Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj123
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień208
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3209
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242595

Informacje - listopad 2017 r.

Drukuj

Obci?cie ?rodkw na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Powy?ej zeskanowany fragment wypowiedzi Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku, zamieszczony w pi?tkowym wydaniu "Dziennika Ba?tyckiego" z dnia 1 grudnia 2017 r.

Wojciech Ksi??ek s?usznie nazwa? skandalem obci?cie ?rodkw na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nasza Komisja Mi?dzyzak?adowa od pocz?tku zajmowa?a stanowisko zachowania neutralno?ci wobec ka?dej ekipy rz?dz?cej i partii politycznych sprawuj?cych w?adz?. Ju? nie raz w historii okazywa?o si?, ?e sojusze zwi?zkw zawodowych z rz?dz?cymi ko?cz? si? ?le dla szerokich rzesz pracowniczych. Priorytetem naszego Zwi?zku powinna zawsze by? twarda obrona praw pracownikw. NSZZ "Solidarno??" w ?adnym wypadku nie powinna zredukowa? si? do roli wasalnej przybudwki rz?dz?cej ekipy. Amalgamat Zwi?zku z "przewodni? si?? narodu" przetrwa tylko tyle, ile przetrwa w?adza partii (dwie, mo?e trzy kadencje) i pozostanie mikroskopijn?, nic nie znacz?c? grup? bez ?adnego zaplecza.

===============================================================================================

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw przy KM NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej

W poniedzia?ek, 27 listopada 2017 r. odby?o si? walne posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej. Ko?o liczy 19 cz?onkw op?acaj?cych sk?adki zwi?zkowe. W poniedzia?kowym spotkaniu uczestniczy?o a? 13 osb (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej): Anna B?czy?ska, El?bieta Brzezi?ska, Zdzis?aw Brzezi?ski, Krystyna Freda, Zygmunt Gli?ski, Helena Kaszubowska-Nitz, W?adys?awa Majkowska-Weis, Gabriela Piechowska, Halina Polak, Krystyna Polak, Zofia Redzimska, Andrzej Stoppa, Jan Wencki. Na zebranie przyby? rwnie? zaproszony go?? - Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM. Ozdob? i g?wn? rado?ci? spotkania by?a Martyna Pitera, najm?odsza (licz?ca 4 lata) sympatyczka NSZZ "Solidarno??". Obecni wybrali M. Gurowskiego na przewodnicz?cego zebrania, co da?o gwarancj? sprawnego prowadzenia wyborw. Protokolantem zosta?a jednog?o?nie zaakceptowana El?bieta Brzezi?ska. Z. Brzezi?ski z?o?y? obszerne i szczeg?owe sprawozdanie z dzia?alno?ci Komisji Ko?a w ubieg?ych czterech latach (2014-2017). Zosta?o ono przyj?te jednog?o?nie przez wszystkich uczestnikw.

W dyskusji nad sprawozdaniem zabra?a g?os E. Brzezi?ska, ktra podzi?kowa?a przewodnicz?cemu KM za udost?pnienie cz?onkom Ko?a Emerytw bez ?adnych ogranicze? lokalu w celu odbywania comiesi?cznych spotka? integracyjnych przy kawie. Komisja Skrutacyjna stwierdzi?a kworum (obecna ponad po?owa cz?onkw Ko?a). Podj?to uchwa?? dotycz?c? liczby cz?onkw Komisji Ko?a (3 osoby) oraz liczby tur g?osowania (dwie tury). Jednym z najwa?niejszych punktw posiedzenia by? wybr przewodnicz?cego Ko?a. Dotychczasowy przewodnicz?cy (Z. Brzezi?ski) poprosi? zebranych o wysuwanie innych kandydatur, ale obecni uparcie zg?aszali Z. Brzezi?skiego jako jedynego kandydata. W celu unikni?cia patowej sytuacji, Z. Brzezi?ski wyrazi? zgod? na kandydowanie, po czym zamkni?to list?. W wyniku tajnego g?osowania na przewodnicz?cego Ko?a Emerytw na lata 2018-2022 wybrano Z. Brzezi?skiego. Po obliczeniu g?osw okaza?o si?, ?e jedyny kandydat uzyska? stuprocentowe poparcie wszystkich obecnych. W kolejnej cz??ci zebrania wybrano pozosta?ych cz?onkw Komisji Ko?a. Zostali nimi H. Kaszubowska-Nitz oraz A. Stoppa. Delegatami na Mi?dzyzak?adowe Zebranie Delegatw wybrano sze?? osb: E. Brzezi?ska, Z. Brzezi?ski, H. Kaszubowska-Nitz, H. Polak, Z. Redzimska i A. Stoppa.

