Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj79
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień164
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3165
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242551

Wydarzylo si? w kwietniu - maju 2015 r.

Drukuj

Informacje o tym, co wydarzy?o si? w dwch minionych miesi?cach zamie?cimy ju? wkrtce.

PIKNIK MIETKA

Jednym z wa?niejszych wydarze? by?a majwka, ktra mia?a miejsce w pi?tek, 29 maja 2015 r. z udzia?em 22 cz?onkw Ko?a NSZZ "Solidarno??" przy Zespole Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie. Udan? imprez? integracyjn? zorganizowa? jak zawsze niezawodny Mieczys?aw Bielawa, ktry niebawem przeka?e nam bardziej szczeg?ow? relacj? z tego niezapomnianego spotkania w Zaje?dzie nad Stawem Rybaczwka w Grabwku niedaleko Nowej Karczmy. (Kilka zdj?? mo?na obejrze? w Galerii)

We wtorek, 12 maja 2015 r. odby?a si? konferencja pt. ?wietlica szkolna miejsce opieki i wychowania czy przechowania dzieci?, zorganizowana przez Sekcj? O?wiaty i Wychowania NSZZ Solidarno?? Regionu Gda?skiego. Uczestnicy konferencji przyj?li dokumenty , ktre p?niej zosta?y przes?ane m. in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorz?dw terytorialnych i szk? w wojewdztwie pomorskim. Z ramienia naszej KM w konferencji uczestniczyli: Micha? Gurowski, Maria Gliszczy?ska Moroz i Ewelina Ho?dys.

?WI?TO NARODOWE TRZECIEGO MAJA (= ?wi?to Konstytucji 3 Maja i ?wi?to Naj?wi?tszej Maryi Panny Krlowej Polski)

Uroczysto?ci rozpocz??y si? na placu przy pomniku Jzefa Wybickiego o 12.00 od wys?uchania Hymnu i z?o?enia kwiatw. Jzef Rymsza i Micha? Gurowski z?o?yli wi?zanki w imieniu w?adz ko?cierskiej "Solidarno?ci". Od Pomnika pomaszerowali?my za orkiestr? Begama na Plac Jana Paw?a II. W towarzystwie pa?: Eweliny Ho?dys i Marii Gliszczy?skiej-Moroz reprezentuj?cych NSZZ S o?wiaty, Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM) nis? sztandar Solidarno?ci na czele pocztw honorowych. O 12.30 rozpocz??o si? nabo?e?stwo. Teresa Preis (przewodnicz?ca Rady Miasta) wyg?osi?a przemwienie okoliczno?ciowe o Konstytucji 3 Maja. Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

MANIFESTACJA W WARSZAWIE

We wtorek, 28 kwietnia 2015 r. byli?my pod URM-em i Sejmem. Kolejny raz protestowali?my pod Urz?dem Rady Ministrw w Warszawie , tym razem w bardzo du?ej liczbie, bo ok. 10 tys. nauczycieli, pracownikw o?wiaty, by zamanifestowa? swoje niezadowolenie z polityki o?wiatowej Platformy Obywatelskiej. Chocia? postulaty wci?? te same podwy?ki dla nauczycieli oraz pracownikw administracji i obs?ugi, przywrcenie wcze?niejszych emerytur dla nauczycieli, zaprzestanie prywatyzacji szk?, rzeczowej debaty na temat edukacji, to jednak tak du?a liczba osb z r?nych stron Polski robi?a wra?enie. Na gda?skich bannerach mogli?my przeczyta? Edukacja to nie koszt lecz lokata. W samo po?udnie do protestuj?cych przemwi? Przewodnicz?cy Komisji Krajowej Piotr Duda, przekazuj?c poparcie dla postulatw o?wiatowych, ktre zosta?y z?o?one w kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Co prawda spotkanie z Pani? Premier okaza?o si? niemo?liwe, ale do protestuj?cych wysz?a Pani Joanna Kluzik- Rostkowska Minister Edukacji. Trzeba przyzna?, ?e wykaza?a si? pewn? odwag? wychodz?c przed kilkutysi?czny t?um, ale to co powiedzia?a bardzo wzburzy?o obecnych. Stwierdzi?a, ?e nie ma pieni?dzy w bud?ecie na podwy?ki ani w tym, ani w 2016 roku a teraz mo?ecie sobie pokrzycze? zako?czy?a swoj? wypowied?. Zabrzmia?o to niegrzecznie, lekcewa??co. Ok. 13. 30 wyruszyli?my pod Sejm, by z?o?y? petycje do klubw poselskich. Tam rwnie? mogli?my wys?ucha? przestawienia Si?aczka. W?rd zabieraj?cych g?os by? rwnie? Przewodnicz?cy Gda?skiej Sekcji O?wiaty Wojciech Ksi??ek, ktry przypomnia?, ?e Karta Nauczyciela nie jest reliktem stanu wojennego, a zosta?a wynegocjowana przez ludzi Solidarno?ci na pocz?tku lat osiemdziesi?tych. Pami?tajmy o tym. Dzi?kujemy wszystkim, ktrzy podj?li trud i wzi?li udzia? w manifestacji. Ziemi? Ko?ciersk? reprezentowa? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (zast?pca przewodnicz?cego KM). Niektre zdj?cia s? dost?pne w Galerii.

