Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj98
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?213
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c462
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215795

Listopad 2015 r.

Drukuj

Promocja NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie

W ?rod?, 25 listopada 2015 r. o godz. 19.00 w Ko?cierzynie mia?o miejsce spotkanie promuj?ce Zwi?zek z udzia?em przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego (zorganizowane z inicjatywy Mieczys?awa Bielawy). Na zebranie przyby?o 13 osb, w wi?kszo?ci pracownicy obs?ugi przy Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. W lu?nej dyskusji przy kawie i cie?cie poruszono aktualne i najbardziej ?ywotne problemy nurtuj?ce pracownikw ko?cierskich placwek o?wiatowych, k?ad?c nacisk na wa?no?? skutecznej obrony i ochrony pracownikw przez nasz Zwi?zek. NSZZ "Solidarno??" podejmuje systematyczne starania nie tylko o podwy?ki, ale rwnie? o przyznawanie nagrd pracownikom obs?ugi z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Ma wp?yw na ustalanie zapisw w regulaminach wynagradzania, na ocen? pracy dyrektora szko?y i inne decyzje. Oprcz obrony pracownikw przed zwolnieniami, Zwi?zek organizuje swoim cz?onkom imprezy integracyjne, wycieczki, paczki ?wi?teczne, zabawy karnawa?owe, szkolenia, m.in. komputerowe itp. Cz?onkowie Zwi?zku maj? mo?liwo?? korzystania z wysokich rabatw przy zakupach Kart? "Grosik" w wielu sklepach. Wst?powanie w szeregi zwi?zkowcw i przynale?no?? do NSZZ "Solidarno??" kosztuje niewiele, a przynosi znacznie wi?ksze korzy?ci.

===============================================================================================

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Gda?sku

We wtorek, 17 listopada 2015 r. w siedzibie NSZZ "Solidarno??" przy Wa?ach Piastowskich 24 Komisja Rewizyjna w sk?adzie: przewodnicz?cy Zdzis?aw Jan Brzezi?ski oraz cz?onkinie Barbara Chaberek i Teresa Szulc przeprowadzi?a kontrol? statutow?. Sprawdzano dokumenty finansowe i listy obecno?ci. Przygotowano protok? i pisma do 4 osb zach?caj?ce do obecno?ci na comiesi?cznych posiedzeniach Sekcji. Osoby te opuszczaj? wi?kszo?? zebra?. Rekordzist? okaza? si? kol. X., ktry by? a? 6 razy nieobecny (na 7 posiedze?).

=====================================================================================================

Nadanie imienia B?ogos?awionego Ksi?dza J. Popie?uszki Publicznemu Gimnazjum w W?glikowicach

W dniu 10 listopada 2015 r. w Zespole Szk? w W?glikowicach odby?y si? wa?ne uroczysto?ci. Pierwsza to 15-lecie nadania imienia Szkole Podstawowej NSZZ Solidarno??. Druga to nadanie Publicznemu Gimnazjum imienia B?ogos?awionego Ksi?dza Jerzego Popie?uszki. Kazanie o b?. ks. Jerzym Popie?uszce wyg?osi? biskup ordynariusz Ryszard Kasyna. By?y obecne poczty sztandarowe z Huty Warszawa, stra? porz?dkowa grobu ks. Popie?uszki z ?oliborza, poczty sztandarowe m.in. ze stoczni gda?skich (w tym Stocznia Remontowa). W?adze NSZZ S z Krzysztofem Do?l? na czele. Po p?toragodzinnym nabo?e?stwie po ods?oni?ciu przez w?adze biskup po?wi?ci? w deszczu na zewn?trz tablic? z napisem Publiczne Gimnazjum im. b?. Ks. Jerzego Popie?uszki. Potem odby?a si? ponad p?toragodzinna akademia w sali gimnastycznej naprzeciwko ko?cio?a. W uroczysto?ciach uczestniczyli m.in. kierownik Oddzia?u NSZZ S w Ko?cierzynie Jzef Rymsza i Renata Tkaczyk z Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Przedstawiciele gda?skiej S wr?czyli wyr?niaj?cym si? uczniom stypendia z Funduszu Stypendialnego NSZZ S. Reprezentantem KM NSZZ "Solidarno??" P.O.iW.Z.K by? wiceprzewodnicz?cy Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. W trakcie uroczysto?ci nast?pi?o wbijanie symbolicznych gwo?dzi w drzewce sztandaru przez jego fundatorw oraz przekazanie proporca uczniom, ktrzy z?o?yli ?lubowanie. Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (KM NSZZ "Solidarno??" POiWZK w Ko?cierzynie) te? zosta? poproszony o wbicie gwo?dzia. Zabra? g?os na ko?cu. W ci?gu 30 sekund powiedzia? 3 zdania i mo?e dlatego zebra? najd?u?sze oklaski. Podzi?kowa? m?odzie?y za przedstawiony spektakl - arcydzie?o, mwi?c, ?e aktorzy scen warszawskich mog? si? od nich uczy?. Z?o?y? ?yczenia od KM NSZZ S P.O.iW.Z.K., aby realizowali idea?y wypisane na sztandarach Solidarno?ci i szli drog?, ktr? wytyczy? B?ogos?awiony. Wr?czy? wi?zank? dyrektorowi S?awomirowi Grzybowi. Dok?adn?, obszern? relacj? mo?na przeczyta? na stronie:

http://www.szkolawaglikowice.szkolna.net/n,nadanie-imienia-blogoslawionego-ksiedza-j-popieluszki-publicznemu-gimnazjum-w-waglikowicach

PS. Ponad 35 lat temu powsta? NSZZ Solidarno??, ktra po stanie wojennym odrodzi?a si? w 1989 r. Zmartwychwsta?a te? Polska. Procesy wolno?ciowe trwa?y u nas zawsze. Mimo aktywno?ci przer?nej ma?ci kolaborantw, sprzedawczykw, ?otrw, zaprza?cw, zdrajcw na przestrzeni stuleci i powojennych realizatorw stalinowskiego terroru, okrutnych katw i zbrodniarzy, mordercw, zabjcw, kryminalistw, bandytw, psychopatw, zboczonych sadystw, oszczercw, aparatu przemocy, MO, ZOMO i ca?ej armii suto op?acanych esbekw oraz ich kupionych za judaszowe srebrniki wsp?pracownikw Polska odzyska?a pe?n? suwerenno??. Od 26 lat korzystamy bez ogranicze? pe?nymi gar?ciami z darw wolno?ci. Szkoda tylko, ?e pranie mzgu przez agitatorw stanu wojennego i ich nast?pcw zrobi?o swoje i nawet ludzie wykszta?ceni zrwnali bohaterw opozycji demokratycznej z ich prze?ladowcami. Dyktatorom w rodzaju Bieruta, Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz ich Goebbelsom jak Jerzy Urban chc? stawia? pomniki. Na szcz??cie, uroczysto?? taka jak w W?glikowicach przywraca pami?? o faktach najnowszej historii i ustawia w?a?ciwe proporcje. Sk?adamy s?owa najwy?szego uznania Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom, Uczniom za przygotowanie wyj?tkowego, niezapomnianego i wielkiego Wydarzenia, w ktrym mieli?my zaszczyt uczestniczy?.

