Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj44
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień522
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2662
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227428

Informacje - stycze? 2017 r.

Drukuj

Do zobaczenia na Balu Karnawa?owym ju? wkrtce

W pi?tek, 10 lutego 2017 r. od godz. 18.00 tradycyjnie jak co roku spotkamy si? na balu karnawa?owym w Karczmie "U Wiesi" w Nowej Karczmie.

Szczeg?y na plakacie poni?ej. (W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Mini Informator
=== Zach?camy do lektury zamieszczonego ni?ej Mini Informatora przygotowanego z my?l? nie tylko dla wcze?niej urodzonych. (W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji. (Wtorek, 3 stycznia 2017 r.)

Zwo?ane na 3 stycznia spotkanie Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego zdominowa?a ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe. Rejon ko?cierski reprezentowali: przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski, z-ca przewodnicz?cego i jednocze?nie przewodnicz?cy KR - Zdzis?aw Jan Brzezi?ski oraz przedstawicielka Ko?a Emerytw - El?bieta Brzezi?ska.

W trakcie zebrania nadal dyskutowana by?a kwestia reformy o?wiaty i jej sfinansowania. Ile ma kosztowa? rewolucyjna zmiana systemu o?wiaty na 8+4? i dlaczego jest ona tak po?piesznie forsowana przez MEN? A nie ma pieni?dzy na zaj?cia dodatkowe i wyrwnawcze, na ko?a zainteresowa?, za? podwy?ki dla nauczycieli pozostaj? iluzj?. Warto wi?c przypomnie? stanowisko gda?skiej S o od?o?eniu proponowanych zmian w o?wiacie co najmniej o rok. Tym bardziej, i? szereg postulatw z opinii zwi?zku b?dzie dopiero przedmiotem rozmw w zespole powo?anym przez minister Ann? Zalewsk?, czyli b?d? one w?drowa?y od stolika do stolika.

Za jedn? z najpilniejszych spraw do za?atwienia w perspektywie gigantycznej reformy na pozr b?ah?, s? ?rodki na zaj?cia pozalekcyjne, ktre nadal realizowane s? przez nauczycieli w wolontariacie, na podstawie zapisw art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, czyli de facto godzin karcianych. Wysz?o na jaw z?amanie przez MEN art. 19 ustawy o zwi?zkach zawodowych, nakazuj?cego konsultacj? i opiniowanie zmian w prawach pracowniczych. Takich konsultacji nie by?o. Kolejny raz minister Zalewska nas oszuka?a. By?y zapewnienia o zmianie artyku?u 42, tak, aby nie by?o zaj?? nieodp?atnych. Pad?y one rwnie? w obecno?ci premier Szyd?o. Zamiast poprawienia zapisu usankcjonowano to, co by?o. Liczyli?my na negocjacje i zmian? zapisu, ale nie na taki sposb za?atwienia sprawy. Nie wiem co ludziom powiedzie? komentowa?a Bo?ena Brauer, liderka Komisji Mi?dzyzak?adowej Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Gda?sku.

Dodatkowych ?rodkw na zaj?cia edukacyjne nie ma, jest za to regulacja p?acowa sfery bud?etowej. Nauczyciel dyplomowany zyska na niej brutto ok. 60 z?. ?rednio wypadnie po 35,33 gr do kwoty bazowej z Karty nauczyciela (art 30). Czy tak b?dzie? Bud?et g?osowany przed ?wi?tami w Sali Kolumnowej trafi teraz do Senatu. Pomorska kurator o?wiaty Monika Ko?czyk, wywodz?ca si? z o?wiatowej S prbowa?a u?y? argumentu czasu pracy nauczyciela, ale sama przyzna?a, ?e wynosi on ponad 46 godzin tygodniowo. Tak podaje Instytut Bada? Edukacyjnych, ktry przeprowadzi? badanie Czas pracy i warunki pracy nauczycieli w opiniach nauczycieli, ktre mia?o da? pogl?d na katalog czynno?ci zawodowych nauczycieli, zgodne z realiami ich pracy. Nikt nie mo?e zmusi? nauczycieli do wykonywania zada? edukacyjnych nieodp?atnie przekonywa?a pomorska kurator.

Stosunki pracy b?d? rozwi?zywane. B?dzie potrzeba wyp?aty odpraw. Nie wiadomo, jakie b?dzie zapotrzebowanie na nauczycieli z gimnazjw. Nie ma mo?liwo?ci narzucenia obowi?zku zatrudnienia tych osb. Tym bardziej, ?e jak ju? zwracali?my uwag? przed wakacjami podstawwki i gimnazja s? w gestii gmin, a licea starostw. St?d i obawy zwi?zkowcw. Mizernym pocieszeniem jest zapewnienie, ?e Kuratorium pracuje nad baz? miejsc pracy, podobn? do bazy wolnych miejsc przy rekrutacji do w szk?. W samym za? kuratorium ?adnego poradnictwa nie b?dzie. Pozostaje wi?c Internet.