Na zdj?ciu z lewej (od lewej strony) nowy trzyosobowy zarz?d Komisji Ko?a Emerytw: Andrzej Stoppa, Helena Kaszubowska-Nitz i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy KE).

===============================================================================================

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej

W poniedzia?ek, 13 listopada 2017 r. po po?udniu, z inicjatywy przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego, odby?o si? zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie. W posiedzeniu wzi??y udzia? osoby reprezentuj?ce Ko?a NSZZ "Solidarno??" w placwkach miejskich, powiatowych i na terenie gmin powiatu ko?cierskiego (podajemy w kolejno?ci alfabetycznej: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Brzezi?ski, Grzegorz Czajkowski (przyby? do biura NSZZ S w godzinach przedpo?udniowych, aby usprawiedliwi? swoj? nieobecno?? na popo?udniowym zebraniu), Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska - Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski, Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa i Roman Wiecki.

(uzupe?nienie relacji z posiedzenie ju? wkrtce)

===============================================================================================

Wizyta w biurze senatora Waldemara Bonkowskiego w Ko?cierzynie

Informujemy, ?e realizuj?c postanowienie Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? w dniu 6 listopada 2017 r. (poniedzia?ek), delegacje Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego przekazywa?y zestawy materia?w zwi?zanych z ocen? trudnej sytuacji w o?wiacie Parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwo?ci na terenie wojewdztwa pomorskiego.

Komisja Mi?dzyzak?adowa w Ko?cierzynie rwnie? w??czy?a si? do tej akcji. W poniedzia?ek, 06.11.2017 r. po godzinie 10.00 przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski (ze swoim zast?pc? Zdzis?awem Janem Brzezi?skim) uda? si? do biura senatora Waldemara Bonkowskiego w Ko?cierzynie. Nie zastali?my jednak pana senatora na miejscu. Obecny w biurze asystent Rafa? Ja?d?ewski wyja?ni?, ?e parlamentarzysta przebywa w Warszawie. Pan M. Gurowski wr?czy? postulaty NSZZ Solidarno?? panu R. Ja?d?ewskiemu, ktry obieca?, ?e przeka?e je senatorowi mo?liwie najszybciej.

Informacje - pa?dziernik 2017 r.

Drukuj
Dzia?ania bie??ce Komisji Mi?dzyzak?adowej

Przewodnicz?cy naszej KM Micha? Gurowski za?atwia skutecznie r?ne problemy pracownikw zrzeszonych w NSZZ Solidarno?? na bie??co. Spotyka si? z w?adzami miasta Ko?cierzyna oraz przedstawicielami samorz?dw powiatu ko?cierskiego. W czasie wakacji letnich i we wrze?niu br. negocjowa? w sprawie pensum nauczycielskiego w klasach (oddzia?ach) dzieci sze?cioletnich z Andrzejem Pollakiem, wjtem Gminy Nowa Karczma. Poniewa? problem dotyczy? wszystkich placwek, M. Gurowski rozmawia? rwnie? z innym osobami szczebla kierowniczego: Romanem Wieckim (przewodnicz?cym Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki), Klemensem Barzowskim (inspektorem o?wiaty), Dariuszem M?czykowskim (dyrektorem Zespo?u Szk? w Nowej Karczmie), Barbar? Guse (dyrektor Zespo?u Szk? w Grabowie Ko?cierskim), Barbar? Nakielsk? oraz S?awomirem Radomskim (dyrekcj? Zespo?u Szk? w Lubaniu) i Krystyn? Lema?czyk (dyrektor Szko?y Podstawowej w Szatarpach). M. Gurowski spotyka? si? rwnie? w tej sprawie z radcami Dzia?u Prawnego Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? i uzyska? ekspertyz? prawn?. W rezultacie ?mudnych negocjacji opartych na bazie rzetelnego dialogu KM w Ko?cierzynie otrzyma?a jednoznacznie i precyzyjnie sformu?owane stanowisko w pi?mie od wjta A. Pollaka, w ktrym m.in. stwierdza on co nast?puje: Gmina Nowa Karczma nie planowa?a i nie planuje zwi?kszenia pensum nauczycielom w klasach (oddzia?ach) dzieci sze?cioletnich ani ?adnych innych, gdy? takie dzia?ania nie znajduj? podstaw prawnych.

