Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj93
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień178
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3179
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242565

Informacje - marzec 2017 r.

Drukuj

Posiedzenie Prezydium KM

We wtorek, 28 marca 2017 r. z inicjatywy przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego odby?o si? posiedzenie Prezydium naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. W zebraniu oprcz Szefa uczestniczyli Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i Wojciech Figiel.

Przyj?to uchwa?y: 1) w sprawie rezygnacji z przynale?no?ci do Zwi?zku pracownicy Zespo?u Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu i 2) w sprawie przyj?cia w szeregi NSZZ Solidarno?? pracownika Powiatowego Zespo?u Szk? nr 3 w Ko?cierzynie. Podj?to rwnie? uchwa?? o przyznaniu zapomogi zwi?zkowej pracownicy Zespo?u Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. Przypomniano o uczestnictwie KM w poczcie sztandarowym podczas uroczysto?ci trzeciomajowych. M. Bielawa zaproponowa? zorganizowanie pikniku dla zainteresowanych cz?onkw w sobot?, 2 czerwca 2017 r. Zapowiedziano rwnie? zorganizowanie, wzorem lat ubieg?ych, w drug? sobot? wrze?nia 2017 r. jednodniowej wycieczki dla cz?onkw i sympatykw NSZZ S. M. Bielawa zaproponowa? promocj? naszej KM NSZZ S w przysz?ym wydaniu papierowej mapy Ko?cierzyny, ktra trafia do wielu instytucji i zak?adw naszego powiatu. Przewodnicz?cy poinformowa? o zmianie operatora telefonu. Zrezygnowali?my z us?ug Telestrady i przenie?li?my ten sam numer do T-Mobile, dzi?ki czemu nasze op?aty ulegn? znacz?cej obni?ce. M. Gurowski przekaza? informacj? o bardzo po?ytecznym wyjazdowym szkoleniu z Prawa O?wiatowego w ktrym uczestniczy? w dniach 24-26 marca br. w Jastrz?biej Grze.

Poruszono tak?e spraw? wa?nego wydarzenia, jakim jest zapowiedziany na pi?tek, 31 marca br. strajk w szko?ach organizowany przez ZNP. Zebrani wyrazili poparcie dla celw strajku, ktre s? zbie?ne z nasz? wol? obrony praw pracowniczych.

Informacje - luty 2017 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 21 lutego 2017 r. z inicjatywy przewodnicz?cego naszej KM mia?o miejsce posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczy?o 12 osb: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego KM), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Ewelina Ho?dys, Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM) i Alicja Ulatowska (dyrektor Szko?y Podstawowej w Kaliskach). Posiedzenie dotyczy?o g?wnie zapoznania si? z uchwa?ami samorz?dw w sprawie projektu dostosowania sieci szk? podstawowych i gimnazjw do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustaw? - Prawo o?wiatowe. Po analizie przez uczestnikw zebrania uzasadnienia do projektw uchwa? rad samorz?dw cz?onkowie Komisji Mi?dzyzak?adowej wyrazili pozytywn? opini? zwi?zan? z proponowanymi zmianami i nie zg?osili sprzeciwu w tej sprawie.

Obrady Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego

We wtorek, 14 lutego 2017 r. w Gda?sku odby?o si? zebranie Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. W posiedzeniu wzi?? udzia? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM. W cz??ci szkoleniowej Rady uczestniczyli tak?e: Zast?pca Prezydenta Gdyni Bartosz Bartoszewicz, dyrektor Wydzia?u Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium O?wiaty w Gda?sku dr Jerzy Wi?niewski, dyrektor Zespo?u Szk? nr 11 w Gdyni - Judyta ?liwi?ska.

Omwiono problemy zwi?zane z sieci? szkoln?. Przypomniano, ?e opinie ws. sieci szkolnej opracowuj? w regionie gda?skim, zgodnie z decyzj? Prezydium Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? Zak?adowe/Mi?dzyzak?adowe Organizacje Zwi?zkowe NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania, zarejestrowane w rejestrze Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? (ich wykaz adresowy znajduje si? m. in. na str. www.solidarnosc.gda.pl/oswiata ). Przypomniano, ?e zgodnie z art. 19 ustawy o zwi?zkach zawodowych JST maj? obowi?zek dostarczenia projektw tak?e w wersji elektronicznej a tak?e musz? odpowiedzie? na pi?mie na zg?oszone w opinii uwagi, ew. zaprosi? tak?e do przedstawienia opinii podczas obrad Komisji Edukacji. W analizie projektw uchwa? JST warto zwraca? uwag? na takie aspekty jak:

a. Demografia i to w perspektywie co najmniej kilku lat,

b. Plany przestrzenne,

c. Odniesienia do sieci szkolnej sprzed 1999 r.,

d. Sprawy zatrudnienia nauczycieli i pracownikw administracji oraz obs?ugi szkolnej.

