Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj84
mod_vvisit_counterWczoraj19
mod_vvisit_counterTen tydzień1548
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2462
mod_vvisit_counterTen miesiÄ…c4010
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiÄ…c4389
mod_vvisit_counterWszystkie269735

Informacje - październik 2020

Drukuj

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

===============================================================================================

Poniżej ważne pismo pana Józefa Rymszy, kierownika Oddziału NSZZ "Solidarność" w Kościerzynie. Zachęcamy do lektury i realizacji.

.

Informacje - wrzesień 2020

Drukuj

Szanowni Państwo, w razie potrzeby kontaktu,

proszÄ™ dzwonić na nr 694-165-019 (telefon czynny caÅ‚Ä… dobÄ™) lub pisać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Można też kontaktować się z panem przewodniczącym MICHAŁEM GUROWSKIM, tel. 600-403-890,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 8 wrze?nia 2020 r. odby?o si? posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??� z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). Uczestniczy?a te? kurator Ma?gorzata Bielang, osoba z klas?, kompetentna i merytoryczna. Na pytanie o mobbing w szko?ach, poinformowa?a, ?e tym si? nie zajmuje kuratorium, lecz inspekcja pracy.

Na posiedzeniu omawiano m.in.

1/ Dzia?ania Prezydium Sekcji w okresie od 16 czerwca 2020 roku � m. in.:

� udzia? w uroczysto?ci pogrzebowej mec. Bogumi?a Soczy?skiego w lipcu br. ?mier? zas?u?onego dla o?wiatowej Solidarno?ci prawnika uczczono minut? ciszy.

� stanowisko ws. sytuacji w o?wiacie przyj?te przed nowym rokiem szkolnym,

� udzia? w konferencjach dyrektor�w szk�? organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Gda?sku (wraz z podzi?kowaniem za reprezentowanie Sekcji

� odby?o si? ??cznie 15 konferencji),

� udzia? w obchodach 40-lecia NSZZ �Solidarno??� (wraz z podzi?kowaniem dla KM Gda?sk za z?o?enie kwiat�w przed tablic? na ul. Osiek, gdzie mie?ci?a si? pierwsza siedziba o?wiatowej �Solidarno?ci� oraz pomoc w organizacji obchod�w regionalnych),

� udzia? w komisjach awansowych, konkursach na dyrektor�w,

� udzia? w pracach komisji ds. nagr�d Pomorskiego Kuratora O?wiaty (wnioski zostan? przekazane do Kuratorium O?wiaty w Gda?sku),

� przygotowanie ?ycze?-podzi?kowa? na rok szkolny 2020/2021 cz?onkom NSZZ �Solidarno??� i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat? z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach (s? do pobrania, jak i inne materia?y na str. Sekcji

2/ Spotkanie z pani? Ma?gorzat? Bielang � Pomorskim Kuratorem O?wiaty, podczas kt�rego m. in.:

� Przedstawione zosta?y wybrane problemy o?wiatowe u progu roku szkolnego 2020/2021 (w tym wynikaj?ce z sytuacji epidemicznej).

� Zapoznano si? z dzia?aniami Kuratorium w zakresie powo?ywania doradc�w metodycznych (nast?pi? wzrost os�b zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44). Sekcja zadeklarowa?a pomoc w przekazie informacyjnym o mo?liwo?ci sk?adania dokument�w na stanowisko doradcy metodycznego. Wi?cej informacji o tym wa?nym dla Sekcji zadaniu znajduje si? na stronie Kuratorium O?wiaty w Gda?sku.

� Wskazywano na daleko id?ce zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szk�? (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zaj?? opieku?czych w ?wietlicy, ??czenie klas). Postanowiono przypomnie? postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zg?oszone przez Rad? Sekcji Gda?skiej do podj?cia przez w?adze KSOiW w rozmowach z MEN.

� Przypomniano, na podstawie problem�w p?acowych w gminie Szemud, sprawy wyp?aty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zap?at? zosta?y skierowane przez nauczycieli do S?du Pracy).

� Zaapelowano o jak najwcze?niejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach zebra? komisji awansowych i kierowanie pism bezpo?rednio na dan? KZ/KM.

� Zwr�cono uwag? na potrzeb? zmian w regulaminie opiniowania wniosk�w dot. nagr�d PKO wprowadzonym 16 czerwca 2020 roku, w celu ograniczenia brak�w formalnych w sk?adanych wnioskach oraz uwzgl?dnienia dokona? merytorycznych ka?dej grupy nauczycieli z r�?nych szk�? i plac�wek o?wiatowych (zmiany w arkuszu oceny merytorycznej),

� Przedstawiciele Sekcji podzi?kowali za zaproszenie do udzia?u w konferencjach dla dyrektor�w organizowanych przez Pomorskiego Kuratora O?wiaty.

