Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj40
mod_vvisit_counterWczoraj27
mod_vvisit_counterTen tydzień518
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień1495
mod_vvisit_counterTen miesiąc2658
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc2469
mod_vvisit_counterWszystkie227424

Informacje - maj 2016 r.

Drukuj

Informacja o udziale w konkursach

W dniach 19 i 20 maja 2016 r. przedstawiciel Komisji Mi?dzyzak?adowej POiW NSZZ S Ziemi Ko?cierskiej Pan Micha? Gurowski uczestniczy? w pracach Komisji Konkursowych na stanowiska dyrektorw placwek o?wiatowych w Ko?cierzynie. W dniu 19 maja odbywa? si? konkurs na stanowiska dyrektorw Zespo?u Szk? publicznych nr 2 oraz Szko?y Podstawowej nr 1, natomiast 20 maja na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7. W wyniku przeprowadzonych konkursw kandydatem na dyrektora Zespo?u Szk? Publicznych nr 2 zosta?a dotychczasowa dyrektorka Pani Gabriela Kreft, natomiast kandydatem na dyrektora Szko?y Podstawowej nr 1 rwnie? dotychczasowy dyrektor Pan Dariusz Kisielewski. Konkurs w celu wy?onienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 nie zosta? rozstrzygni?ty. Nowo wybranym dyrektorom serdecznie gratulujemy i ?yczymy wytrwa?o?ci w realizacji zamierze? oraz dobrej wsp?pracy na rzecz ko?cierskiej o?wiaty. (Informacj? zredagowa? Micha? Gurowski, przewodnicz?cy KM NSZZ "Solidarno??" POiWZK.

===============================================================================================

W ?rod?, 25 maja 2016 r. w Starostwie Powiatowym w Ko?cierzynie zosta? przeprowadzony kolejny konkurs na stanowisko dyrektora. Nasz? KM reprezentowa? zast?pca przewodnicz?cego Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Konkurs wy?oni? kandydata na szefa Powiatowego Centrum M?odzie?y im. Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego w Garczynie. Przyst?pi?o 2 kandydatw, ale jeden mia? powa?ne braki formalne w z?o?onych dokumentach i zosta? odrzucony. Dziewi?cioosobowa komisja wy?oni?a Marka Wo?oszyka, dotychczasowego dyrektora. Pracami komisji kierowa? jej przewodnicz?cy - wicestarosta Henryk Ossowski. Cz?onkini? komisji z ramienia powiatu by?a m.in. rwnie? Barbara Piepira, dyrektor PCO.

===============================================================================================

JUBILEUSZ 200-LECIA SZKO?Y PODSTAWOWEJ w KORNEM oraz NADANIA IMIENIA ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO (25 maja 2016 r.)

Pierwsza cz??? uroczysto?ci mia?a miejsce w kaplicy parafii Jezusa Chrystusa Krla Wszech?wiata w Ko?cierzynie przy ul. Konwaliowej 8, gdzie proboszczem jest ks. Bogus?aw Kwasigroch. Uroczysto?ci obejmowa?y 200 rocznic? istnienia szko?y w Kornem, po?wi?cenia sztandaru szko?y i nadania szkole imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Przypomnijmy, ?eRotmistrza Pileckiego (1901 - 1948) brytyjski historyk Michael Foot uzna? za jednego z sze?ciu najodwa?niejszych ludzi antyniemieckiego ruchu oporu podczas II wojny ?wiatowej. W 1940 r. dobrowolnie trafi? do niemieckiego obozu koncentracyjnego w O?wi?cimiu, gdzie opracowa? sprawozdanie o ludobjstwie w Auschwitz, ktre przekaza? na Zachd. Zbieg? z obozu w 1943 r. W 1947 r. zosta? aresztowany w Warszawie. W areszcie by? torturowany przez funkcjonariuszy Urz?du Bezpiecze?stwa, m.in. przez jednego z najokrutniejszych ?ledczych Eugeniusza Chimczaka. Ubecy pod wzgl?dem zadawanych m?czarni prze?cign?li niemieckich gestapowcw. By?y wi?zie? obozu w Auschwitz po torturach w ubeckiej katowni powiedzia? ?onie o swoich oprawcach: O?wi?cim przy nich to by?a igraszka. 15 marca 1948 rotmistrz zosta? skazany na kar? ?mierci. Wyrok wykonano dnia 25 maja w wi?zieniu mokotowskim na Rakowieckiej, poprzez strza? w ty? g?owy. Wykonawc? wyroku by? Piotr ?mieta?ski zwany Katem z Mokotowa.

Nabo?e?stwo w Ko?cierzynie odprawia? ks. biskup ordynariusz Ryszard Kasyna i ks. Marian Szczepi?ski. Zapami?tali?my m.in. wypowied?: bpa ordynariusza: Zmieniajcie ?wiat Wasz? dobroci? i ?yczliwo?ci?. Od 16.30 do 19.00 trwa?y uroczysto?ci oficjalne na posesji szkolnej w Kornem. Biskup po?wi?ci? rwnie? tablic? patrona szko?y. W?rd licznych go?ci byli zaproszeni przedstawiciele naszej KM: Micha? Gurowski i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Przybyli reprezentanci w?adz pa?stwowych i samorz?dowych, w tym senator oraz kilku pos?w. Najwa?niejszym uczestnikiem uroczysto?ci by? Andrzej Pilecki (85 lat), syn rotmistrza. Z. Brzezi?ski wr?czy? dyrektor Beacie Murglin egzemplarze ?ycia Kaszub dla szkolnej biblioteki, mwi?c, ?e to co zapisane - pozostanie i podkre?li? obecno?? na uroczysto?ci syna rotmistrza. Te egzemplarze zawieraj? artyku?y o szkole w Kornem i o rotmistrzu Witoldzie Pileckim. Po cz??ci oficjalnej by? pocz?stunek. Sto?y ugina?y si? od wszelakiego jad?a i napitkw. Wszyscy go?cie otrzymali pami?tkowe upominki. Na uznanie zas?uguje perfekcyjna organizacja niezapomnianej uroczysto?ci. Pani Dyrektor, bardzo dzi?kujemy za niezwyk?e prze?ycia we wspania?ej szkole w Kornem i ?yczymy dalszego rozwoju placwki!

===============================================================================================

Grzegorz Urowski i Powiatowy Zesp? Szk? nr 3 w Ko?cierzynie

We wtorek, 24 maja 2016 r. siedzib? KM odwiedzi? Grzegorz Urowski, dyrektor (od 2012 r.) Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 3 w Ko?cierzynie przy ul. Kartuskiej 48, wcze?niej przewodnicz?cy naszej KM. Przy szkole dzia?a Ko?o NSZZ Solidarno??, licz?ce 5 czynnych nauczycieli z dyrektorem na czele. Przewodnicz?cym Ko?a jest Wojciech Cielka. Do Ko?a nale?y rwnie? Kazimierz Stoltmann, wieloletni zas?u?ony dzia?acz NSZZ S, ktry w poprzednich latach przez 4 kadencje sprawowa? funkcj? przewodnicz?cego naszej KM i wchodzi? w sk?ad ?cis?ego prezydium Rady Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego.

