Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj6
mod_vvisit_counterWczoraj14
mod_vvisit_counterTen tydzień6
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień294
mod_vvisit_counterTen miesiąc454
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc1111
mod_vvisit_counterWszystkie218189

Informacje - sierpie? 2018 r.

Drukuj

ZUS informuje

===============================================================================================

Burza w Szkole Podstawowe Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie

W Szkole Podstawowe Nr 6 Nr 6 im. ks. dr B. Sychty, najwi?kszej placwce o?wiatowej w Ko?cierzynie, jest zatrudnionych 88 nauczycieli. Na ?rodowej (29 sierpnia 2018) sesji Rady Miasta pojawi?a si? ponad 30-osobowa grupa nauczycieli SP Nr 6. Nie zgadzaj? si? oni na zmian? dyrektora placwki. Do tej pory funkcj? t? pe?ni?a Gra?yna Nykiel, podczas czerwcowego konkursu ta kandydatura zosta?a jednak odrzucona z powodw formalnych. Konkursu nie rozstrzygni?to, bo pozostali kandydaci nie otrzymali wymaganej ilo?ci g?osw komisji. Od wrze?nia przez dwa lata szko?? ma kierowa? nowa osoba - Ma?gorzata Kreft (na zdj?ciu poni?ej), ktra do tej pory by?a dyrektorem szko?y w Staniszewie w powiecie kartuskim. Przedstawiciele kadry "Szstki" stan?li murem za dotychczasow? dyrektor i postuluj? o przeprowadzenie kolejnego konkursu. Burmistrz Micha? Majewski (na zdj?ciu powy?ej) nie widzi takiej mo?liwo?ci. Na sesji by? obecny Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM NSZZ Solidarno??. Bardzo kompetentn?, merytoryczn? i wywa?on? wypowied? zaprezentowa?a pani Alicja Ho?dys, nauczycielka Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie, cz?onkini NSZZ Solidarno?? od 1980 r.

=====================================================

Wyst?pienie pani Alicji Ho?dys, nauczycielki Szko?y Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty w Ko?cierzynie z 38-letnim sta?em:

"Panie Burmistrzu, Szanowna Pani Przewodnicz?ca, Szanowni Pa?stwo Radni Bardzo serdecznie witam Pa?stwa radnych w imieniu grona pedagogicznego Szko?y Podstawowej nr 6. W skrcie pragniemy przedstawi? Pa?stwu okoliczno?ci i nasze w?tpliwo?ci zwi?zane z konkursem na dyrektora Szko?y Podstawowej nr 6. Konkurs na stanowisko Dyrektora SP nr 6 zosta? og?oszony 27.04.2018 r., natomiast posiedzenie Komisji Konkursowej zaplanowano na 28.06.2018r., a wi?c 2 miesi?ce p?niej. Pani dyrektor Gra?yna Nykiel z?o?y?a wymagan? dokumentacj? w terminie. Oprcz Pani G. Nykiel dokumentacj? z?o?y?y jeszcze 3 osoby. W dziwnych okoliczno?ciach zosta? odwo?any dotychczasowy sk?ad do ko-misji konkursowej z ramienia organu prowadz?cego. Od wielu lat wszystkie konkursy na stanowiska dyrektorw przygotowywa?a i prowadzi?a jako przewodnicz?ca Alicja Kirstein, dyrektor BOPO (Biuro Obs?ugi Placwek O?wiatowych), a pozosta?ymi cz?onkami byli pracownicy BOPO, ktrzy na co dzie? maj? do czynienia z edukacj? i znaj? procedury. 28. czerwca br. w wyniku analizy formalnej dokumentacji kandydatw okaza?o si?, ?e Pani Gra?yna pope?ni?a w jednym z o?wiadcze? pomy?k? i uchwa?? komisji nie zosta?a dopuszczona do wys?uchania koncepcji funkcjonowania i rozwoju szko?y. Tego typu pomy?ki zdarzaj? si?, mog?a by? ona wyja?niona, sprostowana. W wyniku g?osowania nie dokonano wyboru kandydata, ?aden nie uzyska? wymaganej ilo?ci g?osw. W zwi?zku z tym konkurs nie zosta? rozstrzygni?ty. W podobnym przypadku, w ubieg?ym roku, w konkursie na stanowisko dy-rektora przedszkola samorz?dowego, Burmistrz og?osi? natychmiast drugi konkurs. Oczywiste by?oby tak?e powierzy? dotychczasowej pani dyrektor sprawowanie tej funkcji, ktra przez ostatnie 10 lat nale?ycie wywi?zywa?a si? ze swoich obowi?zkw, za co otrzyma?a wyr?niaj?c? ocen? pracy wystawion? przez Kuratorium i obecnego Burmistrza. Tak? ocen? otrzyma?a rwnie? wcze?niej. Po nierozstrzygni?tym konkursie Burmistrz przez ca?y okres wakacji zwodzi? grono pedagogiczne i P. Dyrektor nadziej?, ?e og?osi nowy konkurs, albo powierzy to stanowisko. Rozmawia? tak?e z wicedyrektorami, aby im powierzy? pe?nienie obowi?zkw. Grono pedagogiczne, zaniepokojone t? dziwn? sytuacj?, wystosowa?o wwczas pierwsze pismo do Burmistrza z pro?b? o powierzenie stanowiska dyrektora obecnej Pani Dyrektor uzasadniaj?c swoj? pro?b? wieloma argumentami. Tymczasem na koniec lipca okaza?o si?, ?e ju? w maju, czyli jeszcze przed konkursem, Burmistrz zaplanowa?, ?e dyrektorem szko?y b?dzie osoba z innego powiatu, Pani Ma?gorzata Kreft. ?wiadczy o tym pismo z dnia 26 maja br., ktre wp?yn??o do szko?y dnia 27 lipca, o zamiarze powierzenia stanowiska dyrektora w?a?nie tej Pani na rok, tj. od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Zgodnie z art. 63 ust.12 ustawy Prawo o?wiatowe Rada Pedagogiczna zaopiniowa?a negatywnie zamiar powierzenia stanowiska dyrektora szko?y Pani Ma?gorzacie Kreft. Pani Kreft by?a wieloletnim dyrektorem w szkole wiejskiej w Staniszewie, ale w tym roku nie wygra?a konkursu na jej dyrektora, a za swoj? dotychczasow? prac? na stanowisku dyrektora Szko?y Podstawowej w Staniszewie otrzyma?a ocen? dobr?. Powo?ana nowa dyrektor bez konkursu ma obj?? stanowisko, co jest najgorsz? praktyk?, zw?aszcza, ?e podda?a si? procedurze konkursowej i nie otrzyma?a wymaganej licz-by g?osw. Pani Ma?gorzata Kreft to osoba z zewn?trz, "przywieziona w teczce". Nie jest i nie by?a pracownikiem szko?y, jest to osoba spoza naszego miasta i na dodatek spoza naszego powiatu. Nie zna szko?y, szkolnych tradycji, nie zna potrzeb naszej miejskiej i szkolnej spo?eczno?ci, uczniw, rodzicw, pracownikw. Czy naprawd? trzeba to stanowisko powierza? osobie spoza naszego miasta, czy spo?rd du?ej liczby nauczycieli z terenu Ko?cierzyny, pewnie jest ich oko?o tysi?ca, nie ma odpowiedniej osoby, ktra mog?aby pe?ni? te obowi?zki? Rok szkolny 2018/2019 b?dzie rokiem niezwykle trudnym, to drugi rok reformy. Od 1 wrze?nia obowi?zuj? nowe zasady oceniania pracy nauczycieli. W pierwszej kolejno?ci, w ci?gu 2 lat, maj? by? ocenieni nauczyciele dyplomowani, jest ich w naszej szkole oko?o sze??dziesi?ciu. Osobie obcej trudno b?dzie rzetelnie i obiektywnie oceni? prac? nauczycieli, poniewa? nie posiada ?adnej wiedzy o pracy ?adnego z nas.

