Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj108
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?223
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c472
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215805

Drukuj

W sobot?, 19 pa?dziernika 2013 r. pan Piotr szkoli? nas w zakresie prowadzenia i aktualizowania strony internetowej www.solidarnoscoswiatakna.pl Szkolenie mia?o miejsce w biurze NSZZ "S" przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. W treningu wzi?li udzia? Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) i Zdzis?aw Brzezi?ski (wiceprzewodnicz?cy). O skuteczno?ci wskazwek trenera ?wiadczy zamieszczenie przez uczestnikw szkolenia na naszej stronie niniejszej notatki i zdj?cia.

Zbigniew Stencel, wicestarosta ko?cierski, sk?ada ?yczenia nauczycielom

Zbigniew Stencel, wicestarosta ko?cierski, sk?ada ?yczenia nauczycielom i pracownikom o?wiaty.

Wycieczka do Ko?orzegu i Dobrzycy

Drukuj

W sobot?, 21 wrze?nia 2013 r. odby?a si? jednodniowa wycieczka autokarowa z Ko?cierzyny do Ko?obrzegu i Dobrzycy. Uczestnicy zwiedzili zabytkowe centrum Ko?obrzegu, zobaczyli m.in. pomnik Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego, Stare Miasto z Bazylik?NMP i pobli?e Ratusza z kul? ziemsk? w ?o?ysku wodnym. O historii i zabytkach miasta opowiedzia? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Potem udali si? w 40 minutowy rejs statkiem Viking po morzu Ba?tyckim. Po rejsie w czasie wolnym relaksowali si? w lokalach ko?o latarni morskich. Po po?udniu zjedli smaczny obiad w Barze ALKA przy wyje?dzie z miasta. P?niej pod kierunkiem przewodniczki zachwycali si? Ogrodami Tematycznymi Hortulus w Dobrzycy. Sprzyja?a dobra, cz??ciowo s?oneczna pogoda. Do Ko?cierzyny wrcili zadowoleni o godz. 20.30. W wycieczce wzi??y udzia? 43 osoby, w tym 28 cz?onkw Zwi?zku i 15 sympatykw (w?rd nich 7 dzieci). Imprez? wyjazdow? przy wsparciu przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego zorganizowa? wiceprzewodnicz?cy Zdz. J. Brzezi?ski posiadaj?cy uprawnienia pilota wycieczek.

PS. Zdj?cia zwi?zane z tras? wycieczki mo?na obejrze? w Galerii.

APEL: Emeryckie sk?adki dla NSZZ Solidarno??

Drukuj

Szanowni Pa?stwo Emeryci!

Zwracamy si? do Was z propozycj? rozwa?enia mo?liwo?ci uiszczania sk?adek z tytu?u przynale?no?ci do NSZZ Solidarno??. Cz??? z Pa?stwa emeryckie sk?adki cz?onkowskie op?aca systematycznie w gotwce lub przelewem, za co bardzo dzi?kujemy. Zach?camy, aby w miar? mo?liwo?ci wszyscy emeryci op?acali sk?adki zwi?zkowe. Nasza Solidarno?? dzia?a i utrzymuje si? tylko ze sk?adek cz?onkowskich. Jednocze?nie informujemy, ?e od maja 2013 r. korzystamy z us?ug Banku BG? (Banku Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.), Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

Obecny Nr rachunku: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Jak wiadomo wysoko?? sk?adki jest okre?lana uchwa?? finansow? podejmowan? przez Krajowy Zjazd Delegatw i wynosi 0,82% kwoty wynagrodzenia pracuj?cego cz?onka Zwi?zku. Dla rencistw i emerytw sk?adka miesi?czna jest ustalona w wysoko?ci 0,5% renty lub emerytury.

Osobom, ktre jeszcze nie uiszczaj? tych sk?adek proponujemy, aby minimaln? kwot? stanowi?o 5 z? (s?ownie: pi?? z?otych) miesi?cznie.

Obecnie wygodniej i bezpieczniej jest uiszcza? sk?adki bezpo?rednim przelewem z w?asnego konta na konto Zwi?zku. Najlepiej ustanowi? tzw. zlecenie sta?e. S? dwa sposoby, aby takie zlecenie zacz??o funkcjonowa?. Pierwszy sposb to po prostu tradycyjna wizyta fizyczna w swoim macierzystym oddziale bankowym i z?o?enie dyspozycji zlecenia sta?ego u konsultanta (doradcy) w okienku. Drugi sposb nie wymaga wizyty w banku zlecenie sta?e mo?na ustanowi? przez Internet na swoim komputerze (laptopie) u siebie w domu pod warunkiem posiadania internetowego konta bankowego.