G. Urowski opowiedzia? o szkole, w ktrej pracuje od 30 lat. W sk?ad Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 3 wchodz?: trzyletnia Zasadnicza Szko?a Zawodowa Nr 3 i czteroletnie Technikum Nr 3. W placwce funkcjonuj?: ?wietlica, biblioteka i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (m?odzie? ma do dyspozycji cztery stanowiska komputerowe ze sta?ym dost?pem do Internetu) oraz warsztaty szkolne. Mini stadion lekkoatletyczny szko?y zapewnia znakomite warunki do zaj?? sportowo- rekreacyjnych nie tylko dla uczniw szko?y, ale rwnie? dla mieszka?cw Ko?cierzyny i okolic. ZSZ liczy ponad 300, a Technikum oko?o 100 uczniw. Uczniowie ZSZ maj? zaj?cia praktyczne w warsztatach szkolnych na miejscu lub poza szko?? u pracodawcw prywatnych. Poza zaj?ciami praktycznymi w szkole, uczniowie Technikum odbywaj? praktyki zawodowe przez 4 tygodnie w ca?ym cyklu kszta?cenia. ZSZ kszta?ci w klasach sprofilowanych nast?puj?cymi zawodami: stolarz, fryzjer, mechanik pojazdw samochodowych i sprzedawca. W klasach wielozawodowych mo?na zdoby? kwalifikacje w wielu zawodach, np. elektryk, elektromechanik pojazdw samochodowych, murarz- tynkarz, ceramik, piekarz, cukiernik, ?lusarz, operator obrabiarek skrawaj?cych, monter-elektronik. Natomiast Technikum przygotowuje w specjalno?ci technik technologii drewna, technik geodeta, technik us?ug fryzjerskich i technik ochrony ?rodowiska.

Szko?a wsp?pracuje ze 130 zak?adami pracy, w ktrych wi?kszo?? uczniw realizuje praktyczn? nauk? zawodu. Na podkre?lenie zas?uguje wysoki wsp?czynnik zdawalno?ci egzaminu zawodowego (egzaminu potwierdzaj?cego kwalifikacje w zawodzie), ktry w niektrych zawodach wynosi 100%. Dyrektor uwa?a, ?e PZS Nr 3, popularnie zwany Drzewn? jest bardzo dobr? szko??. Osi?ga znacz?ce sukcesy na wielu polach, np. w tym roku uczniowie zdobyli a? 11 medali w konkurencjach lekkoatletycznych zarwno na szczeblu powiatowym jak i wojewdzkim: I miejsca w rzucie oszczepem uzyskali Kamila Urbaniak i Kamil Cichosz, II miejsce fryzjerek w Otwartym Konkursie Mi?dzyszkolnym Open Hair Cup 2015. Absolwenci szko?y znajduj? zatrudnienie w uzyskanych zawodach w Polsce i za granic?, Dyrektor i nauczyciele zapraszaj? absolwentw gimnazjw powiatu ko?cierskiego i o?ciennych do kontynuowania edukacji w Powiatowym Zespole Szk? nr 3 w Ko?cierzynie. (Notatk? na podstawie wypowiedzi Dyrektora zredagowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski)

===============================================================================================

Dzie? Flagi

Jest obchodzony w Polsce 2 maja od 2004 r. "Magazyn Solidarno??" od kilku lat og?asza konkurs zwi?zany z Dniem Flagi. W tym roku pierwsze miejsce w konkursie uzyska?o zdj?cie wykonane przez Zdzis?awa Jana Brzezi?skiego (zast?pc? przewodnicz?cego naszej KM). Zosta?o ono zamieszczone w majowym wydaniu "Magazynu".

Nagrod? za najlepsze zdj?cie w postaci ksi??ki "PREZYDENT. Lech Kaczy?ski 2005 - 2010)" z dedykacj? wsp?autora Adama Chmieleckiego wr?czy?a Zdz. J. Brzezi?skiemu osobi?cie Ma?gorzata Ku?ma, redaktor naczelna "Magazynu Solidarno??".

Krystyna Chojnowska (z lewej), sekretarz biura Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego zawsze kompetentnie i profesjonalnie doradzi, obja?ni i podpowie optymalne rozwi?zanie ka?dego problemu. Alina Hawarra (na zdj?ciu z prawej), zajmuj?ca si? m.in. marketingiem i kolporta?em dwutygodnika "Przegl?d O?wiatowy". Z wielk? wyrozumia?o?ci?, ?yczliwo?ci? i subtelno?ci? przypomina osobom zalegaj?cym z p?atno?ciami za prenumerat? o potrzebie ich uregulowania.

===============================================================================================

Uroczysto?ci ?wi?ta 3 Maja w Ko?cierzynie

We wtorek, 3 maja uczestniczyli?my w uroczystych obchodach ?wi?ta 3 Maja w Ko?cierzynie. Jak co roku, Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM i Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie z?o?yli wi?zank? kwiatw przy pomniku J. Wybickiego. W poczcie sztandarowym NSZZ Solidarno?? wzi?li udzia? Krystyna Freda, El?bieta Brzezi?ska i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski ca?a trjka nale?y do naszego Zwi?zku od 1980 r. i od pocz?tku do nadal op?aca sk?adki cz?onkowskie. Przy okazji apelujemy do naszych cz?onkw, aby z wi?ksz? rado?ci? i entuzjazmem zechcieli bra? udzia? w zaszczytnej i honorowej obecno?ci w poczcie sztandarowym. To wielkie wyr?nienie. Niektrzy zapominaj?, ?e sztandary i flagi NSZZ Solidarno?? by?y zakazane w stanie wojennym, a za ich demonstrowanie grozi?y dotkliwe represje. W tym roku m?ode osoby z naszej KM, ktre przedtem dobrowolnie zg?osi?y si? do pocztu sztandarowego na lata 2016-2017-2018 zrezygnowa?y z udzia?u w uroczysto?ciach. Dlatego dzi?kujemy trzem wcze?niej urodzonym osobom, ktre w ostatniej chwili odwo?a?y swoje wcze?niej zaplanowane wyjazdy weekendowe do najbli?szych i wybra?y obecno?? przy sztandarze Solidarno?ci. Szczeglne wyrazy wdzi?czno?ci i szacunku sk?adamy Krystynie Fredzie.

Pomnik Jzefa Wybickiego w Ko?cierzynie, przy ktrym odbywaj? si? uroczysto?ci patriotyczne.

W poczcie sztandarowym w uroczysto?ciach trzeciomajowych uczestniczyli: Krystyna Freda (niewidoczna na tym zdj?ciu), El?bieta Brzezi?ska i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski

Jan Antczak z ma??onk? ka?dego roku indywidualnie sk?ada bukiety kwiatw przy pomniku. J. Antczak (rocznik 1937) jest legend? Solidarno?ci naszego powiatu i wojewdztwa

Od pomnika przemaszerowali?my na Plac Jana Paw?a II, gdzie mia?o miejsce nabo?e?stwo z udzia?em zebranych wiernych i w?adz. Ks. Antoni B?czkowski wyg?osi? niezwyk?e, wyj?tkowe kazanie. Duch braterskiej zgody, pojednania, odwo?a? do jedno?ci, cytat ks. kardyna?a Nycza, nie podzia?y, nie stosy, ale budowanie na tym, co ??czy. - to tylko niektre w?tki wspania?ej homilii. Byli?my pod g??bokim wra?eniem. Ogarn??a nas rado??, ?e mamy takich kap?anw, wielkich kap?anw, ktrzy potrafi? g?osi? neutralne, pe?ne troski i mi?o?ci s?owo Bo?e bez ?adnego zaanga?owania politycznego. Podkre?lam to wa?ne wyst?pienie Ksi?dza, poniewa? po nabo?e?stwie na spotkaniu w Strzelnicy wi?cej osb wyra?a?o si? z uznaniem i wdzi?czno?ci? o kazaniu na Placu Jana Paw?a II. Takie s?owa zapadaj? w pami??. Cieszymy si?, ?e duch wielkiego Papie?a Franciszka ma swoich na?ladowcw w naszym Ko?ciele. On dla nas rwnie? jest drogowskazem. Natchnione, charyzmatyczne kazanie na d?ugo pozostanie w naszej wdzi?cznej pami?ci.