Jednak nie ma idealnego algorytmu rozr?niaj?cego specyfik? kszta?cenia, wol? samorz?dw, migracje, r?nice demograficzne mi?dzy gminami, zmiany w podstawie programowej, nowe sieci szk?, zapotrzebowanie na nauczycieli ucz?cych konkretnych przedmiotw po reformie. Przypomnijmy, ?e o likwidacji czy przekszta?ceniu szko?y nie ma mowy bez zgody kuratorium.

Zmiany w edukacji rozpoczn? si? od roku 2017/2018. Uczniowie ko?cz?cy klas? VI szko?y podstawowej stan? si? uczniami VII klasy podstawwki. Rozpocznie si? wygaszanie gimnazjw. Rekrutacja do nich nie b?dzie prowadzona. Ostatni rocznik klas III uko?czy gimnazja w roku szkolnym 2018/2019. Ostateczne decyzje dotycz?ce funkcjonowania sieci szk? musz? by? podj?te do 31 marca 2017 r., po uprzednim zaakceptowaniu ich przez kuratorium o?wiaty. Arkusze organizacyjne szko?y te? maj? by? opiniowane. One s? podstaw? dla samorz?du terytorialnego do kierowania pieni?dzy do szk?. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e kuratorium ju? przeszkoli?o si? z arkuszy za urz?dnikami pierwsze szkolenie. ===

Informacje - grudzie? 2016 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 13 grudnia 2016 r. (35. rocznica stanu wojennego) z inicjatywy przewodnicz?cego naszej KM mia?o miejsce uroczyste posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczy?o 12 osb: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego), Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa i Roman Wiecki. Zaopatrzeniem sto?u zaj?? si? Z. Brzezi?ski. W trakcie posiedzenia g?os zabra? przewodnicz?cy Micha? Gurowski, ktry poinformowa? o dobiegaj?cej ko?ca akcji paczek ?wi?tecznych i zaplanowanym na 10 lutego 2017 r. balu karnawa?owym. Z. Brzezi?ski przekaza? informacje z posiedzenia Rady Sekcji we wtorek, 6 grudnia 2016 r. W trakcie spotkania przypomniano tragiczne wydarzenia zwi?zane z wprowadzonym przed 35 laty stanem wojennym. Zebrani, mimo smutnej perspektywy likwidacji gimnazjw i planw wprowadzania w Polsce szkodliwej reformy edukacji, wymienili ?yczenia ?wi?teczno-noworoczne.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 6 grudnia 2016 r., jak co miesi?c w Sali Akwen odby?o si? zebranie Rady Sekcji. W. Ksi??ek poprosi? Zdzis?awa Brzezi?skiego o zabranie g?osu (jako przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej), ktry zapozna? obecnych z protok?em pokontrolnym z 16 listopada 2016 r. Zebranie zosta?o zdominowane czasowo (oko?o 2 godziny) przez zast?pc? kurator Moniki Ko?czyk, ktra przebywa?a w Rzeszowie. Pomorski Wicekurator O?wiaty Marek Strociak przez 2 godziny mwi? o harmonogramie planowanej reformy. Nie ma ju? ?adnych szans na wstrzymanie likwidacji dorobku 17 lat tworzenia gimnazjw, a przed nauczycielami widmo zwolnie?. Dodatkowym utrapieniem jest pog??biaj?cy si? rozziew w szeregach NSZZ. Do centrali nie docieraj? sygna?y i sprzeciwy wobec szkodliwej zmiany. Gra, wbrew woli szeregowych cz?onkw, popiera plany ekipy rz?dz?cej.

Informacje - listopad 2016 r.

Drukuj

Ankiety

Dzi?kujemy Pa?stwu za wype?nienie ankiet. Wynika z nich jednoznacznie, ?e zdecydowana wi?kszo?? cz?onkw K? NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej jest PRZECIW szkodliwej reformie edukacji przygotowywanej przez aktualn? ekip? rz?dz?c?. Prawie wszyscy opowiadamy si? przeciwko likwidacji gimnazjw. Niestety, nasze w?adze centralne popieraj? z?e zamiary rz?dz?cych, nie przejmuj?c si? wol? wi?kszo?ci szeregowych zwi?zkowcw. W sobot?, 19 listopada 2016 r. liczna grupa cz?onkw NSZZ "Solidarno??" przy??czy?a si? do oglnopolskiej manifestacji "NIE DLA CHAOSU W SZKOLE", ktra zosta?a zorganizowana przez ZNP.

Protok? zbiorczy przeprowadzonych ankiet (widoczny poni?ej na 3 arkuszach) przygotowa?, zestawi?, obliczy?, opracowa? oraz wys?a? do Wojciecha Ksi??ka i Przewodnicz?cych K? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM NSZZ Solidarno?? P.O.iW. Ziemi Ko?cierskiej.