Ponadto w tym roku szkolnym do egzaminw przyst?pi? uczniowie klas VIII szko?y podstawowej i III gimnazjum, ??cznie oko?o 200 uczniw. W zwi?zku z tym organizacja egzaminw w naszej szkole b?dzie du?ym wyzwaniem, a Pani Kreft oznajmi?a jasno, ?e nie powo?a na razie wicedyrektorw. Obecni wicedyrektorzy maj? umowy na tym stanowisku do 31.08.2018 r. Okoliczno?ci przeprowadzonego konkursu, nieog?oszenie drugiego konkursu oraz propozycja obj?cia stanowiska przez P. Kreft spowodowa?y napi?t?, nerwow? atmosfer? w?rd pracownikw. Taka atmosfera nie b?dzie sprzyja?a w?a?ciwej organizacji pracy w nowym roku szkolnym. We wszystkich rozmowach w okresie wakacyjnym, jakie odby?y si? z dyrektorem, wicedyrektorami, gronem pedagogicznym, zwi?zkami zawodowymi, rodzicami Burmistrz chwali? Pani? Gra?yn?, mwi?, ?e nie ma nikogo lepszego na to stanowisko, ?e jest osob? najlepiej przygotowan? merytorycznie. We wtorek, 28 sierpnia br. dowiedzieli?my si?, ?e Burmistrz zmieni? decyzj? i zamierza powierzy? stanowisko dyrektora SP nr 6 Pani Kreft na 2 lata, a nie jak napisa? w pi?mie do Rady Pedagogicznej na rok, od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. A czemu nie od razu na 5 lat? St?d chyba wniosek, ?e Pani Kreft nie jest najlepszym kandydatem. Nie mo?emy si? z t? sytuacj? pogodzi? i dopu?ci? do tego, aby bardzo dobrze funkcjonuj?ca, najwi?ksza w mie-?cie, nowoczesna szko?a, z ogromnym dorobkiem dydaktycznym zdobytym przez wiele lat przez uczniw szko?y, by?a kierowana przez kogo? kto jej w ogle nie zna. Gdyby by? to kto? wybitny, kto ma ciekawy dorobek, kto? o wiele lepszy od obecnej dyrektor, to zrozumieliby?my. Przecie? do obecnej Pani dyrektor Pan Burmistrz nie ma ?adnych zastrze?e?. Grono pedagogiczne i pracownicy niepedagogiczni czuj? si? zaniepokojeni i zawiedzeni decyzj? Burmistrza o zamiarze powierzenia stanowiska dyrektora osobie przypadkowej, nie rozumiej? takiej formy wsp?pracy Pana Burmistrza ze szko??. Pan Burmistrz nie liczy si? z nikim, z niczyj? opini?, ani nauczycieli, ani rodzicw, ani zwi?zkw zawodowych. Miasto, szko?y, przedszkola, urz?dy nie s? przecie? prywatn? w?asno?ci? Burmistrza. Burmistrz reprezentuje miasto i jego mieszka?cw, a zatem powinien to robi? zgodnie z prawem i etycznie, ws?uchiwa? si? w g?osy mieszka?cw. Nikomu nie wolno przeprowadza? eksperymentw na szkole - ?ywym organizmie, na dzieciach i ich rodzicach, prowadzi? politycznych czy prywatnych rozgrywek. My jako grono pedagogiczne wiemy, ?e Pan o naszej pracy nic nie wie, nie interesuje si? Pan o?wiat?. Nie odwiedza? Pan szko?y, tak jak Pana poprzednicy, nie powo?a? Pan swojego zast?pcy, ktry zajmowa?by si? o?wiat?, sportem, kultur?. Wygl?da na to, ?e wyra?aj?c si? niepochlebnie o nauczycielach (dociera?y do nas takie informacje) chce Pan obrazi? nie tylko nauczycieli naszej szko?y, ale tak?e ca?e ?rodowisko nauczycielskie naszego miasta. W zwi?zku z zaistnia?? sytuacj? zwracamy si? do Pa?stwa Radnych o pomoc w rozwi?zaniu tej trudnej dla nas, naszych uczniw i ca?ej naszej szko?y sprawy i podj?cie stosownej decyzji rozwi?zuj?cej nasz problem. Liczymy na zrozumienie."