Informacje - kwiecie? 2016 r.

Drukuj

Trudna, ale po?yteczna rozmowa z Senatorem o problemach o?wiaty

W pi?tek, 22 kwietnia 2016 r. mia?o miejsce spotkanie senatora Waldemara Bonkowskiego z przedstawicielem naszej KM, Zdzis?awem Janem Brzezi?ski. Do godzinnej rozmowy, mimo napi?tego harmonogramu parlamentarzysty, dosz?o w biurze senatorsko-poselskim przy ul. Gda?skiej 1 w Ko?cierzynie. To by?a owocna, chocia? szorstka i do blu szczera rozmowa o najwa?niejszych problemach ?rodowiska o?wiatowego. Pan Senator, zdecydowany zwolennik dialogu ze wszystkimi opcjami politycznymi, rwnie? ze zwi?zkami zawodowymi, z du?ym zrozumieniem odnis? si? do naszych postulatw, sformu?owanych na Walnym Zebraniu Delegatw w dniu 12 kwietnia br. w Gda?sku.

Zapewni? o swoim dalszym ?yczliwym wspieraniu ?rodowiska nauczycielskiego, ktre odgrywa jego zdaniem niezwykle istotn? rol? w kszta?towaniu lepszej przysz?o?ci naszej Ojczyzny. Przypomnijmy, ?e Walne Zebranie Delegatw Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego sprzeciwia si? ma?o precyzyjnym zapisom prawnym dotycz?cym art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta nauczyciela tzw. godzin karcianych. Likwidacja godzin karcianych od lat jest naszym postulatem. Domagamy si? rwnie? niezw?ocznej podwy?ki wynagrodze? nauczycieli, ktre od 2012 roku nie uleg?y zmianie. Jeste?my za popraw? systemu szkolnego, nie za? radykalnymi zmianami. Zwracamy uwag? na koszty ewentualnych zmian, a polska o?wiata jest znacz?co niedofinansowana oraz na zagro?enie zwolnieniami nauczycieli. Stoimy na stanowisku utrzymania gimnazjw. Te najwa?niejsze postulaty Pan Senator przyj?? z nale?yt? powag?. W sprawie tzw. godzin karcianych uwa?a jednak, ?e sprawa jest za?atwiona pozytywnie przyj?t? niedawno nowel? ustawy. Co do podwy?ki dla nauczycieli to w obecnej sytuacji realizacji programu 500+ musi by? przesuni?ta w czasie, bo w bud?ecie brak ?rodkw. Zreszt? w przysz?ym roku rz?d przewiduje dodatkowe pieni?dze dla najbiedniejszych emerytw. Je?li chodzi o los gimnazjw, to zosta? on przes?dzony jeszcze przed wygranymi wyborami Prawa i Sprawiedliwo?ci. PiS obieca? ich likwidacj? w swoim programie wyborczym i s?owa dotrzyma. Wygaszanie gimnazjw najprawdopodobniej nast?pi od przysz?ego roku szkolnego. Przedstawiciel Zwi?zku poruszy? te? problem nadal obowi?zuj?cego podatku Belki krzywdz?cy miliony Polakw. Pod tym wzgl?dem Pan Senator wykaza? pe?n? zgodno??, ale podkre?li?, ?e na spe?nienie wszystkich planw rz?d potrzebuje pe?nych 4 lat. Pierwszy senator Kaszub i Ziemi Ko?cierskiej nie uwa?a si? za kontrowersyjnego polityka, chocia? przyznaje, ?e jest za przeprowadzeniem radykalnych zmian w Polsce na lepsze.

......................................................................................................................................................................................................................

W sobot?, 2 kwietnia 2016 r. przy ul. Gda?skiej 1 w Ko?cierzynie zosta?o otwarte biuro parlamentarne senatora Waldemara Bonkowskiego i 6 pos?w Prawa i Sprawiedliwo?ci. Dotychczasowe biuro poselskie przy ul. ?wi?toja?skiej przesta?o funkcjonowa?. Pomieszczenie po?wi?ci? ks. Piotr Stoltmann z parafii ?wi?tej Trjcy. Duchowny zaznacza?, ?e w?adza to przede wszystkim s?u?ba. W takim tonie wypowiada? si? te? senator Bonkowski. Waldemar Bonkowski: "Ka?dy mo?e przyj??, ka?dy Polak, ka?dy obywatel, je?li ma jak?? spraw?. Je?li b?d? w miar? mo?liwo?ci mg? pomc, to b?d? pomaga?. Zapraszam wszystkich, ktrzy maj? jakie? problemy. Jestem otwarty". Nowo otwarte biuro senatorsko-poselskie to siedziba kilkorga parlamentarzystw Prawa i Sprawiedliwo?ci. Poza Waldemarem Bonkowskim, mo?na tu rwnie? szuka? kontaktu z pos?ami: Dorot? Arciszewsk?-Mielewczyk, Jolant? Szczypi?sk?, Marcinem Hora??, Januszem ?niadkiem oraz Aleksandrem Mrwczy?skim. Pojawia? si? w Ko?cierzynie b?dzie rwnie? Jan Klawiter z Prawicy RP. Cieszymy si?, ?e Pan Senator zadeklarowa? s?u?b? oraz pomoc ka?demu Polakowi i obywatelowi. Przypomnijmy, ?e ta s?u?ba jest wynagradzana z naszych podatkw. Parlamentarzysta (pose?, senator) otrzymuje uposa?enie w wysoko?ci wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie przepisw o wynagrodzeniu osb zajmuj?cych kierownicze stanowiska pa?stwowe, z wy??czeniem dodatku z tytu?u wys?ugi lat. W 2012 r. uposa?enie to wynosi?o 9892,30 z?. Oprcz uposa?enia, pos?owie i senatorowie otrzymuj? rwnie? dodatek w wysoko?ci 11 150 z? miesi?cznie na prowadzenie biura poselskiego. Prowadzenie przez deputowanego dzia?alno?ci o charakterze kierowniczym w ramach komisji sejmowej skutkuje podwy?szeniem pensji zasadniczej. Wszyscy pos?owie i senatorowie otrzymuj? diet?, ktrej wysoko?? stanowi 25% uposa?enia. Jest to kwota wolna od podatku dochodowego od osb fizycznych w granicach okre?lonych w odr?bnych przepisach dla diet otrzymywanych z tytu?u pe?nienia obowi?zkw obywatelskich. Dieta parlamentarna wynosi 2473,08 z? miesi?cznie na r?k?. Przepisy prawa gwarantuj? parlamentarzystom dodatkowe uprawnienia, takie jak: prawo do bezp?atnego przejazdu ?rodkami publicznego transportu zbiorowego oraz przelotw w krajowym przewozie lotniczym, a tak?e do bezp?atnych przejazdw ?rodkami publicznej komunikacji miejskiej, na terenie kraju, rycza?tu na prowadzenie biur poselskich, pokrycia wydatkw na paliwo w ramach rycza?tu przys?uguj?cego pos?om na prowadzenie biura poselskiego, bezp?atne zakwaterowanie w Domu Poselskim. Pos?om niepe?nosprawnym dodatkowo przys?uguje jeszcze dodatek w wysoko?ci 25%. Senatorowie ponadto raz w roku otrzymuj? ?rodki na pokrycie kosztw opinii i ekspertyz w wysoko?ci 1500 z?. A tak?e jednorazowo w kadencji dostaj? ?rodki na remont lokalu biura i wyposa?enie biura w meble oraz inne przedmioty w wysoko?ci 10 000 z? dla senatorw nowo wybranych lub 6500 z? dla senatorw wybranych do parlamentu ponownie. [Podstawa prawna: art. 25 i 26 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu pos?a i senatora (DzU z 2011 r. nr 7, poz. 29)]