Bal Karnawa?owy

Zgodnie z wcze?niejszymi zamierzeniami nasz coroczny Bal Karnawa?owy NSZZ "Solidarno??" doszed? do skutku w zaplanowanym miejscu i terminie. W nocy z pi?tku na sobot? (10-11.02.2017) relaksowali?my si? od 18.00 a? do 3.00, czyli przez pe?ne 9 godzin. W imieniu przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego go?ci (43 osoby) powita? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca) i przekaza? ?yczenia udanej zabawy, sza?owego humoru. Lokal "U Wiesi" w Nowej Karczmie zapewni? doskona?? konsumpcj?. Kelnerki zmienia?y co chwil? nakrycia i serwowa?y r?norodne oraz pyszne dania. Wspania?a muzyka rwnie? by?a bardzo urozmaicona i porywa?a do ta?ca. O godz. 3.00 Zdz. J. Brzezi?ski podzi?kowa? wytrwa?ym balowiczom za najwy?sz? kultur? zabawy, a personelowi lokalu, mistrzyniom kuchni i muzykowi za ca?okszta?t, zapraszaj?c do powtrki tradycyjnego Balu za rok.

Informacje - stycze? 2017 r.

Drukuj

Do zobaczenia na Balu Karnawa?owym ju? wkrtce

W pi?tek, 10 lutego 2017 r. od godz. 18.00 tradycyjnie jak co roku spotkamy si? na balu karnawa?owym w Karczmie "U Wiesi" w Nowej Karczmie.

Szczeg?y na plakacie poni?ej. (W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Mini Informator
=== Zach?camy do lektury zamieszczonego ni?ej Mini Informatora przygotowanego z my?l? nie tylko dla wcze?niej urodzonych. (W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji. (Wtorek, 3 stycznia 2017 r.)

Zwo?ane na 3 stycznia spotkanie Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego zdominowa?a ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo o?wiatowe. Rejon ko?cierski reprezentowali: przewodnicz?cy KM - Micha? Gurowski, z-ca przewodnicz?cego i jednocze?nie przewodnicz?cy KR - Zdzis?aw Jan Brzezi?ski oraz przedstawicielka Ko?a Emerytw - El?bieta Brzezi?ska.

W trakcie zebrania nadal dyskutowana by?a kwestia reformy o?wiaty i jej sfinansowania. Ile ma kosztowa? rewolucyjna zmiana systemu o?wiaty na 8+4? i dlaczego jest ona tak po?piesznie forsowana przez MEN? A nie ma pieni?dzy na zaj?cia dodatkowe i wyrwnawcze, na ko?a zainteresowa?, za? podwy?ki dla nauczycieli pozostaj? iluzj?. Warto wi?c przypomnie? stanowisko gda?skiej S o od?o?eniu proponowanych zmian w o?wiacie co najmniej o rok. Tym bardziej, i? szereg postulatw z opinii zwi?zku b?dzie dopiero przedmiotem rozmw w zespole powo?anym przez minister Ann? Zalewsk?, czyli b?d? one w?drowa?y od stolika do stolika.

Za jedn? z najpilniejszych spraw do za?atwienia w perspektywie gigantycznej reformy na pozr b?ah?, s? ?rodki na zaj?cia pozalekcyjne, ktre nadal realizowane s? przez nauczycieli w wolontariacie, na podstawie zapisw art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty nauczyciela, czyli de facto godzin karcianych. Wysz?o na jaw z?amanie przez MEN art. 19 ustawy o zwi?zkach zawodowych, nakazuj?cego konsultacj? i opiniowanie zmian w prawach pracowniczych. Takich konsultacji nie by?o. Kolejny raz minister Zalewska nas oszuka?a. By?y zapewnienia o zmianie artyku?u 42, tak, aby nie by?o zaj?? nieodp?atnych. Pad?y one rwnie? w obecno?ci premier Szyd?o. Zamiast poprawienia zapisu usankcjonowano to, co by?o. Liczyli?my na negocjacje i zmian? zapisu, ale nie na taki sposb za?atwienia sprawy. Nie wiem co ludziom powiedzie? komentowa?a Bo?ena Brauer, liderka Komisji Mi?dzyzak?adowej Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Gda?sku.