Nie tak dawno o Ko?cierzynie us?ysza?a ca?a Polska za spraw? skorumpowanego s?dziego Janusza K., ale by? to rozg?os negatywny. Teraz, "dzi?ki" niedobrej decyzji Pana Burmistrza z?a s?awa naszego Miasta zostanie w naszym kraju od?wie?ona i ugruntowana. Panie Burmistrzu, niech Pan anuluje b??dn? decyzj? powierzenia funkcji dyrektora osobie przywiezionej w teczce z innego powiatu i og?osi konkurs. Niech Pan przeprosi nauczycieli, pracownikw, uczniw i rodzicw za szkodliwe rozwi?zanie, zb?dne zamieszanie, stres, krzywd? i niepotrzebne cierpienia niewinnych osb. Cenzurowanie, zastraszanie, szykanowanie pracownikw, jakie Pan aktualnie stosuje, nale?a?o do niechlubnych praktyk minionego okresu komunistycznego. Jeszcze jest czas na napraw? fa?szywego kroku. Zawsze warto by? przyzwoitym! (Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, cz?onek prezydium KM NSZZ "Solidarno?? P.O. i W.Z.K." w Ko?cierzynie, tel. 694-165-019)

===============================================================================================

38. Rocznica Porozumie? Sierpniowych

Historyczne Porozumienie w Gda?sku 31 sierpnia 1980 r. zosta?o sygnowane przez Lecha Wa??s? w sali BHP Stoczni Gda?skiej im. Lenina, s?ynnym wielkim d?ugopisem (z ramienia rz?du przez Mieczys?awa Jagielskiego).

=====================================================

Ludzie w Polsce odchodz? od Ko?cio?a i od NSZZ "Solidarno??" m.in. przez takich hierarchw jak genera? dywizji S?awoj Leszek G?d?, ktry ze ?wi?tyni czyni trybun? politycznej propagandy. Wielka szkoda, ?e wsplnota katolicka zamienia si? w dzia? PR partii i rz?du. Ostatnie kuriozum w rodzaju "za?lubin Ko?cio?a z TVP", ktre abp G?od? urz?dzi? w 38-sm? rocznic? porozumie? sierpniowych w Gda?sku mo?e okaza? si? gwo?dziem do trumny pysznego metropolity.

=====================================================

===============================================================================================

Posiedzenie Prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 28 sierpnia 2018 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego, przewodnicz?cego KM w zwi?zku z maj?cym si? wkrtce rozpocz?? nowym rokiem szkolnym odby?o si? posiedzenie Prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej. Przewodnicz?cy omwi? wyniki konkursw na dyrektorw szk?. Przypomnia? rwnie? o wykonaniu ogromnej pracy zwi?zanej z opiniowaniem przez Zwi?zek projektw arkuszy organizacyjnych wszystkich bez wyj?tku placwek o?wiatowych w mie?cie i gminach ca?ego powiatu ko?cierskiego. Zdarza?y si? nawet sytuacje, ?e z powodu nawa?u prac przewodnicz?cy zajmowa? si? opiniowaniem arkuszy po po?udniu w mieszkaniu prywatnym. Prezydium KM przyj??o uchwa?? o przekazaniu wsparcia finansowego w kwocie 250 z? na Akcj? Zeszyt, ktr? od wielu lat prowadzi Tomasz Dargacz, cz?onek NSZZ "Solidarno??".

===============================================================================================

Spotkanie z pierwszym Przewodnicz?cym NSZZ "Solidarno??"

We wtorek, 21 sierpnia 2018 r. dwoje cz?onkw Zwi?zku od 1980 r. (El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy) zostali przyj?ci przez Lecha Wa??sa w jego biurze, mieszcz?cym si? w Europejskim Centrum Solidarno?ci w Gda?sku. Lech Wa??sa urodzi? si? 29 wrze?nia 1943 r. W 1981 r. zosta? wybrany najpierw na przewodnicz?cego zarz?du Regionu Gda?skiego, a nast?pnie na pierwszym Krajowym Zje?dzie Delegatw w Gda?sku na pierwszego przewodnicz?cego NSZZ S, Komitet Noblowski og?osi? decyzj? o przyznaniu mu Pokojowej Nagrody Nobla 5 pa?dziernika 1983 r. By? jednym z czo?owych opozycjonistw w okresie PRL oraz pierwszym prezydentem RP wybranym w wyborach powszechnych (1990 - 1995). Tygodnik Time uzna? go za Cz?owieka Roku 1981 oraz za jednego ze 100 najwa?niejszych ludzi stulecia (1999). El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy podzi?kowali Wielkiemu Nobli?cie za to, ?e wraz z innymi opozycjonistami takim jak m.in. W?adys?aw Bartoszewski i Tadeusz Mazowiecki, przyczyni? si? do pokojowego obalenia ustroju komunistycznego w Polsce.

===============================================================================================

Zapraszamy na wycieczk?

W sobot?, 15 wrze?nia br. planujemy 1-dniow? wycieczk? do Dar?owa nad Morzem Ba?tyckim, oko?o 130 km od Ko?cierzyny. Program obejmuje: zwiedzanie zamku ksi???t pomorskich i zabytkw miasta, spacer po mie?cie, obiad, rejs statkiem. Wyjazd z Ko?cierzyny o godz. 6.30. Powrt oko?o 20.00. Organizatorami, podobnie jak w latach poprzednich, s? El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy, cz?onkowie o?wiatowej NSZZ "Solidarno??". Mamy nadziej?, ?e nasze plany wycieczkowe zostan? zrealizowane. Prosimy o jak najszybsze zg?oszenia pod telefonami: 600-403-890 (przewodnicz?cy KM); 694-165-019 (cz?onek prezydium).

