Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj22
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień500
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2640
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227406

Informacje - wrzesie? 2017 r.

Drukuj

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 12 wrze?nia 2017 r. uczestniczyli?my w zebraniu Rady Sekcji w Gda?sku. Micha? Gurowski jako przewodnicz?cy naszej KM, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski jako szef Komisji Rewizyjnej Sekcji. Zg?osili?my nasz udzia? w pa?dziernikowym posiedzeniu szkoleniowym w Jastrz?biej Grze.

Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? omawia?a problemy zwi?zane z wprowadzaniem reformy edukacji w szko?ach, dokona?a oceny proponowanych zmian w zakresie finansowania o?wiaty, a zw?aszcza wynagradzania nauczycieli.

Ponad 300 tysi?cy uczniw rozpocz??o nauk? w wojewdztwie pomorskim. Jest to pierwszy rok wdra?ania reformy o?wiaty.

M?dre pa?stwo powinno dba? o sw? przysz?o??, ktra wykuwa si?, oprcz rodzin, tak?e w szko?ach i uczelniach powiedzia? przewodnicz?cy Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? Wojciech Ksi??ek, dodaj?c, ?e problem p?ac nale?y obecnie do podstawowych wyzwa? w o?wiacie.

Go?ciem Rady Sekcji by?a wicekurator Ma?gorzata Bielang, ktra mwi?a o pracy pomorskich szk? w minionym roku szkolnym.

O nowych przepisach obowi?zuj?cych w szkolnictwie, na przyk?ad dotycz?cych czasu pracy informowa? prawnik Tomasz Gryczan. Najwi?cej pyta? i w?tpliwo?ci wywo?a?o zagadnienie godzin pracy nauczycieli specjalistw: pedagogw, psychologw, logopedw, terapeutw pedagogicznych i nauczycieli wspomagaj?cych

Wszyscy uczestnicy Rady Sekcji otrzymali nowy numer Biuletynu SOiW Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? oraz pi?knie wydany (opracowany przez W. Ksi??ka) Informator Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarno??. Z okazji 15 edycji Funduszu, darczy?com wr?czono specjalne podzi?kowania, m.in. Micha?owi Gurowskiemu oraz Zdz. i El?biecie Brzezi?skim.

===============================================================================================