Dodatkowych ?rodkw na zaj?cia edukacyjne nie ma, jest za to regulacja p?acowa sfery bud?etowej. Nauczyciel dyplomowany zyska na niej brutto ok. 60 z?. ?rednio wypadnie po 35,33 gr do kwoty bazowej z Karty nauczyciela (art 30). Czy tak b?dzie? Bud?et g?osowany przed ?wi?tami w Sali Kolumnowej trafi teraz do Senatu. Pomorska kurator o?wiaty Monika Ko?czyk, wywodz?ca si? z o?wiatowej S prbowa?a u?y? argumentu czasu pracy nauczyciela, ale sama przyzna?a, ?e wynosi on ponad 46 godzin tygodniowo. Tak podaje Instytut Bada? Edukacyjnych, ktry przeprowadzi? badanie Czas pracy i warunki pracy nauczycieli w opiniach nauczycieli, ktre mia?o da? pogl?d na katalog czynno?ci zawodowych nauczycieli, zgodne z realiami ich pracy. Nikt nie mo?e zmusi? nauczycieli do wykonywania zada? edukacyjnych nieodp?atnie przekonywa?a pomorska kurator.

Stosunki pracy b?d? rozwi?zywane. B?dzie potrzeba wyp?aty odpraw. Nie wiadomo, jakie b?dzie zapotrzebowanie na nauczycieli z gimnazjw. Nie ma mo?liwo?ci narzucenia obowi?zku zatrudnienia tych osb. Tym bardziej, ?e jak ju? zwracali?my uwag? przed wakacjami podstawwki i gimnazja s? w gestii gmin, a licea starostw. St?d i obawy zwi?zkowcw. Mizernym pocieszeniem jest zapewnienie, ?e Kuratorium pracuje nad baz? miejsc pracy, podobn? do bazy wolnych miejsc przy rekrutacji do w szk?. W samym za? kuratorium ?adnego poradnictwa nie b?dzie. Pozostaje wi?c Internet.

Jednak nie ma idealnego algorytmu rozr?niaj?cego specyfik? kszta?cenia, wol? samorz?dw, migracje, r?nice demograficzne mi?dzy gminami, zmiany w podstawie programowej, nowe sieci szk?, zapotrzebowanie na nauczycieli ucz?cych konkretnych przedmiotw po reformie. Przypomnijmy, ?e o likwidacji czy przekszta?ceniu szko?y nie ma mowy bez zgody kuratorium.

Zmiany w edukacji rozpoczn? si? od roku 2017/2018. Uczniowie ko?cz?cy klas? VI szko?y podstawowej stan? si? uczniami VII klasy podstawwki. Rozpocznie si? wygaszanie gimnazjw. Rekrutacja do nich nie b?dzie prowadzona. Ostatni rocznik klas III uko?czy gimnazja w roku szkolnym 2018/2019. Ostateczne decyzje dotycz?ce funkcjonowania sieci szk? musz? by? podj?te do 31 marca 2017 r., po uprzednim zaakceptowaniu ich przez kuratorium o?wiaty. Arkusze organizacyjne szko?y te? maj? by? opiniowane. One s? podstaw? dla samorz?du terytorialnego do kierowania pieni?dzy do szk?. Dobra wiadomo?? jest taka, ?e kuratorium ju? przeszkoli?o si? z arkuszy za urz?dnikami pierwsze szkolenie. ===

Informacje - grudzie? 2016 r.