(W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Jubileusz 50-lecia Szko?y Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu

W czwartek, 10 listopada 2016 r. obchodzili?my jubileusz Szko?y Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu. Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?wi?t? w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem ?wi?tej Rodziny o godzinie 12:00. Po nabo?e?stwie uczniowie, obecni i emerytowani nauczyciele, pracownicy szko?y, absolwenci oraz zaproszeni go?cie wzi?li udzia? w przemarszu na Hal? sportowo widowiskow?, ktry poprowadzi?a orkiestra d?ta Begama z Ko?cierzyny. Oko?o godziny 14:00 rozpocz??a si? gala obchodw 50 lecia szko?y po??czona z przekazaniem sztandaru. W obchodach wzi??o udzia? wielu znamienitych go?ci i mieszka?cw Wielkiego Klincza. Program uroczysto?ci by? bardzo bogaty i urozmaicony.

Przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego (z powodu choroby nie mg? uczestniczy?) reprezentowa? jego zast?pca Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, ktry w imieniu Szefa wr?czy? dyrektorowi Wojciechowi Drzewi?skiemu album o NSZZ Solidarno?? z okoliczno?ciow? dedykacj? i ?yczeniami, a wicedyrektor Beacie Je?ewskiej imponuj?cy bukiet kwiatw. Po raz pierwszy w dziejach Wielkiego Klincza szko?a otrzyma?a sztandar. Wszyscy go?cie otrzymali bezcenny dar ?wiadectwo pisane: Szko?a w Wielkim Klinczu. Wczoraj, dzi? i jutro. Zarys. W publikacji zosta?y zamieszczone m.in. wspomnienia cz?onkw NSZZ Solidarno??: El?biety i Zdzis?awa Brzezi?skich. Nale?y podkre?li?, ?e w placwce dzia?a aktywne Ko?o NSZZ S, ktre liczy a? 15 cz?onkw.

Na zdj?ciach grnych: z lewej strony - gen. bryg. Andrzej ?osi?ski (absolwent Szko?y Podstawowej w Wielkim Klinczu); po prawej - Z. Brzezi?ski wbija gw?d? w drzewce sztandaru szko?y. Na dolnej fotografii: Z. Brzezi?ski w imieniu przewodnicz?cego M. Gurowskiego wr?cza dyr Wojciechowi Drzewi?skiemu album o NSZZ "Solidarno??".

PS. Osoby zainteresowane szersz? relacj? o uroczystym jubileuszu szko?y z wi?ksz? ilo?ci? fotografii mog? rzuci? okiem na blog El?biety Brzezi?skiej:

http://swietlicapokolenwielkiklincz.blogspot.com/2016/11/jubileusz-50-lecia-szkoy-w-wielkim.html

===============================================================================================

Stanowisko NSZZ Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego

We wtorek, 8 listopada 2016 r. NSZZ Sekcja O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego przyj??a nast?puj?c? uchwa??:

Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego, po analizie odpowiedzi MEN na opini? Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania dotycz?cej projektw ustaw Prawo o?wiatowe oraz Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? prawo o?wiatowe podtrzymuje swoje stanowisko dotycz?ce od?o?enia proponowanych zmian w o?wiacie co najmniej o rok. W odpowiedzi MEN brak deklaracji dotycz?cej spe?nienia szeregu postulatw zawartych w opinii naszego Zwi?zku. Zapowied?, ?e b?d? one dopiero przedmiotem rozmw zespo?u, ktry jeszcze nawet nie zosta? powo?any przez Pani? Minister Ann? Zalewsk?, budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W ocenie Rady niejasne s? cele proponowanych zmian, brak ich odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (w tym na podwy?ki wynagrodze?), op?nienia w przedstawieniu programowej cz??ci zmian, niedostateczna informacja. W polskiej edukacji nie dzieje si? nic na tyle z?ego, co uzasadnia?oby taki po?piech w przygotowywaniu bardzo powa?nych strukturalnych i programowych zmian. Za jedn? z najpilniejszych spraw do za?atwienia s? ?rodki na zaj?cia pozalekcyjne, ktre nadal realizowane s? przez nauczycieli za darmo, na podstawie zapisw art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Rada, w oparciu o uchwa?? Rady Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z 28 wrze?nia br., decyduje si? na przeprowadzenie ankiety/sonda?u w?rd pracownikw edukacji w regionie gda?skim dotycz?cej ewentualnych form protestu w przypadku braku spe?nienia postulatw zwi?zkowych.

Barbara Kami?ska, Anna Kocik, Wojciech Ksi??ek (Przewodnicz?cy Sekcji)

Stanowisko otrzymuj?: - Krajowa Sekcja O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? i Zarz?d Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno??, - Ministerstwo Edukacji Narodowej za po?rednictwem KSOiW NSZZ S, - Szko?y i placwki o?wiatowe w wojewdztwie pomorskim, - ?rodki spo?ecznego przekazu.

Obecny na zebraniu Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego) reprezentuj?cy KM NSZZ "Solidarno??" POiW Ziemi Ko?cierskiej, przypomnia?, ?e zebrania Rady Sekcji s? zwo?ywane ju? od 5 lipca, czyli pe?ne 4 miesi?ce, powtarzaj? si? te same biadolenia i lamenty, a niszczenie polskiej o?wiaty ju? si? rozpocz??o i trwa w najlepsze (a raczej w najgorsze). Zaapelowa?, aby przyj?? stanowisko, totalne przeciw reformie edukacji. Niestety, wcze?niej przygotowany projekt nie sprzeciwiaj?cy si? reformie, zosta? przyj?ty bez zmian.