===============================================================================================

Spotkanie Pomorskiego Kuratora O?wiaty z Dyrektorami szk?/placwek w Ko?cierzynie

W czwartek, 23 sierpnia 2018 r. w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopi?skiego (kino REMUS) mia?o miejsce wa?ne spotkanie dyrektorw szk? i placwek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie, obejmuj?cej a? cztery powiaty: chojnicki, kartuski, ko?cierski i cz?uchowski. Konferencj? prowadzi?a dr Monika Ko?czyk, Pomorski Kurator O?wiaty, ktra powita?a zaproszonych go?ci, m.in. Piotra Karczewskiego i Dariusza M?czykowskiego radnych Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego oraz Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Podzi?kowa?a obecnemu na spotkaniu burmistrzowi Micha?owi Majewskiemu za go?cinne przyj?cie. O wadze Konferencji ?wiadczy wysoka frekwencja uczestniczy?o w niej prawie 250 dyrektorw.

Irena ?aguna, dyrektor Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej w Gda?sku, poinformowa?a m.in. o pierwszym po reformie egzaminie o?mioklasisty, ktry odb?dzie si? w przysz?ym roku: z j?zyka polskiego (15 kwietnia 2019 r.), matematyki (16 kwietnia 2019 r.) i j?zyka obcego nowo?ytnego (17 kwietnia 2019 r.). Zaapelowa?a do szefw szk? o zach?canie nauczycieli do jak najszybszego uzyskiwania uprawnie? egzaminatorskich, poniewa? uprawnienia do egzaminu szstoklasisty ju? utraci?y sw? wa?no??. Istnieje powa?ne zagro?enie brakiem egzaminatorw klas smych w kwietniu przysz?ego roku. Nale?y zg?asza? kandydatw we wrze?niu br., bo szkolenia rozpoczynaj? si? ju? od pa?dziernika.

Pani Kurator przedstawi?a ca?y wachlarz projektw rozporz?dze? Ministerstwa Edukacji Narodowej, ktre maj? wej?? w ?ycie w najbli?szym czasie, m.in. dotycz?ce opieki zdrowotnej nad uczniami, w tym opieki stomatologicznej. Rozporz?dzenie precyzuje nawet taki szczeg?, jak podawanie przez nauczyciela w szkole insuliny uczniowi choremu na cukrzyc?.

Kolejna prelegentka, Dorota Dunst, dyrektor V L.O. im. p?k St. D?bka w Gdyni, omwi?a szczeg?owo nowe zapisy prawne dotycz?ce oceny pracy nauczyciela, ktre wchodz? w ?ycie od 1 wrze?nia 2018 r. Ocena b?dzie dokonywana obligatoryjnie co 3 lata pracy w szkole wed?ug 23 kryteriw. Dotychczas zdarza?o si?, ?e szkolny nie by? oceniany przez 20 lat. Pedagog mo?e uzyska? ocen?: wyr?niaj?c?, bardzo dobr?, dobr? lub negatywn?. Rozszerzono zakres obowi?zkw nauczyciela o dodatkow? powinno?? doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szko?y. Oceny pracy nauczycieli dyplomowanych (a takich jest najwi?cej) po raz pierwszy na nowych zasadach dokonuje si? do 30 czerwca 2020 r. Regulamin okre?laj?cy wska?niki oceny pracy ustala dyrektor szko?y po zasi?gni?ciu opinii rady pedagogicznej oraz zak?adowych organizacji zwi?zkowych.

Joanna Sawczyn, dyrektor Delegatury w Ko?cierzynie przedstawi?a wnioski z nadzoru pedagogicznego. W wojewdztwie pomorskim przeprowadzono 358 kontroli planowych. Priorytetem jest zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunkw nauki, wychowania i opieki. Kuratorium zwraca baczn? uwag? na uczniw z niepe?nosprawno?ciami. Tacy uczniowie s? obj?ci Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET). W czasie Konferencji Pani Kurator zabiera?a g?os kilka razy. Mwi?c o zorganizowanym wypoczynku wakacyjnym podkre?li?a, ?e wojewdztwo pomorskie zajmuje pod tym wzgl?dem pierwsze miejsce w oglnopolskim rankingu. Przypomnia?a rwnie?, ?e z programu Dobry Start (300 z? dla ka?dego ucznia) mo?na skorzysta? do 20 listopada 2018 r. Zwrci?a uwag? na akcj? Narodowego Czytania przypadaj?c? w sobot?, 8 wrze?nia 2018 r. Tegoroczn? lektur? wybran? przez Par? Prezydenck? jest Przedwio?nie Stefana ?eromskiego.

Na zako?czenie Konferencji wyst?pi? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Sekcji O?wiaty NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego, ktry wcze?niej wraz z Mari? Gliszczy?sk?-Moroz, Micha?em Gurowskim, Zdzis?awem Brzezi?skim wr?czy? wszystkim dyrektorom ?wie?o wydany, szesnastostronicowy Biuletyn z wa?nymi informacjami o?wiatowymi.

===============================================================================================

Informacje - lipiec 2018 r.

Drukuj

W lipcu wszyscy spokojnie i bez zak?ce? sp?dzali?my wakacje przy dobrej, s?onecznej pogodzie.

===============================================================================================

We wtorek, 10 lipca 2018 r. odby?o si? posiedzenie komisji konkursowej do wy?onienia kandydata na stanowisko dyrektora Szko?y Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kornem. Z ramienia naszej KM w pracach dwunastoosobowej komisji konkursowej uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (cz?onek prezydium KM). Jedynym kandydatem by?a Beata Murglin, dotychczasowa wieloletnia szefowa placwki i ona te? uzyska?a pe?n? akceptacj? komisji konkursowej.

Informacje - czerwiec 2018 r.

Drukuj

Konkursy

Pod koniec czerwca 2018 r. w Ko?cierzynie odby?y si? dwa konkursy na dyrektorw szk?, ale nie zosta?y rozstrzygni?te. Informacj? o konkursach zamie?ci? "Gryf Ko?cierski" w pi?tek, 20 lipca 2018 r. W pracach komisji konkursowych uczestniczyli przedstawiciele obu zwi?zkw zawodowych.

Micha? Majewski, burmistrz Ko?cierzyny zamiast powtrzenia konkursw dokona? aktu powierzenia funkcji dyrektora na okres 10 miesi?cy. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Mestwina II 3 od 1 wrze?nia 2018 r. funkcj? szefa placwki b?dzie pe?ni? Jaros?aw Breza, dotychczasowy nauczyciel wychowania fizycznego w tej szkole. W Szkole Podstawowej Nr 6 im. ks. dr B. Sychty stanowisko dyrektora zosta?o powierzone Ma?gorzacie Kreft, ktra poprzednio przez wiele lat sprawowa?a t? funkcj? w Szkole Podstawowej im. gen. Jzefa Wybickiego w Staniszewie (gmina Kartuzy).