Drukuj

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej

We wtorek, 13 grudnia 2016 r. (35. rocznica stanu wojennego) z inicjatywy przewodnicz?cego naszej KM mia?o miejsce uroczyste posiedzenie plenarne. W spotkaniu uczestniczy?o 12 osb: Bernadeta Basendowska, Alicja Bednarek, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego), Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego), Wojciech Cielka, Wojciech Figiel, Maria Gliszczy?ska-Moroz, Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa i Roman Wiecki. Zaopatrzeniem sto?u zaj?? si? Z. Brzezi?ski. W trakcie posiedzenia g?os zabra? przewodnicz?cy Micha? Gurowski, ktry poinformowa? o dobiegaj?cej ko?ca akcji paczek ?wi?tecznych i zaplanowanym na 10 lutego 2017 r. balu karnawa?owym. Z. Brzezi?ski przekaza? informacje z posiedzenia Rady Sekcji we wtorek, 6 grudnia 2016 r. W trakcie spotkania przypomniano tragiczne wydarzenia zwi?zane z wprowadzonym przed 35 laty stanem wojennym. Zebrani, mimo smutnej perspektywy likwidacji gimnazjw i planw wprowadzania w Polsce szkodliwej reformy edukacji, wymienili ?yczenia ?wi?teczno-noworoczne.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 6 grudnia 2016 r., jak co miesi?c w Sali Akwen odby?o si? zebranie Rady Sekcji. W. Ksi??ek poprosi? Zdzis?awa Brzezi?skiego o zabranie g?osu (jako przewodnicz?cego Komisji Rewizyjnej), ktry zapozna? obecnych z protok?em pokontrolnym z 16 listopada 2016 r. Zebranie zosta?o zdominowane czasowo (oko?o 2 godziny) przez zast?pc? kurator Moniki Ko?czyk, ktra przebywa?a w Rzeszowie. Pomorski Wicekurator O?wiaty Marek Strociak przez 2 godziny mwi? o harmonogramie planowanej reformy. Nie ma ju? ?adnych szans na wstrzymanie likwidacji dorobku 17 lat tworzenia gimnazjw, a przed nauczycielami widmo zwolnie?. Dodatkowym utrapieniem jest pog??biaj?cy si? rozziew w szeregach NSZZ. Do centrali nie docieraj? sygna?y i sprzeciwy wobec szkodliwej zmiany. Gra, wbrew woli szeregowych cz?onkw, popiera plany ekipy rz?dz?cej.

Informacje - listopad 2016 r.

Drukuj

Ankiety

Dzi?kujemy Pa?stwu za wype?nienie ankiet. Wynika z nich jednoznacznie, ?e zdecydowana wi?kszo?? cz?onkw K? NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej jest PRZECIW szkodliwej reformie edukacji przygotowywanej przez aktualn? ekip? rz?dz?c?. Prawie wszyscy opowiadamy si? przeciwko likwidacji gimnazjw. Niestety, nasze w?adze centralne popieraj? z?e zamiary rz?dz?cych, nie przejmuj?c si? wol? wi?kszo?ci szeregowych zwi?zkowcw. W sobot?, 19 listopada 2016 r. liczna grupa cz?onkw NSZZ "Solidarno??" przy??czy?a si? do oglnopolskiej manifestacji "NIE DLA CHAOSU W SZKOLE", ktra zosta?a zorganizowana przez ZNP.

Protok? zbiorczy przeprowadzonych ankiet (widoczny poni?ej na 3 arkuszach) przygotowa?, zestawi?, obliczy?, opracowa? oraz wys?a? do Wojciecha Ksi??ka i Przewodnicz?cych K? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM NSZZ Solidarno?? P.O.iW. Ziemi Ko?cierskiej.

(W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Jubileusz 50-lecia Szko?y Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu

W czwartek, 10 listopada 2016 r. obchodzili?my jubileusz Szko?y Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Wielkim Klinczu. Uroczysto?? rozpocz??a si? msz? ?wi?t? w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem ?wi?tej Rodziny o godzinie 12:00. Po nabo?e?stwie uczniowie, obecni i emerytowani nauczyciele, pracownicy szko?y, absolwenci oraz zaproszeni go?cie wzi?li udzia? w przemarszu na Hal? sportowo widowiskow?, ktry poprowadzi?a orkiestra d?ta Begama z Ko?cierzyny. Oko?o godziny 14:00 rozpocz??a si? gala obchodw 50 lecia szko?y po??czona z przekazaniem sztandaru. W obchodach wzi??o udzia? wielu znamienitych go?ci i mieszka?cw Wielkiego Klincza. Program uroczysto?ci by? bardzo bogaty i urozmaicony.

Przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego (z powodu choroby nie mg? uczestniczy?) reprezentowa? jego zast?pca Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, ktry w imieniu Szefa wr?czy? dyrektorowi Wojciechowi Drzewi?skiemu album o NSZZ Solidarno?? z okoliczno?ciow? dedykacj? i ?yczeniami, a wicedyrektor Beacie Je?ewskiej imponuj?cy bukiet kwiatw. Po raz pierwszy w dziejach Wielkiego Klincza szko?a otrzyma?a sztandar. Wszyscy go?cie otrzymali bezcenny dar ?wiadectwo pisane: Szko?a w Wielkim Klinczu. Wczoraj, dzi? i jutro. Zarys. W publikacji zosta?y zamieszczone m.in. wspomnienia cz?onkw NSZZ Solidarno??: El?biety i Zdzis?awa Brzezi?skich. Nale?y podkre?li?, ?e w placwce dzia?a aktywne Ko?o NSZZ S, ktre liczy a? 15 cz?onkw.