Nasza wycieczka do S?upska, Doliny Charlotty i Ustki

W sobot?, 9 wrze?nia 2017 r. punktualnie o 6.00 rano wyruszyli?my w kierunku S?upska. Mieli?my uprzejmego i pomocnego kierowc? Wojciecha z firmy BEMAXBUS w Karsinie, chocia? za transport odpowiada? Gaztur. Na zbirk? stawili si? wszyscy w komplecie (44 osoby). Jechali?my przez Bytw. Do S?upska dotarli?my ju? oko?o 7.30. Czekali?my na parkingu przy ratuszu na przewodnika, ktry przyby? oko?o 7.45. Uratowa? nas z opresji, otworzy? boczne wej?cie do ratusza (w ?rodku trwa?a renowacja), dzi?ki czemu mogli?my skorzysta? z toalet i to gratis. Pod jego kierunkiem zwiedzili?my wn?trze budynku ratusza w ktrym funkcj? prezydenta od 2014 r. sprawuje Robert Biedro? (ur. w 1976 r.) Uda?o si? nam nawet wej?? na sam szczyt ratuszowej wie?y (55 m), sk?d napawali?my si? pi?kn? panoram? miasta. Z ratusza poprowadzi? nas do ko?cio?a ?w. Jacka, potem ku ?wi?tyni mariackiej. Musieli?my si? spieszy?, aby zd??y? na 10.00 do fokarium (do miejscowo?ci Strzelinko, le??cej mniej wi?cej w po?owie drogi mi?dzy S?upskiem a Ustk? blisko drogi krajowej nr 21, ??cz?cej Miastko i S?upsk) w Dolinie Charlotty. Cudem zd??yli?my, bo z powodu robt drogowych i ca?kowitej blokady, musieli?my zawrci? i pojecha? od innej strony. Ogl?dali?my karmienie i tresur? 5 samcw fok szarych przez prawie p? godziny. Fokarium, otwarte w 2013 r., jest jednym z najwi?kszych w Polsce. Potem obejrzeli?my Krain? Bajek i Zoo. Nast?pnie czekali?my na wodne Zoo safari, na szcz??cie dzieci mia?y do dyspozycji plac zabaw i nie mog?y si? nudzi?. W przyleg?ym do zbiornikw wodnych barze mo?na by?o wypi? kaw?. P?yn?li?my w dwch grupach, najpierw wi?ksza z El?biet?, a po oko?o 30 minutach pozosta?e osoby. W barze rozmawiali?my z sympatyczn? Ukraink? Halin? (z okolic Tarnopola). Na ?odzi stateczku te? pracowali dwaj Ukrai?cy. Jeden z nich opowiada? podczas rejsu o mijanych obiektach, wysepkach i zwierz?tach, np. o Madagaskarze. Po rejsie poszli?my o 13.30 na obiad do restauracji Go?ciniec na wyspie. Posi?ek okaza? si? dobrej jako?ci i smaczny. Po konsumpcji odjechali?my z Doliny Charlotty do Ustki, gdzie najpierw spaceruj?c przez nieca?? godzin? s?uchali?my informacji przewodnika, a potem rozdzieli?my si? na dwie grupy. Ochotnicy poszli z przewodnikiem do pomnika Syrenki, inni promenad? nadmorsk?. Niektrzy wrcili ulic? Marynarki Polskiej i zatrzymali si? przy kawiarni Cafe. O 16.30 wyruszyli?my w drog? powrotn?. Przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski podzi?kowa? Brzezi?skim, a zw?aszcza El?biecie za przygotowanie bardzo udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Oko?o 18.45 dotarli?my szcz??liwie pe?ni niezapomnianych wra?e? do Ko?cierzyny.

(Uwaga, zapraszam do obejrzenia Galerii, gdzie zamie?ci?em a? 67 zdj?? z naszej wycieczki.)

Informacje - sierpie? 2017 r.

Drukuj

Akcja Zeszyt 2017 przy NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie.

Dok?adnie 20 lat temu, wczesny szef ko?cierskiej Solidarno?ci Jzef Rymsza, entuzjastycznie odpowiedzia? na pro?b? Pa?stwa Etma?skich z Ko?cierzyny, ktrzy zaproponowali pomoc materialn? i duchow? najbardziej potrzebuj?cym rodzinom z Ko?cierzyny i okolicy, a zw?aszcza ich dzieciom. Wydawa?oby si?, ?e kryzys w Polsce ju? si? zako?czy?, rodziny s? wspierane programem 500+, w szybkim tempie maleje bezrobocie. A jednak badania r?nych instytucji wskazuj?, ?e ubstwo w Polsce spad?o do 7-8%. Dlatego widzimy, ?e s? jeszcze ludzie w potrzebie, czujemy si? za nich odpowiedzialni i powo?ani, do pomocy tym, ktrzy sobie jeszcze nie radz?. Zreszt? ci?gle sp?ywaj? do nas pro?by o pomoc, szczeglnie matek samotnie wychowuj?cych dzieci oraz rodzin wielodzietnych. Cieszy nas, ?e nasi przyjaciele przyznaj?, ?e ?yje si? im lepiej, cho? dalej potrzebuj? wsparcia. Dlatego dnia 29 sierpnia 2017 r. w salkach Parafii ?wi?tej Trjcy o godz. 17.00, po raz kolejny odby?a si? kolejna Akcja Zeszyt", za co dzi?kujemy Ksi?dzu Antoniemu B?czkowskiemu. Tradycyjnie rozdali?my ju? wyprawki szkolne, pirniki, papier do ksera oraz 20 tornistrw i plecakw dla m?odzie?y. W tym roku wsparli?my 156 dzieci z Ko?cierzyny, gminy Ko?cierzyna oraz Lipusza, w ktrym wsparcia potrzebowa?o kilka rodzin po sierpniowej wichurze. Od lat sponsorzy, ktrzy nas wspomagaj? i uczestnicz? przyznaj?, ?e rado?? dzieci, znaczy dla nich bardzo wiele. Dlatego tradycyjnie ju? chcemy podzi?kowa? tegorocznym sponsorom, ktrzy w 20-lecie Akcji Zeszyt wsparli nas ponownie. Chcemy wyr?ni? burmistrza M. Majewskiego, radnych P. Karczewskiego i K. Borzyszkowskiego, panw K. Narloch, A. Ponczka, Cygiert, Grunau i Seyda, Nadle?nictwu LIPUSZ oraz KOS-EKO. Dzi?kujemy im szczerym Bg zap?a? za wielkie serce i szczodro??.

