaciel i Kolega, ceniony Nauczyciel i Wychowawca m?odych pokole?, zas?u?ony dzia?acz spo?eczny, Cz?owiek, ktry tworzy? Solidarno?? i pozosta? wierny Jej idea?om. Mo?e stanowi? wzorzec post?powania dla wsp?czesnego pokolenia Polakw.

Zebra? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, przewodnicz?cy Ko?a Emerytw NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej

PS. Dzi?kuj? pani Izoldzie Gulczy?skiej-Zalewskiej za udost?pnienie materia?w z archiwum rodzinnego.

W uroczysto?ciach pogrzebowych w poczcie sztandarowym uczestniczy?a trzyosobowa delegacja naszej KM w sk?adzie: Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) oraz Celina Drozdowska i Andrzej Stoppa.

Celina Drozdowska o ?p. Albinie Gulczy?skim (przemwienie wyg?oszone podczas uroczysto?ci pogrzebowych, 5 sierpnia 2019 r.)

Panie Albinie, ?egna Ci? sztandar Solidarno?ci i wszyscy jej cz?onkowie. Do NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty w Ko?cierzynie wst?pi?e? jako jeden z pierwszych w 1980 r. Na Twoj? solidarno?? w ca?ym Twoim ?yciu mogli liczy? wszyscy wyznaj?cy podobne warto?ci. Na wniosek zwi?zku Solidarno?? odznaczony zosta?e? Medalem Komisji Edukacji Narodowej za swoj? wieloletni? wzorow? prac? jako nauczyciel fizyki w ko?cierskim Liceum Oglnokszta?c?cym. Znali?my si? kilkadziesi?t lat po linii zwi?zkowej, zawodowej, pracy w samorz?dzie miejskim i prywatnie. Dla Ciebie Bg, honor, ojczyzna by?y nie tylko has?ami historycznymi, lecz warto?ciami, ktrymi kierowa?e? si? w ?yciu. By?e? cz?owiekiem szlachetnym, skromnym nie zabiegaj?cym o zaszczyty. Z szacunkiem i godno?ci? odnosi?e? si? do wszystkich ludzi, a szczeglnie do uczniw, ktrych uczy?e? i wychowa?e? tysi?ce. Gabrysiu, Kordianie, Ewelino, Izoldo i pozosta?a Rodzino, macie prawo by? dumni z takiego m??a, ojca i krewnego. Dla takich ludzi jak Ty, bramy niebios s? szeroko otwarte. Panie Albinie, wspieraj z gry Twoj? rodzin?, aby ?atwiej przetrwa?a ten trudny czas. ?pij w spokoju.

W sobotnim oglnowojewdzkim wydaniu "Dziennika Ba?tyckiego" (3 sierpnia 2019 r.) ukaza? si?, widoczny powy?ej, nekrolog ?p. Albina Gulczy?skiego.

===============================================================================================

Konkursy na dyrektorw szk? i placwek o?wiatowych w lipcu 2019

4 lipca 2019 r. (czwartek)

- konkurs na kandydata na dyrektora Zespo?u Szk? w Skorzewie (z ramienia KM w pracach komisji uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

konkurs na kandydata na dyrektora Szko?y Podstawowej w Kaliskach (z ramienia KM w pracach komisji uczestniczy? Micha? Gurowski)

5 lipca 2019 r. (pi?tek)

- o godz. 08.30 Konkurs na kandydata na dyrektora Zespo?u Kszta?cenia w Wielkim Klinczu (z ramienia KM w pracach komisji uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

- o godz. 11.00 Konkurs na kandydata na dyrektora Szko?y Podstawowej w Wielkim Podlesiu (z ramienia KM w pracach komisji uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

Komisja zaakceptowa?a kandydatw na dyrektorw wy?ej wymienionych szk?. W rezultacie wszystkie konkursy zosta?y rozstrzygni?te pozytywnie. W trzech placwkach szefami b?d? dotychczasowi dyrektorzy. W Kaliskach natomiast funkcj? kierownicz? sprawowa? b?dzie Tomasz Dargacz (cz?onek NSZZ S, wiceprzewodnicz?cy Rady Miasta Ko?cierzyna).

Konkurs na kandydata na dyrektora Szko?y Podstawowej w Niedamowie nie odby? si? ze wzgl?du na brak ofert.