Informacje - pa?dziernik 2016 r.

Drukuj

Spotkanie cz?onkw Ko?a Emerytw

W poniedzia?ek, 24 pa?dziernika 2016 r. mia?o miejsce comiesi?czne spotkanie przy kawie cz?onkw Ko?a Emerytw. W spotkaniu uczestniczy?o 10 osb: Anna B?czy?ska, El?bieta Brzezi?ska, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy KE), Krystyna Freda, Zygmunt Gli?ski, Helena Kaszubowska-Nitz, Gabriela Piechowska, Halina Polak, Krystyna Polak i Zofia Redzimska. Z. Brzezi?ski zapozna? zebranych z podj?tym niedawno Stanowiskiem KM wobec planw reformy edukacji - obecni odnie?li si? do przyj?tego dokumentu z pe?n? aprobat?. E. Brzezi?ska opowiedzia?a o konferencji krajowej w Sejmie, ktra odby?a si? 1 pa?dziernika 2016 r. w Warszawie: "Rady Seniorw - partnerstwo z samorz?dami". (E. Brzezi?ska pe?ni m.in. funkcj? przewodnicz?cej Zespo?u ds. Seniorw Gminy Ko?cierzyna. W konferencji warszawskiej uczestniczy?a wraz z m??em.) Po spotkaniu w biurze S, cz??? uczestnikw uda?a si? do Sali Szopi?skiego na wernisa? - wystaw? akwarel Barbary Zawili?skiej-Biernacik. Tu? po otwarciu wystawy Barbary Zawili?skiej-Biernacik w Sali Szopi?skiego wys?uchali?my koncertu w ramach Filharmonii M?odych Talentw. Gwiazd? by? pi?cioosobowy zesp? Algorhythm.

===============================================================================================

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie - przyj?cie STANOWISKA PRZECIW REFORMIE EDUKACJI

W poniedzia?ek, 17 pa?dziernika 2016 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? zebranie KM. W posiedzeniu uczestniczy?o 11 osb: Bernadeta Basendowska, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego), Zdzis?aw Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego), Wojciech Cielka, Grzegorz Czajkowski, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM), Roman Wiecki. Na pocz?tku zebrania M. Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zorganizowanie udanej pod ka?dym wzgl?dem wrze?niowej wycieczki na P?wysep Helski. Z. Brzezi?skiemu podzi?kowa? rwnie? za przygotowanie projektu Stanowiska. Przyj?li?my w poczet cz?onkw S trzy nowe osoby z Zespo?u Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu. Podj?li?my uchwa?? o przyj?ciu projektu Stanowiska naszej KM i wys?aniu do Wojciecha Ksi??ka. Zadecydowali?my o przygotowaniu tradycyjnych paczek na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia (kawa i czekolada).

W dyskusji o naszym Stanowisku obecni formu?owali opinie zbie?ne z projektem. Nawi?zano do naszej Rezolucji uchwalonej 15 marca 2016 r. i rozes?anej na pocz?tku kwietnia do przywdcw Zwi?zku. Grzegorz Czajkowski sugerowa?, aby Rezolucj? wys?a? do pana Piotra Dudy i innych liderw NSZZ "Solidarno??" jeszcze raz. Wyra?ano zdziwienie z powodu smutnego faktu braku jakiejkolwiek odpowiedzi od Szefa Zwi?zku, ktry ma prawo nie zgadza? si? z tre?ci? Rezolucji, ale ma naj?wi?tszy obowi?zek odpowiadania na g?osy cz?onkw Zwi?zku. Jak to mo?liwe, ?e pan Piotr Duda, powo?uj?cy si? na etos Solidarno?ci, spo?eczn? nauk? Ko?cio?a, b?ogos?awionego ks. Jerzego Popie?uszk? oraz ?wi?tego Jana Paw?a II okazuje jawn? pogard? i skrajne lekcewa?enie szeregowych zwi?zkowcw, ktrzy utrzymuj? go ze swoich sk?adek? Obecni nadal stanowczo domagaj? si? pisemnej odpowiedzi od pana Piotra Dudy na Rezolucj? z kwietnia 2016 r.

Poni?ej mo?na przeczyta? nasze Stanowisko PRZECIW planowanej przez rz?d reformy edukacji.