Komunikat dla wcze?niej urodzonych

Drukuj

Szanowni Pa?stwo Emeryci U?miech

Przypominamy, ?e zgodnie z tradycj? spotykamy si?

zawsze w ostatni poniedzia?ek ka?dego miesi?ca o godz. 16.00

w naszym go?cinnym i przytulnym lokalu przy ul. Traugutta 7 (I pi?tro) w Ko?cierzynie. Panie (je?li wyra?? takie ?yczenie) b?d? delikatnie, czule i z eufori? wnoszone na r?kach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie cz?onkinie, cz?onkw, kandydatw, sympatykw i entuzjastw na nasze radosne spotkania przy kawie.

Harmonogram spotka? na 2015 r.:

+ poniedzia?ek, 30 marca 2015 r.

+ poniedzia?ek, 27 kwietnia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 25 maja 2015 r.

+ poniedzia?ek, 29 czerwca 2015 r. PRZEPRASZAMY, to zebranie jest odwo?ane z powodu wyjazdu do Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej w Gda?sku, ul. O?owianka 1, godz. 17.30 na IV spotkanie przedstawicieli organizacji zak?adowych NSZZ "Solidarno??" Regionu Gda?skiego.

PRZERWA WAKACYJNA Spoko

+ poniedzia?ek, 28 wrze?nia 2015 r.

+ poniedzia?ek, 26 pa?dziernika 2015 r.

+ poniedzia?ek, 30 listopada 2015 r.

+ poniedzia?ek, 28 grudnia 2015 r.

U?miech

Zdzis?aw Jan Brzezi?ski (przewodnicz?cy Ko?a Emerytw NSZZ "Solidarno??" POiWZK w Ko?cierzynie)

Wydarzy?o si? w lutym 2015 r.

Drukuj

O wydarzeniach, ktre mia?y miejsce w lutym napiszemy wkrtce (po otrzymaniu informacji od Przewodnicz?cych).

Wydarzy?o si? w styczniu 2015 r.

Drukuj

BAL KARNAWA?OWY, pi?tek, 16 stycznia 2015 r.

Nasz bal zosta? zamwiony w lokalu o d?wi?cznej nazwie *Karczma u Wiesi Catering* przy ul. Jeziornej 12 w Nowej Karczmie w pobli?u g?wnego skrzy?owania z regulacj? ?wietln?. W?a?cicielk? jest Wies?awa Mrwczy?ska. Tam ju? zastali?my cz??? go?ci z przewodnicz?cym Micha?em Gurowskim i Mieczys?awem Bielaw? (g?wnym organizatorem imprezy) na czele. Przed 19.15 przewodnicz?cy powita? go?ci i bal karnawa?owy si? rozpocz??. Przyby?a rwnie? wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna - Helena Kaszubowska z ma??onkiem. W zabawie uczestniczy?y 42 osoby, w tym 6 emerytw. (Cz?onkowie p?acili po 25 z?, niezrzeszeni po 75 z?). Najwi?cej, bo a? 14 osb przyby?o z Liniewa, w tym 6 cz?onkw NSZZ S z Wojciechem Figlem na czele i to oni w?a?nie zara?ali pozosta?ych uczestnikw imprezy humorem, u?miechem i zapa?em do ta?ca. Did?ej odtwarza? wspania?e nagrania, po pierwszym posi?ku ruszyli?my na parkiet i przeta?czyli?my rado?nie w euforii ca?? noc. Zreszt? w przerwach konsumowali?my zmieniane co chwil? wy?mienite dania, bo uprzejme kelnerki zwija?y si? jak w ukropie. Nasza niezapomniana impreza integracyjna trwa?a od 19.00 do 3.00 nad ranem. Wi?kszo?? uczestnikw balu uwa?a, ?e to najbardziej udana zabawa w ich ?yciu. Pisz?cy te s?owa w ca?ej rozci?g?o?ci potwierdza t? opini?. Wielkie dzi?ki nale?? si? naszemu niezmordowanemu organizatorowi balw karnawa?owych, ktre z ka?dym rokiem osi?gaj? wy?sze poziomy doskona?o?ci.