===============================================================================================

Nowe Ko?o w Ko?cierzynie

We wtorek po po?udniu, 12 kwietnia 2016 r., z inicjatywy Micha?a Gurowskiego (przewodnicz?cego KM) odby?o si? zebranie za?o?ycielskie Komisji Ko?a przy Szkole Podstawowej Nr 2. Spotkanie mia?o miejsce w naszym biurze przy ul. Traugutta 7. W posiedzeniu uczestniczy? rwnie? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM). W sk?ad nowo powsta?ego Ko?a wchodz? 4 panie: Barbara Burandt, Maria Gliszczy?ska-Moroz, Dagmara Korzeniowska i Helena Narloch. Przewodnicz?c? Ko?a zosta?a wybrana pani Maria, a sekretarzem pani Barbara. Dzi?kujemy naszym zwi?zkowym Kole?ankom za podj?cie skutecznego trudu utworzenia Ko?a i ?yczymy owocnej dzia?alno?ci na rzecz swoich cz?onki? i potencjalnych cz?onkw.

===============================================================================================

Walne Zebranie Delegatw

Odby?o si? we wtorek, 12 kwietnia 2016 r. w sali Akwen w Gda?sku. Ko?cierzyn? reprezentowali Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Mieczys?aw Bielawa i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Zdz. J. Brzezi?ski jako przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej wyst?pi? z dwustronicowym sprawozdaniem. Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy dwch lat dzia?alno?ci Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego wnios?a o udzielenie jej absolutorium za okres sprawozdawczy.

Cz?onkowie Solidarno?ci zrzeszeni w organizacjach zwi?zkowych w Sekcji O?wiaty i Wychowania Regionu Gda?skiego stanowi? a? 10 procent wszystkich cz?onkw naszego Regionu. Na zjazd z ca?ego wojewdztwa pomorskiego zjawi?o si? 88 delegatw. Ci, ktrzy og?osili zgon naszego Zwi?zku nie maj? racji. NSZZ Solidarno?? wci?? ?yje, a nawet ro?nie. W samej Sekcji O?wiaty w 2015 r. przyby?o ponad 100 osb w stosunku do roku 2014. Przyk?adowo, w Szkole Podstawowej Nr 81 w Gda?sku Ewa Kuczy?ska, przewodnicz?ca Ko?a, w ostatnich kilku latach zach?ci?a do wst?pienia w szeregi NSZZ S a? 77 osb. W Zespole Szk? Publicznych Nr 1 w Ko?cierzynie Mieczys?aw Bielawa przyci?gn?? do naszego Zwi?zku a? 27 pracownikw administracji i obs?ugi. ??cznie do NSZZ Solidarno?? w naszym wojewdztwie nale?y aktualnie 4798 cz?onki? i cz?onkw (panie maj? znaczn? przewag? liczebn?). Tej licznej grupy ?adne w?adze ani pracodawca nie powinien lekcewa?y?.

Delegaci przyj?li cztery wa?ne stanowiska: w sprawie wynagrodze? nauczycieli, ktre nie uleg?y zmianie od 2012 r., domagaj?c si? ich niezw?ocznej podwy?ki, dotycz?ce faktycznej likwidacji godzin karcianych, poniewa? nowe zapisy ustawy Karta nauczyciela proponowane przez rz?d nie rozwi?zuj? problemu, a jedynie zwalniaj? nauczycieli z ich liczbowego rozliczania, w sprawie proponowanych zmian w ustawie o zwi?zkach zawodowych, postuluj?c powiadamianie pracodawcy raz na p? roku o liczbie cz?onkw, a nie jak mwi? przepisy raz na trzy miesi?ce, oraz dotycz?ce ustroju szkolnego, stwierdzaj?c, ?e Solidarno?? jest za popraw? systemu, nie za? radykalnymi zmianami".

Rezolucja

Drukuj

REZOLUCJA w sprawie zachowania neutralno?ci NSZZ "Solidarno??"

We wtorek 15 marca 2016 r. Komisja Mi?dzyzak?adowa NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie na swoim plenarnym posiedzeniu z udzia?em 12 przewodnicz?cych K? i Prezydium podj??a jednog?o?nie uchwa?? o przyj?ciu Rezolucji w sprawie neutralno?ci naszego Zwi?zku wobec aktualnej ekipy rz?dz?cej i partii politycznych. Tekst projektu Rezolucji opracowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM). Zdz. J. Brzezi?ski rozes?a? te? skany Rezolucji do wszystkich adresatw i osobi?cie dor?czy? Rezolucj? w formie papierowej do sekretariatw liderw zwi?zkowych za potwierdzeniem we wtorek, 12 kwietnia 2016 r.

Informacje - marzec 2016 r.

Drukuj

Posiedzenie Prezydium KM

W pi?tek, 11 marca 2016 r. po po?udniu z inicjatywy Micha?a Gurowskiego (przewodnicz?cego KM) odby?o si? posiedzenie Prezydium KM. W spotkaniu uczestniczyli rwnie? Mieczys?aw Bielawa, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i Wojciech Figiel. Rozpatrywali?my g?wnie 2 punkty porz?dku obrad: cofni?cie potr?cania przez 1 miesi?c sk?adek cz?onkowskich i projekt Rezolucji o neutralno?ci NSZZ "Solidarno??" wobec aktualnej ekipy rz?dz?cej oraz partii politycznych. Projekt (opracowany przez Zdz. J. Brzezi?skiego) zosta? przyj?ty bez zastrze?e?.

===============================================================================================

