Informacje - wrzesień 2020

Drukuj

Szanowni Państwo, w razie potrzeby kontaktu,

proszę dzwonić na nr 694-165-019 (telefon czynny całą dobę) lub pisać na e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Można też kontaktować się z panem przewodniczącym MICHAŁEM GUROWSKIM, tel. 600-403-890,

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

===============================================================================================

Posiedzenie Rady Międzyregionalnej Sekcji

We wtorek, 8 wrze?nia 2020 r. odby?o si? posiedzenie Rady Mi?dzyregionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??� z siedzib? w Gda?sku. Komisj? Mi?dzyzak?adow? w Ko?cierzynie na posiedzeniu reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej przy Sekcji). Uczestniczy?a te? kurator Ma?gorzata Bielang, osoba z klas?, kompetentna i merytoryczna. Na pytanie o mobbing w szko?ach, poinformowa?a, ?e tym si? nie zajmuje kuratorium, lecz inspekcja pracy.

Na posiedzeniu omawiano m.in.

1/ Dzia?ania Prezydium Sekcji w okresie od 16 czerwca 2020 roku � m. in.:

� udzia? w uroczysto?ci pogrzebowej mec. Bogumi?a Soczy?skiego w lipcu br. ?mier? zas?u?onego dla o?wiatowej Solidarno?ci prawnika uczczono minut? ciszy.

� stanowisko ws. sytuacji w o?wiacie przyj?te przed nowym rokiem szkolnym,

� udzia? w konferencjach dyrektor�w szk�? organizowanych przez Kuratorium O?wiaty w Gda?sku (wraz z podzi?kowaniem za reprezentowanie Sekcji

� odby?o si? ??cznie 15 konferencji),

� udzia? w obchodach 40-lecia NSZZ �Solidarno??� (wraz z podzi?kowaniem dla KM Gda?sk za z?o?enie kwiat�w przed tablic? na ul. Osiek, gdzie mie?ci?a si? pierwsza siedziba o?wiatowej �Solidarno?ci� oraz pomoc w organizacji obchod�w regionalnych),

� udzia? w komisjach awansowych, konkursach na dyrektor�w,

� udzia? w pracach komisji ds. nagr�d Pomorskiego Kuratora O?wiaty (wnioski zostan? przekazane do Kuratorium O?wiaty w Gda?sku),

� przygotowanie ?ycze?-podzi?kowa? na rok szkolny 2020/2021 cz?onkom NSZZ �Solidarno??� i wszystkim ludziom zwi?zanym z o?wiat? z pro?b? o ich udost?pnienie w szko?ach (s? do pobrania, jak i inne materia?y na str. Sekcji

2/ Spotkanie z pani? Ma?gorzat? Bielang � Pomorskim Kuratorem O?wiaty, podczas kt�rego m. in.:

� Przedstawione zosta?y wybrane problemy o?wiatowe u progu roku szkolnego 2020/2021 (w tym wynikaj?ce z sytuacji epidemicznej).

� Zapoznano si? z dzia?aniami Kuratorium w zakresie powo?ywania doradc�w metodycznych (nast?pi? wzrost os�b zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44). Sekcja zadeklarowa?a pomoc w przekazie informacyjnym o mo?liwo?ci sk?adania dokument�w na stanowisko doradcy metodycznego. Wi?cej informacji o tym wa?nym dla Sekcji zadaniu znajduje si? na stronie Kuratorium O?wiaty w Gda?sku.

� Wskazywano na daleko id?ce zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szk�? (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zaj?? opieku?czych w ?wietlicy, ??czenie klas). Postanowiono przypomnie? postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zg?oszone przez Rad? Sekcji Gda?skiej do podj?cia przez w?adze KSOiW w rozmowach z MEN.

� Przypomniano, na podstawie problem�w p?acowych w gminie Szemud, sprawy wyp?aty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zap?at? zosta?y skierowane przez nauczycieli do S?du Pracy).