Drogi Mieczys?awie, bardzo Ci dzi?kujemy i prosimy o powtrk? za rok lub wcze?niej.

U?miech

PACZKI ?WI?TECZNE

Na pocz?tku stycznia 2015 r. Micha? Gurowski, Zdzis?aw Brzezi?ski, Mieczys?aw Bielawa i przewodnicz?cy poszczeglnych K? w swoich placwkach zako?czyli dystrybucj? paczek ?wi?teczno-noworocznych. Wszyscy cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" otrzymali paczki do r?k w?asnych, rwnie? wszyscy emeryci op?acaj?cy sk?adki.

Przy okazji zach?camy do regularnego uiszczania sk?adek cz?onkowskich, ktre mo?na wp?aca? w gotwce za pokwitowaniem KP w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie, albo przelewem z komputera domowego (laptopa, tabletu, smartfona itp.) na nasze konto w Banku BG? (Banku Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.), Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

Podajemy Nr rachunku, na ktry mo?na wp?aca?: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Od wrze?nia do grudnia 2014 r.

Drukuj

MANIFESTACJA w WARSZAWIE, wtorek, 9 grudnia 2014 r.

Do udzia?u w manifestacji nauczycielskiej "Solidarno?ci' w stolicy przewodnicz?cy Micha? Gurowski wydelegowa? Zdzis?awa Brzezi?skiego (wiceprzewodnicz?cego KM). O 6.40 wyruszyli?my spod siedziby NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku autokarem grup? 36 osb (plus dwaj kierowcy) do Warszawy. Z powodu ruchu wahad?owego (wypadek) nasze op?nienie wynios?o prawie ca?? godzin? i do stolicy przybyli?my pod Urz?d Rady Ministrw dopiero o 12.30 (zamiast planowanej 11.45) Uczestniczyli?my w pikiecie do 14.30. W drog? powrotn? wyruszyli?my o 15.00, po drodze zatrzymuj?c si? na obiad w restauracji w Glinojecku. Do Gda?ska dotarli?my o 20.30.

Mimo do?? zimnego grudniowego dnia i przed?wi?tecznego nastroju, do Warszawy przyjecha?o ok 2000 osb, ktre g?o?no manifestowa?y swoje niezadowolenie z powodu bardzo trudnych warunkw pracy, braku podwy?ek trzeci rok z kolei, z przepe?nionych klas i ?wietlic, z obci??ania nauczycieli wci?? nowymi obowi?zkami, a przede wszystkim z powodu braku szacunku w?adz o?wiatowych do nauczycieli, nazywanych po?rednio nierobami o najd?u?szych urlopach. Wielkie niezadowolenie wzbudzi? ostatni list minister Kluzik Rostkowskiej zalecaj?cy rodzicom donoszenie na szko?y, ktre w okresie przerwy ?wi?tecznej nie zorganizuj? opieki nad uczniami. Wszystko to wykrzycza?y setki garde? protestuj?cych osb, a sformu?owane na pi?mie postulaty w formie petycji przekazali przedstawiciele Sekcji Krajowej z przewodnicz?cym Ryszardem Proks? na czele. W petycji czytamy: Polska jawi si? krajem, w ktrym edukacja jest wydatkiem, a nie inwestycj? w przysz?o??. Od paru lat zmniejsza si? poziom finansowania edukacji z bud?etu pa?stwa. Nauczyciele polscy, ktrzy pracuj? ponad 46 godzin tygodniowo i maj? jeden z d?u?szych czasw pracy w Europie, otrzymuj? jedno z najni?szych wynagrodze?. Zwi?zkowcy nie godz? si? z prywatyzacj? o?wiaty, ktra mo?e doprowadzi? do z?amania rwnego dost?pu do wykszta?cenia, domagaj? si? te? finansowania o?wiaty, tak, by mo?liwa by?a realizacja zada? pa?stwa w zakresie edukacji.