===============================================================================================

We wtorek, 24 pa?dziernika 2017 r. Wicestarosta Henryk Ossowski przyj?? wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego. Do spotkania dosz?o w urz?dzie Starostwa Powiatowego w Ko?cierzynie. Warto przypomnie?, ?e w 1980 r. H. Ossowski zapisa? chlubn? kart? w historii NSZZ "Solidarno??". Jako prezes Rolniczej Sp?dzielni Produkcyjnej w Dolnych Malikach budowa? struktury NSZZ Rolnikw Indywidualnych Solidarno?? w Gminie Stara Kiszewa i powiecie ko?cierskim. W grudniu 1981 r. po wprowadzeniu stanu wojennego w ramach represji zosta? zdegradowany z funkcji prezesa do szeregowego pracownika fizycznego. Po odzyskaniu przez Polsk? pe?nej niepodleg?o?ci zosta? wkrtce wjtem Gminy Stara Kiszewa.

Pan Wicestarosta wypowiedzia? si? m.in. w sprawie finansowaniu placwek o?wiatowych powiatu ko?cierskiego. Pod koniec 2015 r. nasz powiat wykazywa? najwy?szy w naszym regionie wska?nik zad?u?enia (liczony w stosunku do bud?etu rocznego) wynosz?cy 40 mln z?, czyli 60,99 proc. Sp?ata zad?u?enia sta?a si? pierwszorz?dnym priorytetem dla nowo wybranych w?adz. Przyj?to plan oszcz?dno?ciowy i wykonano konsekwentnie wszystkie jego za?o?enia. W ci?gu dwch pierwszych lat (2016-2017) zad?u?enie zmniejszy?o si? prawie o 9 mln z?, czyli o 16%, spadaj?c do poziomu 45%. Program zaciskania pasa obj?? wszystkich bez wyj?tku. Rwnie? panu H. Ossowskiemu zosta?o obni?one wynagrodzenie a? o 1/3. W tym roku po raz pierwszy po 2 latach drastycznych oszcz?dno?ci dyrektorzy szk? otrzymali do swojej dyspozycji pul? ?rodkw na wyp?at? nagrd dla nauczycieli i pracownikw o?wiaty. Kolejn? dobr? wiadomo?ci? jest to, ?e nikomu nie grozi zwolnienie z pracy. Prawdopodobie?stwo redukcji etatw b?dzie zagra?a? w trzecim roku reformy, ale nie placwkom powiatowym, lecz prowadzonym przez miasto Ko?cierzyna. Istnieje jednak szansa porozumienia samorz?dw powiatowego i miejskiego w celu unikni?cia zwolnie?.

Wyjazdowe posiedzenie szkoleniowe Rady Sekcji w Jastrz?biej Grze

W dniach 6-7 pa?dziernika 2017 r. w Jastrz?biej Grze odby?o si? wyjazdowe zebranie szkoleniowe Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Udzia? wzi?li cz?onkowie Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej oraz osoby z KM [z Brus, Chojnic, Gda?ska, Gdyni, Ko?cierzyny (Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM), L?borka, Malborka, Pruszcza Gd., Pucka, Rumi, Tczewa placwki ponadgimnazjalne, KM Wejherowo, KZ OSW Wejherowo, ?ukowa, Szk? Artystycznych Wybrze?a]. Go??mi Rady byli: dr Monika Ko?czyk Pomorski Kurator O?wiaty, Krzysztof Do?la przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno??, Irena Jenda oraz Tadeusz Grubich Dzia? Szkole? ZRG oraz mec. Bogumi? Soczy?ski. Go?ciem specjalnym by?a Miros?awa Go??biowska z KM Rumia, ktrej wr?czony zosta? Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Podczas obrad podejmowano sprawy mi?dzy innymi zwi?zane z:

- ocen? bie??cej sytuacji w o?wiacie,

- zmianami prawnymi w o?wiacie, wdra?anymi i projektowanymi (szczeglnie ws. ustawy o finansowaniu zada? o?wiatowych),

- wyborami w NSZZ Solidarno?? na kadencj? 2018-22.