� Kurator Ma?gorzata Bielang przekaza?a na pi?mie podzi?kowania Wojciechowi Ksi??kowi i Arturowi S. G�rskiemu � autorom publikacji: �Niepokorni nauczyciele. 40 lat o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej�.

3/ Przedstawiono wz�r �Ankiety� opracowanej przez Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??�. Decyzj? Rady postanowiono wys?a? zbiorczo wnioski z ankiety o podobnej tre?ci, kt�r? Sekcja Gda?ska opracowa?a w czerwcu br. i ju? wtedy wys?a?a do w?adz krajowych.

4/ Zapoznano si? z tre?ci? rozporz?dzenia MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zak?adaj?cego wzrost wynagrodze? nauczycieli od 1 wrze?nia br. ?rednio o 6%. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz poinformowali, ?e ?rodki z tego tytu?u ju? zosta?y wyp?acone.

5/ Podj?to problem szkolenia i egzaminu nauczycieli edukacji dla bezpiecze?stwa. Postanowiono wyst?pi? z pismem do:

� Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno?? o podj?cie teatru podczas rozm�w z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

� Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego o organizacj? szkole? w tym zakresie.

6/ W sprawach innych m. in.:

� poinformowano o rozstrzygni?ciach XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ �S� (szczeg�?y, w tym fragmenty wyr�?nionych wypowiedzi stypendyst�w, zostan? przedstawione podczas kolejnej Rady Sekcji),

� podj?to spraw? organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia �S�, z uwagi na trwaj?cy kryzys epidemiczny zostanie zorganizowana w p�?niejszym terminie,

� poinformowano o kolejnej edycji konkursu �Nauczyciel Pomorza� organizowanego przez Pomorski Urz?d Marsza?kowski (cz?onkiem kapitu?y z ramienia Sekcji jest Anna Kocik),

� przekazano wiadomo?ci o pierwszej edycji konkursu �Belny Szk�lny� organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (cz?onkiem kapitu?y jest Wojciech Ksi??ek),

� zapoznano si? ze sp?ywem sk?adek z KZ/KM do Sekcji � stan na koniec czerwca 2020 r.,

� poinformowano o zmianie na stanowisku Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawc�w w Archidiecezji Gda?skiej (w miejsce ks. prof. Wojciecha Cichosza powo?ano ks. Krzysztofa Mudlaffa),

� poinformowano o udziale Sekcji w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szk�? w K?aninie 1 wrze?nia br., o wydanej publikacji, o ods?oni?ciu pami?tkowej tablicy po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powod�w politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br. w Gda?sku rodzina odebra?a nadany przez Prezydenta RP Krzy? Wolno?ci i Solidarno?ci). W publikacji przedstawiona jest te? Ewa Mu?a, nauczycielka z Ku?nicy, represjonowana w okresie PRL a tak?e historia o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej.

Informacje - sierpień 2020

Drukuj

POWRÓT DO SZKÓŁ OD WTORKU, 1-GO WRZEŚNIA 2020 R. ?

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski przyzna? podczas konferencji prasowej, ?e 1 wrze?nia 2020 roku rozpocznie si? normalnie rok szkolny pomimo panuj?cej pandemii koronawirusa a szko?y powinny wr�ci? do tradycyjnego sposobu nauczania.

Wi?kszo?? powiat�w w Polsce jest w standardowej sytuacji epidemicznej, kt�ra pozwala na to, aby dyrektorzy przygotowywali si? do powrotu tradycyjnych zaj?? w szko?ach. Jedynie kilku powiatach "?�?tych" i "czerwonych" mog? by? dodatkowe obostrzenia - poinformowa? szef MEN Dariusz Piontkowski.

�

===============================================================================================

W ?rod?, 12 sierpnia 2020 r. szef resortu edukacji przedstawi? 10 zasad dla ucznia, do kt�rych ka?dy powinien si? stosowa? od 1 wrze?nia 2020 r.:

�

HARMONOGRAM KONFERENCJI DYREKTOR�W INAUGURUJ?CYCH ROK SZKOLNY 2020/2021.

.

Informacje - lipiec 2020

Drukuj

 

.

Informacje - czerwiec 2020

Drukuj

Informacje o wydarzeniach związkowych w czerwcu 2020 r.

Komunikat z obrad otwartego dla członków Rady Sekcji Prezydium 16 czerwca 2020 r.

Podczas zebrania Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (odbyło się 16 czerwca 2020 r. w Sali „Akwen”):

1/ Przedstawiono komunikat z obrad Prezydium (on-line) 2 czerwca br., w tym informację o wysłanym do Ministerstwa Edukacji Narodowej – za pośrednictwem władz Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”: – Apelu ws. wycofania się z konsultacji w szkołach; – Skardze ws. braku odpowiedzi na problemy przesłane po konferencji „Problemy bibliotekarzy szkolnych” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (odbyła się 11. 02. 2020 r. w Gdańsku).