(Informacj? zredagowa? i nades?a? z pro?b? o zamieszczenie na naszej stronie internetowej pan Tomasz Dargacz, cz?onek naszego Zwi?zku. Publikujemy w ca?o?ci bez ?adnych zmian z zachowaniem oryginalnej pisowni.)

Konkurs na dyrektora placwki w Nowym Klinczu

W czwartek, 24 sierpnia 2017 r. w Zak?adzie O?wiaty Gminy Ko?cierzyna odby?o si? posiedzenie komisji konkursowej do wy?onienia kandydata na dyrektora Zespo?u Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Klinczu. Do konkursu przyst?pi? tylko jeden kandydat. By? nim Arkadiusz Markiewicz, dotychczasowy szef placwki. Zgodnie z nowymi przepisami komisja konkursowa liczy a? 12 osb: 3 przedstawicieli organu prowadz?cego (samorz?du), 3 przedstawicieli Kuratorium O?wiaty, 2 reprezentantw Rady Pedagogicznej, 2 przedstawicieli Rady Rodzicw, 1 reprezentant ZNP i 1 przedstawiciel NSZZ Solidarno??. Z ramienia naszego Zwi?zku w pracach komisji uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Arkadiusz Markiewicz jako kandydat uzyska? akceptacj? komisji konkursowej.

Konferencja dyrektorw szk? i placwek woj. pomorskiego zwi?zana z organizacj? roku szkolnego 2017/2018

Ju? 23 czerwca 2017 r. na stronie internetowej Kuratorium O?wiaty w Gda?sku ukaza? si? komunikat o terminach konferencji dyrektorw publicznych i niepublicznych szk? i placwek wojewdztwa pomorskiego zwi?zanych z organizacj? roku szkolnego 2017/2018: W ?rod?, 23 sierpnia 2017 od godz. 10.30 mia?a miejsce konferencja w Sali Widowiskowej im. Lubomira Szopi?skiego (kino REMUS) przy ul. 3 Maja 9 w Ko?cierzynie. Uczestniczyli w niej dyrektorzy szk? i placwek z rejonu nadzoru pedagogicznego Delegatury w Ko?cierzynie (cztery powiaty: chojnicki, kartuski, ko?cierski, cz?uchowski). Konferencj? prowadzi?a Pomorski Kurator O?wiaty, dr Monika Ko?czyk. W pierwszej kolejno?ci powita?a panw Wojciecha Ksi??ka, przewodnicz?cego Sekcji O?wiaty Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? i Micha?a Gurowskiego, przewodnicz?cego naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. Z ramienia Zwi?zku w konferencji wzi?li rwnie? udzia? Wojciech Cielka i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Pani Kurator ?yczy?a zebranym, aby przy podsumowaniu rozpoczynaj?cego si? obecnie roku szkolnego mo?na by?o si? pochwali?, jak du?o dobrego zrobili?my w ci?gu 12 miesi?cy. Podzi?kowa?a indywidualnie wszystkim dyrektorom, ktrzy z dniem 31 sierpnia br. odchodz? na emerytur?. Powita?a rwnie? imiennie wszystkich nowo powo?anych dyrektorw, ktrzy obejmuj? kierowanie placwkami o?wiatowymi od 1 wrze?nia br. i ktrzy uczestniczyli w dzisiejszej konferencji. Poprosi?a o zabranie g?osu Micha?a Majewskiego, burmistrza Ko?cierzyny, ktry podzi?kowa? licznie zgromadzonym dyrektorom za przybycie do serca Kaszub i podkre?li?, ?e obecni uczniowie b?d? pracowa? na nasze emerytury. Po krtkim wyst?pieniu burmistrza g?os zabra?a Bo?ena ?uk, dyrektor O?rodka Doskonalenia Nauczycieli w S?upsku. Po niej wyst?pi?a Joanna Sawczyn, p.o. Dyrektora Delegatury w Ko?cierzynie, ktra podzieli?a si? uwagami o wynikach nadzoru pedagogicznego w minionym roku i wnioskach do pracy na nowy rok szkolny. G?os zabra? tak?e Stefan Rymon-Lipi?ski, starszy wizytator ko?cierskiej delegatury.