Spo?rd osb, ktre zabra?y g?os podczas posiedzenia Rady Sekcji by? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski z KM Ko?cierzyna (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Sekcji). Udzieli? zebranym krtkiej informacji o pracach KR. W?rd pojawiaj?cych si? problemw i postulatw, do najwa?niejszych nale?y zaliczy? spraw? niskich i zbyt odleg?ych w czasie podwy?ek wynagrodze? nauczycieli (pierwsze 5% od 1 kwietnia 2018 r., co brzmi jak prima aprilis), a tak?e niskich p?ac pracownikw administracji i obs?ugi szk? i przedszkoli. Zwracano uwag? m. in. na zagro?enie brakiem zainteresowania prac? w o?wiacie osb z odpowiednimi kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym. W przyj?tym Stanowisku Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego m.in. stanowczo ??da 15% podwy?ki p?ac dla nauczycieli od 1 stycznia 2018 r., gdy? propozycja wzrostu wynagrodze? o 5% od 1 kwietnia 2018 r., absolutnie nie satysfakcjonuje nauczycieli, ktrzy w wyniku reformy zostali bardzo obci??eni dodatkowymi pracami dostosowania dokumentacji szkolnej, zmian programowych i strukturalnych. Zwracamy uwag?, ?e porwnywalnie coraz ni?sze wynagrodzenia pracownikw pedagogicznych gro?? brakiem zainteresowania zatrudnieniem w o?wiacie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Obecni na posiedzeniu protestowali przeciwko pomys?om MEN, ktre odbieraj? uprawnienia nauczycieli. Poni?ej zamie?ci?em 6 (sze??) najbardziej niekorzystnych zmian projektowanych przez MEN, ktre uderzaj? w tzw. "przywileje" gwarantowane dotychczas przez Kart? Nauczyciela. To najwi?kszy od lat atak na Kart? Nauczyciela, ktr? pod p?aszczykiem nowelizacji aktualna ekipa rz?dz?ca chce ca?kowicie zlikwidowa?.

Informacje - wrzesie? 2017 r.

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 12 wrze?nia 2017 r. uczestniczyli?my w zebraniu Rady Sekcji w Gda?sku. Micha? Gurowski jako przewodnicz?cy naszej KM, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski jako szef Komisji Rewizyjnej Sekcji. Zg?osili?my nasz udzia? w pa?dziernikowym posiedzeniu szkoleniowym w Jastrz?biej Grze.

Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? omawia?a problemy zwi?zane z wprowadzaniem reformy edukacji w szko?ach, dokona?a oceny proponowanych zmian w zakresie finansowania o?wiaty, a zw?aszcza wynagradzania nauczycieli.

Ponad 300 tysi?cy uczniw rozpocz??o nauk? w wojewdztwie pomorskim. Jest to pierwszy rok wdra?ania reformy o?wiaty.

M?dre pa?stwo powinno dba? o sw? przysz?o??, ktra wykuwa si?, oprcz rodzin, tak?e w szko?ach i uczelniach powiedzia? przewodnicz?cy Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? Wojciech Ksi??ek, dodaj?c, ?e problem p?ac nale?y obecnie do podstawowych wyzwa? w o?wiacie.

Go?ciem Rady Sekcji by?a wicekurator Ma?gorzata Bielang, ktra mwi?a o pracy pomorskich szk? w minionym roku szkolnym.

O nowych przepisach obowi?zuj?cych w szkolnictwie, na przyk?ad dotycz?cych czasu pracy informowa? prawnik Tomasz Gryczan. Najwi?cej pyta? i w?tpliwo?ci wywo?a?o zagadnienie godzin pracy nauczycieli specjalistw: pedagogw, psychologw, logopedw, terapeutw pedagogicznych i nauczycieli wspomagaj?cych

Wszyscy uczestnicy Rady Sekcji otrzymali nowy numer Biuletynu SOiW Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? oraz pi?knie wydany (opracowany przez W. Ksi??ka) Informator Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarno??. Z okazji 15 edycji Funduszu, darczy?com wr?czono specjalne podzi?kowania, m.in. Micha?owi Gurowskiemu oraz Zdz. i El?biecie Brzezi?skim.

===============================================================================================