=====================================================================================================

Zebranie Prezydium KM

W ?rod?, 4 listopada 2015 r. odby?o si? posiedzenie prezydium KM zwo?ane przez przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego. Oprcz niego w zebraniu uczestniczyli Mieczys?aw Bielawa, Wojciech Figiel, Andrzej Stoppa i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Omwiono program spotkania promuj?cego Zwi?zek, ktre zosta?o zaplanowane na ?rod?, 25 listopada 2016r. Przewodnicz?cy poinformowa?, ?e wbrew staraniom Zwi?zku, Pani Starosta nie wyrazi?a zgody na przeznaczenie kwoty 1% na nagrody dla nauczycieli, uzasadniaj?c to wdro?onym programem oszcz?dno?ciowym powiatu ko?cierskiego. W zwi?zku z zaplanowan? na 10 listopada 2016 r. uroczysto?ci? nadania imienia B?ogos?awionego Ks. J. Popie?uszki Publicznemu Gimnazjum w W?glikowicach podj??o uchwa?? o przelaniu kwoty wspieraj?cej w wysoko?ci 200,00 z?. Postanowiono podtrzyma? bez zmian tradycj? zorganizowania paczek ?wi?tecznych dla wszystkich cz?onkw Zwi?zku op?acaj?cych sk?adki (kawa i czekolada). Poruszaj?c spraw? organizowania corocznych wycieczek doprecyzowano, ?e zbirk? gotwki od kandydatw z ZSP Nr 1 na wyjazdy b?dzie si? zajmowa? osobi?cie Mieczys?aw Bielawa.

Pa?dziernik 2015 r.

Drukuj

Spotkanie Ko?a Emerytw NSZZ Solidarno?? P.O. i W.Z.K.

Restauracja Coffee Time, Ko?cierzyna, ul. Kapliczna 19

?roda, 28 pa?dziernika 2015 r., godz. 16.00 18.00

1. Powitanie go?ci: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Ko?a Emerytw)

Nasze spotkanie ma charakter jubileuszowy zwi?zany z 35-leciem podpisania Porozumie? Sierpniowych i powstaniem Niezale?nego Samorz?dnego Zwi?zku Zawodowego Solidarno??. Pragn? serdecznie powita? wszystkich tutaj obecnych, a szczeglnie

- pana Jana Antczaka, zas?u?onego dzia?acza i bohatera historii NSZZ S,

- pana Zygmunta Gli?skiego, twrcy m.in. Sportowo-Obronnego Centrum M?odzie?y w Garczynie,

- pana Micha?a Gurowskiego, naszego przewodnicz?cego oraz inicjatora i organizatora dzisiejszej uroczysto?ci

- pana Tomasza Derr?, prezesa bratniego Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego w Ko?cierzynie

- pana Grzegorza Urowskiego, poprzedniego przewodnicz?cego naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej

Jeszcze raz gor?co i serdecznie witam wszystkie Panie i Panw, a zw?aszcza tych wcze?niej urodzonych, ktrzy nale?? do Zwi?zku i s? jemu wierni a? 35 lat.

2. Uczczenie minut? ciszy zmar?ych Zwi?zkowcw

23 czerwca br. odszed? na zawsze ?.p. Ryszard Klassa wieloletni nauczyciel historii Zespo?u Szk? w Lipuszu

9 czerwca br. zmar?a pani Maria Derra, wieloletnia Dyrektor Szko?y Podstawowej w Nowym Klinczu, ktra wst?pi?a do Zwi?zku w 1980 r., czyli przed 35 laty. (Pod wieloma wzgl?dami wzr do na?ladowania m.in. w aspekcie op?acania sk?adek cz?onkowskich, ktre uregulowa?a z gry do ko?ca 2015 r.)

3. Wyst?pienie Zdzis?awa Brzezi?skiego

W tym roku obchody 35-lecia trwaj? w ca?ej Polsce ju? od kilku miesi?cy. Oto niektre wydarzenia, ktre osobi?cie organizowali?my lub w ktrych uczestniczyli?my.

W sobot?, 12 wrze?nia w roku 35-lecia zorganizowa?em 15-godzinn? wycieczk? autokarow? do Torunia i Ciechocinka dla 43 cz?onkw i sympatykw NSZZ S z rejonu ko?cierskiego.

W pi?tek, 18 wrze?nia br. El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy zorganizowali ?yw? lekcj? historii w Zespole Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu, o czym informowa? Kurier Kaszubski, ?ycie Kaszub, Wie?ci z Naszej Gminy Ko?cierzyna, a nawet oglnopolski solidarno?ciowy dwutygodnik Przegl?d O?wiatowy. Tak?e strony internetowe naszej KM, Gminy Ko?cierzyna i Sekcji O?wiaty Regionu Gda?skiego.

We wtorek, 6 pa?dziernika br. Micha? Gurowski i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski uczestniczyli w Uroczystym Walnym Zebraniu Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego z okazji 35-lecia istnienia NSZZ Solidarno??

W ?rod?, 14 pa?dziernika br. w DEN Zdzis?aw Jan Brzezi?ski reprezentowa? rejon ko?cierski w oglnokrajowej manifestacji w Warszawie w obronie polskiej o?wiaty. W stolicy byli?my ?wiadkami cudu. Cud polega? na tym, ?e po raz pierwszy po 35 latach obydwa Zwi?zki: NSZZ Solidarno?? i Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego manifestowa?y RAZEM. Szli?my rami? w rami?.

W sobot?, 17 pa?dziernika br. dzi?ki panom Jzefie Rymszy i Micha?owi Gurowskiemu kilku naszych cz?onkw uczestniczy?o w jubileuszu 35-lecia NSZZ S w ?ubianie. Znane na ca?ym ?wiecie Zak?ady Porcelany Sto?owej Lubiana w ?ubianie zatrudniaj? 1550 pracownikw. Ewenementem jest fakt, ?e mimo prywatyzacji nadal dzia?a tam KZ NSZZ S, ktra zrzesza 230 (czyli 15% za?ogi), z przewag? m?odych cz?onkw.

W ?rod?, 28 pa?dziernika br. dzi?ki panu Micha?owi Gurowskiemu dosz?o do skutku nasze spotkanie w tej przyjaznej restauracji o wdzi?cznej nazwie Coffee Time (Czas na kaw?).

4. Wyst?pienie Micha?a Gurowskiego, przewodnicz?cego KM NSZZ Solidarno?? P.O. i W.Z.K.

5. Wyst?pienia zaproszonych go?ci

6. Wr?czenie miniaturowych z?otych honorowych odznak NSZZ Solidarno?? z logo 35-lecia

7. Informacje bie??ce. Spotkanie i lu?ne rozmowy przy kawie; konsumpcja ciasta.

===============================================================================================

KOMUNIKAT dla Ko?a Emerytw

Szanowni Pa?stwo,

nasze najbli?sze poniedzia?kowe zebranie zostaje przesuni?te na ?rod?, 28 pa?dziernika 2015 r. Tym razem spotykamy si? na kawie, herbatce z ciastem w restauracji "Coffee Time" przy ul. Kaplicznej 19 w Ko?cierzynie o godz. 16.00. W trakcie spotkania jest przewidziane wr?czenie miniaturowych odznak z logo 35-lecia NSZZ "Solidarno??".

Serdecznie zapraszamy, prosimy o przybycie ju? o godz. 15.59. Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (wiceprzewodnicz?cy).