Zapraszamy na wycieczk?

Tradycyjnie, jak co roku zapraszamy na nasz? wycieczk? zwi?zkow? w drug? sobot? wrze?nia 2017 r. (09.09.2017). Organizatorami, podobnie jak w latach poprzednich, s? El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy, cz?onkowie o?wiatowej NSZZ "Solidarno??". Planowana wycieczka ma obj?? zwiedzanie S?upska z przewodnikiem, Zoo w Dolinie Charlotty z krain? bajek i fokarium oraz wodne safari. Przewidziany jest tak?e wypad do nadmorskiego kurortu w Ustce. Mamy nadziej?, ?e nasze plany wycieczkowe zostan? zrealizowane.

U?miech Prosimy o jak najszybsze zg?oszenia pod telefonem 694-165-019 U?miech

Informacje - lipiec 2017 r.

Drukuj

Wakacje

W lipcu prawie wszyscy korzystali?my z zas?u?onego odpoczynku.

Informacje - czerwiec 2017 r.

Drukuj

Konkursy w placwkach powiatowych

Ostatni miesi?c zaj?? roku szkolnego up?yn?? g?wnie pod znakiem konkursw na stanowisko Dyrektora. Konkursy og?osi?a pani starosta Alicja ?urawska w czterech placwkach podleg?ych Starostwu Powiatowemu w Ko?cierzynie.

1) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 1 przy ul. W?. Sikorskiego 1

2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48

3) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1

4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. S?onecznej 1

Z ramienia naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej w pracach Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora wszystkich placwek w ?rod?, 14 czerwca 2017 r. bra? udzia? przewodnicz?cy Micha? Gurowski. W trzech placwkach do konkursu przyst?pili dotychczasowi dyrektorzy i oni te? uzyskali akceptacj? Komisji. Ku naszemu zdziwieniu, Grzegorz Urowski, dotychczasowy dyrektor PZS Nr 3 (m.in. zas?u?ony dzia?acz ko?cierskiej KM NSZZ "Solidarno??") zrezygnowa? z ubiegania si? o stanowisko kierownicze na nast?pn? kadencj?. Konkurs w PZS Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48 spo?rd trojga kandydatw wygra?a mgr in?. Aneta Monika Domeracka z domu Borkowska (ur. 28 maja 1974 r.), od 2012 r. sprawuj?ca przez pi?? lat (do 31.08.2017 r.) funkcj? dyrektora Zespo?u Szk? Ponadgimnazjalnych w Bytowie. Na zdj?ciu: A. Domeracka, od 1 wrze?nia 2017 r. dyrektor PZS Nr 3 w Ko?cierzynie. Nowo wybranej Pani Dyrektor ?yczymy wielu sukcesw w nowym miejscu pracy!