Nasza wycieczka do S?upska, Doliny Charlotty i Ustki

W sobot?, 9 wrze?nia 2017 r. punktualnie o 6.00 rano wyruszyli?my w kierunku S?upska. Mieli?my uprzejmego i pomocnego kierowc? Wojciecha z firmy BEMAXBUS w Karsinie, chocia? za transport odpowiada? Gaztur. Na zbirk? stawili si? wszyscy w komplecie (44 osoby). Jechali?my przez Bytw. Do S?upska dotarli?my ju? oko?o 7.30. Czekali?my na parkingu przy ratuszu na przewodnika, ktry przyby? oko?o 7.45. Uratowa? nas z opresji, otworzy? boczne wej?cie do ratusza (w ?rodku trwa?a renowacja), dzi?ki czemu mogli?my skorzysta? z toalet i to gratis. Pod jego kierunkiem zwiedzili?my wn?trze budynku ratusza w ktrym funkcj? prezydenta od 2014 r. sprawuje Robert Biedro? (ur. w 1976 r.) Uda?o si? nam nawet wej?? na sam szczyt ratuszowej wie?y (55 m), sk?d napawali?my si? pi?kn? panoram? miasta. Z ratusza poprowadzi? nas do ko?cio?a ?w. Jacka, potem ku ?wi?tyni mariackiej. Musieli?my si? spieszy?, aby zd??y? na 10.00 do fokarium (do miejscowo?ci Strzelinko, le??cej mniej wi?cej w po?owie drogi mi?dzy S?upskiem a Ustk? blisko drogi krajowej nr 21, ??cz?cej Miastko i S?upsk) w Dolinie Charlotty. Cudem zd??yli?my, bo z powodu robt drogowych i ca?kowitej blokady, musieli?my zawrci? i pojecha? od innej strony. Ogl?dali?my karmienie i tresur? 5 samcw fok szarych przez prawie p? godziny. Fokarium, otwarte w 2013 r., jest jednym z najwi?kszych w Polsce. Potem obejrzeli?my Krain? Bajek i Zoo. Nast?pnie czekali?my na wodne Zoo safari, na szcz??cie dzieci mia?y do dyspozycji plac zabaw i nie mog?y si? nudzi?. W przyleg?ym do zbiornikw wodnych barze mo?na by?o wypi? kaw?. P?yn?li?my w dwch grupach, najpierw wi?ksza z El?biet?, a po oko?o 30 minutach pozosta?e osoby. W barze rozmawiali?my z sympatyczn? Ukraink? Halin? (z okolic Tarnopola). Na ?odzi stateczku te? pracowali dwaj Ukrai?cy. Jeden z nich opowiada? podczas rejsu o mijanych obiektach, wysepkach i zwierz?tach, np. o Madagaskarze. Po rejsie poszli?my o 13.30 na obiad do restauracji Go?ciniec na wyspie. Posi?ek okaza? si? dobrej jako?ci i smaczny. Po konsumpcji odjechali?my z Doliny Charlotty do Ustki, gdzie najpierw spaceruj?c przez nieca?? godzin? s?uchali?my informacji przewodnika, a potem rozdzieli?my si? na dwie grupy. Ochotnicy poszli z przewodnikiem do pomnika Syrenki, inni promenad? nadmorsk?. Niektrzy wrcili ulic? Marynarki Polskiej i zatrzymali si? przy kawiarni Cafe. O 16.30 wyruszyli?my w drog? powrotn?. Przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski podzi?kowa? Brzezi?skim, a zw?aszcza El?biecie za przygotowanie bardzo udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Oko?o 18.45 dotarli?my szcz??liwie pe?ni niezapomnianych wra?e? do Ko?cierzyny.

(Uwaga, zapraszam do obejrzenia Galerii, gdzie zamie?ci?em a? 67 zdj?? z naszej wycieczki.)

Informacje - sierpie? 2017 r.

Drukuj

Akcja Zeszyt 2017 przy NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie.