Dzie? Kaszubskiej Trjki w Ko?cierzynie

Na zaproszenie Pani Dyrektor uczestniczyli?my w Dniu Kaszubskiej Trjki z okazji Dnia Patrona szko?y Franciszka S?dzickiego, ktry mia? miejsce w pi?tek, 11 marca 2016 r. od godz. 11.00 w Zespole Szk? Publicznych nr 3 przy ul. Mestwina II 3 w Ko?cierzynie. Nasz? KM reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (wiceprzewodnicz?cy). Po wej?ciu do wn?trza go?cinnego budynku przybywaj?cym na uroczysto?? wr?czano eleganckie torebki z pi?knym jajkiem wielkanocnym udekorowanym oryginalnym elementem kaszubskim oraz broszurki z materia?ami o Patronie Szko?y, jej ofercie i dzia?aniach. Spotkanie prowadzi?a Beata Jankowska, nauczycielka j. kaszubskiego i zas?u?ona dzia?aczka spo?eczna, sprawuj?ca ju? dwie kadencje funkcj? prezes ko?cierskiego oddzia?u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Dyr. mgr in?. Lidia Walewska prosi?a wszystkich go?ci do mikrofonu (mnie rwnie?), ka?dy zosta? obdarowany pi?knym pami?tkowym upominkiem w postaci obrazu. Podziwia?em pomys?owy pokaz mody, wyst?py folklorystyczne i popisy recytatorskie uczniw tak ko?cierska trjka uczci?a ?wi?to patrona szko?y. Jest nim Franciszek S?dzicki, poeta, pisarz i dziennikarz kaszubski. Co roku z okazji urodzin patrona uczniowie przygotowuj? Dzie? Kaszubski. Tym razem oprcz stoisk i wyst?pw, zorganizowano konkurs na klas? najlepiej przebran? po kaszubsku. W szkole od lat dzia?a te? zesp? folklorystyczny M?oda Ko?cierzyna, a cz??? uczniw ucz?szcza na lekcje j?zyka kaszubskiego mwi?a dyrektor szko?y Lidia Walewska. W uroczysto?ci udzia? wzi??y w?adze miasta z burmistrzem Micha?em Majewskim, uczniowie oraz ich rodzice. Po programie artystycznym by? wy?mienity pocz?stunek. Tam pozna?em i rozmawia?em z absolwentem pierwszego rocznika szko?y Jzefem M?ynarczykiem (ur. 1947), by?ym Prezesem Zwi?zku Polakw w Niemczech (1997 22.02.2004). Od wielu lat mieszka w Hamburgu. Opowiada? o swoim pielgrzymowaniu do Wroc?awia (6 marca br.) przy okazji marcowych rocznic spod Znaku Rod?a. Przypomnia? 77 lat Prawd Polakw spod Znaku Rod?a. Organizatorom niezapomnianego spotkania nale?? si? wyrazy wdzi?czno?ci i szacunku za trud w?o?ony w przygotowanie i wspania?? prezentacj?. Pani Dyrektor, dzi?kujemy serdecznie za niezwyk?? uczt? dla ducha i cia?a!

Na zdj?ciu (stoi po lewej): Jzef M?ynarczyk, wybitny dzia?acz spo?eczny o historycznych zas?ugach dla polsko?ci w Niemczech.

===============================================================================================

Koniec Legendy Solidarno?ci ? Kolejne zwyci?stwo esbecji?

Na fotografii po prawej: Rotmistrz Witold Pilecki (1901-1948)

Lech Wa??sa w Stoczni Gda?skiej, sierpie? 1980 r.

To nie koniec Legendy

Ostatnio nie?yj?cy Czes?aw Kiszczak (1925-2015) rozp?ta? zza grobu nagonk? przeciw Lechowi Wa??sie. Nie wiem, czy oczernianie laureata Pokojowej Nagrody Nobla jest na r?k? aktualnej ekipie rz?dz?cej. Nie wiem rwnie?, czy Instytut Pami?ci Narodowej dzia?a na czyje? zamwienie. Igrzyska jednak nabra?y rozp?du. W czwartek, 25 lutego 2016 r. TVP 1 wyemitowa?a zlepki spreparowanego przez SB-ckich kamerzystw filmu z rozmw Okr?g?ego Sto?u w Magdalence w 1989 r. Z wielodniowych, ?mudnych prowadzonych wwczas rozmw i negocjacji wyselekcjonowano i zaserwowano nam wznoszenie toastw i tzw. fraternizacj? opozycji z wczesn? w?adz?. ?al mi naszej wspania?ej m?odzie?y. Oni nie znaj? bohaterw, ktrzy przed rozmowami Okr?g?ego Sto?u byli prze?ladowani w wi?zieniach za swoj? walk? o prawa cz?owieka. M?odzi widzowie zapami?taj? picie alkoholu i rzekom? zdrad? wolno?ciowych idea?w. Nasuwa si? pytanie, dlaczego ani jedno s?owo krytyki nie pad?o pod adresem przedstawicieli aparatu represji. UB (Urz?d Bezpiecze?stwa), przemianowany potem w SB (S?u?ba Bezpiecze?stwa) od 1944 r. przez pe?ne 45 lat bezkarnie a? do 1989 r., wbrew woli narodu polskiego gorliwie realizowa? w PRL interesy imperium radzieckiego. W pierwszych powojennych latach pod kierunkiem sowieckiego NKWD i GRU (potem KGB) ?cigali polskich patriotw, wsadzali do wi?zie?, zsy?ali ich do syberyjskich ?agrw. To oni prze?ladowali, torturowali i zabijali polskich patriotw od m?odzie?y poczynaj?c na weteranach ko?cz?c. W?rd niewinnych tysi?cy zam?czonych ofiar komunistycznego re?imu s? m.in. osiemnastoletnia Danuta Siedzikwna ps. Inka (1946) i Witold Pilecki (1948). Rotmistrza Pileckiego brytyjski historyk Michael Foot uzna? za jednego z sze?ciu najodwa?niejszych ludzi antyniemieckiego ruchu oporu podczas II wojny ?wiatowej. Ubecy pod wzgl?dem zadawanych m?czarni prze?cign?li niemieckich gestapowcw. By?y wi?zie? obozu w Auschwitz po torturach w ubeckiej katowni powiedzia? ?onie o swoich oprawcach: O?wi?cim przy nich to by?a igraszka. Na Pomorzu walczy? o wyzwolenie spod radzieckiej okupacji major Zygmunt Edward Szendzielarz ps. ?upaszka (zamordowany przez UB w 1951 r.) Innym przyk?adem jest bohaterski genera? August Fieldorf Nil. Genera?a zamordowano po sfingowanym, krzywoprzysi??nym procesie w 1953 r. w wi?zieniu Warszawa-Mokotw przy ul. Rakowieckiej. Polscy ubecy pod kierunkiem oprawcw sowieckich wymordowali w PRL-owskich kazamatach prawie wszystkich ?o?nierzy niez?omnych, zwanych wykl?tymi. Po ?mierci Stalina w 1953 r. polityka represyjna pozosta?a prawie taka sama. Natomiast po pa?dzierniku 1956 r. roku pa?stwo masowego terroru zosta?o zast?pione pa?stwem rozleg?ej kontroli i prewencji oraz selektywnych represji. Esbecja kontrolowa?a i przenika?a do wszystkich struktur ?ycia spo?ecznego. S?u?ba Bezpiecze?stwa bra?a udzia? w zwalczaniu opozycji, w represjach wobec uczestnikw demonstracji i strajkw. Odegra?a g?wn? rol? obok Milicji Obywatelskiej, ZOMO, ORMO oraz wojska w t?umieniu demonstracji w czasie wydarze? marca 1968 r., grudnia 1970 r. na Wybrze?u, oraz w Radomiu i Ursusie w czasie wypadkw czerwcowych 1976 r. SB po?wi?ci?a bardzo du?o ?rodkw operacyjnych na inwigilowanie duchowie?stwa, niezale?nych ?rodowisk intelektualnych, oraz mniejszo?ci narodowych w kraju. Funkcjonariusze SB dzia?ali z naruszeniem prawa PRL, ?amali prawa cz?owieka oraz stosowali tortury. Podczas stanu wojennego za pomoc? aparatu represji m.in. S?u?by Bezpiecze?stwa internowanych zosta?o ok. 10 tys. osb. Wbrew pozorom, Czes?aw Kiszczak, naczelny SB-ek PRL-u by? wiernym kontynuatorem oraz starannym realizatorem zbrodniczych, przest?pczych i represyjnych metod swoich poprzednikw. Jego podw?adni pod jego kierunkiem i za jego aprobat? ?cigali i dos?ownie likwidowali opozycjonistw do ko?ca PRL-u. Powo?ana przez sejm kontraktowy w 1989 r. Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Dzia?alno?ci MSW ustali?a zwi?zek funkcjonariuszy MSW z 88 wypadkami ?mierci dzia?aczy opozycji w stanie wojennym, ale liczba ofiar esbecji w latach osiemdziesi?tych przekracza ponad stu dzia?aczy opozycji i przedstawicieli duchowie?stwa. Jednym z nich by? ks. Jerzy Popie?uszko (1984). Esbeccy kaci i oprawcy za d?ugi okres 45 lat (1944-1989) niszczenia wolno?ciowych d??e? Polakw ca?kowicie unikn?li kary. Ogl?daj?c TVP i s?uchaj?c historykw z IPN mo?na odnie?? wra?enie, ?e odzyskanie przez Polsk? pe?nej suwerenno?ci po 1989 r. nie jest zas?ug? pokole? niez?omnych patriotw, ale ostatniej komunistycznej ekipy genera?a Kiszczaka. Funkcjonariusze UB i SB byli szkoleni i tresowani w manipulowaniu lud?mi, ?amaniu charakterw, szanta?owaniu, wymuszaniu zezna?, stosowaniu gr?b, zastrasze?, tortur. Przygotowywano ich do fa?szowania dokumentw. Wielu esbeckich oficerw osi?gn??o na tym polu najwy?sze mistrzostwo. Takie dokumenty prbowano spreparowa? nawet w celu skompromitowania najwy?szych w?adz ko?cielnych, m.in. kardyna?w Stefana Wyszy?skiego i Karola Wojty?y. Jako naoczny ?wiadek wydarze? grudniowych w 1970 r. w Gda?sku pami?tam gaz ?zawi?cy zrzucany z kr???cych nad miastem helikopterw, strza?y ze ?mig?owcw, zwarte oddzia?y MO maszeruj?ce na demonstrantw, czo?gi na ulicach. Przez 3 dni ogl?da?em p?on?cy budynek Komitetu Wojewdzkiego PZPR w Gda?sku, nigdy nie zapomn? szoku po masakrze. O zabitych chowanych noc? w plastikowych workach bez udzia?u krewnych dowiedzia?em si? p?niej. Wtedy oprcz wojska i MO, w tragicznych wydarzeniach mia?a swj wielki negatywny udzia? S?u?ba Bezpiecze?stwa. Wszechogarniaj?ca atmosfera strachu mog?a z?ama? niejednego. Mo?e nawet Lech Wa??sa uleg? tamtej przemocy wszechw?adnego aparatu i nie jest bez skazy. Pod przymusem mg? kontaktowa? si? z terrorystami z SB, chocia? ju? w czerwcu 1976 r. zerwa? z esbeckimi szanta?ystami wszelk? wsp?prac?. W 1980 r. stan?? na czele ruchu spo?ecznego, potem zosta? charyzmatycznym przywdc? NSZZ Solidarno??. To dzi?ki jego odwadze Polska by?a pierwszym krajem, ktry wyszed? z bloku pa?stw socjalistycznych i Uk?adu Warszawskiego. To dzi?ki bohaterom takim jak Lech Wa??sa, Tadeusz Mazowiecki i inni na naszych oczach dokona? si? drugi cud nad Wis??: nasz kraj odzyska? pe?n? suwerenno??, w Europie rozpocz??a si? bezkrwawa rewolucja, wiosna ludw i upadek komunizmu. Jednak je?li noblista kogo? skrzywdzi?, to powinien nie tylko przeprosi?, ale naprawi? z?o i zado??uczyni? ofiarom. O?miel? si? apelowa? o zachowanie w?a?ciwych proporcji w jego ocenie, a tak?e os?dzenie ostatnich kilku tysi?cy ?yj?cych jeszcze SB-kw, odebranie im wysokich emerytur oraz postawienie przed s?dem, skazanie prawomocnymi wyrokami i pozbawienie wolno?ci. Mam nadziej?, ?e aktualna ekipa rz?dz?ca Prawa i Sprawiedliwo?ci (wywodz?ca si? z wielkiego ruchu NSZZ Solidarno??) naprawi wieloletnie zaniedbania swoich poprzednikw. Szczeglnie licz? na zaanga?owanie w tym wzgl?dzie pana Waldemara Bonkowskiego, pierwszego senatora Ziemi Ko?cierskiej i Kaszub. SB-cy byli szkodliwymi paso?ytami, sowicie wynagradzanymi z pieni?dzy podatnikw za prze?ladowanie oraz mordowanie obro?cw demokracji i patriotw. Takich jak Ryszard Kukli?ski, czy Adam Hodysz (w szeregach Wojska Polskiego i SB) by?o niewielu.