Informacje - maj 2017 r.

Drukuj

W ?rod?, 24 maja 2017 r. na wniosek Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie Komisji Mi?dzyzak?adowej. W zebraniu uczestniczyli (w kolejno?ci alfabetycznej): Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego) Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM) i Roman Wiecki.

Przewodnicz?cy poinformowa? zebranych o konkursach na dyrektorw. Nasz Zwi?zek zawsze sta? na stanowisku przeprowadzania konkursw zgodnie z zasadami demokracji. W ostatnim okresie cz?sto zdarza?y si? sytuacje, ?e samorz?dy rezygnowa?y z konkursw na rzecz przed?u?ania kadencji dyrektorw. Monika Ko?czyk, aktualnie sprawuj?ca funkcj? pomorskiego kuratora o?wiaty, stoi zdecydowanie na stanowisku przestrzegania zasad konkursowych. W zwi?zku z tym w Ko?cierzynie i powiecie ko?cierskim zosta?y og?oszone konkursy w 4 placwkach podleg?ych Starostwu. S? to: 1) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 1 przy ul. W?. Sikorskiego 1, 2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 3 przy ul. Kartuskiej 48, 3) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1, 4) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ul. S?onecznej 1. Planowany termin posiedzenia Komisji Konkursowej dotycz?cy w/wym placwek zosta? wyznaczony na ?rod?, 14 czerwca 2017 r.

W Ko?cierzynie w?adze miasta ju? przeprowadzi?y konkurs w Przedszkolu Samorz?dowym Nr 7 przy ul. Szkolnej 2 i ul. Wybickiego 10. Z ramienia naszej KM w pracach Komisji Konkursowej uczestniczy? Micha? Gurowski. Kandydata jednak nie wy?oniono i konkurs zostanie powtrzony.

Gmina Liniewo og?osi?a konkurs w Szkole Podstawowej w G?odowie wyznaczony na czwartek, 1 czerwca br.

Wjt Gminy Nowa Karczma - Andrzej Pollak og?osi? konkursy w czterech placwkach na ?rod?, 31 maja br.: Zespole Szk? w Grabowie Ko?cierskim, w Szkole Podstawowej im. dra Aleksandra Majkowskiego w Nowej Karczmie, w Szkole Podstawowej im. Braci Czarli?skich w Lubaniu i Szkole Podstawowej im. Franciszka Hynka w Szatarpach. Prezydium KM wyznaczy?o do udzia?u w pracach Komisji Konkursowych Wojciecha Figla (Grabowo i N. Karczma) oraz Micha?a Gurowskiego (Luba? i Szatarpy).

Przewodnicz?cy poinformowa?, ?e wskutek jego stara?, od poniedzia?ku, 22 maja br. pracownicy biur przy ul. Traugutta 7 oraz go?cie mog? korzysta? z parkingu po?o?onego wewn?trz posesji na podstawie specjalnie przygotowanych identyfikatorw. Do tej pory parking by? w ca?o?ci zajmowany przez innych kierowcw, a zw?aszcza uczniw pobliskiego Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2 im. KEN. Obecnie sytuacja uleg?a poprawie. Parking jest systematycznie monitorowany przez Stra? Miejsk?.

M. Gurowski przedstawi? rwnie? ofert? czterech wycieczek przygotowan? szczeg?owo przez El?biet? i Zdzis?awa Brzezi?skich. Wybrana wycieczka zgodnie z dotychczasow? tradycj? zosta?a zaplanowana na drug? sobot? wrze?nia br. (09.09.2017).

Informacje - kwiecie? 2017 r.