Dok?adnie 20 lat temu, wczesny szef ko?cierskiej Solidarno?ci Jzef Rymsza, entuzjastycznie odpowiedzia? na pro?b? Pa?stwa Etma?skich z Ko?cierzyny, ktrzy zaproponowali pomoc materialn? i duchow? najbardziej potrzebuj?cym rodzinom z Ko?cierzyny i okolicy, a zw?aszcza ich dzieciom. Wydawa?oby si?, ?e kryzys w Polsce ju? si? zako?czy?, rodziny s? wspierane programem 500+, w szybkim tempie maleje bezrobocie. A jednak badania r?nych instytucji wskazuj?, ?e ubstwo w Polsce spad?o do 7-8%. Dlatego widzimy, ?e s? jeszcze ludzie w potrzebie, czujemy si? za nich odpowiedzialni i powo?ani, do pomocy tym, ktrzy sobie jeszcze nie radz?. Zreszt? ci?gle sp?ywaj? do nas pro?by o pomoc, szczeglnie matek samotnie wychowuj?cych dzieci oraz rodzin wielodzietnych. Cieszy nas, ?e nasi przyjaciele przyznaj?, ?e ?yje si? im lepiej, cho? dalej potrzebuj? wsparcia. Dlatego dnia 29 sierpnia 2017 r. w salkach Parafii ?wi?tej Trjcy o godz. 17.00, po raz kolejny odby?a si? kolejna Akcja Zeszyt", za co dzi?kujemy Ksi?dzu Antoniemu B?czkowskiemu. Tradycyjnie rozdali?my ju? wyprawki szkolne, pirniki, papier do ksera oraz 20 tornistrw i plecakw dla m?odzie?y. W tym roku wsparli?my 156 dzieci z Ko?cierzyny, gminy Ko?cierzyna oraz Lipusza, w ktrym wsparcia potrzebowa?o kilka rodzin po sierpniowej wichurze. Od lat sponsorzy, ktrzy nas wspomagaj? i uczestnicz? przyznaj?, ?e rado?? dzieci, znaczy dla nich bardzo wiele. Dlatego tradycyjnie ju? chcemy podzi?kowa? tegorocznym sponsorom, ktrzy w 20-lecie Akcji Zeszyt wsparli nas ponownie. Chcemy wyr?ni? burmistrza M. Majewskiego, radnych P. Karczewskiego i K. Borzyszkowskiego, panw K. Narloch, A. Ponczka, Cygiert, Grunau i Seyda, Nadle?nictwu LIPUSZ oraz KOS-EKO. Dzi?kujemy im szczerym Bg zap?a? za wielkie serce i szczodro??.

(Informacj? zredagowa? i nades?a? z pro?b? o zamieszczenie na naszej stronie internetowej pan Tomasz Dargacz, cz?onek naszego Zwi?zku. Publikujemy w ca?o?ci bez ?adnych zmian z zachowaniem oryginalnej pisowni.)

Konkurs na dyrektora placwki w Nowym Klinczu

W czwartek, 24 sierpnia 2017 r. w Zak?adzie O?wiaty Gminy Ko?cierzyna odby?o si? posiedzenie komisji konkursowej do wy?onienia kandydata na dyrektora Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu. Do konkursu przyst?pi? tylko jeden kandydat. By? nim Arkadiusz Markiewicz, dotychczasowy szef placwki. Zgodnie z nowymi przepisami komisja konkursowa liczy a? 12 osb: 3 przedstawicieli organu prowadz?cego (samorz?du), 3 przedstawicieli Kuratorium O?wiaty, 2 reprezentantw Rady Pedagogicznej, 2 przedstawicieli Rady Rodzicw, 1 reprezentant ZNP i 1 przedstawiciel NSZZ Solidarno??. Z ramienia naszego Zwi?zku w pracach komisji uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Arkadiusz Markiewicz jako kandydat uzyska? akceptacj? komisji konkursowej.

Konferencja dyrektorw szk? i placwek woj. pomorskiego zwi?zana z organizacj? roku szkolnego 2017/2018

Ju? 23 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Kuratorium O?wiaty w Gda?sku ukaza? si? komunikat o terminach konferencji dyrektorw publicznych i niepublicznych szk? i placwek wojewdztwa pomorskiego zwi?zanych z organizacj? roku szkolnego 2017/2018: W ?rod?, 23 sierpnia 2017 od godz. 10.30 mia?a miejsce konferencja w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopi?skiego (kino REMUS) przy ul. 3 Maja 9 w Ko?cierzynie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szk? i placwek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury w Ko?cierzynie (cztery powiaty: chojnicki, kartuski, ko?cierski, cz?uchowski). Konferencj? prowadzi?a Pomorski Kurator O?wiaty, dr Monika Ko?czyk. W pierwszej kolejno?ci powita?a panw Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? i Micha?a Gurowskiego, przewodnicz?cego naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. Z ramienia Zwi?zku w konferencji wzi?li rwnie? udzia? Wojciech Cielka i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Pani Kurator ?yczy?a zebranym, aby przy podsumowaniu rozpoczynaj?cego si? obecnie roku szkolnego mo?na by?o si? pochwali?, jak du?o dobrego zrobili?my w ci?gu 12 miesi?cy. Podzi?kowa?a indywidualnie wszystkim dyrektorom, ktrzy z dniem 31 sierpnia br. odchodz? na emerytur?. Powita?a rwnie? imiennie wszystkich nowo powo?anych dyrektorw, ktrzy obejmuj? kierowanie placwkami o?wiatowymi od 1 wrze?nia br. i ktrzy uczestniczyli w dzisiejszej konferencji. Poprosi?a o zabranie g?osu Micha?a Majewskiego, burmistrza Ko?cierzyny, ktry podzi?kowa? licznie zgromadzonym dyrektorom za przybycie do serca Kaszub i podkre?li?, ?e obecni uczniowie b?d? pracowa? na nasze emerytury. Po krtkim wyst?pieniu burmistrza g?os zabra?a Bo?ena ?uk, dyrektor O?rodka Doskonalenia Nauczycieli w S?upsku. Po niej wyst?pi?a Joanna Sawczyn, p.o. Dyrektora Delegatury w Ko?cierzynie, ktra podzieli?a si? uwagami o wynikach nadzoru pedagogicznego w minionym roku i wnioskach do pracy na nowy rok szkolny. G?os zabra? tak?e Stefan Rymon-Lipi?ski, starszy wizytator ko?cierskiej delegatury.