Na fotografii: Zdzis?aw Jan Brzezi?ski

(Artyku? przygotowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, szeregowy dzia?acz NSZZ Solidarno?? od 1980 r. do nadal)

===============================================================================================

Spotkanie z Pani? Pose? Ma?gorzat? Zwiercan

Pani Pose? Ma?gorzata Zwiercan troszczy si? o ludzi w sposb konkretny i realny. Podczas spotkania (4 lutego 2016 r.) w Ko?cierzynie przedstawiciel KM - Zdzis?aw Jan Brzezi?ski zada? kilka pyta?, a ona zadeklarowa?a, ?e odpowie pisemnie i s?owa dotrzyma?a, udzielaj?c kompetentnej, merytorycznej i wyczerpuj?cej odpowiedzi na wszystkie kwestie. Odpowied? (listem poleconym) nadesz?a w ?rod?, 2 marca 2016 r. Szanowna Pani Pose?, bardzo dzi?kujemy!

Informacje - luty 2016 r.

Drukuj

Szanowni Pa?stwo U?miech

czekamy na Wasze informacje o tym, co wydarzy?o si? w Ko?ach NSZZ "Solidarno??" w Pa?stwa placwkach. Z rado?ci? i entuzjazmem b?dziemy zamieszcza? na naszej stronie internetowej wszelkie komunikaty oraz przekazy od Pa?stwa. Dzi?ki Waszej aktywniejszej pomocy nasza strona mo?e by? jeszcze lepsza i ciekawsza. Zapraszamy do wsp?pracy.

===============================================================================================

Szkolenie o znowelizowanym Kodeksie Pracy

W poniedzia?ek, 22 lutego 2016 r. uczestniczyli?my w szkoleniu na temat znowelizowanego Kodeksu Pracy. W szkoleniu, ktre mia?o miejsce w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 wzi??o udzia? ponad 10 osb, m.in. Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u NSZZ "S" w Ko?cierzynie, Micha? Gurowski, nasz przewodnicz?cy, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, zast?pca przewodnicz?cego; dyrektorzy szk? Gminy Ko?cierzyna: Alicja Ulatowska (Szko?a Podstawowa w Kaliskach) i S?awomir Grzyb (Zesp? Szk? w W?glikowicach); Andrzej Pufelski (przewodnicz?cy Mi?dzyzak?adowej Komisji NSZZ Solidarno?? w Szpitalu Specjalistycznym w Ko?cierzynie), Anna Zagrska (przewodnicz?ca Komisji Zak?adowej NSZZ "Solidarno??" przy ZPS "Lubiana" w ?ubianie) oraz inni przedstawiciele zak?adw Miasta, Gminy i Powiatu. Nowelizacja wesz?a w ?ycie w?a?nie od 22 lutego 2016 r. Najwa?niejsze zmiany w Kodeksie Pracy w 2016 r. dotycz? umw o prac? na czas okre?lony. Przy okazji przypominam, ?e od stycznia 2016 r. pensja minimalna w Polsce wynosi 1850 z?otych brutto. Wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza, wy?szy dodatek za prac? w nocy, czy odpraw? dla zwalnianych grupowo. Niektre zmiany w Kodeksie prowadz? ku lepszemu. Jednym z przyk?adw nowelizacji w Kodeksie Pracy jest mo?liwo?? wykorzystania 2 dni na 1 dziecko do 14 lat opcjonalnie w wymiarze 16 godzin. Nauczycielka mo?e dzi?ki temu sk?ada? podanie a? do 16 razy, gdyby chcia?a wykorzysta? ka?d? godzin? w innym dniu, np. na pj?cie z wizyt? do lekarza, lub kilkakrotnie, albo w zale?no?ci od potrzeb tylko dwa razy, jak do tej pory.