================================================================================================================================================================================ W dniach 21-23 pa?dziernika 2015 r. Zdzis?aw Jan Brzezi?ski z naszej KM bra? udzia? w trzydniowym warto?ciowym szkoleniu w Jastrz?biej Grze, w ktrym uczestniczyli zwi?zkowcy NSZZ "S" z ca?ej Polski. Jestem zbudowany ich wspania?? postaw?, wzajemn? ?yczliwo?ci?, bezinteresown? przyja?ni?, ch?ci? i sta?? gotowo?ci? pomocy w ka?dej sytuacji. Ciesz? si?, ?e dane mi by?o pozna? tylu warto?ciowych ludzi w jednym miejscu. Jeszcze Solidarno?? nie umar?a (i jej idea?y). To szcz??cie, ?e jest z kim realizowa? nasze wsplne dobro. Szkolenie obejmowa?o m.in. wype?nianie sprawozda? pokontrolnych, raportw kasowych, funkcjonowanie kont, prowadzenie dokumentacji finansowej w oparciu o w?a?ciwe ustawy i rozporz?dzenia; przygotowanie rachunku wynikw, bilansu, sprawozdania finansowego dla Urz?du Skarbowego zgodnie z powszechnie obowi?zuj?cymi przepisami prawa, itp. Wyk?adowc? naszej grupy by? Tadeusz Grubich, ktremu jeste?my bardzo wdzi?czni za bezstresowy sposb prowadzenia zaj??, ktre udoskonali?y nasze umiej?tno?ci praktyczne, jak i wzbogaci?y wiedz? teoretyczn?. ================================================================================================================================================================================

W sobot?, 17 pa?dziernika 2015 r. na zaproszenie Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? przy Zak?adach Porcelany Sto?owej Lubiana S.A. uczestniczyli?my w obchodach 35-lecia podpisania Porozumie? Sierpniowych i powstania Zwi?zku. Najpierw dzi?kowali?my Opatrzno?ci podczas Mszy ?w. w ko?ciele p.w. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w ?ubianie. Druga cz??? obchodw mia?a miejsce w pobliskim Hotelu Garczyn. Zas?u?onym dzia?aczom i cz?onkom Zwi?zku wr?czono dyplomy WYR?NIENIA-PODZI?KOWANIA, w?rd nich wybitnym pedagogom Krystynie Fredzie, El?biecie Brzezi?skiej, Wojciechowi Figlowi i Andrzejowi Stoppie.Mieczys?aw Bielawa otrzyma? wyr?nienie w p?niejszym terminie. Po uroczysto?ciach uczestnicy spotkania za sk?adki cz?onkowskie relaksowali si? przy suto zastawionych sto?ach i na parkiecie przy doskona?ej muzyce DJ Daniela. G?wn? organizatork? obchodw by?a Anna Zagrska, przewodnicz?ca KM przy ZPS Lubiana S.A. Lubiana nale?y do najwi?kszych zak?adw na Pomorzu i wysok? jako?ci? swoich produktw rozs?awia Polsk? na ca?ym ?wiecie. Zatrudnia 1550 pracownikw. Ewenementem jest fakt, ?e chocia? to firma prywatna, dzia?aj? w niej Zwi?zki Zawodowe. NSZZ Solidarno?? zrzesza 230 cz?onkw za?ogi, czyli oko?o 15% pracownikw (g?wnie m?odych), ktrzy zgodnie ze statutem uiszczaj? sk?adki zwi?zkowe w wysoko?ci 0,82% miesi?cznych przychodw. Z tych w?a?nie sk?adek zorganizowano niezapomniane spotkanie wspania?ej cz??ci za?ogi Lubiany. Dzi?kujemy pani Annie Zagrskiej, przewodnicz?cej Komisji Zak?adowej NSZZ "Solidarno??", g?wnej organizatorce uroczystego spotkania, za wspania?? go?cinno??.

================================================================================================================================================================================

W Dniu Edukacji Narodowej dzi?kowali?my nauczycielom za ich trud w?o?ony w nauczanie i wychowanie m?odych pokole?. Radiowa jedynka od rana przytacza?a g?osy s?uchaczy o swoich pedagogach, w zdecydowanej wi?kszo?ci bardzo pozytywne.

W ?rod?, 14 pa?dziernika 2015 r. wiceprzewodnicz?cy KM NSZZ "S"POiWZK, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski mia? okazj? uczestniczy? w manifestacji w Warszawie. ?wi?towali?my Dzie? Edukacji Narodowej przed siedzib? URM w oglnopolskim prote?cie zorganizowanym po raz pierwszy przez NSZZ Solidarno?? i ZNP.

Przypomnieli?my, ?e jak wyliczy? niezale?ny Instytut Bada? Edukacyjnych polscy nauczyciele pracuj? prawie 47 godzin w tygodniu i nale?? do najni?ej op?acanych pracownikw o?wiaty w krajach Unii Europejskiej. Dodajmy, ?e Art. 42. 1. Karty Nauczyciela precyzuje: Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pe?nym wymiarze zaj?? nie mo?e przekracza? 40 godzin na tydzie?. Przyk?adowo m?ody nauczyciel z pe?nymi kwalifikacjami po studiach wy?szych zarabia zaledwie 300 z? wi?cej powy?ej najni?szej ?redniej p?acy krajowej (ta ?rednia w 2015 r. wynosi 1750 z? brutto).

Cz??? naszych rodakw uwa?a, ?e nauczyciele zarabiaj? za du?o. Nawet w?rd przedstawicieli inteligencji z najwy?szej p?ki zdarzaj? si? osoby, ktre tak samo jak samorz?dowcy uwierzy?y propagandzie liberalnego rz?du, ?e Karta nauczyciela jest zgub? polskiej o?wiaty. Ma?o tego, niektrzy od lat piel?gnuj? w sobie niech?? do piel?gniarek, grnikw, pedagogw i innych grup wynagradzanych za swoj? prac? z bud?etu pa?stwa. Podsycaj? antypati?, zazdro??, nawet nienawi?? i wrogie nastroje. Dobieraj? tendencyjne argumenty do z gry za?o?onej tezy, ?ywi? si? jednostronnymi artyku?ami prasowymi stronniczych dziennikarzy. S? przekonani, ?e je?li oni sobie poradzili, to inni te? powinni, a je?li nie potrafi? to sami sobie s? winni i powinni ?y? w n?dzy, albo po prostu umrze? w zapomnieniu i pogardzie. Biada nauczycielowi, ktry o?mieli si? upomnie? o swoje prawa. Najlepiej gdyby pracowa? spo?ecznie bez ?adnego wynagrodzenia i mieszka? w przytu?ku dla bezdomnych. Nie sta? ich na obiektywn? ocen?, nie mwi?c ju? o s?owach uznania czy podzi?kowania za trudn? i odpowiedzialn? prac?. Zawsze ?atwiej wymaga? od innych ni? od siebie. Lepiej poucza?, krytykowa?, j?trzy?, s?czy? toksyczny jad, oskar?a?, rzuca? gromy. Niech inni naprawiaj? i dzia?aj? spo?ecznie.

================================================================================================================================================================================

We wtorek, 6 pa?dziernika 2015 r. przewodnicz?cy Micha? Gurowsk i wiceprzewodnicz?cy Zdzis?aw Jan Brzezi?ski uczestniczyli w Gda?sku w Uroczystym Walnym Zebraniu Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego z okazji 35-lecia istnienia NSZZ Solidarno??, ktre rozpocz??o si? o 10.00 w Sali Akwen.