Zapraszamy na wycieczk?

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy na nasz? wycieczk? zwi?zkow? w drug? sobot? wrze?nia 2017 r. (09.09.2017). Organizatorami, podobnie jak w latach poprzednich, s? El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy, cz?onkowie o?wiatowej NSZZ "Solidarno??". Planowana wycieczka ma obj?? zwiedzanie S?upska z przewodnikiem, Zoo w Dolinie Charlotty z krain? bajek i fokarium oraz wodne safari. Przewidziany jest tak?e wypad do nadmorskiego kurortu w Ustce. Mamy nadziej?, ?e nasze plany wycieczkowe zostan? zrealizowane.

U?miech Prosimy o jak najszybsze zg?oszenia pod telefonem 694-165-019 U?miech

Informacje - lipiec 2017 r.

Drukuj

Wakacje

W lipcu prawie wszyscy korzystali?my z zas?u?onego odpoczynku.

Informacje - czerwiec 2017 r.

Drukuj

Konkursy w placwkach powiatowych

Ostatni miesi?c zaj?? roku szkolnego up?yn?? g?wnie pod znakiem konkursw na stanowisko Dyrektora. Konkursy og?osi?a pani starosta Alicja ?urawska w czterech placwkach podleg?ych Starostwu Powiatowemu w Ko?cierzynie.

1) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 1 przy ul. W?. Sikorskiego 1

2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48

3) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. S?onecznej 1

Z ramienia naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora wszystkich placwek w ?rod?, 14 czerwca 2017 r. bra? udzia? przewodnicz?cy Micha? Gurowski. W trzech placwkach do konkursu przyst?pili dotychczasowi dyrektorzy i oni te? uzyskali akceptacj? Komisji. Ku naszemu zdziwieniu, Grzegorz Urowski, dotychczasowy dyrektor PZS Nr 3 (m.in. zas?u?ony dzia?acz ko?cierskiej KM NSZZ "Solidarno??") zrezygnowa? z ubiegania si? o stanowisko kierownicze na nast?pn? kadencj?. Konkurs w PZS Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48 spo?rd trojga kandydatw wygra?a mgr in?. Aneta Monika Domeracka z domu Borkowska (ur. 28 maja 1974 r.), od 2012 r. sprawuj?ca przez pi?? lat (do 31.08.2017 r.) funkcj? dyrektora Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Na zdj?ciu: A. Domeracka, od 1 wrze?nia 2017 r. dyrektor PZS Nr 3 w Ko?cierzynie. Nowo wybranej Pani Dyrektor ?yczymy wielu sukcesw w nowym miejscu pracy!

Informacje - maj 2017 r.

Drukuj

W ?rod?, 24 maja 2017 r. na wniosek Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej. W zebraniu uczestniczyli (w kolejno?ci alfabetycznej): Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego) Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM) i Roman Wiecki.

Przewodnicz?cy poinformowa? zebranych o konkursach na dyrektorw. Nasz Zwi?zek zawsze sta? na stanowisku przeprowadzania konkursw zgodnie z zasadami demokracji. W ostatnim okresie cz?sto zdarza?y si? sytuacje, ?e samorz?dy rezygnowa?y z konkursw na rzecz przed?u?ania kadencji dyrektorw. Monika Ko?czyk, aktualnie sprawuj?ca funkcj? pomorskiego kuratora o?wiaty, stoi zdecydowanie na stanowisku przestrzegania zasad konkursowych. W zwi?zku z tym w Ko?cierzynie i powiecie ko?cierskim zosta?y og?oszone konkursy w 4 placwkach podleg?ych Starostwu. S? to: 1) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 1 przy ul. W?. Sikorskiego 1, 2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48, 3) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1, 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. S?onecznej 1. Planowany termin posiedzenia Komisji Konkursowej dotycz?cy w/wym placwek zosta? wyznaczony na ?rod?, 14 czerwca 2017 r.