(W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 11 pa?dziernika 2016 r. Micha? Gurowski i Zdzis?aw Brzezi?ski uczestniczyli w obradach Rady Sekcji w Sali Akwen w Gda?sku. Podczas posiedzenia zabierali g?os pos?owie Janusz ?niadek i Aleksander Mrwczy?ski (cz?onek Sejmowej Komisji Edukacji) oraz senator Antoni Szyma?ski. Oglna dyskusja nie wnios?a nic nowego. Parlamentarzy?ci z opcji rz?dz?cej bronili poronionej reformy i wygaszania gimnazjw, a zwi?zkowcy byli za spowolnieniem lub przeciw. Krzysztof Do?la obieca?, ?e je?li komisje KM/KZ podejm? stanowiska przeciw reformie, to Zarz?d Regionu zajmie takie samo stanowisko i zg?osi sprzeciw na szczeblu krajowym. Pose? Aleksander Mrwczy?ski zadeklarowa?, ?e przeka?e Stanowisko Rady Sekcji, wykaz 10. postulatw programu os?onowego, wykaz 66. postulatw Sekcji i uwagi zg?oszone podczas dyskusji Ministrowi Edukacji Narodowej. Senator Antoni Szyma?ski zadeklarowa? z?o?enie o?wiadcze? senatorskich (ew. interpelacji) m. in. ws. finansowania programu zmian, podwy?ek dla nauczycieli, problemu ew. zwolnie? w szko?ach, Po obradach Wojciech Ksi??ek wr?czy? obecnym do ko?ca zebrania komplety 2 d?ugopisw. Ch?tni odbierali w sekretariacie ksi??k? (lub ca?e paczki dla szk?) o ?o?nierzach wykl?tych.

Informacje - wrzesie? 2016 r.

Drukuj

Wycieczka na P?wysep Helski

W sobot?, 10 wrze?nia 2016 r. El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy zorganizowali dla cz?onkw i sympatykw NSZZ Solidarno?? rejonu ko?cierskiego wycieczk? na P?wysep Helski. W wycieczce uczestniczy?o ponad 40 osb, w?rd nich nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Mierzeja Helska to magiczne, jedyne i wyj?tkowe miejsce w Polsce. Zacz?li?my od W?adys?awowa, a zako?czyli?my w mie?cie Hel.

1 We W?adys?awowie m.in. przeszli?my Alej? Gwiazd Sportu, w?rd wielu widzieli?my gwiazd? Ireny Szewi?skiej. Zobaczyli?my te? Koron? Himalajw.

2 W Muzeum Rybo?wstwa w Helu zobaczyli?my mnstwo atrakcyjnych eksponatw.

3 W helskim fokarium zachwycali?my si? tresur? i karmieniem 6 fok.

4 W Barze Ambra w Helu skonsumowali?my z wielkim apetytem wy?mienity obiad z pysznym ?wie?ym dorszem z?owionym rankiem w morzu specjalnie z okazji naszego przyjazdu.

5 Nasz? przewodniczk? na P?wyspie Helskim by?a pod ka?dym wzgl?dem doskona?a Krystyna Szyma?ska. Godzinny rejs kutrem CPT MORGAN z 1946 r. po Zatoce i pe?nym morzu okaza? si? nie lada atrakcj?.

6 W Helu mo?na poczyta? arcydzie?o Adama Mickiewicza Pan Tadeusz w j?zyku kaszubskim. Autorem przek?adu z 2010 r. jest urodzony w Ko?cierzynie poeta Stanis?aw Janke.

7 Latarnia Morska w Helu stanowi odr?bn? atrakcj?. Weszli?my na szczyt pokonuj?c 197 schodw. Z wysoko?ci 41,5 m zachwycali?my si? wspania?? panoram? mierzei i Ba?tyku.

8 Widzieli?my kilku p?ywaj?cych ?mia?kw w zimnej morskiej wodzie. Nam zabrak?o odwagi.

9 Po raz pierwszy w ?yciu zobaczyli?my postawiony w 2013 r. Kopiec Kaszubw obwieszczaj?cy wszem i wobec HEL POCZ?TEK POLSKI W?rd miejscowo?ci, gdzie s? oddzia?y ZKP jest wymieniona m.in. Ko?cierzyna, (a nawet Zblewo le??ce na Kociewiu).

Przewodnicz?cy Micha? Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zaplanowanie i zrealizowanie bogatego programu udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Z. Brzezi?ski podzi?kowa? kierowcy Franciszkowi Cymerowi za bezpieczn? i elastyczn? jazd? do celu. Pan Franciszek je?dzi z nami od ubieg?ego wieku i zawsze okazuje si? mistrzem kierownicy.

(Relacja z wycieczki zostanie wkrtce uzupe?niona.

W zak?adce GALERIA zamie?ci?em 50 zdj?? z wycieczki na P?wysep Helski. Mo?ecie Pa?stwo znale?? tam rwnie? swoje fotki.

Informacje - sierpie? 2016 r.

Drukuj

Narada dyrektorw

W pi?tek, 26 sierpnia 2016 r. nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski wzi?? udzia? w naradzie dyrektorw szk? i placwek o?wiatowych z czterech powiatw (kartuskiego, ko?cierskiego, chojnickiego i cz?uchowskiego), ktrzy spotkali si? w Ko?cierzynie z Monik? Ko?czyk, pomorsk? kurator o?wiaty. W spotkaniu wzi?? rwnie? udzia? przewodnicz?cy Rady Sekcji OiW NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego Wojciech Ksi??ek.