Banki pobieraj? niewielkie op?aty za funkcjonowanie zlecenia sta?ego. Przyk?adowo Bank Millennium [http://www.bankmillennium.pl] pobiera op?at? w wysoko?ci 0,50 z? za ka?dy przelew internetowy z tytu?u realizacji zlecenia sta?ego. Niektre internetowe oddzia?y bankowe nie pobieraj? ?adnych op?at. Wygoda polega na tym, ?e nie musimy pami?ta? o przelewach bank wykonuje t? czynno?? automatycznie w ustalonym przez nas terminie (np. ka?dego 10-go dnia miesi?ca) i przez ustalony okres, np. przez kilka lat. Istnieje mo?liwo?? zminimalizowania kosztw op?at. P?atno?? mo?na ustali? raz na kwarta?. Przyk?adowo przy sk?adce 5 z? kwartalne przelewy w wysoko?ci 15 z? od emeryta kosztuj? rocznie: 4 kwarta?y X 0,50 z? = 2 z?. W sytuacji, je?li oboje ma??onkowie (emeryci) op?acaj? sk?adki to op?ata roczna wynosi te? tylko 2 z? dla dwojga osb.

Podajemy przyk?adowe zredagowanie zlecenia sta?ego:

Z rachunku: 12 3456 7891 2345 6789 1234 5678 (konto fikcyjne)
Na rachunek: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330 (obecne konto KM POiWZK)
Data nast?pnej p?atno?ci: 2013-10-30. Data zako?czenia zlecenia: 2018-10-30
Cz?stotliwo?? co 3 miesi?ce. Kwota: 15,00 PLN
Tytu? przelewu: emerycka sk?adka miesi?czna cz?onka NSZZ S p?atna kwartalnie. P?aci: Ewa Kowalska, ul. Rajska 1,
83-400 Ko?cierzyna (lub SK?ADKA EMERYCKA)
Odbiorca: NSZZ Solidarno?? KM Pracownikw O?wiaty
Adres odbiorcy (ulica): ul. Traugutta 7, 83-400 Ko?cierzyna
Nazwa banku: Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A., Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81
Na rachunek: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Mamy nadziej?, ?e zechcecie Pa?stwo rozwa?y? do??czenie do grona emerytw uiszczaj?cych sk?adki zwi?zkowe. W razie potrzeby ch?tnie s?u?ymy nasz? pomoc?.


Z pozdrowieniami

Micha? Gurowski (Przewodnicz?cy KM NSZZ S POiWZK w Ko?cierzynie)
Zdzis?aw Brzezi?ski (Przewodnicz?cy Ko?a Emerytw KM NSZZ S POiWZK
w Ko?cierzynie)

Więcej…

Nowe konto bankowe

Drukuj

W maju 2013 r. z powodu wysokich op?at zamkn?li?my rachunki w PKO BP SA Oddzia? Ko?cierzyna i za?o?yli?my nowe, znacznie ta?sze konto w Banku BG?, Oddzia? Ko?cierzyna. Do operacji finansowych KM upowa?ni?a Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Brzezi?skiego. Przypominamy, ?e nadal mo?na uiszcza? wszelkie wp?aty w gotwce w biurze NSZZ "S" przy ul. Traugutta 7.

Piknik Wiosenny

Drukuj

Piknik Wiosenny. Najpierw od godz. 18.00 w Garczynie trening strzelania pod kierunkiem Zygmunta Gli?skiego. Potem przejazd autokarem do O?rodka Wczasowego Kormoran w Sycowej Hucie, a tam ognisko, pieczenie kie?basek i spo?ycie z chlebem oraz barszczem. Dalsza konsumpcja wewn?trz O?rodka przy sto?ach (wy?mienity gulasz, kawa, dro?d?wka, herbata, piwo, muzyka i ta?ce). W Pikniku uczestniczy?o 35 osb, w tym 8 emerytw.

Bal Karnawa?owy

Drukuj

Bal Karnawa?owy w Zaje?dzie My?liwskim Koala w Ma?ym Klinczu zorganizowany przez Mieczys?awa Bielaw?. Wzi??y udzia? 42 osoby (cz?onkowie i sympatycy NSZZ Solidarno??) Nagrania doskona?e, dania urozmaicone i wy?mienite, obs?uga szybka i uprzejma. Zabawa by?a bardzo udana. Zadowoleni uczestnicy my?l? ju? o kolejnej imprezie.

Drukuj

Zebranie przewodnicz?cych Komisji K?. Na wniosek Micha?a Gurowskiego spo?rd cz?onkw prezydium wybrano dwch wiceprzewodnicz?cych: Mieczys?awa Bielaw? i Zdzis?awa Brzezi?skiego.

Dystrybucja paczek ?wi?tecznych

Drukuj

Rozpocz?cie przez Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Brzezi?skiego akcji dystrybucji paczek ?wi?tecznych dla cz?onkw NSZZ Solidarno?? (rwnie? dla emerytw). W sumie dor?czono oko?o 130 paczek.