===============================================================================================

Wybory Kierownika Oddzia?u NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie

W ?rod?, 20 czerwca 2018 r. w Ko?cierzynie odby?o si? posiedzenie Rady Oddzia?u. G?wnym tematem zebrania by? wybr Kierownika Oddzia?u na kadencj? 2018 2022. Spotkanie zorganizowa? i starannie przygotowa? Jzef Rymsza, zas?u?ony dzia?acz zwi?zkowy i dotychczasowy wieloletni kierownik Oddzia?u Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie. Frekwencja dopisa?a. W posiedzeniu uczestniczyli reprezentanci siedmiu najwi?kszych KZ i KM rejonu ko?cierskiego: Zak?adw Porcelany Sto?owej Lubiana SA w ?ubianie, NZOZ i Szpitala Specjalistycznego w Ko?cierzynie, Przedsi?biorstwa Komunikacji Samochodowej SA w Starogardzie Gda?skim, Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej, Miejskiego Przedsi?biorstwa Infrastruktury KOS-EKO w Ko?cierzynie, Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich i Komendy Powiatowej Stra?y Po?arnej w Ko?cierzynie. W posiedzeniu wzi?? udzia? tak?e Roman Kuzimski, zast?pca przewodnicz?cego Zarz?du Regionu NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku. J. Rymsza przedstawi? sprawozdanie z dzia?alno?ci Oddzia?u w ostatniej kadencji. W dyskusji poruszono m.in. zagadnienie utrzymania dotychczasowego stanu liczbowego organizacji zwi?zkowych i pozyskiwania nowych cz?onkw. Mimo wysi?kw kierownika, w ostatnim okresie dosz?o do rozwi?zania KZ w Zak?adzie Budowlanym. Trwaj? rwnie? prace nad utrzymaniem stanu zwi?zkowego w Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, o czym mwi? cz?onek KZ, Rados?aw Zwara. Do funkcji szefa Oddzia?u kandydowa?y dwie osoby: Waldemar Hetma?ski (KM Muzeum KPE) i dotychczasowy kierownik. R. Kuzimski poinformowa? kandydatw, ?e z pocz?tkiem nowej kadencji, w Oddziale ko?cierskim nast?pi redukcja pe?nego etatu do po?owy. W tej sytuacji W. Hetma?ski wycofa? swoj? kandydatur?. W tajnym g?osowaniu zdecydowane poparcie uzyska? Jzef Rymsza, ktry b?dzie pe?ni? funkcj? kierownika Oddzia?u Z.R. Gda?skiego NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie przez najbli?sze cztery lata. Gratulujemy panu Jzefowi wyboru i ?yczymy sukcesw w dalszej dzia?alno?ci zwi?zkowej.

Zdzis?aw Brzezi?ski (uczestnik posiedzenia, cz?onek prezydium KZ POiWZK)

Informacje - maj 2018 r.

Drukuj

WALNE ZEBRANIE DELEGATW KRAJOWEJ SEKCJI O?WIATY I WYCHOWANIA NSZZ SOLIDARNO??

W dniach 17-18 maja 2018 r. w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim odby?o si? Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. W zebraniu uczestniczy?o m. in. dziesi?ciu delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z woj. pomorskiego: Bo?ena Brauer - KM Gda?sk, El?bieta Bugajna KM Gor?czyno, Pawe? Flejszar - KM Pruszcz Gd., Piotr Gwit KM Gda?sk, Zdzis?awa Hacia - KM Gdynia, Renata Kami?ska - KM Gda?sk, Anna Kocik - KM Gda?sk, Wojciech Ksi??ek - KM Puck, Maciej Werra - KM Chojnice, Ewa Roc?awska KM Wejherowo. Podczas WZD m. in.: Wr?czono Krzy? Oficerski kol. Krzysztofowi J?drzejczykowi. Statuetki Zas?u?ony dla O?wiaty otrzymali m. in. kol. Krystyna Bojahr i mec. Bogumi? Soczy?ski. Gratulujemy!

Dokonano wyboru przewodnicz?cego Sekcji. Kandydowa? dotychczasowy przewodnicz?cy kol. Ryszard Proksa oraz kol. Jaros?aw Lange (delegat z Poznania, przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Wielkopolska NSZZ S, ktry og?osi? decyzj? o kandydowaniu 7 maja br.) Przewodnicz?cym zosta? wybrany kol. RYSZARD PROKSA stosunkiem g?osw 65 do 51. Dokonano wyboru Rady Sekcji (50 osb). Z terenu dzia?ania Sekcji Gda?skiej kandydowa?a kol. Zdzis?awa Hacia (zosta?a wybrana w I turze) oraz kol. Agnieszka Szwejkowska-Kulpa (jest zast?pc? przewodnicz?cego KM Gdynia, nie jest delegatem. Kandydowa?a z tzw. listy poparcia trzeba wwczas zebra? 25% podpisw delegatw. Zosta?a wybrana w III turze). Wybrano rwnie? 5-osobow? Komisj? Rewizyjn?. W dwch turach dokonano wyboru 49 delegatw na Kongres Sekretariatu Nauki i O?wiaty NSZZ Solidarno??. W?rd przyj?tych dokumentw by?o kilka, ktre przyj??o i zg?osi?o WZD Sekcji Gda?skiej. To m. in: Stanowisko ws. potrzeby znacz?cego wzrostu p?ac nauczycieli w tej kadencji parlamentarnej. Stanowisko ws. sytuacji pracownikw niepedagogicznych, Stanowisko ws. tzw. godzin niep?atnych i do dyspozycji dyrektora. Stanowisko ws. oceny pracy nauczyciela. Stanowisko ws. awansu zawodowego nauczycieli. Stanowisko ws. zmian w prawie zwi?zkowym: spr zbiorowy, kompetencje KZ/KM. Poprawki do uchwa?y programowej. Przedstawiciele Sekcji Gda?skiej zaapelowali, by Rada KSOiW podj??a problemy zawarte w: Apel ws. sytuacji nauczycieli ??cz?cych etat w kilku szko?ach. Stanowisko ws. poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych. Przyj?to tak?e stanowisko ws. szkolnictwa zawodowego, ws. wychowawcw placwek instytucjonalnej pieczy zast?pczej i inne. Jest w?rd nich tak?e stanowisko-apel do Premiera RP o odwo?anie Minister Edukacji Narodowej ANNY ZALEWSKIEJ. Ca?o?? dokumentw znajduje si? na stronie KSOiW: www.solidarnosc.org.pl/oswiata Poni?ej Stanowisko w sprawie odwo?ania Anny Zalewskiej z funkcji ministra edukacji narodowej.