Walne Zebranie Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego w XXXV rocznic? strajkw z Sierpnia 1980 roku wyrazi?o podzi?kowania wszystkim, ktrzy doprowadzili do powstania NSZZ Solidarno?? w sposb szczeglny uczestnikom strajku pracownikw o?wiaty jesieni? 1980 roku.

W trakcie spotkania przewodnicz?cy Zarz?du Regionu Krzysztof Do?la wr?czy? dyplomy z podzi?kowaniem za wspieranie Funduszu Stypendialnego NSZZ S. Wys?uchali?my satyrycznego koncertu Marcina Wolskiego i Ryszarda Makowskiego. Zjedli?my smaczny obiad w restauracji Panorama na XVI pi?trze Zieleniaka.

Wydarzy?o sie we wrze?niu 2015 r.

Drukuj

?ywa lekcja historii w Wielkim Kli?czu.

W pi?tek, 18 wrze?nia 2015 r. w Zespole Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu mia?a miejsce ?ywa lekcja historii po?wi?cona 35-leciu powstania NSZZ Solidarno?? z udzia?em JANA ANTCZAKA, zas?u?onego dzia?acza NSZZ "Solidarno??" od 1980 r., wi?zionego w stanie wojennym.

Spotkanie zosta?o przygotowane z imponuj?cym rozmachem przez Zdzis?awa i El?biet? Brzezi?skich przy wsp?pracy dyrektora szko?y Wojciecha Drzewi?skiego, ktry w latach 90-ych pe?ni? m.in. funkcj? delegata WZD Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego. Przyby? rwnie? wjt Gminy Ko?cierzyna Grzegorz Piechowski, ktry na pro?b? Z. J. Brzezi?skiego ju? w lutym br. przyj?? honorowy patronat nad obchodami tej wa?nej rocznicy. Inicjatorami lekcji byli Zdzis?aw i El?bieta Brzezi?scy, nauczyciele i dzia?acze NSZZ Solidarno?? od 1980 r.

Rocznica powstania Solidarno?ci u?wiadomi?a nam, ?e chocia? zmieni?a ona oblicze Polski, a nawet Europy, to w ?wiadomo?ci m?odego pokolenia Polakw nie zajmuje poczesnego miejsca. Aby przybli?y? m?odzie?y narodziny wielkiego ruchu spo?ecznego w sierpniu 1980 r. bezkrwawej rewolucji, zamiast nudnych referatw i podnios?ych akademii lepiej organizowa? w placwkach o?wiatowych ?ywe lekcje historii, zaprasza? do udzia?u w nich jeszcze ?yj?cych uczestnikw tamtych wydarze?.

W ponad dwugodzinnym spotkaniu uczestniczyli uczniowie kilku starszych klas gimnazjalnych. E. i Zdz. Brzezi?scy opracowali scenariusz oraz zaprezentowali starann? i bardzo interesuj?c? ekspozycj? (z w?asnych zbiorw archiwalnych) towarzysz?c? edukacyjnemu spotkaniu. Inicjatorzy lekcji zredagowali kilka planszy z oryginalnymi plakatami sprzed 35 lat. Na wystawie nie zabrak?o 21 postulatw Sierpnia 80, kalendarium powstania NSZZ Solidarno??, autentycznych, g?wnie zwi?zkowych wydawnictw nielegalnych i mnstwo drukw ulotnych, gazetek, czasopism z lat 1980-1981 i p?niejszych. Uwag? uczniw przyci?ga?y oprawione roczniki tygodnikw, w tym najwa?niejszego rocznika Tygodnika Solidarno??, zawieraj?cego wszystkie wydane wwczas numery. W cz??ci wst?pnej wyst?pi? dyrektor szko?y, ktry jako historyk w sposb zwi?z?y i przyst?pny dla m?odzie?y przedstawi? najwa?niejsze etapy wsp?czesnej historii Polski a? do fazy podpisania Porozumie? Sierpniowych. G?os zabrali rwnie? Zdz. i E. Brzezi?scy, ktrzy podkre?lili, ?e Sierpie? 1980 r. by? najpi?kniejsz? wiosn? w ich ?yciu, cytuj?c Adama Mickiewicza:

"Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedn? tak? wiosn? mia?em w ?yciu."

Zdz. Brzezi?ski, ?wiadek wydarze? grudniowych w 1970 r. zaprezentowa? oryginalny, zakupiony wtedy przez niego dziennik G?os Wybrze?a z dat? 18.12.1970 r.

Najwa?niejsze jednak okaza?o si? i niezapomniane wra?enie wywar?o na wszystkich bez wyj?tku obecnych spotkanie z panem Janem Antczakiem (78 lat), bezkompromisowym, odwa?nym i bohaterskim dzia?aczem NSZZ Solidarno??, wi?zionym w okresie stanu wojennego. W sierpniu 1980 r. by? organizatorem strajku w ZPS Lubiana, a od wrze?nia 1980 r., przewodnicz?cym Komisji Zak?adowej NSZZ Solidarno??. W stanie wojennym wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. zosta? aresztowany i uwi?ziony w Starogardzie Gd. Za nielegaln? dzia?alno?? zwi?zkow? zosta? skazany przez S?d Wojewdzki w Gda?sku na 1 rok i 2 miesi?ce wi?zienia. W 2008 r. odznaczony Krzy?em Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczy?skiego.

M?odzie? z zapartym tchem s?ucha?a opowie?ci o stanie wojennym, represjach, ?cie?kach zdrowia, okrucie?stwie stosowanym przez s?u?b? bezpiecze?stwa wobec opozycji.

Klamrami spinaj?cymi ca?o?? spotkania by?o wys?uchanie na pocz?tku pie?ni Mury Jacka Kaczmarskiego i od?piewanie na zako?czenie uroczysto?ci solidarno?ciowego hymnu ?eby Polska by?a Polsk? Jana Pietrzaka.

Trzeba podkre?li? bardzo pozytywny klimat i poparcie dla idei Solidarno?ci, ktr? okazuje dyrektor Wojciech Drzewi?ski, grono pedagogiczne oraz uczniowie. G?wny bohater niezwyk?ej lekcji, pan Jan Antczak oraz Zdzis?aw i El?bieta Brzezi?scy w podzi?kowaniu za trud i wysi?ek w?o?ony w przygotowanie spotkania pokole? otrzymali od gimnazjalistw przepi?kne wi?zanki kwiatw.

?ywa lekcja historii oddzia?ywa?a na emocje m?odzie?y, budzi?a patriotyzm oraz umo?liwi?a poznanie najnowszych dziejw naszej Ojczyzny. Szkoda, ?e te zagadnienia s? ca?kowicie pomijane w aktualnie obowi?zuj?cym programie nauczania bardzo wa?nego przedmiotu na etapie kszta?cenia w klasach gimnazjalnych. Dzi?ki takim lekcjom, jak zrealizowana w szkole w Wielkim Kli?czu zmniejszamy luk? w historycznej edukacji m?odzie?y.

Drugi etap spotkania by? kontynuowany w innej cz??ci szko?y w mniejszym gronie z nauczycielskim aktywem Ko?a NSZZ "Solidarno??". Pan Jan Antczak przy skromnym posi?ku, kawie i cie?cie (ktre zapewni?a E. Brzezi?ska i jej kole?anki z PZERI) opowiada? o ludziach tamtej epoki, ktrych blisko zna?, a ktrzy zachowywali si? r?nie w okresie stanu wojennego, nie zawsze chwalebnie.