WYCIECZKA do ?eby - relacja

W sobot?, 20 wrze?nia 2014 r. tu? przed 7.00 wyruszyli?my autokarem zwart? grup? licz?c? 37 osb (najm?odsza uczestniczka wycieczki mia?a 7, a najwcze?niej urodzona 78 lat) sprzed biura NSZZ S przez Sierakowice, L?bork do ?eby. Na pocz?tku wyprawy powita? wszystkich ciep?o i serdecznie pan Micha? Gurowski, przewodnicz?cy K.M. Przed ?eb? w Charbrowie zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami dok?adnie o 9.00 wsiad? do naszego autokaru przewodnik Jacek Hawruto. Kierowca, te? Jacek, okaza? si? bardzo odpowiedzialny i uprzejmy.

Przewodnik pokaza? naszej wycieczce Wydmy Ruchome w S?owi?skim parku Narodowym k/?eby.

S?owi?ski Park Narodowy to jeden z 23 parkw narodowych w Polsce, utworzony w 1967 r., trzeci co do wielko?ci w naszym kraju. Ma powierzchni? 32 744 ha. Obejmuje m.in. moren? czo?ow? z najwy?sz? kulminacj? 115 m n.p.m. na wzgrzu Rowok? oraz szereg jezior, w tym trzecie co do wielko?ci w Polsce - ?ebsko (7,1 tys. ha). W 1977 r. zosta? w??czony przez UNESCO (w ramach programu Cz?owiek i biosfera) do sieci ?wiatowych Rezerwatw Biosfery, a w 1995 r. wpisany na list? terenw chronionych konwencj? ramsarsk? o obszarach wodno-b?otnych o mi?dzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Charakterystycznymi elementami Parku s? przymorskie jeziora, bagna, ??ki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Wydma ruchoma to jeden z rodzajw wydm piaskowych. Charakteryzuje si? tym, ?e mniejsze ziarna, wyst?puj?ce w niewielkich ilo?ciach w piasku nadmorskim, s? zwiewane ze szczytu. Ci?g?e przesypywanie ziaren piasku nie zatrzymywanych przez ro?linno?? powoduje stopniowe przemieszczanie szczytw wydm zgodnie z kierunkiem dominuj?cych wiatrw. Ruch wydm ustaje w momencie pojawienia si? na nich ro?lin, ktre je utwierdzaj?. W Polsce najbardziej znane wydmy ruchome wyst?puj? w?a?nie w S?owi?skim Parku Narodowym w okolicach ?eby .

Nasz charyzmatyczny przewodnik bardzo ciekawie opowiada? o florze (ro?linno?ci) i faunie (ptakach i zwierz?tach) niezwyk?ego Parku, gdzie zakazana jest jakakolwiek ingerencja cz?owieka, nie wolno polowa? ani usuwa? przewrconych przez wichury drzew, przyroda sama reguluje tu wszystkie procesy. W czasie rejsu demonstrowa? nam na statku bry?ki bursztynu kopalnej ?ywicy drzew iglastych, aktualnie cenniejszego od z?ota. (Bursztyn powsta? w epoce eocenu, czyli oko?o 50 mln lat temu). Przewodnik pokaza? nam, ?e autentyczny bursztyn p?onie jasnym ??tym p?omieniem.

W trakcie podr?y do Wydm - w miejscu zwanym "Wyrzutni? Rakiet" ok. godz. 10.00-10.30 mieli?my przerw? w barze na kaw?, potem zwiedzali?my z innym przewodnikiem - Krzysztofem, Muzeum Wyrzutni i spacerowali?my na Wydmy.