Drukuj

Kwiecie? 2017 r. okaza? si? bardzo pracowitym miesi?cem dla Szefa naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. Przewodnicz?cy Micha? Gurowski przez ponad 4 tygodnie, cz?sto od rana do wieczora, by? zaj?ty analizowaniem i opiniowaniem projektw organizacyjnych wszystkich placwek o?wiatowych miasta Ko?cierzyny, powiatu ko?cierskiego oraz gmin wiejskich. M. Gurowski przeprowadzi? szczeg?owe rozmowy z przedstawicielami K? NSZZ S, dyrektorami szk? na temat zatrudnienia pracownikw i nauczycieli w najbli?szym roku szkolnym. Dzi?ki otwartej na dialog postawie oraz wnikliwej analizie r?nych opcji dokonanej przez Przewodnicz?cego oraz szefw placwek o?wiatowych, prawie wszyscy zatrudnieni utrzymaj? dotychczasowy statut, unikaj?c zwolnie? z pracy. Niektrzy pedagodzy b?d? jednak musieli rozszerzy? swoje kwalifikacje i uko?czy? dodatkowe kierunki studiw. Praktyka pokaza?a, jak wa?n? jest ustawowa decyzja o obowi?zku opiniowania arkuszy przez zwi?zki zawodowe (i tzw. aneksw do ko?ca wrze?nia), o co od lat zabiega? NSZZ Solidarno??. Po drugie, jak potrzebny jest powa?ny wzrost wynagrodze? (i emerytur), ?eby mniej by?o poszukiwania nadgodzin, dodatkowego zatrudnienia w czasie, gdy gro?? zwolnienia i redukcje etatw szczeglnie w likwidowanych gimnazjach. Podobnie jak Sekcja O?wiaty wyra?amy nadziej?, ?e przestrzeganie prawa, ale i dobra wola ze strony dyrektorw szk?, organw prowadz?cych, nadzoru pedagogicznego, wska?e znaczenie tego zadania jako sposobu przeciwdzia?ania zwolnieniom, bezrobociu, ale te? zachowania relacji PODMIOTOWYCH i zasady DIALOGU w szko?ach i przedszkolach.

Informacje - marzec 2017 r.

Drukuj

Posiedzenie Prezydium KM

We wtorek, 28 marca 2017 r. z inicjatywy przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie Prezydium naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. W zebraniu oprcz Szefa uczestniczyli Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i Wojciech Figiel.

Przyj?to uchwa?y: 1) w sprawie rezygnacji z przynale?no?ci do Zwi?zku pracownicy Zespo?u Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu i 2) w sprawie przyj?cia w szeregi NSZZ Solidarno?? pracownika Powiatowego Zespo?u Szk? nr 3 w Ko?cierzynie. Podj?to rwnie? uchwa?? o przyznaniu zapomogi zwi?zkowej pracownicy Zespo?u Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. Przypomniano o uczestnictwie KM w poczcie sztandarowym podczas uroczysto?ci trzeciomajowych. M. Bielawa zaproponowa? zorganizowanie pikniku dla zainteresowanych cz?onkw w sobot?, 2 czerwca 2017 r. Zapowiedziano rwnie? zorganizowanie, wzorem lat ubieg?ych, w drug? sobot? wrze?nia 2017 r. jednodniowej wycieczki dla cz?onkw i sympatykw NSZZ S. M. Bielawa zaproponowa? promocj? naszej KM NSZZ S w przysz?ym wydaniu papierowej mapy Ko?cierzyny, ktra trafia do wielu instytucji i zak?adw naszego powiatu. Przewodnicz?cy poinformowa? o zmianie operatora telefonu. Zrezygnowali?my z us?ug Telestrady i przenie?li?my ten sam numer do T-Mobile, dzi?ki czemu nasze op?aty ulegn? znacz?cej obni?ce. M. Gurowski przekaza? informacj? o bardzo po?ytecznym wyjazdowym szkoleniu z Prawa O?wiatowego w ktrym uczestniczy? w dniach 24-26 marca br. w Jastrz?biej Grze.