Z informacji, ktre posiadamy wynika, ?e placwka w Wielkim Kli?czu, jest jedyn? nie tylko w Gminie Ko?cierzyna, ale w ca?ym rejonie ko?cierskim, ktra w tym roku uczci?a takim mocnym akcentem 35-lecie powstania NSZZ "Solidarno??".

(Zredagowali: El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy, inicjatorzy lekcji)

================================================================================================================================================================================

Wycieczka do Torunia i Ciechocinka

Zgodnie z planem dosz?a do skutku w sobot?, 12 wrze?nia 2015 r. Ca?? wycieczk? od pocz?tku do ko?ca przygotowa? i zorganizowa? spo?ecznie wraz z zapewnieniem obiadu dla wszystkich uczestnikw Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Ponad 50% wycieczkowiczw stanowili cz?onkowie z ko?a Mieczys?awa Bielawy.

W 1997 r. toru?ski ?redniowieczny zesp? miejski zosta? wpisany na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Po jednym z najpi?kniejszych miast europejskich (plasuje si? w pierwszej sidemce) od 10.00 oprowadza?a nas przewodnik Karolina Ruci?ska. Pani Karolina oszo?omi?a nas nie tylko niespotykan? erudycj? i encyklopedyczn? wiedz? o mie?cie Kopernika, ale te? umiej?tno?ci? maksymalnego zainteresowania histori? oraz tera?niejszo?ci? Torunia. Dzi?ki niej stolica wojewdztwa kujawsko-pomorskiego sta?a si? jeszcze bli?sza naszym sercom. Znakomita przewodniczka pokaza?a nam rwnie? najwa?niejsze atrakcje Ciechocinka. Spo?rd innych zalet pani Karoliny warto podkre?li? jej doskona?? znajomo?? kilku j?zykw obcych, m.in. takich jak angielski, hiszpa?ski, niemiecki. Jeszcze wi?ksz? sympati? zdoby?a poprzez radosne udzielanie odpowiedzi na wszystkie dociekliwe pytania uczestnikw naszej wycieczki. Zwiedzili?my ?ywe Muzeum Piernika w Toruniu przy ul. Rabia?skiej 9, Stare Miasto i Katedr? Janw. Zjedli?my smaczny obiad w restauracji Ponte przy ul. Mostowej 3. Zobaczyli?my Ciechocinek, spacerowali?my dooko?a t??ni. Zatrzymali?my si? na kaw? i herbat? w kawiarni Willa Nowa przy ul. T??niowej 1. Spacerowali?my po Parku Zdrojowym przy muszli koncertowej, pijalni i fontannach. Pe?ni niezapomnianych wra?e? wyruszyli?my o 18.00 w drog? powrotn?.

Uwaga! W Galerii mo?na obejrze? 48 zdj?? z naszej udanej wycieczki.

================================================================================================================================================================================

W OBRONIE PRACOWNIKW ADMINISTRACJI I OBS?UGI

Nasza Komisja Mi?dzyzak?adowa podejmuje systematyczne wysi?ki maj?ce na celu zapewnienie w?a?ciwego poziomu wynagrodze? pracownikw administracji i obs?ugi. W po?owie wrze?nia tego roku nasz Przewodnicz?cy wsplnie z ZNP zwrci? si? w tej sprawie do pana Burmistrza.

================================================================================================================================================================================

Wrze?niowa konferencja dyrektorw szk?

Nasz? Komisj? Mi?dzyzak?adow? na konferencji reprezentowa? osobi?cie Pan Przewodnicz?cy W konferencji w Ko?cierzynie uczestniczyli dyrektorzy przedszkoli, szk? i placwek z 4 powiatw (ko?cierski, kartuski, chojnicki i cz?uchowski) pod kierunkiem El?biety Wasilenko, Pomorskiego Kuratora O?wiaty w dniu 5 wrze?nia 2015 r.

Konkurs na dyrektora szko?y w Liniewie

Drukuj

Zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami Urz?d Gminy w Liniewie zwo?a? posiedzenie komisji konkursowej do wy?onienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespo?u O?wiatowego w Liniewie, ktre odby?o si? w pi?tek, 7 sierpnia 2015 r. (godz. 10.00 - 12.00). Jedynym kandydatem by? Zbigniew Werczy?ski, dotychczasowy dyrektor, sprawuj?cy t? funkcj? od 2002 r. W sk?ad Zespo?u O?wiatowego w Liniewie wchodz? 3 placwki: Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Z ramienia KM NSZZ "Solidarno??" w pracach komisji konkursowej uczestniczy? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, zast?pca przewodnicz?cego, ktry pracowa? w Gimnazjum w Liniewie jako nauczyciel j?zyka angielskiego w roku szkolnym 2002/2003. W sk?adzie komisji konkursowej zabrak?o przedstawiciela ZNP. Konkurs zosta? rozstrzygni?ty. O?mioosobowa komisja zaakceptowa?a kandydatur? Zbigniewa Werczy?skiego.

ZAPROSZENIE na poniedzia?ek, 31 sierpnia 2015 r.

Drukuj

35 rocznica strajkw w 1980 roku i powstania NSZZ Solidarno??

ZAPROSZENIE (na poniedzia?ek, 31 sierpnia 2015 roku)

Solidarno?? nie mo?e zaniedba? trosk? o t? histori? tak blisk?, a rwnocze?nie ju? odleg?? - Jan Pawe? II do delegacji NSZZ Solidarno?? Watykan 11 listopada 2003 r.

Komisja Krajowa i Zarz?d Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? Miasto Gda?sk i Europejskie Centrum Solidarno?ci Instytut Pami?ci Narodowej Oddzia? w Gda?sku

zapraszaj? 31 sierpnia 2015 roku na obchody z okazji

35. rocznicy strajkw w 1980 roku i powstania NSZZ Solidarno??

I. godz. 12.00 Msza ?w. w Bazylice p.w. ?w. Brygidy w Gda?sku (Ks. Abp S. L. G?d? Metropolita Gda?ski, Ks. Proboszcz L. Kowalski); z?o?enie kwiatw pod pomnikiem ks. pra?ata H. Jankowskiego,

II. Z?o?enie kwiatw ko?o Bramy nr 2 Stoczni Gda?skiej, (Uwaga: Delegacje sk?adaj?ce kwiaty prosimy o zabranie wizytwek. W miar? mo?liwo?ci prosimy tak?e o wcze?niejsze potwierdzenie udzia?u: 58/308-43-52, mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

III. Uroczysto?? w Sali BHP Stoczni Gda?skiej (m. in. wyst?pienia: Andrzeja Dudy Prezydenta RP, Piotra Dudy przewodnicz?cego KK, Krzysztofa Do?li przewodnicz?cego ZRG, dra ?ukasza Kami?skiego Prezesa IPN; wr?czenie dyplomw-Laudacji cz?onkom opozycji solidarno?ciowej; Wr?czenie stypendiw z Funduszu Stypendialnego NSZZ Solidarno?? w Gda?sku). (Uwaga z uwagi na ograniczon? liczb? miejsc ta cz??? uroczysto?ci w Sali BHP odb?dzie si? za imiennymi zaproszeniami. B?dzie wystawiony telebim na zewn?trz budynku) Serdecznie zapraszamy.