� Zaapelowano o jak najwcze?niejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach zebra? komisji awansowych i kierowanie pism bezpo?rednio na dan? KZ/KM.

� Zwr�cono uwag? na potrzeb? zmian w regulaminie opiniowania wniosk�w dot. nagr�d PKO wprowadzonym 16 czerwca 2020 roku, w celu ograniczenia brak�w formalnych w sk?adanych wnioskach oraz uwzgl?dnienia dokona? merytorycznych ka?dej grupy nauczycieli z r�?nych szk�? i plac�wek o?wiatowych (zmiany w arkuszu oceny merytorycznej),

� Przedstawiciele Sekcji podzi?kowali za zaproszenie do udzia?u w konferencjach dla dyrektor�w organizowanych przez Pomorskiego Kuratora O?wiaty.

� Kurator Ma?gorzata Bielang przekaza?a na pi?mie podzi?kowania Wojciechowi Ksi??kowi i Arturowi S. G�rskiemu � autorom publikacji: �Niepokorni nauczyciele. 40 lat o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej�.

3/ Przedstawiono wz�r �Ankiety� opracowanej przez Krajow? Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno??�. Decyzj? Rady postanowiono wys?a? zbiorczo wnioski z ankiety o podobnej tre?ci, kt�r? Sekcja Gda?ska opracowa?a w czerwcu br. i ju? wtedy wys?a?a do w?adz krajowych.

4/ Zapoznano si? z tre?ci? rozporz?dzenia MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zak?adaj?cego wzrost wynagrodze? nauczycieli od 1 wrze?nia br. ?rednio o 6%. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz poinformowali, ?e ?rodki z tego tytu?u ju? zosta?y wyp?acone.

5/ Podj?to problem szkolenia i egzaminu nauczycieli edukacji dla bezpiecze?stwa. Postanowiono wyst?pi? z pismem do:

� Krajowej Sekcji O?wiaty i Wychowania NSZZ �Solidarno?? o podj?cie teatru podczas rozm�w z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

� Pomorskiego Urz?du Marsza?kowskiego o organizacj? szkole? w tym zakresie.

6/ W sprawach innych m. in.:

� poinformowano o rozstrzygni?ciach XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ �S� (szczeg�?y, w tym fragmenty wyr�?nionych wypowiedzi stypendyst�w, zostan? przedstawione podczas kolejnej Rady Sekcji),

� podj?to spraw? organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia �S�, z uwagi na trwaj?cy kryzys epidemiczny zostanie zorganizowana w p�?niejszym terminie,

� poinformowano o kolejnej edycji konkursu �Nauczyciel Pomorza� organizowanego przez Pomorski Urz?d Marsza?kowski (cz?onkiem kapitu?y z ramienia Sekcji jest Anna Kocik),

� przekazano wiadomo?ci o pierwszej edycji konkursu �Belny Szk�lny� organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (cz?onkiem kapitu?y jest Wojciech Ksi??ek),

� zapoznano si? ze sp?ywem sk?adek z KZ/KM do Sekcji � stan na koniec czerwca 2020 r.,

� poinformowano o zmianie na stanowisku Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawc�w w Archidiecezji Gda?skiej (w miejsce ks. prof. Wojciecha Cichosza powo?ano ks. Krzysztofa Mudlaffa),

� poinformowano o udziale Sekcji w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szk�? w K?aninie 1 wrze?nia br., o wydanej publikacji, o ods?oni?ciu pami?tkowej tablicy po?wi?conej wyprowadzonemu ze szko?y 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata wi?zienia z powod�w politycznych, ?p. Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br. w Gda?sku rodzina odebra?a nadany przez Prezydenta RP Krzy? Wolno?ci i Solidarno?ci). W publikacji przedstawiona jest te? Ewa Mu?a, nauczycielka z Ku?nicy, represjonowana w okresie PRL a tak?e historia o?wiatowej �Solidarno?ci� Ziemi Puckiej.