(Uzupe?nienie relacji o konkursach ju? wkrtce)

Informacje - czerwiec 2019 r.

Drukuj

Zni?ki na ubezpieczenia w PZU dla cz?onkw Solidarno?ci

Cz?onkowie Solidarno?ci mog? liczy? na 10 proc. zni?ki na ubezpieczenia w PZU. Wszystko dzi?ki programowi "Klub PZU Pomoc dla NSZZ Solidarno??". Porozumienie w tej sprawie podpisali 28 czerwca Piotr Duda, przewodnicz?cy KK NSZZ "S", Pawe? Surwka, prezes PZU oraz Micha? Krupi?ski, prezes Banku Pekao S. A.

Warunkiem przyst?pienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarno?? jest wype?nienie formularza dost?pnego na stronie:

https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc .

Po dokonaniu aktywacji w Klubie ka?dy otrzyma kart? uprawniaj?c? do 10 proc. zni?ki przy zakupie ni?ej wskazanych ubezpiecze?. Wystarczy wype?ni? formularz przyst?pienia do Klubu PZU dla NSZZ Solidarno??, a nast?pnie uda? si? do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia poda? numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zni?ki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zni?ki. O czym nale?y pami?ta?? Zni?ka dotyczy wy??cznie umw z rocznym okresem ubezpieczenia; w?a?ciciel karty musi wyst?powa? w umowie jako ubezpieczony; zni?ka musi by? zgodna z regulacjami dotycz?cymi sk?adki minimalnej; z tytu?u posiadania Karty PZU Pomoc przys?uguje tylko jedna zni?ka w ramach jednej umowy ubezpieczenia. Na jakie ubezpieczenia przys?uguje zni?ka? PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max; PZU Dom; PZU NNW; PZU Gospodarstwo Rolne: Obowi?zkowe ubezpieczenie budynkw, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika; Ubezpieczenie odpowiedzialno?ci cywilnej osb fizycznych w ?yciu prywatnym, a tak?e Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta. Dodatkow? ofert? dla cz?onkw Klubu PZU Pomoc NSZZ Solidarno?? przygotowa? tak?e Bank Pekao S.A. Warunkiem skorzystania z niej, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarno?? w placwce Banku Pekao SA. Zak?ada ona chocia?by darmowe: prowadzenie rachunku p?atniczego, obs?ug? karty debetowej, czy wyp?aty z obcych bankomatw przez 24 miesi?ce od daty zawarcia umowy o kart?. Bank Pekao S.A. przygotowa? tak?e ofert? specjaln? dla organizacji dzia?aj?cych w ramach NSZZ Solidarno??.

===============================================================================================

Prba odwo?ania Ryszarda Proksy

W poniedzia?ek, 24 czerwca 2009 r. w Warszawie dosz?o do skutku nadzwyczajne Walne Zebranie Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Podj?to prb? odwo?ania Ryszarda Proksy, przewodnicz?cego KSOiW, b?d?cego jednocze?nie powiatowym radnym PIS-u (Ostrowiec ?wi?tokrzyski). R. Proksa w niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. podpisa? haniebne porozumienie z rz?dem, ktre w formie protestu spowodowa?o lawin? wyst?pie? nauczycieli z NSZZ "Solidarno??". Przewodnicz?cy ma poparcie Piotra Dudy, szefa NSZZ S i delegatw wi?kszo?ci sekcji regionalnych, dlatego zamiar odwo?ania go z funkcji zako?czy? si? status quo (niezmienionym stanem rzeczy), chocia? zwyci?stwo by?o bliskie - za odwo?aniem R. Proksy by?o 51 osb, przeciw 55. Nasz? Sekcj? reprezentowa?o 10 delegatw. R. Proksa nie martwi si? spowodowanym przez niego ogromnym os?abieniem Zwi?zku, okre?laj?c tych co wyst?pili z NSZZ S pogardliwym mianem "lewactwa". Dla niego wa?niejsze od dobra Zwi?zku i pracownikw o?wiaty jest zachowanie sto?ka przewodnicz?cego. Szkoda!