FESTYN RODZINNY - SOLIDARNO?? POKOLE?, sobota, 29 sierpnia 2015 r.

Wydarzy?o si? w czerwcu - lipcu 2015 r.

Drukuj

(Po otrzymaniu materia?w ju? wkrtce poszerzymy informacje o ostatnich wydarzeniach na naszej stronie).

Komunikat o planowanej wycieczce do Torunia i Ciechocinka (sobota, 12 wrze?nia 2015 r.)

[Za wszelkie sprawy organizacyjne wycieczki s?odki ci??ar dobrowolnej odpowiedzialno?ci przyjmuj? na siebie El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy (tel. 694-165-019).]

Autokar przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie b?dzie oczekiwa? od 6.15. Odje?d?amy najp?niej o 6.30. Przybycie do Torunia planujemy przed 9.30. Zwiedzamy z pani? przewodnik Karolin? Ruci?sk?: ?redniowieczny Zesp? Miejski - Stare Miasto z Rynkiem i Ratuszem Staromiejskim, Dwr Artusa oraz kamienice, ?redniowieczn? Krzyw? Wie??, pomnik Miko?aja Kopernika i Muzeum Kopernika, bazylik? katedraln? ?w. ?w. Janw Chrzciciela i Ewangelisty. W czasie wolnym mo?liwo?? zakupu s?ynnych Toru?skich Piernikw (Muzeum Piernika) i obejrzenia ruin zamku krzy?ackiego, Bulwaru Filadelfijskiego nad Wis??, mo?liwy podjazd pod siedzib? oglnopolskiego katolickiego Radia Maryja Toru?.

Oko?o godz. 14.00 wyjazd z Torunia do Ciechocinka. W Ciechocinku planujemy konsumpcj? zmwionego wcze?niej obiadu w cenie do 20 z?. Przewidujemy spacer po Uzdrowisku Ciechocinek w towarzystwie pani przewodnik Barbary: t??nie (opcjonalny wst?p za oddzielnymi biletami), Zegar Kwiatowy, Fontanna Grzybek, Park Zdrojowy, Restauracja Zdrojowa (opcjonalna degustacja wd) Fontanna Ja? i Ma?gosia, Muszla Koncertowa. Opcja dodatkowa (pod warunkiem dobrej organizacji i sprawnej kondycji) mo?na podej?? do Pa?acyku Prezydenckiego i Cerkwi w odleg?o?ci 1 km od centrum). Planowany wyjazd z Ciechocinka przed godz. 18.00. Mo?liwy szcz??liwy powrt do Ko?cierzyny przed godz. 21.00.

UWAGA! Dla cz?onkw naszego Zwi?zku wycieczka jest bezp?atna (przejazd autokarem, obiad, bilety wst?pu, op?acenie przewodnika), natomiast osoby towarzysz?ce p?ac? po 40,00 z? (doro?li) lub 20,00 z? (dzieci). Wszelkich informacji dot. wycieczki udziela Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski (tel. 600 403 890) oraz Wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (tel. 694 165 019).

PS. Do dnia 12 lipca 2015 r. na wycieczk? zapisa?o si? 28 ch?tnych. Przyjmowali?my dalsze zg?oszenia. Do pi?tku, 11 wrze?nia 2015 r. zg?osi?o si? 45 osb, czyli pe?en komplet.

Wydarzenia bie??ce.

Sobota, 4 lipca 2015 r., godz. 12.00. Z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ S i 15 rocznicy ufundowania sztandaru Oddzia? NSZZ S w Ko?cierzynie zosta?a odprawiona msza ?w.

W uroczystym nabo?e?stwie na placu ?w. Jana Paw?a II w Ko?cierzynie wzi?li udzia? przedstawiciele w?adz Zwi?zku: Krzysztof Do?la, Jzef Rymsza i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Na pocz?tku s?owo powitania wyg?osi?a Teresa Preis, przewodnicz?ca Rady Miasta. Nabo?e?stwo w intencji cz?onkw NSZZ S i ludzi pracy trwa?o do 14.00. Temperatura +30 C w cieniu nie przeszkadza?a, bo mo?na by?o sta? pod drzewami. Biskup Wies?aw ?migiel wyg?osi? charyzmatyczne kazanie o MB i rodzinie. Blisko o?tarza sta? poczet (osoby z ZPS Lubiana w ?ubianie) ze sztandarem Oddzia?u NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie. Ks. pra?at M. Szczepi?ski podzi?kowa? delegatom NSZZ S za z?o?one na o?tarzu wotum z okazji 35 lecia NSZZ S, zapewniaj?c, ?e zostanie umieszczone w Sanktuarium przy obrazie MBKR. Od kilku lat msz? ?wi?t? w intencji Solidarno?ci ??czymy z uroczysto?ciami odpustowymi w sanktuarium Matki Bo?ej Krlowej Rodzin. Nie jest to przypadkowe. Na sztandarze naszego Oddzia?u widnieje w?a?nie wizerunek Matki Bo?ej Krlowej Rodzin. W tym roku ?wi?towali?my rwnie? 15 rocznic? jego po?wi?cenia powiedzia? Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie.

Pi?tek, 3 lipca 2015 r., godz. 10.00-11.30 posiedzenie prezydium NSZZ S w biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. W przedwakacyjnym zebraniu zwo?anym przez Micha?a Gurowskiego uczestniczyli: 1) Przewodnicz?cy, 2) Mieczys?aw Bielawa, 3) Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i 4) Andrzej Stoppa. I) W trakcie obrad podj?to uchwa?? o przyj?ciu do NSZZ "S" dwch nowych cz?onkw w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. dra Leona Heykego przy ul. Strzeleckiej 1 w Ko?cierzynie. II) Postanowiono wesprze?, jak co roku, kwot? 300 z? Fundusz Stypendialny imienia NSZZ Solidarno?? ze ?rodkw KM. Niezale?nie od wp?at zbiorowych Fundusz mo?na wspiera? prywatnie. Spo?rd naszej KM, od lat do grona darczy?cw indywidualnych nale?? Micha? Gurowski oraz El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy. III) Ustalono ostatecznie termin wycieczki dla cz?onkw KM na sobot?, 12 wrze?nia 2015 r. Przewodnicz?cy zaproponowa?, aby organizacj? wycieczki zgodnie z wieloletni? tradycj? zaj?li si? E. i Z. J. Brzezi?scy, co zosta?o zaakceptowane przez uczestnikw posiedzenia. IV) Przewodnicz?cy poinformowa? o przewidzianym na pocz?tku sierpnia 2015 r. konkursie na dyrektora w Zespole O?wiatowym w Liniewie (Gmina Liniewo), proponuj?c, aby z ramienia KM udzia? w pracach komisji konkursowej uczestniczy? Z. J. Brzezi?ski, co spotka?o si? z aprobat? zebranych. V) W punkcie - sprawy bie??ce dowiedzieli?my si?, ?e Andrzej Stoppa, (wieloletni i zas?u?ony nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szk? Publicznych nr 1 przy ul. M. C. Sk?odowskiej 19 w Ko?cierzynie) z dniem 1 wrze?nia 2015 r. przechodzi w stan spoczynku. Nasz Kolega zadeklarowa?, ?e b?dzie kontynuowa? przynale?no?? do Zwi?zku w Kole Emerytw, co zosta?o z aplauzem przyj?te przez obecnych uczestnikw posiedzenia. Ustalono rwnie? godziny otwarcia Biura NSZZ "Solidarno??" przy ul. Traugutta 7 w terminie: 6-17 lipca 2015 r. w godzinach 13.00-15.00. Pe?nienie dy?urw w ci?gu tych dwch tygodni zadeklarowa? Z. J. Brzezi?ski. W sprawach pilnych zawsze mo?na kontaktowa? si? z przedstawicielami KM telefonicznie.