W trakcie dorocznego spotkania m.in. omwiono kierunki realizacji polityki o?wiatowej w roku szkolnym 2016/2017 i zmiany w przepisach prawa o?wiatowego. W najbli?szym roku przestaje obowi?zywa? posy?anie sze?ciolatkw do szk?, wi?kszo?? zostanie w przedszkolach, klasy pierwsze b?d? ?wieci? pustkami. Doskonale obrazuje ten stan miasto Ko?cierzyna, gdzie zamiast 21 klas pierwszych, b?dzie tylko dziewi??. W tej sytuacji dalsze zatrudnienie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej staje pod znakiem zapytania. Szstoklasi?ci nie b?d? musieli pisa? obowi?zkowych testw ko?cowych. W 2017 r. osoby przyst?puj?ce do pisemnych egzaminw maturalnych i kwalifikacji zawodowych b?d? mog?y odwo?ywa? si? od otrzymanych wynikw.

Monika Ko?czyk przedstawi?a te? plany zmiany ustroju szkolnego i przytoczy?a fragmenty listu Minister Edukacji Narodowej przes?anego do samorz?dw, dotycz?cy wygaszania gimnazjw i przywrcenia systemu 8-letniej szko?y powszechnej, 4-letniego liceum oglnokszta?c?cego, 5-letniego technikum, a tak?e utworzenia dwustopniowej szko?y bran?owej.

Cz??? spotkania po?wi?cono prezentacji wnioskw z nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora O?wiaty w roku szkolnym 2015/2016 oraz przebiegowi letniej sesji awansw zawodowych nauczycieli. W ko?cierskiej delegaturze, obejmuj?cej swoim zasi?giem 4 powiaty, o awans zabiega?o 136 nauczycieli, jeden wniosek rozpatrzono odmownie. Kurator omwi?a najcz??ciej pope?niane b??dy.

G?os w trakcie spotkania zabra? te? m.in. Wojciech Ksi??ek (NSZZ Solidarno??) i Tomasz Derra (prezes ko?cierskiego okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego).

Program spotkania nie przewidywa? dyskusji. W drugiej cz??ci uroczy?cie po?egnano Halin? Uchman, dyrektora Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie, ktra odchodzi na emerytur?. Nasz przewodnicz?cy, Micha? Gurowski, wr?czy? jej pi?kny bukiet kwiatw. Dzi?kujemy pani Halinie za wieloletni? prac? dla dobra ko?cierskiej i pomorskiej o?wiaty. Now? dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie zosta?a Joanna Sawczyn, dotychczasowa st. wizytator Delegatury.

(Notatk? przygotowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

Pani Dyrektor Halina Uchman by?a "?elazn? Dam?" pomorskiej o?wiaty. Okaza?a si? silniejsza od wielu wjtw, burmistrzw, prezydentw, kuratorw, ministrw i premierw. Osi?gn??a rekord Polski w sprawowaniu kierowniczej funkcji w kuratorium o?wiaty, ktr? pe?ni?a a? przez 26 lat, czyli od pocz?tku transformacji ustrojowej.

Informacje - lipiec 2016 r.

Drukuj

Nadzwyczajne zebranie Rady Sekcji

W dniu 5 lipca 2016 roku w Gda?sku odby?o si?, zwo?ane w trybie nadzwyczajnym, zebranie Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Udzia? wzi?li cz?onkowie Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej, cz?onkowie Komisji Mi?dzyzak?adowych. Go??mi Rady byli: Marek Strociak Pomorski Wicekurator O?wiaty oraz Krzysztof Do?la przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Gda?skiego. NSZZ Solidarno??. KM Ko?cierzyn? reprezentowali: nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski i wiceprzewodnicz?cy Zdzis?aw Jan Brzezi?ski.

Uczestnicy zebrania, odnosz?c si? do propozycji zmian w edukacji og?oszonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniu 27 czerwca 2016 r., zwracali uwag? m. in. na:

1. stanowiska Sekcji z 17 listopada 2015 r. i 12 kwietnia 2016 r., w ktrych krytycznie odnoszono si? do zmian ustroju szkolnego. St?d pojawi? si? postulat, aby w razie utrzymania tych projektw zmian:

a. przesun?? ich realizacj? o min. rok, tj. na 2018/2019,

b. rozpocz?? zmiany od I klas szk? podstawowych (a nie tak?e od VII SP). W ten sposb uczniowie nie do?wiadczyliby zmiany ju? w trakcie nauki. By?oby wi?cej czasu na lepsze przygotowanie programw, podr?cznikw, sieci szkolnej, znalezienia zatrudnienia dla nauczycieli zagro?onych redukcj? etatw.

