Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj70
mod_vvisit_counterWczoraj21
mod_vvisit_counterTen tydzie?185
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzie?192
mod_vvisit_counterTen miesi?c434
mod_vvisit_counterPoprzedni miesi?c478
mod_vvisit_counterWszystkie215767

Wydarzy?o si? w lutym 2015 r.

Drukuj

O wydarzeniach, ktre mia?y miejsce w lutym napiszemy wkrtce (po otrzymaniu informacji od Przewodnicz?cych).

Wydarzy?o si? w styczniu 2015 r.

Drukuj

BAL KARNAWA?OWY, pi?tek, 16 stycznia 2015 r.

Nasz bal zosta? zamwiony w lokalu o d?wi?cznej nazwie *Karczma u Wiesi Catering* przy ul. Jeziornej 12 w Nowej Karczmie w pobli?u g?wnego skrzy?owania z regulacj? ?wietln?. W?a?cicielk? jest Wies?awa Mrwczy?ska. Tam ju? zastali?my cz??? go?ci z przewodnicz?cym Micha?em Gurowskim i Mieczys?awem Bielaw? (g?wnym organizatorem imprezy) na czele. Przed 19.15 przewodnicz?cy powita? go?ci i bal karnawa?owy si? rozpocz??. Przyby?a rwnie? wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta Ko?cierzyna - Helena Kaszubowska z ma??onkiem. W zabawie uczestniczy?y 42 osoby, w tym 6 emerytw. (Cz?onkowie p?acili po 25 z?, niezrzeszeni po 75 z?). Najwi?cej, bo a? 14 osb przyby?o z Liniewa, w tym 6 cz?onkw NSZZ S z Wojciechem Figlem na czele i to oni w?a?nie zara?ali pozosta?ych uczestnikw imprezy humorem, u?miechem i zapa?em do ta?ca. Did?ej odtwarza? wspania?e nagrania, po pierwszym posi?ku ruszyli?my na parkiet i przeta?czyli?my rado?nie w euforii ca?? noc. Zreszt? w przerwach konsumowali?my zmieniane co chwil? wy?mienite dania, bo uprzejme kelnerki zwija?y si? jak w ukropie. Nasza niezapomniana impreza integracyjna trwa?a od 19.00 do 3.00 nad ranem. Wi?kszo?? uczestnikw balu uwa?a, ?e to najbardziej udana zabawa w ich ?yciu. Pisz?cy te s?owa w ca?ej rozci?g?o?ci potwierdza t? opini?. Wielkie dzi?ki nale?? si? naszemu niezmordowanemu organizatorowi balw karnawa?owych, ktre z ka?dym rokiem osi?gaj? wy?sze poziomy doskona?o?ci.

Drogi Mieczys?awie, bardzo Ci dzi?kujemy i prosimy o powtrk? za rok lub wcze?niej.

U?miech

PACZKI ?WI?TECZNE

Na pocz?tku stycznia 2015 r. Micha? Gurowski, Zdzis?aw Brzezi?ski, Mieczys?aw Bielawa i przewodnicz?cy poszczeglnych K? w swoich placwkach zako?czyli dystrybucj? paczek ?wi?teczno-noworocznych. Wszyscy cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" otrzymali paczki do r?k w?asnych, rwnie? wszyscy emeryci op?acaj?cy sk?adki.

Przy okazji zach?camy do regularnego uiszczania sk?adek cz?onkowskich, ktre mo?na wp?aca? w gotwce za pokwitowaniem KP w naszym biurze przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie, albo przelewem z komputera domowego (laptopa, tabletu, smartfona itp.) na nasze konto w Banku BG? (Banku Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.), Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

Podajemy Nr rachunku, na ktry mo?na wp?aca?: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Od wrze?nia do grudnia 2014 r.

Drukuj

MANIFESTACJA w WARSZAWIE, wtorek, 9 grudnia 2014 r.

Do udzia?u w manifestacji nauczycielskiej "Solidarno?ci' w stolicy przewodnicz?cy Micha? Gurowski wydelegowa? Zdzis?awa Brzezi?skiego (wiceprzewodnicz?cego KM). O 6.40 wyruszyli?my spod siedziby NSZZ "Solidarno??" w Gda?sku autokarem grup? 36 osb (plus dwaj kierowcy) do Warszawy. Z powodu ruchu wahad?owego (wypadek) nasze op?nienie wynios?o prawie ca?? godzin? i do stolicy przybyli?my pod Urz?d Rady Ministrw dopiero o 12.30 (zamiast planowanej 11.45) Uczestniczyli?my w pikiecie do 14.30. W drog? powrotn? wyruszyli?my o 15.00, po drodze zatrzymuj?c si? na obiad w restauracji w Glinojecku. Do Gda?ska dotarli?my o 20.30.