Na zdj?ciach grnych: z lewej strony - gen. bryg. Andrzej ?osi?ski (absolwent Szko?y Podstawowej w Wielkim Klinczu); po prawej - Z. Brzezi?ski wbija gw?d? w drzewce sztandaru szko?y. Na dolnej fotografii: Z. Brzezi?ski w imieniu przewodnicz?cego M. Gurowskiego wr?cza dyr Wojciechowi Drzewi?skiemu album o NSZZ "Solidarno??".

PS. Osoby zainteresowane szersz? relacj? o uroczystym jubileuszu szko?y z wi?ksz? ilo?ci? fotografii mog? rzuci? okiem na blog El?biety Brzezi?skiej:

http://swietlicapokolenwielkiklincz.blogspot.com/2016/11/jubileusz-50-lecia-szkoy-w-wielkim.html

===============================================================================================

Stanowisko NSZZ Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego w sprawie projektu zmian ustroju szkolnego

We wtorek, 8 listopada 2016 r. NSZZ Sekcja O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego przyj??a nast?puj?c? uchwa??:

Rada Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego, po analizie odpowiedzi MEN na opini? Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania dotycz?cej projektw ustaw Prawo o?wiatowe oraz Przepisy wprowadzaj?ce ustaw? prawo o?wiatowe podtrzymuje swoje stanowisko dotycz?ce od?o?enia proponowanych zmian w o?wiacie co najmniej o rok. W odpowiedzi MEN brak deklaracji dotycz?cej spe?nienia szeregu postulatw zawartych w opinii naszego Zwi?zku. Zapowied?, ?e b?d? one dopiero przedmiotem rozmw zespo?u, ktry jeszcze nawet nie zosta? powo?any przez Pani? Minister Ann? Zalewsk?, budzi nasz zdecydowany sprzeciw. W ocenie Rady niejasne s? cele proponowanych zmian, brak ich odpowiedniego zabezpieczenia finansowego (w tym na podwy?ki wynagrodze?), op?nienia w przedstawieniu programowej cz??ci zmian, niedostateczna informacja. W polskiej edukacji nie dzieje si? nic na tyle z?ego, co uzasadnia?oby taki po?piech w przygotowywaniu bardzo powa?nych strukturalnych i programowych zmian. Za jedn? z najpilniejszych spraw do za?atwienia s? ?rodki na zaj?cia pozalekcyjne, ktre nadal realizowane s? przez nauczycieli za darmo, na podstawie zapisw art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Rada, w oparciu o uchwa?? Rady Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? z 28 wrze?nia br., decyduje si? na przeprowadzenie ankiety/sonda?u w?rd pracownikw edukacji w regionie gda?skim dotycz?cej ewentualnych form protestu w przypadku braku spe?nienia postulatw zwi?zkowych.

Barbara Kami?ska, Anna Kocik, Wojciech Ksi??ek (Przewodnicz?cy Sekcji)

Stanowisko otrzymuj?: - Krajowa Sekcja O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? i Zarz?d Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno??, - Ministerstwo Edukacji Narodowej za po?rednictwem KSOiW NSZZ S, - Szko?y i placwki o?wiatowe w wojewdztwie pomorskim, - ?rodki spo?ecznego przekazu.

Obecny na zebraniu Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego) reprezentuj?cy KM NSZZ "Solidarno??" POiW Ziemi Ko?cierskiej, przypomnia?, ?e zebrania Rady Sekcji s? zwo?ywane ju? od 5 lipca, czyli pe?ne 4 miesi?ce, powtarzaj? si? te same biadolenia i lamenty, a niszczenie polskiej o?wiaty ju? si? rozpocz??o i trwa w najlepsze (a raczej w najgorsze). Zaapelowa?, aby przyj?? stanowisko, totalne przeciw reformie edukacji. Niestety, wcze?niej przygotowany projekt nie sprzeciwiaj?cy si? reformie, zosta? przyj?ty bez zmian.

Informacje - pa?dziernik 2016 r.