Co do Wydm, zamiast melexw wybrali?my opcj? ze statkiem w obie strony po Jeziorze ?ebsko i doszli?my przez Wydmy do morza, tam zrobili?my przerw? na pla?y, kilka osb moczy?o nogi w zimnej morskiej wodzie, tym bardziej, ?e mieli?my wspania?? pogod?. P?awili?my si? zach?annie i bez opami?tania w s?onecznym blasku i ostatnim tak ciep?ym dniu tego lata (pojutrze zaczyna si? jesie?). Przewodnik ca?y czas opowiada? przy pomocy urz?dzenia nag?a?niaj?cego. Oko?o 15.30 podjechali?my do restauracji Pasja na smaczny obiad. Tam po otrzymaniu od przewodnika rachunku podzi?kowali?my mu za profesjonaln? i wykonan? na wysokim poziomie us?ug?. Po obiedzie ju? samodzielnie spacerowali?my w czasie wolnym po centrum miasteczka, byli?my przy Porcie Rybackim, gdzie zrobili?my sobie pami?tkowe zdj?cia na tle statku.

Na falochron przy Krzy?u Nawigacyjnym, niestety, nie dotarli?my, bo prowadzono tam roboty hydrotechniczne i falochron od miesi?ca jest zamkni?ty.

?eba liczy zaledwie 4 tys. mieszka?cw, ale w sezonie przyje?d?aj? tu masowo tury?ci z ca?ej Polski i wtedy liczba ta dochodzi nawet do 80 tys.

Po zbirce wyznaczonej na 17.30 przy autokarze wyruszyli?my w drog? powrotn?. Pod koniec podr?y pan Micha? Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za optymalne zorganizowanie udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Wrcili?my szcz??liwie do Ko?cierzyny oko?o 19.30.

PS.

Zapraszam do ogl?dania fotek z wycieczki. W tym celu wystarczy na stronie g?wnej w Menu po lewej stronie ekranu najpierw klikn?? zak?adk? Galeria, a po otwarciu si? strony Galerie wystarczy klikn?? na zdj?cie podpisane "20 wrze?nia 2014 r." Potem mo?na ju? ogl?da? dowoln? fotografi? spo?rd a? 50 zamieszczonych zdj?? z naszej wyprawy do ?eby i jej okolic.

Komunikat o wycieczce do ?eby

Drukuj

Komisja Mi?dzyzak?adowa NSZZ SOLIDARNO?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie organizuje dla cz?onkw naszego Zwi?zku w dniu 20 wrze?nia 2014 r. (sobota) wycieczk? autokarow? na trasie: Ko?cierzyna ?eba Ko?cierzyna.

W planie m.in.: zwiedzanie ?eby, rejs statkiem po jeziorze ?ebsko, spacer do ruchomych piaskw i zwiedzanie wyrzutni rakiet z okresu II wojny ?wiatowej. Wyjazd planowany jest o godz. 6.45 z ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie (siedziba Zwi?zku), natomiast powrt ok. godz. 19.00.

Dla cz?onkw naszego Zwi?zku wycieczka jest bezp?atna (przejazd autokarem, obiad, bilety wst?pu, op?acenie przewodnika), natomiast osoby towarzysz?ce p?ac? po 40,00 z? (doro?li) lub 20,00 z? (dzieci). Wszelkich informacji dot. wycieczki udziela Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski (tel. 600 403 890) oraz Wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?aw Brzezi?ski (tel. 694 165 019).

Prosimy o zg?aszanie ch?tnych do wzi?cia udzia?u w wycieczce w terminie do dnia 15 wrze?nia br. w Biurze Zwi?zku lub pod w/w telefonami. Decyduje kolejno?? zg?osze?.

Przewodnicz?cy Komisji Mi?dzyzak?adowej

Micha? Gurowski

Od kwietnia do sierpnia 2014 r.

Drukuj

Sk?ad Komisji Mi?dzyzak?adowej (kadencja 2014 2018)

1. Micha? Gurowski Przewodnicz?cy KM, Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy, ul. S?oneczna 1, 83-400 Ko?cierzyna, tel. 58/686-34-33

2. Mieczys?aw Bielawa Z-ca Przewodnicz?cego KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Zdzis?aw Brzezi?ski Z-ca Przewodnicz?cego, ul. S?oneczna 4, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-14-28

4. Wojciech Figiel cz?onek Prezydium KM, Zesp? O?wiatowy w Liniewie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum), ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, tel. 58/687-80-35

5. Andrzej Stoppa cz?onek Prezydium KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa nr 6 im. ks. dr. B. Sychty i Publiczne Gimnazjum), ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

6. Bernadeta Basendowska cz?onek KM, Zesp? Szk? W?glikowice (Szko?a Podstawowa im. NSZZ "Solidarno??" i Publiczne Gimnazjum), ul. Ko?cierska 8, 83-406 W?glikowice, tel. 58/686-12-23