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 11 czerwca 2019 r. odby?o si? ostatnie przed wakacjami posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku. Z KM Ko?cierzyna na zebranie przybyli Micha? Gurowski i Zdzis?aw Jan brzezi?ski. Narad? jak zwykle prowadzi? przewodnicz?cy Wojciech Ksi??ek. W trakcie obrad m. in.:

- Przedstawiono informacj? o realizacji uchwa?y Rady z 9 kwietnia br. ws. zwo?ania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? (odb?dzie si? w poniedzia?ek, 24 czerwca br. w Warszawie). Chodzi o podj?cie prby odwo?ania Ryszarda Proksy, przewodnicz?cego KSOiW, b?d?cego jednocze?nie powiatowym radnym PIS-u (Ostrowiec ?wi?tokrzyski). R. Proksa w niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. podpisa? haniebne porozumienie z rz?dem, ktre spowodowa?o lawin? wyst?pie? nauczycieli z NSZZ "Solidarno??". Przewodnicz?cy ma poparcie Piotra Dudy, szefa NSZZ S i delegatw wi?kszo?ci sekcji regionalnych, dlatego zamiar odwo?ania go z funkcji mo?e zako?czy? si? status quo (niezmienionym stanem rzeczy). Nasz? Sekcj? reprezentuje 10 delegatw.

- Przedstawiciele Organizacji Zwi?zkowych przekazali informacje wnioski wynikaj?ce z zawieszonej akcji protestacyjnej (sporw zbiorowych). Zwracano uwag? na r?ne podej?cie do potr?ce? za czas strajku (w tym m. in. problem dodatkw za wys?ug? lat, dodatku wiejskiego, dodatkw funkcyjnych). Mecenas Tomasz Gryczan przedstawi? opini? prawn? w tym zakresie (uznaj?c? ?e w/w dodatki by?y potr?cane nies?usznie), ktra zostanie przes?ana do organizacji zwi?zkowych.

-Poinformowano o projekcie zmian w ustawie Karta nauczyciela, ktry jako druk poselski trafi? do Sejmu RP (zawiera m. in. zapisy dotycz?ce zmian w awansie i ocenie pracy nauczyciela, ktre strona rz?dowa zadeklarowa?a w Porozumieniu z 7 kwietnia br.),

- Przekazano materia?y zwi?zane z naliczaniem funduszu socjalnego oraz wysoko?ci? ?wiadczenia urlopowego, ktre w 2019 r. wynosi 1.229,30 z?

- Omwiono projekt opinii S w sprawie zmiany pensum nauczycieli oddzia?w zerwkowych. Sekcja popiera rozwi?zanie, i? powinno ono wynosi? 22 godz. tygodniowo, niezale?nie, czy wi?cej w oddziale jest dzieci pi?cio-, czy sze?cioletnich).

- Powtrnie zg?oszono problemy, ktre pojawiaj? si? przy naliczaniu pensum ??czonego, np. nauczyciela: 12/18, z cz??ci? etatu w ?wietlicy szkolnej: 10/26, czy biblioteki szkolnej: 10/30. Zapis ustawowy w tym zakresie jest interpretowany niekorzystnie dla nauczycieli.

===============================================================================================

Nowy minister MEN, czyli z deszczu pod rynn?

Dariusz Piontkowski (ur. 17 grudnia 1964 w Sielcu) polski polityk, samorz?dowiec, nauczyciel, by?y marsza?ek wojewdztwa podlaskiego, pose? na Sejm VII i VIII kadencji. Z wykszta?cenia magister historii. Uko?czy? m.in. w 1988 studia na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Bia?ymstoku. Pracowa? jako nauczyciel w I Liceum Oglnokszta?c?cym im. Adama Mickiewicza w Bia?ymstoku. By? oskar?ony o przyw?aszczenie w 2008 funkcji publicznej, co by?o zwi?zane z podpisywaniem dokumentw jako marsza?ek wojewdztwa po g?osowaniu nad jego odwo?aniem i powo?aniem nast?pcy. We wtorek, 4 czerwca 2019 prezydent RP Andrzej Duda powo?a? Dariusza Piontkowskiego w sk?ad rz?du Mateusza Morawieckiego na urz?d ministra edukacji narodowej. Zast?pi?na tym stanowisku Ann? Zalewsk?, ktra zosta?a wybrana do Parlamentu Europejskiego.

===============================================================================================

ODPIS NA ZAK?ADOWY FUNDUSZ ?WIADCZE? SOCJALNYCH W 2019 R.

===============================================================================================

===============================================================================================

Jakie podwy?ki w niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. podpisa? NSZZ S ?

===============================================================================================

Informacje - maj 2019 r.