W Ko?cierzynie w?adze miasta ju? przeprowadzi?y konkurs w Przedszkolu Samorz?dowym Nr 7 przy ul. Szkolnej 2 i ul. Wybickiego 10. Z ramienia naszej KM w pracach Komisji Konkursowej uczestniczy? Micha? Gurowski. Kandydata jednak nie wy?oniono i konkurs zostanie powtrzony.

Gmina Liniewo og?osi?a konkurs w Szkole Podstawowej w G?odowie wyznaczony na czwartek, 1 czerwca br.

Wjt Gminy Nowa Karczma - Andrzej Pollak og?osi? konkursy w czterech placwkach na ?rod?, 31 maja br.: Zespole Szk? w Grabowie Ko?cierskim, w Szkole Podstawowej im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie, w Szkole Podstawowej im. Braci Czarli?skich w Lubaniu i Szkole Podstawowej im. Franciszka Hynka w Szatarpach. Prezydium KM wyznaczy?o do udzia?u w pracach Komisji Konkursowych Wojciecha Figla (Grabowo i N. Karczma) oraz Micha?a Gurowskiego (Luba? i Szatarpy).

Przewodnicz?cy poinformowa?, ?e wskutek jego stara?, od poniedzia?ku, 22 maja br. pracownicy biur przy ul. Traugutta 7 oraz go?cie mog? korzysta? z parkingu po?o?onego wewn?trz posesji na podstawie specjalnie przygotowanych identyfikatorw. Do tej pory parking by? w ca?o?ci zajmowany przez innych kierowcw, a zw?aszcza uczniw pobliskiego Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2 im. KEN. Obecnie sytuacja uleg?a poprawie. Parking jest systematycznie monitorowany przez Stra? Miejsk?.

M. Gurowski przedstawi? rwnie? ofert? czterech wycieczek przygotowan? szczeg?owo przez El?biet? i Zdzis?awa Brzezi?skich. Wybrana wycieczka zgodnie z dotychczasow? tradycj? zosta?a zaplanowana na drug? sobot? wrze?nia br. (09.09.2017).

Informacje - kwiecie? 2017 r.

Drukuj

Kwiecie? 2017 r. okaza? si? bardzo pracowitym miesi?cem dla Szefa naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. Przewodnicz?cy Micha? Gurowski przez ponad 4 tygodnie, cz?sto od rana do wieczora, by? zaj?ty analizowaniem i opiniowaniem projektw organizacyjnych wszystkich placwek o?wiatowych miasta Ko?cierzyny, powiatu ko?cierskiego oraz gmin wiejskich. M. Gurowski przeprowadzi? szczeg?owe rozmowy z przedstawicielami K? NSZZ S, dyrektorami szk? na temat zatrudnienia pracownikw i nauczycieli w najbli?szym roku szkolnym. Dzi?ki otwartej na dialog postawie oraz wnikliwej analizie r?nych opcji dokonanej przez Przewodnicz?cego oraz szefw placwek o?wiatowych, prawie wszyscy zatrudnieni utrzymaj? dotychczasowy statut, unikaj?c zwolnie? z pracy. Niektrzy pedagodzy b?d? jednak musieli rozszerzy? swoje kwalifikacje i uko?czy? dodatkowe kierunki studiw. Praktyka pokaza?a, jak wa?n? jest ustawowa decyzja o obowi?zku opiniowania arkuszy przez zwi?zki zawodowe (i tzw. aneksw do ko?ca wrze?nia), o co od lat zabiega? NSZZ Solidarno??. Po drugie, jak potrzebny jest powa?ny wzrost wynagrodze? (i emerytur), ?eby mniej by?o poszukiwania nadgodzin, dodatkowego zatrudnienia w czasie, gdy gro?? zwolnienia i redukcje etatw szczeglnie w likwidowanych gimnazjach. Podobnie jak Sekcja O?wiaty wyra?amy nadziej?, ?e przestrzeganie prawa, ale i dobra wola ze strony dyrektorw szk?, organw prowadz?cych, nadzoru pedagogicznego, wska?e znaczenie tego zadania jako sposobu przeciwdzia?ania zwolnieniom, bezrobociu, ale te? zachowania relacji PODMIOTOWYCH i zasady DIALOGU w szko?ach i przedszkolach.