Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj80
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?195
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c444
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215777

Drukuj

Udzia? Micha?a Gurowskiego, Mieczys?awa Bielawy, Zdzis?awa Brzezi?skiego i Kazimierza Stoltmanna (Wiceburmistrz Miasta Ko?cierzyna) w konferencji w sprawie sytuacji pracownikw administracji i obs?ugi szk?, placwek edukacyjnych, przedszkoli w siedzibie Solidarno?ci w Gda?sku (ul. Wa?y Piastowskie 24), sala Akwen. Podczas zebrania by?y poruszane mi?dzy innymi sprawy wynagrodze?, tre?ci uk?adw zbiorowych, regulaminw pracy, problemw innych, takich jak zamiar likwidacji sto?wek szkolnych.

Drukuj

Zebranie wyborcze K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. W zebraniu wzi?li udzia? zaproszeni go?cie: Celina Drozdowska, Wojciech Ksi??ek, Jzef Rymsza i Grzegorz Urowski. Zebranie prowadzi? Zdzis?aw Brzezi?ski. Przewodnicz?cym zosta? wybrany Micha? Gurowski (dotychczasowy wiceprzewodnicz?cy), delegatem na walne Zebranie Delegatw Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania Wojciech Figiel, delegatem na Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego Zdzis?aw Brzezi?ski. Dzi?ki wyborowi przewodnicz?cego zako?czy? si? trudny trzymiesi?czny okres K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K w powiecie ko?cierskim.

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczysto?ci wr?czenia dyplomw stypendium Prezesa Rady Ministrw w Ko?cierzynie. ??cznie stypendium przyznano 220 uczniom. Na uroczysto?? do Ko?cierzyny przyby?o 79 laureatw. Spotkanie zorganizowa?a Halina Uchman, dyrektor Delegatury Kuratorium O?wiaty w Ko?cierzynie.

Ustalenie terminu zebrania wyborczego

Drukuj

Posiedzenie prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejzwo?ane przez Micha?a Gurowskiego w celu ustalenia terminu zebrania wyborczego. Wst?pnie przyj?to dat? 04.12.2012 r. (potem termin przesuni?to na 03.12.2012 r.).

Drukuj

Powrt Micha?a Gurowskiego, wiceprzewodnicz?cego Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejz leczenia za granic? w czasie urlopu dla poratowania zdrowia.

Uroczyste obchody 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej Zdzis?awa Brzezi?skiego w uroczystych obchodach 25-lecia pracy Zygmunta Gli?skiego w PCM w Garczynie i 70 rocznicy urodzin zas?u?onego Jubilata.

Wtorkowe i czwartkowe dy?ury w biurze

Drukuj

2 pa?dziernika 2012 r. 30 pa?dziernika 2012 r. - wtorkowe i czwartkowe dy?ury w biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie pe?ni? cz?onek prezydium K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K. Zdzis?aw Brzezi?ski. W trakcie dy?urw Zdz. Brzezi?ski m.in. odbiera? poczt?, przekazywa? sp?ywaj?ce faktury Grzegorzowi Urowskiemu i systematycznie zach?ca? go do uiszczania p?atno?ci (by?y przewodnicz?cy mia? dost?p do konta internetowego K.M. NSZZ S P.O. i W. Z.K., ale z powodu op?nie? w regulowaniu faktur przez G. Urowskiego kilka razy zosta?y naliczone odsetki karne).

Wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji

Drukuj

Udzia? cz?onka prezydium Komisji Mi?dzyzak?adowej NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiejZdzis?awa Brzezi?skiego w dwudniowym szkoleniu [28-29 wrze?nia 2012 r. (pi?tek-sobota)] w Centrum Wypoczynkowym Wie?yca nad Jeziorem Ostrzyckim. By?o to wyjazdowe posiedzenie Rady Sekcji (w poszerzonym sk?adzie). Porz?dek przewidywa? m. in.: omwienie najnowszych zmian w prawie o?wiatowym, w tym przebiegu rozmw ws. Karty Nauczyciela.