Drukuj

Anna Zalewska wyje?d?a do Brukseli,

tymczasem jej reforma edukacji doczeka?a si? w?a?nie mia?d??cej recenzji NIK. Pani Minister zostawia za sob? system o?wiaty przeorany na skal? niespotykan? od dwch dekad i nauczycieli sfrustrowanych bardziej ni? kiedykolwiek w III RP. To mi?kkie l?dowanie minister jest puent? smutn?: zamiast karnego mandatu za ponad trzy lata dzia?a? na szkod? szk? szefowa resortu edukacji dostaje nagrod?.

Zawieszenie strajku w szko?ach

W poniedzia?ek, 29 kwietnia 2019 r. szko?y wznowi?y prac?. Strajk zosta? zawieszony przez S?awomira Broniarza, prezesa ZNP do wrze?nia 2019 r.)

.

Informacje - kwiecie? 2019 r.

Drukuj

Strajki w placwkach o?wiatowych i rezygnacje z przynale?no?ci do NSZZ "Solidarno??"

W placwkach o?wiatowych w ca?ej Polsce, wojewdztwie pomorskim i rejonie ko?cierskim nadal trwaj? strajki. Jednak szkodliwa polityka centralnych w?adz NSZZ "Solidarno??" spowodowa?a rezygnacje cz??ci cz?onkw z przynale?no?ci zwi?zkowej. W?rd osb, ktre zadekalarowa?y ch?? wyst?pienia ze Zwi?zku jest rwnie? Kazimierz Stoltmann, ktry w przesz?o?ci przez kilka kadencji sprawowa? funkcj? przewodnicz?cego naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. K. Stoltmann by? tak?e przez wiele lat cz?onkiem prezydium Rady Sekcji. Jako zas?u?ony i wybitny dzia?acz NSZZ "Solidarno??" pozostawi? trwa?y wk?ad w historii Zwi?zku Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Jego odej?cie stanowi powa?n? strat? dla nas wszystkich. Szanowny Panie Kazimierzu, bardzo dzi?kujemy za to, co w ci?gu wielu lat dzia?alno?ci zrobi? Pan dla zwi?zkowcw zrzeszonych w NSZZ "S"!

===============================================================================================

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie

We wtorek, 9 kwietnia 2019 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie naszej KM w Ko?cierzynie. W zebraniu uczestniczy?o 8 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium), Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Wojciech Figiel (z-ca przewodnicz?cego KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz (cz?onek prezydium), Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska i Roman Wiecki. Przewodnicz?cy poinformowa? zebranych o aktualnych ustaleniach i uchwa?ach Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji podj?tych na dzisiejszym posiedzeniu w Gda?sku. Omwiono rwnie? sprawy bie??ce, w tym rezygnacje z przynale?no?ci do Zwi?zku, spowodowane szkodliw?, wr?cz zgybn? polityk? centralnych w?adz NSZZ "Solidarno??", ktre zamiast obrony interesw swoich cz?onkw od trzech lat zajmuj? si? popieraniem aktualnej ekipy rz?dz?cej. Jak s?usznie okre?li? to jeden z dzia?aczy KM, nasz Zwi?zek sta? si? ZALE?NY, NIESAMORZ?DNY i PROPISOWSKI, co mo?e wkrtce doprowadzi? do ca?kowitego znikni?cia o?wiatowej "Solidarno?ci".

===============================================================================================

Zebranie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w Gda?sku (wtorek, 9 kwietnia 2019 r.)