Poniedzia?ek, 29 czerwca 2015 r., godz. 17.00 Udzia? przedstawicieli Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej: Mieczys?awa Bielawy, Wojciecha Figla i Andrzeja Stoppy w Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku pod has?em 35 lat blisko ludzi. Spotka?o si? tam prawie 800 reprezentantw organizacji zwi?zkowych NSZZ Solidarno?? z Regionu Gda?skiego. Na scenie Filharmonii zawis?y 23 zwi?zkowe sztandary, w tym pierwszy Mi?dzyzak?adowego Komitetu Strajkowego z 1980 r. Zwi?zkowe spotkanie zako?czy? koncert rocka patriotycznego zespo?u Contra Mundum. W trakcie uroczystego spotkania cz??? zas?u?onych dzia?aczy NSZZ S zosta?a odznaczona. W tym roku Odznaki Z?ote Sekcji Krajowej O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? zosta?y przyznane pi?ciu cz?onkom naszej KM. Wyr?nieni zostali: Mieczys?aw Bielawa, El?bieta Brzezi?ska, Wojciech Figiel, Krystyna Freda i Andrzej Stoppa. Gratulujemy!

PS. Z powodw organizacyjnych wr?czenie Odznak zosta?o prze?o?one na p?niejszy termin (po wakacjach) w tym roku.

Z ?a?obnej karty

We wtorek, 23 czerwca 2015 r. odszed? na zawsze ?.p. Ryszard Klassa wieloletni nauczyciel historii Zespo?u Szk? w Lipuszu, pe?en dobroci kolega, pedagog o wielkim sercu dla m?odzie?y i ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, by?y radny Gminy Lipusz, dzia?acz Prawa i Sprawiedliwo?ci. Aktywnie uczestniczy? w dzia?alno?ci zwi?zkowej, pe?ni?c m.in. funkcj? przewodnicz?cego Ko?a w swojej szkole i cz?onka Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie. Ostatnio dyskutowali?my z nim podczas posiedzenia KM w czwartek, 23 kwietnia 2015 r. Zapami?tali?my jego wywa?ony g?os, pogodny u?miech, koncyliacyjne i zawsze ?yczliwe podej?cie do ludzkich problemw. Uroczysto?ci pogrzebowe odby?y si? w pi?tek, 26 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w ko?ciele p.w. ?w. Micha?a Archanio?a w Lipuszu. Z ramienia NSZZ Solidarno?? udzia? wzi?li Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Andrzej Stoppa (cz?onek prezydium KM). W ostatniej drodze Ryszarda Klassa wzi?? udzia? rwnie? Janusz ?niadek (przewodnicz?cy NSZZ Solidarno?? od 2002 do 2010 r., w latach 2011-2015 pose? na Sejm VII kadencji). Na mszy ?wi?tej pogrzebowej w miejscowym ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a zebra?o si? kilkaset osb, w tym ogromna grupa uczniw i wychowankw ?p. Ryszarda. Eucharysti? sprawowa? proboszcz, ks. pra?at Jan Antoni Ostrowski, ktry w homilii podkre?li? niezwyk?e zalety osoby Zmar?ego.

We wtorek, 9 czerwca 2015 r. zmar?a pani Maria Derra, wieloletnia Dyrektor Szko?y Podstawowej w Nowym Klinczu. Do ko?ca dzielnie walczy?a z chorob? nowotworow?. 31 sierpnia br. sko?czy?aby 66 lat. Pani Maria zacz??a prac? jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu w 1967 roku. By?a to jej pierwsza, a zarazem ostatnia praca. Ca?e swoje ?ycie po?wi?ci?a spo?eczno?ci kaszubskiej, z ktrej sama si? wywodzi?a. Uko?czy?a Liceum Pedagogiczne w Ko?cierzynie, potem Akademi? Wychowania Fizycznego w Gda?sku. Odznacza?a si? wielkim zaanga?owaniem i ofiarno?ci? na rzecz wychowankw i placwki, z ktr? si? zwi?za?a. Da?a si? rwnie? zapami?ta? jako oddany wsp?za?o?yciel i wsp?menad?er Zespo?u Folklorystycznego Kaszubskie Nuty, w ktrego dzia?alno?? anga?owa?a si? nawet na zas?u?onej emeryturze. Od 1980 r. nale?a?a do NSZZ Solidarno??. Po zako?czeniu pracy zawodowej kontynuowa?a sw? przynale?no?? do Zwi?zku w Kole Emerytw, bra?a udzia? w naszych spotkaniach integracyjnych, ostatnio 7 lutego 2014 r. w balu karnawa?owym w Zaje?dzie My?liwskim "Koala" w Ma?ym Kli?czu. Swoj? przynale?no?? do NSZZ traktowa?a bardzo odpowiedzialnie, o czym ?wiadczy m.in. fakt op?acenia sk?adek cz?onkowskich ju? w styczniu za ca?y 2015 rok z gry. Uroczysto?ci pogrzebowe ?p. Marii Derra odby?y si? w pi?tek, 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w parafii p.w. ?w. Trjcy w Ko?cierzynie. Z ramienia NSZZ Solidarno?? udzia? wzi?li Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Mieczys?aw Bielawa (zast?pca przewodnicz?cego KM) i Krystyna Freda (Ko?o Emerytw).

Konkursy na dyrektorw w placwkach o?wiatowych powiatu ko?cierskiego

W poniedzia?ek, 11 maja 2015 r. Zarz?d Powiatu Ko?cierskiego og?osi? konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie, ul. Wybickiego 1, 83-400 Ko?cierzyna;

2) Domu Wczasw Dzieci?cych w Wygoninie, 83-430 Stara Kiszewa, Wygonin 18;

3) Powiatowego Centrum M?odzie?y im. Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego w Garczynie, 83-400 Ko?cierzyna, Garczyn, 1 skr. poczt. 50.

Serdecznie dzi?kujemy Panu Tadeuszowi Lipskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2, za jego wspania?? prac?, ciep?o, ktre okazywa? ka?demu, szczery u?miech, dobre s?owo, pomocn? d?o? oraz ?yczliwo??. ?yczymy mu samych rado?ci oraz wszystkiego co najlepsze.

Z ramienia KM NSZZ Solidarno?? w pracach komisji konkursowych dla trzech placwek powiatu ko?cierskiego uczestniczy? Micha? Gurowski (przewodnicz?cy).

Konkursy przeprowadzono w czwartek, 11 czerwca 2015 r. W Powiatowym Zespole Szk? Nr 2 do konkursu przyst?pi?y 2 osoby. Komisja zaakceptowa?a kandydatur? Krzysztofa Sowy (dotychczasowego wicedyrektora). W Wygoninie kandydatem na dyrektora Domu Wczasw Dzieci?cych zosta? Andrzej Szala (dotychczasowy dyrektor). O funkcj? szefa PCM w Garczynie przed Komisj? Konkursow? ubiega? si? Marek Wo?oszyk (dotychczasowy dyrektor), ale konkursu nie rozstrzygni?to.