Drukuj

Spotkanie cz?onkw Ko?a Emerytw

W poniedzia?ek, 24 pa?dziernika 2016 r. mia?o miejsce comiesi?czne spotkanie przy kawie cz?onkw Ko?a Emerytw. W spotkaniu uczestniczy?o 10 osb: Anna B?czy?ska, El?bieta Brzezi?ska, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy KE), Krystyna Freda, Zygmunt Gli?ski, Helena Kaszubowska-Nitz, Gabriela Piechowska, Halina Polak, Krystyna Polak i Zofia Redzimska. Z. Brzezi?ski zapozna? zebranych z podj?tym niedawno Stanowiskiem KM wobec planw reformy edukacji - obecni odnie?li si? do przyj?tego dokumentu z pe?n? aprobat?. E. Brzezi?ska opowiedzia?a o konferencji krajowej w Sejmie, ktra odby?a si? 1 pa?dziernika 2016 r. w Warszawie: "Rady Seniorw - partnerstwo z samorz?dami". (E. Brzezi?ska pe?ni m.in. funkcj? przewodnicz?cej Zespo?u ds. Seniorw Gminy Ko?cierzyna. W konferencji warszawskiej uczestniczy?a wraz z m??em.) Po spotkaniu w biurze S, cz??? uczestnikw uda?a si? do Sali Szopi?skiego na wernisa? - wystaw? akwarel Barbary Zawili?skiej-Biernacik. Tu? po otwarciu wystawy Barbary Zawili?skiej-Biernacik w Sali Szopi?skiego wys?uchali?my koncertu w ramach Filharmonii M?odych Talentw. Gwiazd? by? pi?cioosobowy zesp? Algorhythm.

===============================================================================================

Zebranie Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie - przyj?cie STANOWISKA PRZECIW REFORMIE EDUKACJI

W poniedzia?ek, 17 pa?dziernika 2016 r. z inicjatywy Micha?a Gurowskiego odby?o si? zebranie KM. W posiedzeniu uczestniczy?o 11 osb: Bernadeta Basendowska, Mieczys?aw Bielawa (z-ca przewodnicz?cego), Zdzis?aw Brzezi?ski (z-ca przewodnicz?cego), Wojciech Cielka, Grzegorz Czajkowski, Wojciech Figiel (cz?onek Prezydium KM), Tomasz Grzyb, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Gra?yna Pa?kowska, Andrzej Stoppa (cz?onek Prezydium KM), Roman Wiecki. Na pocz?tku zebrania M. Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zorganizowanie udanej pod ka?dym wzgl?dem wrze?niowej wycieczki na P?wysep Helski. Z. Brzezi?skiemu podzi?kowa? rwnie? za przygotowanie projektu Stanowiska. Przyj?li?my w poczet cz?onkw S trzy nowe osoby z Zespo?u Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu. Podj?li?my uchwa?? o przyj?ciu projektu Stanowiska naszej KM i wys?aniu do Wojciecha Ksi??ka. Zadecydowali?my o przygotowaniu tradycyjnych paczek na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia (kawa i czekolada).

W dyskusji o naszym Stanowisku obecni formu?owali opinie zbie?ne z projektem. Nawi?zano do naszej Rezolucji uchwalonej 15 marca 2016 r. i rozes?anej na pocz?tku kwietnia do przywdcw Zwi?zku. Grzegorz Czajkowski sugerowa?, aby Rezolucj? wys?a? do pana Piotra Dudy i innych liderw NSZZ "Solidarno??" jeszcze raz. Wyra?ano zdziwienie z powodu smutnego faktu braku jakiejkolwiek odpowiedzi od Szefa Zwi?zku, ktry ma prawo nie zgadza? si? z tre?ci? Rezolucji, ale ma naj?wi?tszy obowi?zek odpowiadania na g?osy cz?onkw Zwi?zku. Jak to mo?liwe, ?e pan Piotr Duda, powo?uj?cy si? na etos Solidarno?ci, spo?eczn? nauk? Ko?cio?a, b?ogos?awionego ks. Jerzego Popie?uszk? oraz ?wi?tego Jana Paw?a II okazuje jawn? pogard? i skrajne lekcewa?enie szeregowych zwi?zkowcw, ktrzy utrzymuj? go ze swoich sk?adek? Obecni nadal stanowczo domagaj? si? pisemnej odpowiedzi od pana Piotra Dudy na Rezolucj? z kwietnia 2016 r.

Poni?ej mo?na przeczyta? nasze Stanowisko PRZECIW planowanej przez rz?d reformy edukacji.