===============================================================================================

Uroczysto?ci ?wi?ta Trzeciego Maja w Ko?cierzynie

W czwartek, 3 maja 2018 r. mieszka?cy powiatu ko?cierskiego, miasta i gminy uczci?y 227-dm? rocznic? uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ?wi?to Naj?wi?tszej Marii Panny Krlowej Polski. Uroczysto?ci odby?y si? pod pomnikiem Jzefa Wybickiego oraz na placu Jana Paw?a II. Trzeci maja to szczeglna data w kalendarzu Polakw. Tego dnia w ca?ym kraju uroczy?cie obchodzona jest rocznica uchwalenia Konstytucji z 1791 r. - pierwszej w Europie i drugiej na ?wiecie. Nie inaczej by?o w Ko?cierzynie. Jak co roku, uroczyste gminno-powiatowe obchody w dniu 3 maja rozpocz??y si? z?o?eniem pami?tkowych wi?zanek przed pomnikiem Jzefa Wybickiego. Stamt?d poczty sztandarowe w towarzystwie orkiestry Begama i mieszka?cw miasta barwnym korowodem przemaszerowali na pobliski plac Jana Paw?a II, gdzie wzi?li udzia? w uroczystej mszy ?w. Wspania?e apolityczne kazanie religijne wyg?osi? ks. proboszcz parafii Trjcy ?w. ks. Antoni B?czkowski, charyzmatyczny Kap?an z prawdziwym powo?aniem, za co zebra? zas?u?one oklaski. W naszym poczcie sztandarowym uczestniczy?y Krystyna Freda i El?bieta Brzezi?ska. Sztandar nis? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Wi?zank? kwiatw sk?ada? Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u Zarz?du Regionu NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie. Towarzyszyli mu Micha? Gurowski, (przewodnicz?cy naszej KM) i Waldemar Hetma?ski (delegat NSZZ S). Po uroczysto?ciach Jzef Rymsza podzi?kowa? pocztowi sztandarowemu, podkre?laj?c, ?e emeryci uratowali honor ko?cierskiej KM POiW. Faktem jest, ?e wi?kszo?? cz?onkw S mieszka w Ko?cierzynie, uczestniczy w nabo?e?stwach, ale do pocztu sztandarowego nikt si? nie garnie. Podobnie by?o tym razem to cz?onkowie Zwi?zku z terenu podj?li si? tego zaszczytnego zadania.

Informacje - kwiecie? 2018 r.

Drukuj

Walne Zebranie Delegatw w Gda?sku

W dniach 17 i 24 kwietnia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? Walne Zebranie Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? (110 delegatw). KM Ko?cierzyna reprezentowali Micha? Gurowski (przewodnicz?cy), Wojciech Figiel i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. - Powo?ano Mi?dzyregionaln? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z siedzib? w Gda?sku (wesz?y tak?e organizacje zwi?zkowe S z Kwidzyna, Sztumu, Nowego Dworu Gda?skiego.

- Przedstawiono sprawozdanie z dzia?alno?ci Sekcji w minionej kadencji (Wojciech Ksi??ek) oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji (Zdzis?aw Jan Brzezi?ski).

- Wybrano na czteroletni? kadencj?: Przewodnicz?cego Sekcji (Wojciech Ksi??ek), 45. osobow? Rad? Sekcji, 5 osb do Komisji Rewizyjnej, 10 delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Do Rady Sekcji wesz?o 45 osb. KM Ko?cierzyna w Radzie Sekcji reprezentuje Micha? Gurowski. Rada Sekcji dokona?a wyboru cz??ci sk?adu Prezydium Sekcji. W jego sk?ad, oprcz Przewodnicz?cego Sekcji wesz?y: Barbara Kami?ska (zast?pca przewodnicz?cego Sekcji), Anna Kocik (zast?pca przewodnicz?cego i skarbnik Sekcji), Hanna Minkiewicz (sekretarz Sekcji). Dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej Sekcji. W jej sk?ad weszli: 1) Zdzis?aw Brzezi?ski - KM Ko?cierzyna, 2) Agnieszka Chaberek - KM Gda?sk, 3) Ma?gorzata Gackowska KM Gdynia, 4) Piotr Gwit KM Gda?sk, 5) Teresa Szulc KM Gda?sk. Po ukonstytuowaniu si? Komisji Rewizyjnej jej przewodnicz?cym zosta? wybrany: Zdzis?aw Brzezi?ski, zast?pc? Agnieszka Chaberek. - Dokonano wyboru dziesi?ciu delegatw na Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno??. Delegatami zostali: 1) Bo?ena Brauer - KM Gda?sk, 2) El?bieta Bugajna KM Gor?czyno, 3) Pawe? Flejszar - KM Pruszcz Gd., 4) Piotr Gwit KM Gda?sk, 5) Zdzis?awa Hacia - KM Gdynia, 6) Renata Kami?ska - KM Gda?sk, 7) Anna Kocik - KM Gda?sk, 8) Wojciech Ksi??ek - KM Puck, 9) Maciej Werra - KM Chojnice, 10) Ewa Roc?awska KM Wejherowo.

- Przyj?to, oprcz tzw. uchwa? porz?dkowych, kilkana?cie uchwa?, stanowisk, apeli. W tym uchwa?? programow? zwieraj?ca tak postulaty edukacyjne, jak i wskazania dla naszej dzia?alno?ci zwi?zkowej.