W czerwcu 2015 r. KM Ko?cierzyna (przewodnicz?cy Micha? Gurowski) z?o?y?a pisma-wnioski do bud?etu JST (burmistrza, starosty i wjtw) na 2016 rok o podwy?ki dla pracownikw administracji i obs?ugi, wzrost dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego dla nauczycieli. Pami?tamy o pracownikach o?wiaty. O ich sytuacji, ktra cz?sto jest dramatyczna nie zapominamy. Przyk?ad: w niektrych pomorskich szko?ach - zaledwie 1380 Z?OTYCH BRUTTO wynosi p?aca zasadnicza pa? sprz?taczek. Obrona ludzi pracy jest obowi?zkiem Zwi?zkw Zawodowych.

Wydarzylo si? w kwietniu - maju 2015 r.

Drukuj

Informacje o tym, co wydarzy?o si? w dwch minionych miesi?cach zamie?cimy ju? wkrtce.

PIKNIK MIETKA

Jednym z wa?niejszych wydarze? by?a majwka, ktra mia?a miejsce w pi?tek, 29 maja 2015 r. z udzia?em 22 cz?onkw Ko?a NSZZ "Solidarno??" przy Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. Udan? imprez? integracyjn? zorganizowa? jak zawsze niezawodny Mieczys?aw Bielawa, ktry niebawem przeka?e nam bardziej szczeg?ow? relacj? z tego niezapomnianego spotkania w Zaje?dzie nad Stawem Rybaczwka w Grabwku niedaleko Nowej Karczmy. (Kilka zdj?? mo?na obejrze? w Galerii)

We wtorek, 12 maja 2015 r. odby?a si? konferencja pt. ?wietlica szkolna miejsce opieki i wychowania czy przechowania dzieci?, zorganizowana przez Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Uczestnicy konferencji przyj?li dokumenty , ktre p?niej zosta?y przes?ane m. in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorz?dw terytorialnych i szk? w wojewdztwie pomorskim. Z ramienia naszej KM w konferencji uczestniczyli: Micha? Gurowski, Maria Gliszczy?ska Moroz i Ewelina Ho?dys.

?WI?TO NARODOWE TRZECIEGO MAJA (= ?wi?to Konstytucji 3 Maja i ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny Krlowej Polski)

Uroczysto?ci rozpocz??y si? na placu przy pomniku Jzefa Wybickiego o 12.00 od wys?uchania Hymnu i z?o?enia kwiatw. Jzef Rymsza i Micha? Gurowski z?o?yli wi?zanki w imieniu w?adz ko?cierskiej "Solidarno?ci". Od Pomnika pomaszerowali?my za orkiestr? Begama na Plac Jana Paw?a II. W towarzystwie pa?: Eweliny Ho?dys i Marii Gliszczy?skiej-Moroz reprezentuj?cych NSZZ S o?wiaty, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM) nis? sztandar Solidarno?ci na czele pocztw honorowych. O 12.30 rozpocz??o si? nabo?e?stwo. Teresa Preis (przewodnicz?ca Rady Miasta) wyg?osi?a przemwienie okoliczno?ciowe o Konstytucji 3 Maja. Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

We wtorek, 28 kwietnia 2015 r. byli?my pod URM-em i Sejmem. Kolejny raz protestowali?my pod Urz?dem Rady Ministrw w Warszawie , tym razem w bardzo du?ej liczbie, bo ok. 10 tys. nauczycieli, pracownikw o?wiaty, by zamanifestowa? swoje niezadowolenie z polityki o?wiatowej Platformy Obywatelskiej. Chocia? postulaty wci?? te same podwy?ki dla nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi, przywrcenie wcze?niejszych emerytur dla nauczycieli, zaprzestanie prywatyzacji szk?, rzeczowej debaty na temat edukacji, to jednak tak du?a liczba osb z r?nych stron Polski robi?a wra?enie. Na gda?skich bannerach mogli?my przeczyta? Edukacja to nie koszt lecz lokata. W samo po?udnie do protestuj?cych przemwi? Przewodnicz?cy Komisji Krajowej Piotr Duda, przekazuj?c poparcie dla postulatw o?wiatowych, ktre zosta?y z?o?one w kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Co prawda spotkanie z Pani? Premier okaza?o si? niemo?liwe, ale do protestuj?cych wysz?a Pani Joanna Kluzik- Rostkowska Minister Edukacji. Trzeba przyzna?, ?e wykaza?a si? pewn? odwag? wychodz?c przed kilkutysi?czny t?um, ale to co powiedzia?a bardzo wzburzy?o obecnych. Stwierdzi?a, ?e nie ma pieni?dzy w bud?ecie na podwy?ki ani w tym, ani w 2016 roku a teraz mo?ecie sobie pokrzycze? zako?czy?a swoj? wypowied?. Zabrzmia?o to niegrzecznie, lekcewa??co. Ok. 13. 30 wyruszyli?my pod Sejm, by z?o?y? petycje do klubw poselskich. Tam rwnie? mogli?my wys?ucha? przestawienia Si?aczka. W?rd zabieraj?cych g?os by? rwnie? Przewodnicz?cy Gda?skiej Sekcji O?wiaty Wojciech Ksi??ek, ktry przypomnia?, ?e Karta Nauczyciela nie jest reliktem stanu wojennego, a zosta?a wynegocjowana przez ludzi Solidarno?ci na pocz?tku lat osiemdziesi?tych. Pami?tajmy o tym. Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy podj?li trud i wzi?li udzia? w manifestacji. Ziemi? Ko?ciersk? reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM). Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

Komunikat dla wcze?niej urodzonych

Drukuj

Szanowni Pa?stwo Emeryci U?miech

Przypominamy, ?e zgodnie z tradycj? spotykamy si?

zawsze w ostatni poniedzia?ek ka?dego miesi?ca o godz. 16.00

w naszym go?cinnym i przytulnym lokalu przy ul. Traugutta 7 (I pi?tro) w Ko?cierzynie. Panie (je?li wyra?? takie ?yczenie) b?d? delikatnie, czule i z eufori? wnoszone na r?kach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie cz?onkinie, cz?onkw, kandydatw, sympatykw i entuzjastw na nasze radosne spotkania przy kawie.

Harmonogram spotka? na 2015 r.:

+ poniedzia?ek, 30 marca 2015 r.

+ poniedzia?ek, 27 kwietnia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 25 maja 2015 r.

+ poniedzia?ek, 29 czerwca 2015 r. PRZEPRASZAMY, to zebranie jest odwo?ane z powodu wyjazdu do Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku, ul. O?owianka 1, godz. 17.30 na IV spotkanie przedstawicieli organizacji zak?adowych NSZZ "Solidarno??" Regionu Gda?skiego.

PRZERWA WAKACYJNA Spoko

+ poniedzia?ek, 28 wrze?nia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 26 pa?dziernika 2015 r.

+ poniedzia?ek, 30 listopada 2015 r.

+ poniedzia?ek, 28 grudnia 2015 r.

U?miech

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Ko?a Emerytw NSZZ "Solidarno??" POiWZK w Ko?cierzynie)