2. brak zaplanowania ?rodkw finansowych na wprowadzenie proponowanych zmian. Dotyczy to rwnie? oczekiwania nauczycieli, pracownikw administracji i obs?ugi szk? na podwy?ki wynagrodze? w 2017 roku;

3. napi?cia, ktre mog? towarzyszy? tworzeniu nowej sieci szkolnej oraz zwi?zanej z tym likwidacji obiektw szkolnych:

a. zwracano uwag? na trudn? sytuacj? samodzielnych gimnazjw. Mog? wyst?pi? trudno?ci w zawieraniu porozumie? gmin z gminami i z powiatami (r?nica naliczania subwencji na ucznia z terenw wiejskich - dodatkowa tzw. waga - i z miast);

b. zaistnieje potrzeba zdecydowanych dzia?a? kuratoriw, ktrym przywrcono prawo do uzgadniania sieci szkolnej z organami prowadz?cymi;

4. obawy przed zwolnieniami nie tylko nauczycieli, ale i pracownikw administracji szkolnej. Potrzeba przyj?cia precyzyjnego programu os?onowego (art. 20 KN wyd?u?enie stanu nieczynnego, mo?liwo?? przej?cia na wcze?niejsz? emerytur?-przywrcenie art. 88 Karty Nauczyciela, itd.);

5. potrzeb? jak najszybszego og?oszenia podstawowych dokumentw zmian programowych: podstaw programowych, ramowych planw nauczania (tzw. siatek godzin z uwzgl?dnieniem godzin do dyspozycji dyrektora), co jest niezb?dne i do opracowania podr?cznikw, programw nauczania, ale i odpowiedniego systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli dostosowanego do nowych zmian;

6. problem podwjnego rocznika, ktry pojawi si? w szko?ach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020 (uczniowie po 8 klasie SP i po III gimnazjum). Czy szko?y b?d? na to przygotowane?

7. potrzeb? szerokich dzia?a?, aby tzw. zerwki by?y przy szko?ach podstawowych (powszechnych);

8. wyra?aj?c zainteresowanie propozycj? zwi?kszenia dodatkw za wychowawstwo klas, stawiano pytania: jaki ma by? mechanizm wzrostu (?eby nie obni?y? tego, co wynegocjowano w organach prowadz?cych), sk?d dodatkowe ?rodki na ten cel?

9. stawiano rwnie? pytania bardziej szczeg?owe, np.:

a. co ze standaryzacj? (liczebno?ci? uczniw w oddzia?ach)?

b. dlaczego nie ma planu i ?rodkw na programy patriotyczne?

c. czego ma uczy? w klasie IV SP wychowawca z nauczania pocz?tkowego?

d. kto ma odrabia? prace domowe z uczniami (propozycja MEN, aby uczniowie przebywali w szkole do 15-16)?

e. ile b?dzie j?zykw obcych (by?y 2 w gimnazjum)?

f. kto ma p?aci? odprawy dla zwalnianych nauczycieli? Czy znowu z bud?etu JST?

g. po co zmienia? nazwy: Szko?a Podstawowa, Gimnazjum na Szko?a Powszechna? Szkoda pieni?dzy na zmiany tablic, piecz?tek, itd.

h. Kto b?dzie uczy? wychowania fizycznego w klasach I-IV SP?

Informacje - czerwiec 2016 r.

Drukuj

Posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Coffee Time

W czwartek, 23 czerwca 2016 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? plenarne posiedzenie KM w lokalu "Coffee Time" w Ko?cierzynie. Na spotkanie przyby? Wojciech Ksi??ek, przewodnicz?cy Sekcji O?wiaty naszego Zwi?zku. W zebraniu uczestniczy?o 12 dzia?aczy (wymieniamy w kolejno?ci alfabetycznej): Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski, Ewelina Ho?dys, Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa, Roman Wiecki i wspomniany ju? W. Ksi??ek.

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i Andrzej Stoppa w zwi?zku z przej?ciem na emerytur? otrzymali dyplomy, statuetk? NSZZ "Solidarno??" (Zdzis?aw) oraz album o 35-leciu NSZZ S (Andrzej). Wojciech Ksi??ek wr?czy? rwnie? obydwu dzia?aczom dyplomy podzi?kowania od Sekcji O?wiaty i Wychowania RG oraz miniaturowe szkatu?ki z pami?tkowymi kompletami odznak S.

W drugiej cz??ci spotkania wywi?za?a si? szczera i o?ywiona dyskusja o sytuacji w Zwi?zku i o?wiacie. Dominowa?y dwa tematy: planowane od przysz?ego roku szkolnego wygaszanie gimnazjw oraz zero reakcji przewodnicz?cego Piotra Dudy na nasz? marcow? rezolucj? dotycz?c? zachowania neutralno?ci NSZZ "Solidarno??" wobec aktualnej ekipy rz?dz?cej i partii politycznych. Nad nauczycielami gimnazjw zawis?o widmo bezrobocia. Zapewnienia Anny Zalewskiej (Ministerstwo Edukacji Narodowej), ?e nikt nie zostanie zwolniony, mo?na mi?dzy bajki w?o?y?. W zwi?zku z brakiem odpowiedzi P. Dudy zebrani wyrazili g??bokie ubolewanie z powodu lekcewa?enia 120 cz?onkw NSZZ S, bo tyle pracownikw o?wiaty i wychowania Ziemi Ko?cierskiej liczy nasza KM.

===============================================================================================

Zapraszamy na wycieczk? w sobot?, 10 wrze?nia 2016 r.

===============================================================================================

XV Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego NSZZ "Solidarno??"