===============================================================================================

Primaaprilisowa podwy?ka dla nauczycieli (od 1 kwietnia 2018 r.)

Ma zosta? zrealizowana szumnie zapowiadana przez aktualn? ekip? rz?dz?c? podwy?ka o 5% od 1 kwietnia 2018 r., czyli realnie o 3,75 procent w skali roku. Z dotychczasowych do?wiadcze? pami?tamy, ?e ka?da zmiana wynagrodze? lub waloryzacja w przesz?o?ci by?a wyp?acana z mniejszym lub wi?kszym op?nieniem. Najprawdopodobniej tak b?dzie i tym razem. Nie spe?ni?y si? nasze oczekiwania, i? nast?pi wzrost od 1 wrze?nia 2017 r., kiedy to nauczyciele musieli zmierzy? si? z powa?nymi zmianami programowymi, strukturalnymi, w my?l zasady - nowe zadania, zwi?kszone ?rodki. Nie nast?pi?o to rwnie? od 1 stycznia 2018 r. Wielka szkoda i ?al. A grozi to te? powrotem zjawiska selekcji negatywnej do pracy w szkolnictwie. Zmiana wynagrodze? zwana podwy?k? okaza?a si? ja?mu?n?, czego jaskrawym przyk?adem s? nauczyciele dyplomowani, stanowi?cy najliczniejsz? grup?. Zarabiaj?cy dotychczas 3317 z? brutto otrzymaj? o 168 z? brutto wi?cej, czyli 141,60 z? netto. W skali ca?ego roku (12 miesi?cy) dyplomowani, a wi?c najlepsi, otrzymaj? zaledwie 1699,20 z? na r?k? wi?cej.

Informacje - marzec 2018 r.

Drukuj

Szanowni Pa?stwo, Drodzy Przyjaciele!

Czekamy na Wasze informacje o dzia?aniach w Ko?ach i wydarzeniach zwi?zkowych w placwkach, gdzie pracujecie. Ja ze swej strony zapewniam, ?e zamieszcz? wszystkie materia?y i uzupe?ni? nasz? stron? w najbli?szym czasie. (Wkrtce zamie?cimy wi?cej informacji o tym, co wydarzy?o si? u nas w pierwszym kwartale i w marcu 2018 r.)

===============================================================================================

Pierwsze posiedzenie nowo wybranej KM

We wtorek, 20 marca 2018 r. w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie odby?o si? pierwsze posiedzenie nowo wybranej na lata 2018 - 2022 Komisji Mi?dzyzak?adowej, ktra liczy 14 osb. W zebraniu uczestniczy?o 10 obecnych (podaj? w porz?dku alfabetycznym): Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Brzezi?ski, Lucyna Czaja, Grzegorz Czajkowski, Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska - Moroz, Micha? Gurowski (Przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Roman Wiecki. W sk?ad KM wchodz? rwnie?: Wojciech Cielka, Mariola Cybula, Ewelina Ho?dys i Marek Piontek, ktrzy z wa?nych przyczyn nie mogli uczestniczy? w posiedzeniu. Wa?nym punktem porz?dku obrad by? wybr zast?pcw przewodnicz?cego i cz?onkw Prezydium. Zast?pcami przewodnicz?cego na lata 2018 - 2022 zostali wybrani: Mieczys?aw Bielawa i Wojciech Figiel. Skarbnikiem i koordynatorem biura - Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Prezydium KM oprcz przewodnicz?cego tworz?: M. Gliszczy?ska - Moroz, M. Bielawa, Z. Brzezi?ski i W. Figiel. Na posiedzeniu zosta?y poruszone rwnie? inne tematy: 1) potrzeba sformu?owania pisemnej opinii o pracy Beaty Murglin, dyrektor Szko?y Podstawowej w Kornem; 2) ustalenie sk?adu pocztu sztandarowego na dzie? 3 maja br.; 3) wniosek o wyst?pienie w sprawie przegl?du elektrycznej; 4) omwienie regulaminu zapomg; 5) mo?liwa wymiana niektrych mebli biurowych; 6) ewentualna jednodniowa wycieczka w sobot? wrze?nia br.

(Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Laury dla naszych cz?onkw NSZZ "Solidarno??"

W poniedzia?ek, 19 marca 2018 r. cz?onkowie naszego Zwi?zku - El?bieta Brzezi?ska i Andrzej Stoppa odebrali nagrody Starosty Ko?cierskiego "Serce Kaszub 2017". Podczas uroczystej gali statuetki wr?czy?a pani Starosta Alicja ?urawska. (Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Podzi?kowanie dla Marii Zalewskiej

W poniedzia?ek, 19 marca 2018 r. podzi?kowali?my pani Marii Zalewskiej, ktra w zesz?ym miesi?cu przesz?a na emerytur?. Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski i jego zast?pcy - Mieczys?aw Bielawa oraz Zdzis?aw Jan Brzezi?ski podzi?kowali zas?u?onej pracownicy Szko?y Podstawowej nr 4 im. Nauczycieli Bohaterw Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie przy ul. Szkolnej 1, wr?czaj?c jej pami?tkow? statuetk? NSZZ "Solidarno??" z bukietem kwiatw. Pani M. Zalewska by?a bardzo lubian? i cenion? pracownic?. Na propozycj? przewodnicz?cego Ko?a Emerytw zadeklarowa?a, ?e ju? od marca br. do??czy do grona KE.