===============================================================================================

Osobowo?? Roku 2015

W pi?tek, 12 lutego 2016 r. w Ratuszu Staromiejskim w Gda?sku zosta?y wr?czone statuetki laureatom Plebiscytu Osobowo?? Roku 2015 "Dziennika Ba?tyckiego". W gronie zwyci?zcw znalaz?a si? El?bieta Brzezi?ska, cz?onkini NSZZ "Solidarno??" od 1980 r. Od ponad 10 lat zajmuje si? dzia?alno?ci? na rzecz seniorw. Jest emerytowan? nauczycielk? i od zawsze dzia?a?a na rzecz mieszka?cw Wielkiego Kli?cza, jako cz?onek Rady So?eckiej, Rady Duszpasterskiej, przewodnicz?ca Powiatowej Spo?ecznej Rady ds. Osb Niepe?nosprawnych (w latach 2012-2015). Od ponad 10 lat pe?ni funkcj? przewodnicz?cej Ko?a Polskiego Zwi?zku Emerytw, Rencistw i Inwalidw, licz?cego 100 osb. Do Ko?a PZERI w Wielkim Kli?czu nale?y a? 6 (op?acaj?cych regularnie sk?adki) emerytowanych cz?onkw NSZZ "Solidarno??", wi?kszo?? od 1980 r. G?wnym celem dzia?a? E. Brzezi?skiej jest aktywizacja ?rodowiska seniorw w zakresie kultury, sportu, turystyki, rekreacji oraz integracji z pokoleniem m?odych. Wykorzystuje swoje kwalifikacje, pasje i wiedz? z po?ytkiem dla siebie i innych. Pod jej kierunkiem emeryci stworzyli w?asny, wiejski nieformalny Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie ka?dy mo?e spo?ytkowa? swoje umiej?tno?ci dla wsplnego dobra. Realizuje zasad? dla ka?dego co? mi?ego i po?ytecznego. Wi?cej na blogu: http://swietlicapokolenwielkiklincz.blogspot.com/


Informacje - stycze? 2016 r.

Drukuj

[UWAGA! Informacje o wydarzeniach styczniowych zostan? w najbli?szych dniach uzupe?nione i poszerzone.]

110 LAT ZWI?ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO

W sobot?, 30 stycznia 2016 r. Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej KM wzi?? udzia? w uroczystych obchodach 110 - lecia ZNP w Polsce oraz 80 - lecia ZNP w Powiecie Ko?cierskim.


W ubieg?ym wieku nale?a?em do ZNP. W tamtej epoce ka?dy pocz?tkuj?cy nauczyciel zostawa? cz?onkiem ZNP automatycznie. Ja dopiero po kilku miesi?cach zorientowa?em si?, ?e s? mi potr?cane jakie? tajemnicze sk?adki cz?onkowskie. W przeciwie?stwie do niektrych osb pami?taj?cych minion? epok?, nie by?em i nie jestem apologet? wczesnych komunistycznych zwi?zkw zawodowych. Pod wp?ywem zach?ty kolegi (te? nauczyciela) odwa?y?em si? wyst?pi? ju? pod koniec 1975 r. Od tamtej daty ZNP nie mg? si? pochwali?, ?e zrzesza 100% nauczycieli. Nie odczu?em bolesnych konsekwencji, ale nie otrzymali?my zasi?kw z tytu?u przyj?cia na ?wiat naszych 2 crek. D?u?ej trwaj?c? i trudniejsz? dolegliwo?ci? by?a niemo?no?? korzystania z wczasw pracowniczych i zasi?kw z funduszu socjalnego (a? do 1989 r. z krtk? przerw? w okresie karnawa?u Solidarno?ci.) Funduszem zawiadywa? bowiem ZNP, a nawet je?li marionetkowy organ szkolny chcia? nam pj?? na r?k?, to ba? si? braku aprobaty ZNP. Nie mamy wi?c powodw, aby kocha? by?? kierownicz? PZPR, ktra na okres 15 lat pozbawi?a nas prawa z korzystania z zak?adowego funduszu socjalnego. Przypomnijmy m?odszym zwi?zkowcom, ?e w czasach PRL (1944-1989) PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) gorliwie realizowa?a w Polsce interesy radzieckiego imperium, podsiadaj?c pos?uszne przybudwki w postaci satelickich partii takich jak ZSL i SD. Rwnie? wczesne oficjalne zwi?zki zawodowe, w tym ZNP, skwapliwie realizowa?y polityk? kolejnych komunistycznych ekip rz?dz?cych PRL-u. Jednak czasy si? zmieni?y, mamy pe?n? demokracj? i pluralizm. Historia zatacza ko?o. Znowu jeste?my ?wiadkami nieomal cudu. Po raz pierwszy w najnowszej historii ostatnich 25 lat NSZZ Solidarno?? i ZNP zaplanowa?y i wzi??y udzia? we wsplnej manifestacji w Warszawie w obronie polskiej o?wiaty i szkolnictwa w ?rod?, 14 pa?dziernika 2015 r.

===============================================================================================

Nasz Bal Karnawa?owy

Zgodnie z wcze?niejszymi zamierzeniami nasz Bal Karnawa?owy mia? miejsce w pi?tek, 29 stycznia 2016 r. w Restauracji "U WIESI" w Nowej Karczmie. Bawili?my si? w ponad 40 osobowej grupie cz?onkw, sympatykw oraz emerytw NSZZ "Solidarno??". O godz. 19.00 uroczyste rozpocz?cie zagai? krtkim powitaniem i przemwieniem Micha? Gurowski, przewodnicz?cy naszej Komisji Mi?dzyzak?adowej. Wsplna, radosna zabawa w doborowym towarzystwie, przy suto zastawionych sto?ach, bardzo dobrej muzyce i doskona?ych nastrojach trwa?a a? do godz. 3.00 nad ranem. Wszyscy uczestnicy ju? teraz ciesz? si? na my?l o kolejnym taki udanym Balu za rok.

UWAGA! Wi?cej zdj?? mo?na obejrze? w zak?adce: Galeria

===============================================================================================

Skrcony mini informator na 2016 r. (nie tylko dla emerytw)

Komisja Mi?dzyzak?adowa NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej ul. Traugutta 7, 83-400 Ko?cierzyna Tel. 58/686-84-11 (i 694-165-019)

Adres strony internetowej Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej: http://www.solidarnoscoswiatakna.pl

Zapraszamy do naszego biura przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie od poniedzia?ku do czwartku w godzinach 10.00 12.00. W poniedzia?ki: 10.00 - 13.00.

Szczeglnie gor?co zapraszamy na spotkania Ko?a Emerytw, ktre te? maj? miejsce przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. Nasze spotkania przy kawie odbywaj? si? w ka?dy ostatni poniedzia?ek miesi?ca od godz. 16.00.