7. Alicja Bednarek cz?onek KM, Zesp? Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-22-34

8. Wojciech Cielka cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 3 w Ko?cierzynie, 83-400 Ko?cierzyna ("Drzewna"), ul. Kartuska 48, tel. 58/686-36-61

9. Grzegorz Czajkowski cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie ("Budowlanka"), ul. Wybickiego 1, tel. 58/686-35-86

10. Maria Gliszczy?ska Moroz cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego w Ko?cierzynie, ul. Strzelecka 1, tel. 58/686-40-89

11. Tomasz Grzyb cz?onek KM, Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej i Publiczne Gimnazjum), 83-423 Wielki Kli?cz ul. Szkolna 10, tel. 58/686-15-53

12. Ewelina Ho?dys cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Ko?cierzynie, ul. 8-go Marca 1, tel. 58/686-33-70

13. Ryszard Klassa cz?onek KM, Zesp? Szk? w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz, tel. 58/687-46-32

14. Gra?yna Pa?kowska cz?onek KM, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

15. Marek Piontek cz?onek KM, Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I stopnia w Ko?cierzynie im. Mazurka D?browskiego, ul. Dworcowa 12, tel. 58/686-35-85

16. Andrzej Szczepankiewicz cz?onek KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 2 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe nr 7, Szko?a Podstawowa nr 4 i Publiczne Gimnazjum nr 2), ul. Szkolna 1, tel. 58/686-34-32

17. Roman Wiecki cz?onek KM, Zesp? Szk? w Grabowie Ko?cierskim (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. gen. Jzefa Wybickiego i Publiczne Gimnazjum), ul. Starowiejska 68, 83-403 Grabowo Ko?cierskie, tel. 58/687-01-12

Sk?ad Komisji Rewizyjnej

1. Helena Kaszubowska Nitz Przewodnicz?ca KR

2. Alicja Ho?dys cz?onek KR, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Iwona Litwin cz?onek KR, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

Delegaci na WZD Sekcji

1. Mieczys?aw Bielawa

2. Zdzis?aw Brzezi?ski

3. Micha? Gurowski

Delegaci na WZD Regionu

1. Zdzis?aw Brzezi?ski


Relacje, o tym co wydarzy?o si? od kwietnia do sierpnia 2014 r. zamie?cimy na stronie jak tylko otrzymamy od Pa?stwa stosowne informacje. Zach?camy przewodnicz?cych poszczeglnych k? i wszystkich zainteresowanych do nadsy?ania wszelkich wiadomo?ci i zdj??. Opublikujemy bezzw?ocznie.

Marzec 2014 r.

Drukuj

Walne Zebranie Delegatw

W czwartek, 6 marca 2014 r. po po?udniu w Sali im. L. Szopi?skiego w Ko?cierzynie mia?o miejsce Walne Zebranie Delegatw. W tym wa?nym spotkaniu uczestniczy?o 40 osb i 3 zaproszeni go?ci. Na wniosek Micha?a Gurowskiego zebraniu przewodniczy? Zdzis?aw Brzezi?ski. Przewodnicz?cym Komisji Skrutacyjnej zosta? Tomasz Grzyb (Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu). Zwarte i konkretne sprawozdanie z dzia?alno?ci KM w latach 2010-2014 z?o?y? Micha? Gurowski, ktry przypomnia? m.in. o szczeglnej sytuacji Komisji Mi?dzyzak?adowej z powodu trzykrotnej zmiany przewodnicz?cego. Na pocz?tku funkcj? t? pe?ni? Kazimierz Stoltmann, ktry odszed? po obj?ciu stanowiska wiceburmistrza Ko?cierzyny. Potem przewodnicz?cym wybrano Grzegorza Urowskiego, ale on po wygranym konkursie na dyrektora ZSP Nr3 te? zrezygnowa?. Trzecim przewodnicz?cym zosta? Micha? Gurowski. Wojciech Ksi??ek pochwali? sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W wyniku tajnych, sprawnie i demokratycznie przeprowadzonych wyborw przewodnicz?cym na kadencj? 2014-2018 zosta? Micha? Gurowski.

Delegatami na walne Zebranie Delegatw Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania zostali wybrani: 1) Mieczys?aw Bielawa, 2) Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, 3) Micha? Gurowski.

Delegatem na Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego zosta? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski.