Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj113
mod_vvisit_counterWczoraj28
mod_vvisit_counterTen tydzie?191
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?107
mod_vvisit_counterTen miesi?c318
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c902
mod_vvisit_counterWszystkie208067

Wydarzy?o si? w czerwcu - lipcu 2015 r.

Drukuj

(Po otrzymaniu materia?w ju? wkrtce poszerzymy informacje o ostatnich wydarzeniach na naszej stronie).

Komunikat o planowanej wycieczce do Torunia i Ciechocinka (sobota, 12 wrze?nia 2015 r.)

[Za wszelkie sprawy organizacyjne wycieczki s?odki ci??ar dobrowolnej odpowiedzialno?ci przyjmuj? na siebie El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy (tel. 694-165-019).]

Autokar przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie b?dzie oczekiwa? od 6.15. Odje?d?amy najp?niej o 6.30. Przybycie do Torunia planujemy przed 9.30. Zwiedzamy z pani? przewodnik Karolin? Ruci?sk?: ?redniowieczny Zesp? Miejski - Stare Miasto z Rynkiem i Ratuszem Staromiejskim, Dwr Artusa oraz kamienice, ?redniowieczn? Krzyw? Wie??, pomnik Miko?aja Kopernika i Muzeum Kopernika, bazylik? katedraln? ?w. ?w. Janw Chrzciciela i Ewangelisty. W czasie wolnym mo?liwo?? zakupu s?ynnych Toru?skich Piernikw (Muzeum Piernika) i obejrzenia ruin zamku krzy?ackiego, Bulwaru Filadelfijskiego nad Wis??, mo?liwy podjazd pod siedzib? oglnopolskiego katolickiego Radia Maryja Toru?.

Oko?o godz. 14.00 wyjazd z Torunia do Ciechocinka. W Ciechocinku planujemy konsumpcj? zmwionego wcze?niej obiadu w cenie do 20 z?. Przewidujemy spacer po Uzdrowisku Ciechocinek w towarzystwie pani przewodnik Barbary: t??nie (opcjonalny wst?p za oddzielnymi biletami), Zegar Kwiatowy, Fontanna Grzybek, Park Zdrojowy, Restauracja Zdrojowa (opcjonalna degustacja wd) Fontanna Ja? i Ma?gosia, Muszla Koncertowa. Opcja dodatkowa (pod warunkiem dobrej organizacji i sprawnej kondycji) mo?na podej?? do Pa?acyku Prezydenckiego i Cerkwi w odleg?o?ci 1 km od centrum). Planowany wyjazd z Ciechocinka przed godz. 18.00. Mo?liwy szcz??liwy powrt do Ko?cierzyny przed godz. 21.00.

UWAGA! Dla cz?onkw naszego Zwi?zku wycieczka jest bezp?atna (przejazd autokarem, obiad, bilety wst?pu, op?acenie przewodnika), natomiast osoby towarzysz?ce p?ac? po 40,00 z? (doro?li) lub 20,00 z? (dzieci). Wszelkich informacji dot. wycieczki udziela Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski (tel. 600 403 890) oraz Wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (tel. 694 165 019).

PS. Do dnia 12 lipca 2015 r. na wycieczk? zapisa?o si? 28 ch?tnych. Przyjmowali?my dalsze zg?oszenia. Do pi?tku, 11 wrze?nia 2015 r. zg?osi?o si? 45 osb, czyli pe?en komplet.

Wydarzenia bie??ce.

Sobota, 4 lipca 2015 r., godz. 12.00. Z okazji 35 rocznicy powstania NSZZ S i 15 rocznicy ufundowania sztandaru Oddzia? NSZZ S w Ko?cierzynie zosta?a odprawiona msza ?w.

W uroczystym nabo?e?stwie na placu ?w. Jana Paw?a II w Ko?cierzynie wzi?li udzia? przedstawiciele w?adz Zwi?zku: Krzysztof Do?la, Jzef Rymsza i Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Na pocz?tku s?owo powitania wyg?osi?a Teresa Preis, przewodnicz?ca Rady Miasta. Nabo?e?stwo w intencji cz?onkw NSZZ S i ludzi pracy trwa?o do 14.00. Temperatura +30 C w cieniu nie przeszkadza?a, bo mo?na by?o sta? pod drzewami. Biskup Wies?aw ?migiel wyg?osi? charyzmatyczne kazanie o MB i rodzinie. Blisko o?tarza sta? poczet (osoby z ZPS Lubiana w ?ubianie) ze sztandarem Oddzia?u NSZZ "Solidarno??" w Ko?cierzynie. Ks. pra?at M. Szczepi?ski podzi?kowa? delegatom NSZZ S za z?o?one na o?tarzu wotum z okazji 35 lecia NSZZ S, zapewniaj?c, ?e zostanie umieszczone w Sanktuarium przy obrazie MBKR. Od kilku lat msz? ?wi?t? w intencji Solidarno?ci ??czymy z uroczysto?ciami odpustowymi w sanktuarium Matki Bo?ej Krlowej Rodzin. Nie jest to przypadkowe. Na sztandarze naszego Oddzia?u widnieje w?a?nie wizerunek Matki Bo?ej Krlowej Rodzin. W tym roku ?wi?towali?my rwnie? 15 rocznic? jego po?wi?cenia powiedzia? Jzef Rymsza, kierownik Oddzia?u Zarz?du Regionu Gda?skiego NSZZ Solidarno?? w Ko?cierzynie.

Pi?tek, 3 lipca 2015 r., godz. 10.00-11.30 posiedzenie prezydium NSZZ S w biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. W przedwakacyjnym zebraniu zwo?anym przez Micha?a Gurowskiego uczestniczyli: 1) Przewodnicz?cy, 2) Mieczys?aw Bielawa, 3) Zdzis?aw Jan Brzezi?ski i 4) Andrzej Stoppa. I) W trakcie obrad podj?to uchwa?? o przyj?ciu do NSZZ "S" dwch nowych cz?onkw w Szkole Podstawowej nr 2 im. ks. dra Leona Heykego przy ul. Strzeleckiej 1 w Ko?cierzynie. II) Postanowiono wesprze?, jak co roku, kwot? 300 z? Fundusz Stypendialny imienia NSZZ Solidarno?? ze ?rodkw KM. Niezale?nie od wp?at zbiorowych Fundusz mo?na wspiera? prywatnie. Spo?rd naszej KM, od lat do grona darczy?cw indywidualnych nale?? Micha? Gurowski oraz El?bieta i Zdzis?aw Jan Brzezi?scy. III) Ustalono ostatecznie termin wycieczki dla cz?onkw KM na sobot?, 12 wrze?nia 2015 r. Przewodnicz?cy zaproponowa?, aby organizacj? wycieczki zgodnie z wieloletni? tradycj? zaj?li si? E. i Z. J. Brzezi?scy, co zosta?o zaakceptowane przez uczestnikw posiedzenia. IV) Przewodnicz?cy poinformowa? o przewidzianym na pocz?tku sierpnia 2015 r. konkursie na dyrektora w Zespole O?wiatowym w Liniewie (Gmina Liniewo), proponuj?c, aby z ramienia KM udzia? w pracach komisji konkursowej uczestniczy? Z. J. Brzezi?ski, co spotka?o si? z aprobat? zebranych. V) W punkcie - sprawy bie??ce dowiedzieli?my si?, ?e Andrzej Stoppa, (wieloletni i zas?u?ony nauczyciel j. angielskiego w Zespole Szk? Publicznych nr 1 przy ul. M. C. Sk?odowskiej 19 w Ko?cierzynie) z dniem 1 wrze?nia 2015 r. przechodzi w stan spoczynku. Nasz Kolega zadeklarowa?, ?e b?dzie kontynuowa? przynale?no?? do Zwi?zku w Kole Emerytw, co zosta?o z aplauzem przyj?te przez obecnych uczestnikw posiedzenia. Ustalono rwnie? godziny otwarcia Biura NSZZ "Solidarno??" przy ul. Traugutta 7 w terminie: 6-17 lipca 2015 r. w godzinach 13.00-15.00. Pe?nienie dy?urw w ci?gu tych dwch tygodni zadeklarowa? Z. J. Brzezi?ski. W sprawach pilnych zawsze mo?na kontaktowa? si? z przedstawicielami KM telefonicznie.

Poniedzia?ek, 29 czerwca 2015 r., godz. 17.00 Udzia? przedstawicieli Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej: Mieczys?awa Bielawy, Wojciecha Figla i Andrzeja Stoppy w Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku pod has?em 35 lat blisko ludzi. Spotka?o si? tam prawie 800 reprezentantw organizacji zwi?zkowych NSZZ Solidarno?? z Regionu Gda?skiego. Na scenie Filharmonii zawis?y 23 zwi?zkowe sztandary, w tym pierwszy Mi?dzyzak?adowego Komitetu Strajkowego z 1980 r. Zwi?zkowe spotkanie zako?czy? koncert rocka patriotycznego zespo?u Contra Mundum. W trakcie uroczystego spotkania cz??? zas?u?onych dzia?aczy NSZZ S zosta?a odznaczona. W tym roku Odznaki Z?ote Sekcji Krajowej O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? zosta?y przyznane pi?ciu cz?onkom naszej KM. Wyr?nieni zostali: Mieczys?aw Bielawa, El?bieta Brzezi?ska, Wojciech Figiel, Krystyna Freda i Andrzej Stoppa. Gratulujemy!

PS. Z powodw organizacyjnych wr?czenie Odznak zosta?o prze?o?one na p?niejszy termin (po wakacjach) w tym roku.

Z ?a?obnej karty

We wtorek, 23 czerwca 2015 r. odszed? na zawsze ?.p. Ryszard Klassa wieloletni nauczyciel historii Zespo?u Szk? w Lipuszu, pe?en dobroci kolega, pedagog o wielkim sercu dla m?odzie?y i ca?ej spo?eczno?ci szkolnej, by?y radny Gminy Lipusz, dzia?acz Prawa i Sprawiedliwo?ci. Aktywnie uczestniczy? w dzia?alno?ci zwi?zkowej, pe?ni?c m.in. funkcj? przewodnicz?cego Ko?a w swojej szkole i cz?onka Komisji Mi?dzyzak?adowej w Ko?cierzynie. Ostatnio dyskutowali?my z nim podczas posiedzenia KM w czwartek, 23 kwietnia 2015 r. Zapami?tali?my jego wywa?ony g?os, pogodny u?miech, koncyliacyjne i zawsze ?yczliwe podej?cie do ludzkich problemw. Uroczysto?ci pogrzebowe odby?y si? w pi?tek, 26 czerwca 2015 r. o godz. 12.00 w ko?ciele p.w. ?w. Micha?a Archanio?a w Lipuszu. Z ramienia NSZZ Solidarno?? udzia? wzi?li Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM) i Andrzej Stoppa (cz?onek prezydium KM). W ostatniej drodze Ryszarda Klassa wzi?? udzia? rwnie? Janusz ?niadek (przewodnicz?cy NSZZ Solidarno?? od 2002 do 2010 r., w latach 2011-2015 pose? na Sejm VII kadencji). Na mszy ?wi?tej pogrzebowej w miejscowym ko?ciele ?w. Micha?a Archanio?a zebra?o si? kilkaset osb, w tym ogromna grupa uczniw i wychowankw ?p. Ryszarda. Eucharysti? sprawowa? proboszcz, ks. pra?at Jan Antoni Ostrowski, ktry w homilii podkre?li? niezwyk?e zalety osoby Zmar?ego.

We wtorek, 9 czerwca 2015 r. zmar?a pani Maria Derra, wieloletnia Dyrektor Szko?y Podstawowej w Nowym Klinczu. Do ko?ca dzielnie walczy?a z chorob? nowotworow?. 31 sierpnia br. sko?czy?aby 66 lat. Pani Maria zacz??a prac? jako nauczycielka w Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu w 1967 roku. By?a to jej pierwsza, a zarazem ostatnia praca. Ca?e swoje ?ycie po?wi?ci?a spo?eczno?ci kaszubskiej, z ktrej sama si? wywodzi?a. Uko?czy?a Liceum Pedagogiczne w Ko?cierzynie, potem Akademi? Wychowania Fizycznego w Gda?sku. Odznacza?a si? wielkim zaanga?owaniem i ofiarno?ci? na rzecz wychowankw i placwki, z ktr? si? zwi?za?a. Da?a si? rwnie? zapami?ta? jako oddany wsp?za?o?yciel i wsp?menad?er Zespo?u Folklorystycznego Kaszubskie Nuty, w ktrego dzia?alno?? anga?owa?a si? nawet na zas?u?onej emeryturze. Od 1980 r. nale?a?a do NSZZ Solidarno??. Po zako?czeniu pracy zawodowej kontynuowa?a sw? przynale?no?? do Zwi?zku w Kole Emerytw, bra?a udzia? w naszych spotkaniach integracyjnych, ostatnio 7 lutego 2014 r. w balu karnawa?owym w Zaje?dzie My?liwskim "Koala" w Ma?ym Kli?czu. Swoj? przynale?no?? do NSZZ traktowa?a bardzo odpowiedzialnie, o czym ?wiadczy m.in. fakt op?acenia sk?adek cz?onkowskich ju? w styczniu za ca?y 2015 rok z gry. Uroczysto?ci pogrzebowe ?p. Marii Derra odby?y si? w pi?tek, 12 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w parafii p.w. ?w. Trjcy w Ko?cierzynie. Z ramienia NSZZ Solidarno?? udzia? wzi?li Micha? Gurowski (przewodnicz?cy KM), Mieczys?aw Bielawa (zast?pca przewodnicz?cego KM) i Krystyna Freda (Ko?o Emerytw).

Konkursy na dyrektorw w placwkach o?wiatowych powiatu ko?cierskiego

W poniedzia?ek, 11 maja 2015 r. Zarz?d Powiatu Ko?cierskiego og?osi? konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie, ul. Wybickiego 1, 83-400 Ko?cierzyna;

2) Domu Wczasw Dzieci?cych w Wygoninie, 83-430 Stara Kiszewa, Wygonin 18;

3) Powiatowego Centrum M?odzie?y im. Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego w Garczynie, 83-400 Ko?cierzyna, Garczyn, 1 skr. poczt. 50.

Serdecznie dzi?kujemy Panu Tadeuszowi Lipskiemu, dotychczasowemu dyrektorowi Powiatowego Zespo?u Szk? Nr 2, za jego wspania?? prac?, ciep?o, ktre okazywa? ka?demu, szczery u?miech, dobre s?owo, pomocn? d?o? oraz ?yczliwo??. ?yczymy mu samych rado?ci oraz wszystkiego co najlepsze.

Z ramienia KM NSZZ Solidarno?? w pracach komisji konkursowych dla trzech placwek powiatu ko?cierskiego uczestniczy? Micha? Gurowski (przewodnicz?cy).

Konkursy przeprowadzono w czwartek, 11 czerwca 2015 r. W Powiatowym Zespole Szk? Nr 2 do konkursu przyst?pi?y 2 osoby. Komisja zaakceptowa?a kandydatur? Krzysztofa Sowy (dotychczasowego wicedyrektora). W Wygoninie kandydatem na dyrektora Domu Wczasw Dzieci?cych zosta? Andrzej Szala (dotychczasowy dyrektor). O funkcj? szefa PCM w Garczynie przed Komisj? Konkursow? ubiega? si? Marek Wo?oszyk (dotychczasowy dyrektor), ale konkursu nie rozstrzygni?to.

W czerwcu 2015 r. KM Ko?cierzyna (przewodnicz?cy Micha? Gurowski) z?o?y?a pisma-wnioski do bud?etu JST (burmistrza, starosty i wjtw) na 2016 rok o podwy?ki dla pracownikw administracji i obs?ugi, wzrost dodatku za wychowawstwo, motywacyjnego dla nauczycieli. Pami?tamy o pracownikach o?wiaty. O ich sytuacji, ktra cz?sto jest dramatyczna nie zapominamy. Przyk?ad: w niektrych pomorskich szko?ach - zaledwie 1380 Z?OTYCH BRUTTO wynosi p?aca zasadnicza pa? sprz?taczek. Obrona ludzi pracy jest obowi?zkiem Zwi?zkw Zawodowych.

Wydarzylo si? w kwietniu - maju 2015 r.

Drukuj

Informacje o tym, co wydarzy?o si? w dwch minionych miesi?cach zamie?cimy ju? wkrtce.

PIKNIK MIETKA

Jednym z wa?niejszych wydarze? by?a majwka, ktra mia?a miejsce w pi?tek, 29 maja 2015 r. z udzia?em 22 cz?onkw Ko?a NSZZ "Solidarno??" przy Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. Udan? imprez? integracyjn? zorganizowa? jak zawsze niezawodny Mieczys?aw Bielawa, ktry niebawem przeka?e nam bardziej szczeg?ow? relacj? z tego niezapomnianego spotkania w Zaje?dzie nad Stawem Rybaczwka w Grabwku niedaleko Nowej Karczmy. (Kilka zdj?? mo?na obejrze? w Galerii)

We wtorek, 12 maja 2015 r. odby?a si? konferencja pt. ?wietlica szkolna miejsce opieki i wychowania czy przechowania dzieci?, zorganizowana przez Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Uczestnicy konferencji przyj?li dokumenty , ktre p?niej zosta?y przes?ane m. in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorz?dw terytorialnych i szk? w wojewdztwie pomorskim. Z ramienia naszej KM w konferencji uczestniczyli: Micha? Gurowski, Maria Gliszczy?ska Moroz i Ewelina Ho?dys.

?WI?TO NARODOWE TRZECIEGO MAJA (= ?wi?to Konstytucji 3 Maja i ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny Krlowej Polski)

Uroczysto?ci rozpocz??y si? na placu przy pomniku Jzefa Wybickiego o 12.00 od wys?uchania Hymnu i z?o?enia kwiatw. Jzef Rymsza i Micha? Gurowski z?o?yli wi?zanki w imieniu w?adz ko?cierskiej "Solidarno?ci". Od Pomnika pomaszerowali?my za orkiestr? Begama na Plac Jana Paw?a II. W towarzystwie pa?: Eweliny Ho?dys i Marii Gliszczy?skiej-Moroz reprezentuj?cych NSZZ S o?wiaty, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM) nis? sztandar Solidarno?ci na czele pocztw honorowych. O 12.30 rozpocz??o si? nabo?e?stwo. Teresa Preis (przewodnicz?ca Rady Miasta) wyg?osi?a przemwienie okoliczno?ciowe o Konstytucji 3 Maja. Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

We wtorek, 28 kwietnia 2015 r. byli?my pod URM-em i Sejmem. Kolejny raz protestowali?my pod Urz?dem Rady Ministrw w Warszawie , tym razem w bardzo du?ej liczbie, bo ok. 10 tys. nauczycieli, pracownikw o?wiaty, by zamanifestowa? swoje niezadowolenie z polityki o?wiatowej Platformy Obywatelskiej. Chocia? postulaty wci?? te same podwy?ki dla nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi, przywrcenie wcze?niejszych emerytur dla nauczycieli, zaprzestanie prywatyzacji szk?, rzeczowej debaty na temat edukacji, to jednak tak du?a liczba osb z r?nych stron Polski robi?a wra?enie. Na gda?skich bannerach mogli?my przeczyta? Edukacja to nie koszt lecz lokata. W samo po?udnie do protestuj?cych przemwi? Przewodnicz?cy Komisji Krajowej Piotr Duda, przekazuj?c poparcie dla postulatw o?wiatowych, ktre zosta?y z?o?one w kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Co prawda spotkanie z Pani? Premier okaza?o si? niemo?liwe, ale do protestuj?cych wysz?a Pani Joanna Kluzik- Rostkowska Minister Edukacji. Trzeba przyzna?, ?e wykaza?a si? pewn? odwag? wychodz?c przed kilkutysi?czny t?um, ale to co powiedzia?a bardzo wzburzy?o obecnych. Stwierdzi?a, ?e nie ma pieni?dzy w bud?ecie na podwy?ki ani w tym, ani w 2016 roku a teraz mo?ecie sobie pokrzycze? zako?czy?a swoj? wypowied?. Zabrzmia?o to niegrzecznie, lekcewa??co. Ok. 13. 30 wyruszyli?my pod Sejm, by z?o?y? petycje do klubw poselskich. Tam rwnie? mogli?my wys?ucha? przestawienia Si?aczka. W?rd zabieraj?cych g?os by? rwnie? Przewodnicz?cy Gda?skiej Sekcji O?wiaty Wojciech Ksi??ek, ktry przypomnia?, ?e Karta Nauczyciela nie jest reliktem stanu wojennego, a zosta?a wynegocjowana przez ludzi Solidarno?ci na pocz?tku lat osiemdziesi?tych. Pami?tajmy o tym. Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy podj?li trud i wzi?li udzia? w manifestacji. Ziemi? Ko?ciersk? reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM). Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

Komunikat dla wcze?niej urodzonych

Drukuj

Szanowni Pa?stwo Emeryci U?miech

Przypominamy, ?e zgodnie z tradycj? spotykamy si?

zawsze w ostatni poniedzia?ek ka?dego miesi?ca o godz. 16.00

w naszym go?cinnym i przytulnym lokalu przy ul. Traugutta 7 (I pi?tro) w Ko?cierzynie. Panie (je?li wyra?? takie ?yczenie) b?d? delikatnie, czule i z eufori? wnoszone na r?kach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie cz?onkinie, cz?onkw, kandydatw, sympatykw i entuzjastw na nasze radosne spotkania przy kawie.

Harmonogram spotka? na 2015 r.:

+ poniedzia?ek, 30 marca 2015 r.

+ poniedzia?ek, 27 kwietnia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 25 maja 2015 r.

+ poniedzia?ek, 29 czerwca 2015 r. PRZEPRASZAMY, to zebranie jest odwo?ane z powodu wyjazdu do Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku, ul. O?owianka 1, godz. 17.30 na IV spotkanie przedstawicieli organizacji zak?adowych NSZZ "Solidarno??" Regionu Gda?skiego.

PRZERWA WAKACYJNA Spoko

+ poniedzia?ek, 28 wrze?nia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 26 pa?dziernika 2015 r.

+ poniedzia?ek, 30 listopada 2015 r.

+ poniedzia?ek, 28 grudnia 2015 r.

U?miech

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Ko?a Emerytw NSZZ "Solidarno??" POiWZK w Ko?cierzynie)

Wydarzy?o si? w lutym 2015 r.

Drukuj

O wydarzeniach, ktre mia?y miejsce w lutym napiszemy wkrtce (po otrzymaniu informacji od Przewodnicz?cych).

Wydarzy?o si? w styczniu 2015 r.

Drukuj

BAL KARNAWA?OWY, pi?tek, 16 stycznia 2015 r.

Nasz bal zosta? zamwiony w lokalu o d?wi?cznej nazwie *Karczma u Wiesi Catering* przy ul. Jeziornej 12 w Nowej Karczmie w pobli?u g?wnego skrzy?owania z regulacj? ?wietln?. W?a?cicielk? jest Wies?awa Mrwczy?ska. Tam ju? zastali?my cz??? go?ci z przewodnicz?cym Micha?em Gurowskim i Mieczys?awem Bielaw? (g?wnym organizatorem imprezy) na czele. Przed 19.15 przewodnicz?cy powita? go?ci i bal karnawa?owy si? rozpocz??. Przyby?a rwnie? wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna - Helena Kaszubowska z ma??onkiem. W zabawie uczestniczy?y 42 osoby, w tym 6 emerytw. (Cz?onkowie p?acili po 25 z?, niezrzeszeni po 75 z?). Najwi?cej, bo a? 14 osb przyby?o z Liniewa, w tym 6 cz?onkw NSZZ S z Wojciechem Figlem na czele i to oni w?a?nie zara?ali pozosta?ych uczestnikw imprezy humorem, u?miechem i zapa?em do ta?ca. Did?ej odtwarza? wspania?e nagrania, po pierwszym posi?ku ruszyli?my na parkiet i przeta?czyli?my rado?nie w euforii ca?? noc. Zreszt? w przerwach konsumowali?my zmieniane co chwil? wy?mienite dania, bo uprzejme kelnerki zwija?y si? jak w ukropie. Nasza niezapomniana impreza integracyjna trwa?a od 19.00 do 3.00 nad ranem. Wi?kszo?? uczestnikw balu uwa?a, ?e to najbardziej udana zabawa w ich ?yciu. Pisz?cy te s?owa w ca?ej rozci?g?o?ci potwierdza t? opini?. Wielkie dzi?ki nale?? si? naszemu niezmordowanemu organizatorowi balw karnawa?owych, ktre z ka?dym rokiem osi?gaj? wy?sze poziomy doskona?o?ci.

Drogi Mieczys?awie, bardzo Ci dzi?kujemy i prosimy o powtrk? za rok lub wcze?niej.

U?miech

PACZKI ?WI?TECZNE

Na pocz?tku stycznia 2015 r. Micha? Gurowski, Zdzis?aw Brzezi?ski, Mieczys?aw Bielawa i przewodnicz?cy poszczeglnych K? w swoich placwkach zako?czyli dystrybucj? paczek ?wi?teczno-noworocznych. Wszyscy cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" otrzymali paczki do r?k w?asnych, rwnie? wszyscy emeryci op?acaj?cy sk?adki.

Przy okazji zach?camy do regularnego uiszczania sk?adek cz?onkowskich, ktre mo?na wp?aca? w gotwce za pokwitowaniem KP w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie, albo przelewem z komputera domowego (laptopa, tabletu, smartfona itp.) na nasze konto w Banku BG? (Banku Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.), Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

Podajemy Nr rachunku, na ktry mo?na wp?aca?: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Od wrze?nia do grudnia 2014 r.

Drukuj

MANIFESTACJA w WARSZAWIE, wtorek, 9 grudnia 2014 r.

Do udzia?u w manifestacji nauczycielskiej "Solidarno?ci' w stolicy przewodnicz?cy Micha? Gurowski wydelegowa? Zdzis?awa Brzezi?skiego (wiceprzewodnicz?cego KM). O 6.40 wyruszyli?my spod siedziby NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku autokarem grup? 36 osb (plus dwaj kierowcy) do Warszawy. Z powodu ruchu wahad?owego (wypadek) nasze op?nienie wynios?o prawie ca?? godzin? i do stolicy przybyli?my pod Urz?d Rady Ministrw dopiero o 12.30 (zamiast planowanej 11.45) Uczestniczyli?my w pikiecie do 14.30. W drog? powrotn? wyruszyli?my o 15.00, po drodze zatrzymuj?c si? na obiad w restauracji w Glinojecku. Do Gda?ska dotarli?my o 20.30.

Mimo do?? zimnego grudniowego dnia i przed?wi?tecznego nastroju, do Warszawy przyjecha?o ok 2000 osb, ktre g?o?no manifestowa?y swoje niezadowolenie z powodu bardzo trudnych warunkw pracy, braku podwy?ek trzeci rok z kolei, z przepe?nionych klas i ?wietlic, z obci??ania nauczycieli wci?? nowymi obowi?zkami, a przede wszystkim z powodu braku szacunku w?adz o?wiatowych do nauczycieli, nazywanych po?rednio nierobami o najd?u?szych urlopach. Wielkie niezadowolenie wzbudzi? ostatni list minister Kluzik Rostkowskiej zalecaj?cy rodzicom donoszenie na szko?y, ktre w okresie przerwy ?wi?tecznej nie zorganizuj? opieki nad uczniami. Wszystko to wykrzycza?y setki garde? protestuj?cych osb, a sformu?owane na pi?mie postulaty w formie petycji przekazali przedstawiciele Sekcji Krajowej z przewodnicz?cym Ryszardem Proks? na czele. W petycji czytamy: Polska jawi si? krajem, w ktrym edukacja jest wydatkiem, a nie inwestycj? w przysz?o??. Od paru lat zmniejsza si? poziom finansowania edukacji z bud?etu pa?stwa. Nauczyciele polscy, ktrzy pracuj? ponad 46 godzin tygodniowo i maj? jeden z d?u?szych czasw pracy w Europie, otrzymuj? jedno z najni?szych wynagrodze?. Zwi?zkowcy nie godz? si? z prywatyzacj? o?wiaty, ktra mo?e doprowadzi? do z?amania rwnego dost?pu do wykszta?cenia, domagaj? si? te? finansowania o?wiaty, tak, by mo?liwa by?a realizacja zada? pa?stwa w zakresie edukacji.

WYCIECZKA do ?eby - relacja

W sobot?, 20 wrze?nia 2014 r. tu? przed 7.00 wyruszyli?my autokarem zwart? grup? licz?c? 37 osb (najm?odsza uczestniczka wycieczki mia?a 7, a najwcze?niej urodzona 78 lat) sprzed biura NSZZ S przez Sierakowice, L?bork do ?eby. Na pocz?tku wyprawy powita? wszystkich ciep?o i serdecznie pan Micha? Gurowski, przewodnicz?cy K.M. Przed ?eb? w Charbrowie zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami dok?adnie o 9.00 wsiad? do naszego autokaru przewodnik Jacek Hawruto. Kierowca, te? Jacek, okaza? si? bardzo odpowiedzialny i uprzejmy.

Przewodnik pokaza? naszej wycieczce Wydmy Ruchome w S?owi?skim parku Narodowym k/?eby.