W czwartek, 9 czerwca 2016 r. odby?o si? XV Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno??. W XV WZD wzi??o udzia? oko?o 150 z 206 uprawnionych delegatw, reprezentuj?cych ponad 36 tys. cz?onkw Zwi?zku w Regionie Gda?skim. Delegatem z ramienia naszej KM by? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Zebranie mia?o miejsce w historycznej Sali BHP na terenie Stoczni Gda?skiej, w tej samej w ktrej przed prawie 36 laty (31 sierpnia 1980 r.) zosta?y podpisane Porozumienia Sierpniowe. Spotkanie podsumowa?o po?ow? zwi?zkowej kadencji 20142018. Go??mi zebrania byli m.in. g?wny inspektor pracy Roman Giedroj?, pomorska kurator o?wiaty Monika Ko?czyk. Najwa?niejsze priorytety S w najbli?szych latach to m.in. sprawa obni?enia wieku emerytalnego - powrt do wieku emerytalnego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m??czyzn, brakuje jednak mo?liwo?ci przej?cia na emerytur? po 35 lub 40 latach okresu sk?adowego. Tej sprawy Solidarno?? nie zamierza odpu?ci?. Wiele postulatw z sierpnia 1980 r. wci?? nie zosta?o w pe?ni zrealizowanych. Delegaci Sekcji O?wiaty na wniosek Wojciecha Ksi??ka zg?osili aktualne, wa?ne i precyzyjne Stanowisko w sprawie sytuacji w o?wiacie, ktre zosta?o przyj?te wi?kszo?ci? g?osw WZD.

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski w punkcie "Wolne wnioski' poprosi? najwy?sze w?adze Zwi?zku, aby zechcia?y odpowiada? na pisma ni?szych instancji zwi?zkowych. Przypomnia?, ?e ko?cierska KM ju? 7 kwietnia 2016 r. wys?a?a w formie elektronicznej wa?n? Rezolucj? o zachowaniu neutralno?ci NSZZ "Solidarno??" wobec aktualnej ekipy rz?dz?cej i partii politycznych do pana Piotra Dudy z wiadomo?ci? do panw Jzefa Rymszy, Wojciecha Ksi??ka, Krzysztofa Do?li, Ryszarda Proksy. W formie papierowej za potwierdzeniem z?o?y? Rezolucj? osobi?cie w biurach siedziby NSZZ S po raz drugi we wtorek, 12 kwietnia 2016 r. Min??y dwa miesi?ce, a KM w Ko?cierzynie nie doczeka?a si? ?adnej odpowiedzi. Czy w?adze znowu jak za komuny wiedz? lepiej? Czy nasze Rezolucja wyl?dowa?a w koszu? Czy to jest brak czasu dla szeregowych dzia?aczy Zwi?zkowych na dole, lekcewa?enie, czy pogarda? Takie pytania postawi? na WZD delegat z Ko?cierzyny. Na wniosek zg?oszony przez Zdz. J. Brzezi?skiego odpowiedzia? sam K. Do?la, przewodnicz?cy Zarz?du Regionu, ktry poinformowa?, ?e pan Piotr Duda przygotowuje odpowied? na nasz? Rezolucj?.

===============================================================================================

XXVIII Walne Zebranie Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ "Solidarno??" we Wroc?awiu (2 - 4 czerwca 2016 r.)

W czwartek, 2 czerwca uczestniczyli?my w Konferencji "Standardy Pracy Nauczyciela". Delegatem rejonu ko?cierskiego by? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, zast?pca przewodnicz?cego naszej KM.

W?a?ciwe obrady trwa?y przez nast?pne 2 dni. Wa?nym punktem Zebrania Delegatw by?o spotkanie z Ann? Zalewsk?, Minister Edukacji Narodowej. Pani Minister przez 3 godziny kompetentnie, merytorycznie i wyczerpuj?co odpowiada?a na wszystkie, nawet najtrudniejsze pytania delegatw.

W ostatnim dniu Walnego Zebrania Delegatw Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? zaj?li?my si? zg?oszonymi projektami uchwa?, stanowisk i apeli. WZD jako pierwsze przyj??o stanowisko ws. podwy?ek p?ac. Domagamy si? podwy?ki wynagrodze? w wysoko?ci 20%. Oprcz tego przyj?li?my m.in. stanowiska ws. przywrcenia uprawnie? emerytalnych, standardw zatrudniania nauczycieli, ws. kierunkw zmian w polskiej o?wiacie. Pani Minister o?wiadczy?a, ?e nie ma podstaw prawnych, aby zmusza? nauczycieli do bezp?atnego prowadzenia dodatkowych zaj?? dydaktycznych. Ewentualne przypadki zarz?dze? organw wykonawczych jednostek samorz?du terytorialnego nak?aniaj?ce dyrektorw szk? do planowania dodatkowych godzin zaj?? dydaktycznych w arkuszach organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 powinny by? zaskar?ane do wojewodw. Minister Zalewska zadeklarowa?a, i? w sprawie zmienionego art. 42 ust. 2. pkt. 2 Karty Nauczyciela i pojawiaj?cych si? informacji o nadinterpretacji tego artyku?u po likwidacji godzin karcianych b?dzie rozmawia?a podczas konferencji z udzia?em samorz?dw.