2/ Wyniki Ankiety ws. płac. Omówiono wnioski wynikające z ankiety ws. wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe od czasu zawieszenia pracy szkół 12 marca 2020 r. (podziękowania dla komisji międzyzakładowych i zakładowych, które przesłały ankiety).

3/ Decyzje płacowe gmin. Przedstawiono sytuację ws. problemów związanych z wynagrodzeniami w okresie epidemii w gminie Szemud oraz działania władz w tym zakresie KM Wejherowo, w którym to organie prowadzącym w ogóle nie wypłaca się nadgodzin z tytułu kształcenia na odległość, podejmuje się decyzje o redukcji niektórych obszarów pracy szkół i wynikającego z niej zmniejszenia zatrudnienia. Przyjęto plan dalszych działań w tym zakresie z udziałem przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli.

4/ Epidemiczna prywatyzacja oświaty. W związki z wnioskami wynikającymi z badania ankietowego oraz sytuacji płacowej w gminie Szemud (ale też w wybranych placówkach powiatu kwidzyńskiego oraz Miasta i Gminy Gniew) postanowiono wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „Solidarność”) ws. potrzeby uregulowań, które uniemożliwią zbyt duże rozwarstwienie płac w szkołach prowadzonych przez różne organy prowadzące, zahamują zjawiska tzw. epidemicznej prywatyzacji oświaty.

5/ Warunki trudne kształcenia na odległość. Postanowiono wystąpić do Ministerstwa Edukacji Narodowej (za pośrednictwem KSOiW NSZZ „Solidarność”) o wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych uznających kształcenie na odległość jako edukację prowadzoną w warunków trudnych. Jednocześnie przygotowano projekt pisma danej KZ/KM do organów prowadzących na swoim terenie działania o rekompensaty finansowe z tego tytułu poprzez zwiększenie puli przeznaczonej na dodatki motywacyjne nauczycieli oraz przeznaczenie na ten cel zaoszczędzonych środków w funduszu wynagrodzeń przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

6/ Konsultacje jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Przygotowano do wykorzystania przez KZ/KM projekt pisma do dyrektorów szkół ws. zapłaty za konsultacje prowadzone metodą tradycyjną lub on-line, zgodnie z art. 42 ust. 2d Karty nauczyciela i § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7/ Biuletyn Sekcji. Ustalono zasady pracy nad Biuletynem Sekcji na rok szkolny 2020/2021. Będzie opracowany w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Sekcji oraz w formie plakatu reklamującego jego zawartość. Uwagi, propozycje KZ/KM mogą zgłaszać do końca czerwca br.

8/ Stypendia. Omówiono komunikat ws. XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Przypomniano, że wnioski składa się do 20 lipca br. koniecznie na druku z 2020 r. (znajdują się do pobrania na stronie internetowej Zarządu Regionu, Sekcji https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/zmiany-w-regulaminie-funduszu-stypendialnego-nszz-solidarnosc-przed-xviii-edycja-w-2020-roku/, Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy). Opinia nauczyciela-wychowawcy, inne mogą być dołączone w wersji zeskanowanej. Musi być, jako warunek regulaminowy, dołączona wypowiedź ucznia nt. „Moje spotkania z Solidarnością”. Zaapelowano także o wpłaty na Fundusz.

9/ Zaapelowano o przesłanie informacji o liczbie członków według stanu na 30 czerwca 2020 r. 10/ 40-lecie Związku. Przedstawiono propozycje do organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia Związku – wstępnie 8 września br. Przypomniano o możliwości zamawiania przez KZ/KM znaczków z okazji czterdziestolecia „Solidarności” i organizacji uroczystych zebrań na swym terenie działania. Informacje szczegółowe o zestawach znaczków pod linkiem https://solidarnosc.gda.pl/aktualnosci/pamiatkowe-znaczki-na-40-lecie-solidarnosci/

11/ Publikacja. Przekazano informację o przygotowywanej publikacji Niepokorni. Czterdzieści lat oświatowej „Solidarności” na terenie Ziemi Puckiej i losy nauczycieli Piotra Wasilewskiego i Ewy Muży, o wręczeniu Krzyża Wolności i Solidarności (pośmiertnie), o odsłonięciu tablicy 1 września 2020 r. w Państwowym Zespole Szkół w Kłaninie, poświęconej wyprowadzonemu ze szkoły 12 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata więzienia z powodów politycznych, śp. Piotrowi Wasilewskiemu.