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski z KM Ko?cierzyna. Podczas zebrania: a/ Przedstawiono sytuacj? strajkow? na terenie dzia?ania poszczeglnych organizacji zwi?zkowych. W wi?kszo?ci z ok. 300 szk?/placwek o?wiatowych, gdzie struktury S przeprowadzi?y referenda sporu zbiorowego, strajk rozpocz?? si? 8 kwietnia br. Przypomniano, ?e Sekcja w ub. tygodniu wysy?a?a Apel do dyrektorw szk?. b/ Cz?onkowie Rady, Przewodnicz?cy KZ/KM podkre?lali, ?e nie zachodz? przes?anki do odwo?ania lub zawieszenia strajku, ktry jest kontynuowany. c/ Przyj?to uchwa?? wzywaj?c? przewodnicz?cego Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? p. Ryszarda Proks? do rezygnacji z funkcji za Upolitycznienie dzia?a? i decyzji KSOiW przez jej Przewodnicz?cego, chaos w przedstawianiu postulatw sporu zbiorowego i sposb prowadzenia negocjacji z Rz?dem. Zobowi?zano delegatw Sekcji (10 osb) do podj?cia inicjatywy zwo?ania w trybie pilnym nadzwyczajnego WZD KSOiW. d/ Omwiono tekst Porozumienia. Zwracano uwag? na cz??? korzystnych zapisw dla nauczycieli. Akcentowano znaczenie pos?ugiwania si? wynagrodzeniami zasadniczymi a nie ?rednimi, ktre zaciemniej? obraz sytuacji. Zwracano uwag? na potrzeb? wielkiej pracy koncepcyjnej, prawnej, by wdro?y? propozycje ustawowe, dotycz?ce systemu wynagrodze?, gdy coraz bli?ej jest czas przed wyborami parlamentarnymi. Korygowano, ?e ?rednioroczna podwy?ka p?ac dla nauczycieli w 2019 r. to nie 15% (5% od 1 stycznia br. i planowana 9,6% dopiero od 1 wrze?nia br.). e/ Przedstawiono z udzia?em radcy prawnego Iwony Jarosz-Lipkowskiej odpowiedzi na pytania strajkowe oraz kolejne projekty dokumentw. f. W sprawach innych omwiono szczeg?y prawne opiniowania projektw organizacji szk? uprawnienie zwi?zkw zawodowych do 19 kwietnia br.

===============================================================================================

Ryszard Proksa podpisa? porozumienie z Rz?dem

W niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. wieczorem po godz. 21.45 Ryszard Proksa podpisa? haniebne porozumienie z Beat? Szyd?o, reprezentuj?c? Rz?d RP. Oznacza to nie przyst?pienie do oglnopolskiego strajku w szko?ach. Dwie inne centrale zwi?zkowe: Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego (S?awomir Broniarz) i Forum Zwi?zkw Zawodowych (S?awomir Wittkowicz) nie zaakceptowa?y propozycji rz?dowych. R. Proksa, radny powiatowy PiS-u w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim nie po raz pierwszy zdradzi? Solidarno??. Od samego pocz?tku popiera? parti? rz?dz?c? ?ami?c ?elazn? zasad? niezale?no?ci, ktra jest w nazwie naszego Zwi?zku. Dla niego wa?niejsza jest prywatna kariera polityczna z PiS-em, ni? dobro cz?onkw NSZZ S.

Zdecydowana wi?kszo?? cz?onkw S jest oburzona z powodu zdradzieckiego aktu, jakim jest podpisanie porozumienia z Rz?dem przez ?amistrajka R. Proks?. Jako niewielkie pocieszenie pozostaje fakt, ?e to tylko malutka garstka sprzedawczykw na grze. Od poniedzia?ku, 8 kwietnia 2019 r. szeregowi cz?onkowie Solidarno?ci wbrew kompromituj?cej postawie centrali, przyst?pili w ca?ej Polsce do strajku razem z ZNP i FZZ.

Dorota Gardias, przewodnicz?ca Rady Dialogu Spo?ecznego, po spotkaniu w Centrum Partnerstwa Spo?ecznego "Dialog" w Warszawie powiedzia?a: Chcia?am wyja?ni?, ?e porozumienie rz?du zawarte z NSZZ "Solidarno??" odbywa si? poza Rad? Dialogu Spo?ecznego, dlatego ?e tak mwi nasza ustawa. (...) Porozumienie zosta?o zawarte w tym budynku, ale poza Rad? Dialogu Spo?ecznego podkre?li?a.

Uwaga! Poni?ej jest widoczna tre?? porozumienia zawartego w niedziel?, 7 kwietnia 2019 r. Wystarczy klikn?? na zdj?cie (obrazek) tekstu. Tam te? mo?na pozna? nazwiska zdrajcw centrali NSZZ "Solidarno??".

Czytamy: "15 proc. waloryzacj? wynagrodze? w tym roku". To nieprawda. Podwy?ka ?rednioroczna! to nie 15% a 8,2%. 5%% od 1 stycznia i proponowana 9,6% od 1wrze?nia (t? nale?y podzieli? przez 3), daje 3,2% - licz?c ca?orocznie. 5% + 3,2% wynosi 8,2%. Nie odmawiajmy prawa do logicznego my?lenia ludziom w szko?ach.