Poniedzia?ek, 25 stycznia 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 29 lutego 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 21 marca 2016 r. godz. 16.00 (nie 28.03., bo to poniedzia?ek Wielkanocny)

Poniedzia?ek, 25 kwietnia 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 30 maja 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 27 czerwca 2016 r. godz. 16.00

LIPIEC SIERPIE? Spotkania zawieszone z powodu wyjazdw wakacyjnych

Poniedzia?ek, 26 wrze?nia 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 31 pa?dziernika 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 28 listopada 2016 r. godz. 16.00

Poniedzia?ek, 19 grudnia 2016 r. godz. 16.00 (nie 26.12., bo to poniedzia?ek ?wi?teczny)

Zwracamy si? do Pa?stwa z propozycj? rozwa?enia mo?liwo?ci uiszczania sk?adek z tytu?u przynale?no?ci do NSZZ Solidarno??. Zdecydowana wi?kszo?? z Pa?stwa emeryckie sk?adki cz?onkowskie op?aca systematycznie w gotwce lub przelewem, za co bardzo dzi?kujemy. Zach?camy, aby w miar? mo?liwo?ci, wszyscy emeryci op?acali sk?adki zwi?zkowe. Nasza Solidarno?? dzia?a i utrzymuje si? tylko ze sk?adek cz?onkowskich. Jednocze?nie informujemy, ?e od maja 2013 r. korzystamy z us?ug Banku BG? BNP PARIBAS, Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

UWAGA! Minimalna emerycka sk?adka miesi?czna wynosi 5 z?, roczna - 60 z?. Bardzo dzi?kujemy osobom, ktre mog? wp?aca? wy?sze sk?adki cz?onkowskie.

Aktualny Nr rachunku: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330 Mo?emy wp?aca? gotwk? w biurze przy ul. Traugutta 7, lub bezpo?rednio w banku BG? BNP PARIBAS w gotwce, albo przelewem internetowym w komputerze domowym na podane tutaj konto bankowe NSZZ "Solidarno??".

(Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, przewodnicz?cy Ko?a Emerytw)

Bezp?atne porady prawne

Drukuj

Nieodp?atna pomoc prawna w Powiecie Ko?cierskim

Od pocz?tku roku 2016 na terenie ca?ej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wej?cia w ?ycie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwo?ci, zak?adaj?cej stworzenie oglnopolskiego systemu nieodp?atnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Od 1 stycznia 2016 r. tak?e Powiat Ko?cierski zapewnia 3 punkty nieodp?atnej pomocy prawnej. Dwa punkty mieszcz? si? w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko?cierzynie, przy ul. Krasickiego 4, od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 7.30 15.30. Po cztery godziny dy?ury b?d? pe?ni? radca prawny oraz adwokat. Trzeci punkt mie?ci si? przy ul. Traugutta 7 i jest ?wiadczony przez wy?onion? przez Zarz?d Powiatu w drodze konkursu organizacj? pozarz?dow?, tj. Kaszubski Instytut Rozwoju od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 15.30 19.30. Nieodp?atna pomoc prawna jest zatem ?wiadczona dla mieszka?cw Powiatu codziennie w godzinach 7.30 19.30. Nadmieniamy, ?e zakres mo?liwych do uzyskania informacji nieodp?atnej pomocy prawnej dotyczy etapu post?powania przeds?dowego z prawa cywilnego, karnego, spraw administracyjnych, ubezpieczenia spo?ecznego, spraw rodzinnych, prawa pracy, przygotowania do rozpocz?cia dzia?alno?ci gospodarczej, a tak?e prawa podatkowego z wy??czeniem spraw podatkowych zwi?zanych z prowadzeniem dzia?alno?ci gospodarczej. Ustawa zak?ada, ?e darmow? pomoc prawn? (na etapie przeds?dowym) otrzymaj?: osoby, ktre nie uko?czy?y 26. roku ?ycia, osoby fizyczne, ktrym w okresie roku poprzedzaj?cego zosta?o przyznane ?wiadczenie z pomocy spo?ecznej na podstawie ustawy o pomocy spo?ecznej, osoby, ktre uko?czy?y 65. lat, osoby posiadaj?ce wa?n? Kart? Du?ej Rodziny, kombatanci, weterani, zagro?eni lub poszkodowani katastrof? naturaln?, kl?sk? ?ywio?ow? lub awari? techniczn?. Zgodnie z art. 3 ustawy, nieodp?atna pomoc prawna obejmuje: poinformowanie osoby uprawnionej o obowi?zuj?cym stanie prawnym, o przys?uguj?cych jej uprawnieniach lub o spoczywaj?cych na niej obowi?zkach, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi?zania jej problemu prawnego, udzielenie pomocy w sporz?dzeniu projektu pisma w sprawach, o ktrych mowa powy?ej, z wy??czeniem pism procesowych w tocz?cym si? post?powaniu przygotowawczym lub s?dowym i pism w tocz?cym si? post?powaniu s?dowo-administracyjnym, sporz?dzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztw s?dowych lub ustanowienie pe?nomocnika z urz?du w post?powaniu s?dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post?powaniu s?dowo-administracyjnym. Serdecznie zach?camy mieszka?cw Powiatu Ko?cierskiego do korzystania z tej bezp?atnej formy pomocy.

Grudzie? 2015 r.

Drukuj

Zapraszamy na Bal Karnawa?owy w pi?tek, 29 stycznia 2016 r. od godz. 19.00

Drodzy Przyjaciele! Jak co roku, zapraszamy serdecznie wszystkich cz?onkw i sympatykw NSZZ "Solidarno??" na nasz tradycyjny Bal Karnawa?owy, ktry zaplanowali?my w tym samym miejscu, jak w ubieg?ym roku U Wiesi w Nowej Karczmie, pi?tek, 29 stycznia 2016 r., godz. 19.00. Szczeg?y na do??czonym poni?ej zaproszeniu.

===============================================================================================

Paczki ?wi?teczne

Tradycyjnie, jak co roku, zorganizowali?my akcj? dor?czenia wszystkim cz?onkom Zwi?zku paczek ?wi?tecznych w formie wielkiej kawy (0,5 kg) i du?ej czekolady (0,2 kg). G?wny ci??ar logistyczny wzi?? na siebie przewodnicz?cy Micha? Gurowski. Mieczys?aw Bielawa zaj?? si? dystrybucj? w?rd licznej grupy cz?onkw ZSP Nr 1. Zdzis?aw Jan Brzezi?ski dowiz? paczki i ?yczenia do szk? w Wielkim Kli?czu, Ma?ym Kli?czu, Wielkim Podlesiu i Grabowie Ko?cierskim. Wr?czy? je rwnie? emerytom, niektrym dostarczy? do domu. Wi?kszo?? uprawnionych osb otrzyma?a paczki ?wi?teczne w grudniu 2015 r., pozostali na pocz?tku stycznia 2016 r.

===============================================================================================

Opinia prawna

W trosce o dobro pracownikw o?wiaty placwek podleg?ych Starostwu Powiatowemu w Ko?cierzynie, Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) wyst?pi? do Zarz?du Regionu w Gda?sku o wyk?adni? prawn? w zwi?zku z planami Starostwa dotycz?cymi przesuni?cia terminu wyp?at wynagrodze? dla pracownikw administracji i obs?ugi. Zamieszczamy tutaj wyczerpuj?c? i precyzyjn? Opini? prawn? dot. terminu wyp?aty, ktrej autorem jest dr Waldemar Uziak.