12/ Podziękowania za rok szkolny 2019/2020. Przekazano podziękowania za mijający, niezwykle trudny rok szkolny członkom NSZZ „Solidarność” i wszystkim ludziom związanym z oświatą. Z prośbą o ich udostępnienie w szkołach.

W imieniu Sekcji, Wojciech Książek

Informacje - maj 2020

Drukuj

Pandemia koronawirusa na świecie i w Polsce jeszcze się nie skończyła, jednak mimo wzrostu liczby zakażeń w naszym kraju obostrzenia są luzowane.

 

. . .

Informacje - kwiecień 2020

Drukuj

Polska szkoła

RZECZNIK NSZZ S O TARCZY

Informacje - marzec 2020

Drukuj

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 10 marca 2020 r. odbyła się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku. Komisję Międzyzakładową w Kościerzynie na posiedzeniu reprezentował Zdzisław Jan Brzeziński (przewodniczący Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). W trakcie obrad m. in.:

1/ Przedstawiono informację z Rady Sekcji 7 stycznia 2020 r.

2/ Przedstawiono komunikat z konferencji nt. Problemów nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych, a także przyjęte wnioski, pismo do MEN, Apel do JST (znajdują się na stronie internetowej Sekcji). Omówiono także pismo z Sekcji do dyrektorów szkół ws. uwzględniania przez nich, przy określaniu oceny ryzyka zawodowego konkretnych wyzwań stojących przed bibliotekarzami w danej szkole (pismo zostanie rozesłane odrębnie).

3/ Mec. Tomasz Gryczan przedstawił wnioski wynikające z dyskusji i rozmów z MEN nt. komisji dyscyplinarnych, w tym potrzeby korekt art. 75 ustawy karta Nauczyciela (np. wydłużenie z 3 do 14 dni decyzji dyrektora o skierowaniu danej sprawy do komisji dyscyplinarnej, zdefiniowania prawnego pojęcia „dobro dziecka”, inne). Mecenas udzielał także porad prawnych członkom Rady.

4/ Dyskutowano nt. podwyżek w 2020 r. dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi szkół, sytuacji w oświacie, działań podejmowanych przez Sekcję.

5/ Podjęto decyzję o omówieniu sytuacji pracowników administracji i obsługi szkół podczas zebrania Rady Sekcji 21 kwietnia. To ważne z uwagi na różne problemy zgłaszane przez tę grupę pracowników szkół. W związku z tym przekazano: zaproszenia dla osób spoza Rady na 21 kwietnia 2020 r. wzór Ankiety do wypełnienia przez pracowników administracji i obsługi szkolnej (wypełniają anonimowo poszczególni pracownicy), wzór tabeli – zbiorczego podsumowania ankiet przez poszczególne KZ/KM (zbiorcze wyniki mają trafić do Sekcji do 15 kwietnia 2020 r., by zdążyć z opracowaniem podsumowania ankietowania do czasu konferencji. Inne – do wiadomości KZ/KM.

6/ Zapoznano się z informacją ze spotkania z Pomorskim Kuratorem Oświaty – Małgorzatą Bielang (byli zaproszeni także przedstawiciele innych central związkowych). Postanowiono, by we współpracy z Kuratorium zorganizować szkolenie ws. awansu zawodowego nauczycieli. Proponowany wstępnie termin: 19 maja br.. Chcielibyśmy, aby w szkoleniu udział wzięli nie tylko członkowie Rady, ale członkowie „S” będący w trakcie awansu zawodowego (po zebraniu będzie możliwość konsultacji indywidualnych z ekspertami „S”).

7/ Przedstawiono materiał związany z opiniowaniem arkuszy organizacji pracy szkół na rok szkolny 2020/2021 (związki zawodowe mają 10 dni roboczych na wyrażenie opinii, nie później niż do 19 kwietnia br.). Akcentowano także znaczenie par. 7 rozporządzenia MEN o ramowych planach nauczania mówiącego o podziale na grupy (powyżej 24 uczniów – informatyka, języki obce, powyżej 26 – WF). (Materiał zostanie przekażemy w odrębnej wysyłce)

8/ Przedstawiono informacje o planie obchodów czterdziestolecia „S”, w tym treść Komunikatu nr 1, Pisma-oferty do KZ/KM ws. wyjazdu 29 sierpnia 2020 r. do Warszawy, zamówienia pamiątkowych znaczków, dyplomów, udziału w turnieju piłki nożnej i siatkowej – plażowej).

Więcej szczegółowych informacji na nowej stronie Rady Międzyregionalnej Sekcji. Zachęcamy do przeglądania, bo jest o wiele bardziej funkcjonalna niż poprzednia, rewelacyjnie przejrzysta i ogromnie pożyteczna:

http://solidarnosc.gda.pl/oswiata/