(W celu powi?kszenia, aby odczyta? nale?y dwukrotnie klikn?? na obrazek lewym kursorem myszki.)

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Sekcji w Gda?sku

We wtorek, 11 pa?dziernika 2016 r. Micha? Gurowski i Zdzis?aw Brzezi?ski uczestniczyli w obradach Rady Sekcji w Sali Akwen w Gda?sku. Podczas posiedzenia zabierali g?os pos?owie Janusz ?niadek i Aleksander Mrwczy?ski (cz?onek Sejmowej Komisji Edukacji) oraz senator Antoni Szyma?ski. Oglna dyskusja nie wnios?a nic nowego. Parlamentarzy?ci z opcji rz?dz?cej bronili poronionej reformy i wygaszania gimnazjw, a zwi?zkowcy byli za spowolnieniem lub przeciw. Krzysztof Do?la obieca?, ?e je?li komisje KM/KZ podejm? stanowiska przeciw reformie, to Zarz?d Regionu zajmie takie samo stanowisko i zg?osi sprzeciw na szczeblu krajowym. Pose? Aleksander Mrwczy?ski zadeklarowa?, ?e przeka?e Stanowisko Rady Sekcji, wykaz 10. postulatw programu os?onowego, wykaz 66. postulatw Sekcji i uwagi zg?oszone podczas dyskusji Ministrowi Edukacji Narodowej. Senator Antoni Szyma?ski zadeklarowa? z?o?enie o?wiadcze? senatorskich (ew. interpelacji) m. in. ws. finansowania programu zmian, podwy?ek dla nauczycieli, problemu ew. zwolnie? w szko?ach, Po obradach Wojciech Ksi??ek wr?czy? obecnym do ko?ca zebrania komplety 2 d?ugopisw. Ch?tni odbierali w sekretariacie ksi??k? (lub ca?e paczki dla szk?) o ?o?nierzach wykl?tych.

Informacje - wrzesie? 2016 r.

Drukuj

Wycieczka na P?wysep Helski

W sobot?, 10 wrze?nia 2016 r. El?bieta i Zdzis?aw Brzezi?scy zorganizowali dla cz?onkw i sympatykw NSZZ Solidarno?? rejonu ko?cierskiego wycieczk? na P?wysep Helski. W wycieczce uczestniczy?o ponad 40 osb, w?rd nich nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Mierzeja Helska to magiczne, jedyne i wyj?tkowe miejsce w Polsce. Zacz?li?my od W?adys?awowa, a zako?czyli?my w mie?cie Hel.

1 We W?adys?awowie m.in. przeszli?my Alej? Gwiazd Sportu, w?rd wielu widzieli?my gwiazd? Ireny Szewi?skiej. Zobaczyli?my te? Koron? Himalajw.

2 W Muzeum Rybo?wstwa w Helu zobaczyli?my mnstwo atrakcyjnych eksponatw.

3 W helskim fokarium zachwycali?my si? tresur? i karmieniem 6 fok.

4 W Barze Ambra w Helu skonsumowali?my z wielkim apetytem wy?mienity obiad z pysznym ?wie?ym dorszem z?owionym rankiem w morzu specjalnie z okazji naszego przyjazdu.

5 Nasz? przewodniczk? na P?wyspie Helskim by?a pod ka?dym wzgl?dem doskona?a Krystyna Szyma?ska. Godzinny rejs kutrem CPT MORGAN z 1946 r. po Zatoce i pe?nym morzu okaza? si? nie lada atrakcj?.

6 W Helu mo?na poczyta? arcydzie?o Adama Mickiewicza Pan Tadeusz w j?zyku kaszubskim. Autorem przek?adu z 2010 r. jest urodzony w Ko?cierzynie poeta Stanis?aw Janke.

7 Latarnia Morska w Helu stanowi odr?bn? atrakcj?. Weszli?my na szczyt pokonuj?c 197 schodw. Z wysoko?ci 41,5 m zachwycali?my si? wspania?? panoram? mierzei i Ba?tyku.

8 Widzieli?my kilku p?ywaj?cych ?mia?kw w zimnej morskiej wodzie. Nam zabrak?o odwagi.

9 Po raz pierwszy w ?yciu zobaczyli?my postawiony w 2013 r. Kopiec Kaszubw obwieszczaj?cy wszem i wobec HEL POCZ?TEK POLSKI W?rd miejscowo?ci, gdzie s? oddzia?y ZKP jest wymieniona m.in. Ko?cierzyna, (a nawet Zblewo le??ce na Kociewiu).