===============================================================================================

Walne Zebranie Delegatw w Ko?cierzynie

W poniedzia?ek, 12 marca 2018 r. w Sali Widowiskowej im. L. Szopi?skiego (sala konferencyjna na I pi?trze) odby?o si? Sprawozdawczo-Wyborcze Mi?dzyzak?adowe Walne Zebranie Delegatw. W porz?dku zebrania by?y m.in. wybory przewodnicz?cego KM i delegatw na kadencj? 2018 - 2022. Nowym szefem KM zosta? ponownie wybrany poprzedni przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Gratulujemy i ?yczymy powodzenia w nowej czteroletniej kadencji. Delegatami na WZD Sekcji zostali: Micha? Gurowski, Wojciech Figiel i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Delegatem na WZD Zarz?du Regionu wybrano Andrzeja Stopp?. W zebraniu uczestniczyli rwnie? zaproszeni go?cie: Wojciech Ksi??ek (przewodnicz?cy Rady Sekcji) i Jzef Rymsza (kierownik Zarz?du Oddzia?u NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie). Jednym z wa?niejszych punktw WZD by?o merytoryczne i obszerne sprawozdanie M. Gurowskiego o dzia?alno?ci KM w latach 2014 - 2018. Bardzo znacz?ce by?o wyst?pienie W. Ksi??ka. W tutejszej skrtowej relacji trzeba rwnie? odnotowa? istotny g?os Z. Brzezi?skiego, ktry wskaza? na oderwanie centralnych w?adz Zwi?zku od problemw nurtuj?cych ?rodowisko nauczycielskie, na pog??biaj?c? si? od lat pauperyzacj? pracownikw o?wiaty i konieczno?? zachowania niezale?no?ci Zwi?zku od aktualnych ekip rz?dz?cych.

(Uzupe?nienie relacji ju? wkrtce)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji

We wtorek, 6 marca 2018 r. uczestniczyli?my w posiedzeniu Rady Sekcji w Gda?sku - Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM w Ko?cierzynie) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Rady Sekcji). Z. Brzezi?ski zapozna? zebranych z protok?em Komisji Rewizyjnej z 23 stycznia br., wymieniaj?c osoby, ktre opu?ci?y 5 i wi?cej posiedze?. KR zaapelowa?a do dzia?aczy zwi?zkowych, aby rzetelnie wykonywali swoje obowi?zki uczestniczenia w comiesi?cznych posiedzeniach Rady Sekcji, bo taka jest wola ich wyborcw, wiedzieli na co si? decyduj?, kiedy bez ?adnego przymusu wyra?ali zgod? na kandydowanie do w?adz zwi?zkowych. W?rd innych poruszanych na zebraniu spraw du?o uwagi po?wi?cono m.in. klimatowi pracy w szkole w oparciu o przeprowadzone ankiety. Wyniki zaskakuj?, czasami wr?cz przyt?aczaj?. K?ania si? motto z Medalionw Zofii Na?kowskiej, ?e to ludzie ludziom.

===============================================================================================

Informacje - luty 2018 r.

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 13 lutego 2018 r. w Gda?sku mia?o miejsce posiedzenie Rady Sekcji. W zebraniu uczestniczy? nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Omwiono spotkanie z pani? minister Ann? Zalewsk?, do ktrego dosz?o w pi?tek, 2 lutego br. (W spotkaniu, ktre odby?o si? na terenie Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, wzi??o udzia? ponad czterdziestu cz?onkw Rady Sekcji oraz przewodnicz?cych k? z Ryszardem Proks?.) W nawi?zaniu do spotkania z Pani? Minister w dniu 2 lutego br. w Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego przedstawi?a propozycj? rozwi?zania problemu tzw. godzin pokarcianych. (Nauczyciele nadal s? zmuszani do prowadzenia nieodp?atnych zaj?? o charakterze edukacyjnym.)

===============================================================================================

Bal by? bardzo udany

W pi?tek, 9 lutego uczestniczyli?my w balu karnawa?owym w Restauracji "NOVA" w Ma?ym Klinczu (poprzednia nazwa ZAJAZD KOALA). Warto zaznaczy?, ?e lokal, w ktrym mia?o miejsce nasze spotkanie, przeszed? w ubieg?ym roku gruntown? renowacj? i ca?kowit? modernizacj?, dlatego nazwa "NOVA" czyli restauracja nowa jest jak najbardziej prawdziwa. W udanej imprezie wzi??o udzia? 40 osb w r?nym wieku. Pi?knym przyk?adem ?wieci?a m?odszym, najwcze?niej urodzona uczestniczka balu, bo w 1936 r., ktra wkrtce uko?czy 82 lata.

Organizacj? tradycyjnej imprezy zaj?? si?, jak co roku, Mieczys?aw Bielawa. Uroczystego rozpocz?cia balu dokona? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Did?ej zapewni? bardzo dobr? muzyk? i nagrania. Wszyscy uczestnicy ?wietnie si? bawili, spora cz??? a? do godziny trzeciej nad ranem.

Uwaga! Wi?cej zdj?? z balu (dok?adnie 38) mo?na obejrze? na naszej stronie w zak?adce GALERIA.

Informacje - stycze? 2018 r.

Drukuj

Relacj? o wydarzeniach w styczniu zamie?cimy w najbli?szym czasie.

Zapraszamy na Zebranie Delegatw, ktre odb?dzie si? w poniedzia?ek, 12 marca 2018 r. w Ko?cierzynie. Szczeg?y w komunikacie poni?ej.

===============================================================================================

Uroczyste posiedzenie Rady Sekcji O?wiaty

We wtorek, 9 stycznia 2018 r. w Gda?sku odby?o si? uroczyste posiedzenie Rady Sekcji, ktr? prowadzi? Wojciech Ksi??ek i Barbara Kami?ska. Przed zebraniem z?o?yli?my (m.in. Zdzis?aw Jan Brzezi?ski) kondolencje W. Ksi??kowi, ktremu 1 stycznia 2018 r. zmar?a matka w wieku 91 lat (pogrzeb odby? si? w pi?tek, 05.01.2018 w ?arnowcu). Wyst?pi?a Kurator Monika Ko?czyk, ktra bardzo wyra?nie uto?samia si? ze stron? rz?dz?c?, ju? nie pami?ta, jak by?a zwi?zkowcem i da?a si? przekona? stanowiskiem. Wytyka?a nauczycielom ich niedoskona?o?ci. Obrady zosta?y zdominowane przez dwa tematy: 1) art. 42 KN (godziny karciane) i 2) nowa procedura uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia.

Poza wymienionymi powy?ej merytorycznymi sprawami, omawianymi w drugiej cz??ci Rady Sekcji, spotkanie mia?o wyj?tkowo uroczysty charakter ?wi?teczno-noworoczny.