Poruszono tak?e spraw? wa?nego wydarzenia, jakim jest zapowiedziany na pi?tek, 31 marca br. strajk w szko?ach organizowany przez ZNP. Zebrani wyrazili poparcie dla celw strajku, ktre s? zbie?ne z nasz? wol? obrony praw pracowniczych.

Informacje - luty 2017 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 21 lutego 2017 r. z inicjatywy przewodnicz?cego naszej KM mia?o miejsce posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczy?o 12 osb: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego KM), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Ewelina Ho?dys, Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM) i Alicja Ulatowska (dyrektor Szko?y Podstawowej w Kaliskach). Posiedzenie dotyczy?o g?wnie zapoznania si? z uchwa?ami samorz?dw w sprawie projektu dostosowania sieci szk? podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw? - Prawo o?wiatowe. Po analizie przez uczestnikw zebrania uzasadnienia do projektw uchwa? rad samorz?dw cz?onkowie Komisji Mi?dzyzak?adowej wyrazili pozytywn? opini? zwi?zan? z proponowanymi zmianami i nie zg?osili sprzeciwu w tej sprawie.

Obrady Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego

We wtorek, 14 lutego 2017 r. w Gda?sku odby?o si? zebranie Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. W posiedzeniu wzi?? udzia? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM. W cz??ci szkoleniowej Rady uczestniczyli tak?e: Zast?pca Prezydenta Gdyni Bartosz Bartoszewicz, dyrektor Wydzia?u Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O?wiaty w Gda?sku dr Jerzy Wi?niewski, dyrektor Zespo?u Szk? nr 11 w Gdyni - Judyta ?liwi?ska.

Omwiono problemy zwi?zane z sieci? szkoln?. Przypomniano, ?e opinie ws. sieci szkolnej opracowuj? w regionie gda?skim, zgodnie z decyzj? Prezydium Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? Zak?adowe/Mi?dzyzak?adowe Organizacje Zwi?zkowe NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania, zarejestrowane w rejestrze Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? (ich wykaz adresowy znajduje si? m. in. na str. www.solidarnosc.gda.pl/oswiata ). Przypomniano, ?e zgodnie z art. 19 ustawy o zwi?zkach zawodowych JST maj? obowi?zek dostarczenia projektw tak?e w wersji elektronicznej a tak?e musz? odpowiedzie? na pi?mie na zg?oszone w opinii uwagi, ew. zaprosi? tak?e do przedstawienia opinii podczas obrad Komisji Edukacji. W analizie projektw uchwa? JST warto zwraca? uwag? na takie aspekty jak:

a. Demografia i to w perspektywie co najmniej kilku lat,

b. Plany przestrzenne,

c. Odniesienia do sieci szkolnej sprzed 1999 r.,

d. Sprawy zatrudnienia nauczycieli i pracownikw administracji oraz obs?ugi szkolnej.

Bal Karnawa?owy

Zgodnie z wcze?niejszymi zamierzeniami nasz coroczny Bal Karnawa?owy NSZZ "Solidarno??" doszed? do skutku w zaplanowanym miejscu i terminie. W nocy z pi?tku na sobot? (10-11.02.2017) relaksowali?my si? od 18.00 a? do 3.00, czyli przez pe?ne 9 godzin. W imieniu przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego go?ci (43 osoby) powita? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca) i przekaza? ?yczenia udanej zabawy, sza?owego humoru. Lokal "U Wiesi" w Nowej Karczmie zapewni? doskona?? konsumpcj?. Kelnerki zmienia?y co chwil? nakrycia i serwowa?y r?norodne oraz pyszne dania. Wspania?a muzyka rwnie? by?a bardzo urozmaicona i porywa?a do ta?ca. O godz. 3.00 Zdz. J. Brzezi?ski podzi?kowa? wytrwa?ym balowiczom za najwy?sz? kultur? zabawy, a personelowi lokalu, mistrzyniom kuchni i muzykowi za ca?okszta?t, zapraszaj?c do powtrki tradycyjnego Balu za rok.