S?owi?ski Park Narodowy to jeden z 23 parkw narodowych w Polsce, utworzony w 1967 r., trzeci co do wielko?ci w naszym kraju. Ma powierzchni? 32 744 ha. Obejmuje m.in. moren? czo?ow? z najwy?sz? kulminacj? 115 m n.p.m. na wzgrzu Rowok? oraz szereg jezior, w tym trzecie co do wielko?ci w Polsce - ?ebsko (7,1 tys. ha). W 1977 r. zosta? w??czony przez UNESCO (w ramach programu Cz?owiek i biosfera) do sieci ?wiatowych Rezerwatw Biosfery, a w 1995 r. wpisany na list? terenw chronionych konwencj? ramsarsk? o obszarach wodno-b?otnych o mi?dzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Charakterystycznymi elementami Parku s? przymorskie jeziora, bagna, ??ki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Wydma ruchoma to jeden z rodzajw wydm piaskowych. Charakteryzuje si? tym, ?e mniejsze ziarna, wyst?puj?ce w niewielkich ilo?ciach w piasku nadmorskim, s? zwiewane ze szczytu. Ci?g?e przesypywanie ziaren piasku nie zatrzymywanych przez ro?linno?? powoduje stopniowe przemieszczanie szczytw wydm zgodnie z kierunkiem dominuj?cych wiatrw. Ruch wydm ustaje w momencie pojawienia si? na nich ro?lin, ktre je utwierdzaj?. W Polsce najbardziej znane wydmy ruchome wyst?puj? w?a?nie w S?owi?skim Parku Narodowym w okolicach ?eby .

Nasz charyzmatyczny przewodnik bardzo ciekawie opowiada? o florze (ro?linno?ci) i faunie (ptakach i zwierz?tach) niezwyk?ego Parku, gdzie zakazana jest jakakolwiek ingerencja cz?owieka, nie wolno polowa? ani usuwa? przewrconych przez wichury drzew, przyroda sama reguluje tu wszystkie procesy. W czasie rejsu demonstrowa? nam na statku bry?ki bursztynu kopalnej ?ywicy drzew iglastych, aktualnie cenniejszego od z?ota. (Bursztyn powsta? w epoce eocenu, czyli oko?o 50 mln lat temu). Przewodnik pokaza? nam, ?e autentyczny bursztyn p?onie jasnym ??tym p?omieniem.

W trakcie podr?y do Wydm - w miejscu zwanym "Wyrzutni? Rakiet" ok. godz. 10.00-10.30 mieli?my przerw? w barze na kaw?, potem zwiedzali?my z innym przewodnikiem - Krzysztofem, Muzeum Wyrzutni i spacerowali?my na Wydmy.

Co do Wydm, zamiast melexw wybrali?my opcj? ze statkiem w obie strony po Jeziorze ?ebsko i doszli?my przez Wydmy do morza, tam zrobili?my przerw? na pla?y, kilka osb moczy?o nogi w zimnej morskiej wodzie, tym bardziej, ?e mieli?my wspania?? pogod?. P?awili?my si? zach?annie i bez opami?tania w s?onecznym blasku i ostatnim tak ciep?ym dniu tego lata (pojutrze zaczyna si? jesie?). Przewodnik ca?y czas opowiada? przy pomocy urz?dzenia nag?a?niaj?cego. Oko?o 15.30 podjechali?my do restauracji Pasja na smaczny obiad. Tam po otrzymaniu od przewodnika rachunku podzi?kowali?my mu za profesjonaln? i wykonan? na wysokim poziomie us?ug?. Po obiedzie ju? samodzielnie spacerowali?my w czasie wolnym po centrum miasteczka, byli?my przy Porcie Rybackim, gdzie zrobili?my sobie pami?tkowe zdj?cia na tle statku.

Na falochron przy Krzy?u Nawigacyjnym, niestety, nie dotarli?my, bo prowadzono tam roboty hydrotechniczne i falochron od miesi?ca jest zamkni?ty.

?eba liczy zaledwie 4 tys. mieszka?cw, ale w sezonie przyje?d?aj? tu masowo tury?ci z ca?ej Polski i wtedy liczba ta dochodzi nawet do 80 tys.

Po zbirce wyznaczonej na 17.30 przy autokarze wyruszyli?my w drog? powrotn?. Pod koniec podr?y pan Micha? Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za optymalne zorganizowanie udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Wrcili?my szcz??liwie do Ko?cierzyny oko?o 19.30.

PS.

Zapraszam do ogl?dania fotek z wycieczki. W tym celu wystarczy na stronie g?wnej w Menu po lewej stronie ekranu najpierw klikn?? zak?adk? Galeria, a po otwarciu si? strony Galerie wystarczy klikn?? na zdj?cie podpisane "20 wrze?nia 2014 r." Potem mo?na ju? ogl?da? dowoln? fotografi? spo?rd a? 50 zamieszczonych zdj?? z naszej wyprawy do ?eby i jej okolic.