Przewodnicz?cy Micha? Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za zaplanowanie i zrealizowanie bogatego programu udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Z. Brzezi?ski podzi?kowa? kierowcy Franciszkowi Cymerowi za bezpieczn? i elastyczn? jazd? do celu. Pan Franciszek je?dzi z nami od ubieg?ego wieku i zawsze okazuje si? mistrzem kierownicy.

(Relacja z wycieczki zostanie wkrtce uzupe?niona.

W zak?adce GALERIA zamie?ci?em 50 zdj?? z wycieczki na P?wysep Helski. Mo?ecie Pa?stwo znale?? tam rwnie? swoje fotki.

Informacje - sierpie? 2016 r.

Drukuj

Narada dyrektorw

W pi?tek, 26 sierpnia 2016 r. nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski wzi?? udzia? w naradzie dyrektorw szk? i placwek o?wiatowych z czterech powiatw (kartuskiego, ko?cierskiego, chojnickiego i cz?uchowskiego), ktrzy spotkali si? w Ko?cierzynie z Monik? Ko?czyk, pomorsk? kurator o?wiaty. W spotkaniu wzi?? rwnie? udzia? przewodnicz?cy Rady Sekcji OiW NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego Wojciech Ksi??ek.

W trakcie dorocznego spotkania m.in. omwiono kierunki realizacji polityki o?wiatowej w roku szkolnym 2016/2017 i zmiany w przepisach prawa o?wiatowego. W najbli?szym roku przestaje obowi?zywa? posy?anie sze?ciolatkw do szk?, wi?kszo?? zostanie w przedszkolach, klasy pierwsze b?d? ?wieci? pustkami. Doskonale obrazuje ten stan miasto Ko?cierzyna, gdzie zamiast 21 klas pierwszych, b?dzie tylko dziewi??. W tej sytuacji dalsze zatrudnienie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej staje pod znakiem zapytania. Szstoklasi?ci nie b?d? musieli pisa? obowi?zkowych testw ko?cowych. W 2017 r. osoby przyst?puj?ce do pisemnych egzaminw maturalnych i kwalifikacji zawodowych b?d? mog?y odwo?ywa? si? od otrzymanych wynikw.

Monika Ko?czyk przedstawi?a te? plany zmiany ustroju szkolnego i przytoczy?a fragmenty listu Minister Edukacji Narodowej przes?anego do samorz?dw, dotycz?cy wygaszania gimnazjw i przywrcenia systemu 8-letniej szko?y powszechnej, 4-letniego liceum oglnokszta?c?cego, 5-letniego technikum, a tak?e utworzenia dwustopniowej szko?y bran?owej.

Cz??? spotkania po?wi?cono prezentacji wnioskw z nadzoru pedagogicznego Pomorskiego Kuratora O?wiaty w roku szkolnym 2015/2016 oraz przebiegowi letniej sesji awansw zawodowych nauczycieli. W ko?cierskiej delegaturze, obejmuj?cej swoim zasi?giem 4 powiaty, o awans zabiega?o 136 nauczycieli, jeden wniosek rozpatrzono odmownie. Kurator omwi?a najcz??ciej pope?niane b??dy.

G?os w trakcie spotkania zabra? te? m.in. Wojciech Ksi??ek (NSZZ Solidarno??) i Tomasz Derra (prezes ko?cierskiego okr?gu Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego).

Program spotkania nie przewidywa? dyskusji. W drugiej cz??ci uroczy?cie po?egnano Halin? Uchman, dyrektora Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie, ktra odchodzi na emerytur?. Nasz przewodnicz?cy, Micha? Gurowski, wr?czy? jej pi?kny bukiet kwiatw. Dzi?kujemy pani Halinie za wieloletni? prac? dla dobra ko?cierskiej i pomorskiej o?wiaty. Now? dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie zosta?a Joanna Sawczyn, dotychczasowa st. wizytator Delegatury.

(Notatk? przygotowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

Pani Dyrektor Halina Uchman by?a "?elazn? Dam?" pomorskiej o?wiaty. Okaza?a si? silniejsza od wielu wjtw, burmistrzw, prezydentw, kuratorw, ministrw i premierw. Osi?gn??a rekord Polski w sprawowaniu kierowniczej funkcji w kuratorium o?wiaty, ktr? pe?ni?a a? przez 26 lat, czyli od pocz?tku transformacji ustrojowej.