Komunikat o wycieczce do ?eby

Drukuj

Komisja Mi?dzyzak?adowa NSZZ SOLIDARNO?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie organizuje dla cz?onkw naszego Zwi?zku w dniu 20 wrze?nia 2014 r. (sobota) wycieczk? autokarow? na trasie: Ko?cierzyna ?eba Ko?cierzyna.

W planie m.in.: zwiedzanie ?eby, rejs statkiem po jeziorze ?ebsko, spacer do ruchomych piaskw i zwiedzanie wyrzutni rakiet z okresu II wojny ?wiatowej. Wyjazd planowany jest o godz. 6.45 z ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie (siedziba Zwi?zku), natomiast powrt ok. godz. 19.00.

Dla cz?onkw naszego Zwi?zku wycieczka jest bezp?atna (przejazd autokarem, obiad, bilety wst?pu, op?acenie przewodnika), natomiast osoby towarzysz?ce p?ac? po 40,00 z? (doro?li) lub 20,00 z? (dzieci). Wszelkich informacji dot. wycieczki udziela Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski (tel. 600 403 890) oraz Wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?aw Brzezi?ski (tel. 694 165 019).

Prosimy o zg?aszanie ch?tnych do wzi?cia udzia?u w wycieczce w terminie do dnia 15 wrze?nia br. w Biurze Zwi?zku lub pod w/w telefonami. Decyduje kolejno?? zg?osze?.

Przewodnicz?cy Komisji Mi?dzyzak?adowej

Micha? Gurowski

Od kwietnia do sierpnia 2014 r.

Drukuj

Sk?ad Komisji Mi?dzyzak?adowej (kadencja 2014 2018)

1. Micha? Gurowski Przewodnicz?cy KM, Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy, ul. S?oneczna 1, 83-400 Ko?cierzyna, tel. 58/686-34-33

2. Mieczys?aw Bielawa Z-ca Przewodnicz?cego KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Zdzis?aw Brzezi?ski Z-ca Przewodnicz?cego, ul. S?oneczna 4, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-14-28

4. Wojciech Figiel cz?onek Prezydium KM, Zesp? O?wiatowy w Liniewie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum), ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, tel. 58/687-80-35

5. Andrzej Stoppa cz?onek Prezydium KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa nr 6 im. ks. dr. B. Sychty i Publiczne Gimnazjum), ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

6. Bernadeta Basendowska cz?onek KM, Zesp? Szk? W?glikowice (Szko?a Podstawowa im. NSZZ "Solidarno??" i Publiczne Gimnazjum), ul. Ko?cierska 8, 83-406 W?glikowice, tel. 58/686-12-23

7. Alicja Bednarek cz?onek KM, Zesp? Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-22-34

8. Wojciech Cielka cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 3 w Ko?cierzynie, 83-400 Ko?cierzyna ("Drzewna"), ul. Kartuska 48, tel. 58/686-36-61

9. Grzegorz Czajkowski cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie ("Budowlanka"), ul. Wybickiego 1, tel. 58/686-35-86

10. Maria Gliszczy?ska Moroz cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego w Ko?cierzynie, ul. Strzelecka 1, tel. 58/686-40-89

11. Tomasz Grzyb cz?onek KM, Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej i Publiczne Gimnazjum), 83-423 Wielki Kli?cz ul. Szkolna 10, tel. 58/686-15-53

12. Ewelina Ho?dys cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Ko?cierzynie, ul. 8-go Marca 1, tel. 58/686-33-70

13. Ryszard Klassa cz?onek KM, Zesp? Szk? w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz, tel. 58/687-46-32

14. Gra?yna Pa?kowska cz?onek KM, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

15. Marek Piontek cz?onek KM, Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I stopnia w Ko?cierzynie im. Mazurka D?browskiego, ul. Dworcowa 12, tel. 58/686-35-85

16. Andrzej Szczepankiewicz cz?onek KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 2 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe nr 7, Szko?a Podstawowa nr 4 i Publiczne Gimnazjum nr 2), ul. Szkolna 1, tel. 58/686-34-32

17. Roman Wiecki cz?onek KM, Zesp? Szk? w Grabowie Ko?cierskim (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. gen. Jzefa Wybickiego i Publiczne Gimnazjum), ul. Starowiejska 68, 83-403 Grabowo Ko?cierskie, tel. 58/687-01-12

Sk?ad Komisji Rewizyjnej

1. Helena Kaszubowska Nitz Przewodnicz?ca KR

2. Alicja Ho?dys cz?onek KR, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Iwona Litwin cz?onek KR, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

Delegaci na WZD Sekcji

1. Mieczys?aw Bielawa

2. Zdzis?aw Brzezi?ski

3. Micha? Gurowski

Delegaci na WZD Regionu

1. Zdzis?aw Brzezi?ski


Relacje, o tym co wydarzy?o si? od kwietnia do sierpnia 2014 r. zamie?cimy na stronie jak tylko otrzymamy od Pa?stwa stosowne informacje. Zach?camy przewodnicz?cych poszczeglnych k? i wszystkich zainteresowanych do nadsy?ania wszelkich wiadomo?ci i zdj??. Opublikujemy bezzw?ocznie.