Mimo do?? zimnego grudniowego dnia i przed?wi?tecznego nastroju, do Warszawy przyjecha?o ok 2000 osb, ktre g?o?no manifestowa?y swoje niezadowolenie z powodu bardzo trudnych warunkw pracy, braku podwy?ek trzeci rok z kolei, z przepe?nionych klas i ?wietlic, z obci??ania nauczycieli wci?? nowymi obowi?zkami, a przede wszystkim z powodu braku szacunku w?adz o?wiatowych do nauczycieli, nazywanych po?rednio nierobami o najd?u?szych urlopach. Wielkie niezadowolenie wzbudzi? ostatni list minister Kluzik Rostkowskiej zalecaj?cy rodzicom donoszenie na szko?y, ktre w okresie przerwy ?wi?tecznej nie zorganizuj? opieki nad uczniami. Wszystko to wykrzycza?y setki garde? protestuj?cych osb, a sformu?owane na pi?mie postulaty w formie petycji przekazali przedstawiciele Sekcji Krajowej z przewodnicz?cym Ryszardem Proks? na czele. W petycji czytamy: Polska jawi si? krajem, w ktrym edukacja jest wydatkiem, a nie inwestycj? w przysz?o??. Od paru lat zmniejsza si? poziom finansowania edukacji z bud?etu pa?stwa. Nauczyciele polscy, ktrzy pracuj? ponad 46 godzin tygodniowo i maj? jeden z d?u?szych czasw pracy w Europie, otrzymuj? jedno z najni?szych wynagrodze?. Zwi?zkowcy nie godz? si? z prywatyzacj? o?wiaty, ktra mo?e doprowadzi? do z?amania rwnego dost?pu do wykszta?cenia, domagaj? si? te? finansowania o?wiaty, tak, by mo?liwa by?a realizacja zada? pa?stwa w zakresie edukacji.

WYCIECZKA do ?eby - relacja

W sobot?, 20 wrze?nia 2014 r. tu? przed 7.00 wyruszyli?my autokarem zwart? grup? licz?c? 37 osb (najm?odsza uczestniczka wycieczki mia?a 7, a najwcze?niej urodzona 78 lat) sprzed biura NSZZ S przez Sierakowice, L?bork do ?eby. Na pocz?tku wyprawy powita? wszystkich ciep?o i serdecznie pan Micha? Gurowski, przewodnicz?cy K.M. Przed ?eb? w Charbrowie zgodnie z wcze?niejszymi ustaleniami dok?adnie o 9.00 wsiad? do naszego autokaru przewodnik Jacek Hawruto. Kierowca, te? Jacek, okaza? si? bardzo odpowiedzialny i uprzejmy.

Przewodnik pokaza? naszej wycieczce Wydmy Ruchome w S?owi?skim parku Narodowym k/?eby.

S?owi?ski Park Narodowy to jeden z 23 parkw narodowych w Polsce, utworzony w 1967 r., trzeci co do wielko?ci w naszym kraju. Ma powierzchni? 32 744 ha. Obejmuje m.in. moren? czo?ow? z najwy?sz? kulminacj? 115 m n.p.m. na wzgrzu Rowok? oraz szereg jezior, w tym trzecie co do wielko?ci w Polsce - ?ebsko (7,1 tys. ha). W 1977 r. zosta? w??czony przez UNESCO (w ramach programu Cz?owiek i biosfera) do sieci ?wiatowych Rezerwatw Biosfery, a w 1995 r. wpisany na list? terenw chronionych konwencj? ramsarsk? o obszarach wodno-b?otnych o mi?dzynarodowym znaczeniu przyrodniczym. Charakterystycznymi elementami Parku s? przymorskie jeziora, bagna, ??ki, torfowiska, nadmorskie bory i lasy, a przede wszystkim wydmowy pas mierzei z ruchomymi wydmami. Wydma ruchoma to jeden z rodzajw wydm piaskowych. Charakteryzuje si? tym, ?e mniejsze ziarna, wyst?puj?ce w niewielkich ilo?ciach w piasku nadmorskim, s? zwiewane ze szczytu. Ci?g?e przesypywanie ziaren piasku nie zatrzymywanych przez ro?linno?? powoduje stopniowe przemieszczanie szczytw wydm zgodnie z kierunkiem dominuj?cych wiatrw. Ruch wydm ustaje w momencie pojawienia si? na nich ro?lin, ktre je utwierdzaj?. W Polsce najbardziej znane wydmy ruchome wyst?puj? w?a?nie w S?owi?skim Parku Narodowym w okolicach ?eby .

Nasz charyzmatyczny przewodnik bardzo ciekawie opowiada? o florze (ro?linno?ci) i faunie (ptakach i zwierz?tach) niezwyk?ego Parku, gdzie zakazana jest jakakolwiek ingerencja cz?owieka, nie wolno polowa? ani usuwa? przewrconych przez wichury drzew, przyroda sama reguluje tu wszystkie procesy. W czasie rejsu demonstrowa? nam na statku bry?ki bursztynu kopalnej ?ywicy drzew iglastych, aktualnie cenniejszego od z?ota. (Bursztyn powsta? w epoce eocenu, czyli oko?o 50 mln lat temu). Przewodnik pokaza? nam, ?e autentyczny bursztyn p?onie jasnym ??tym p?omieniem.

W trakcie podr?y do Wydm - w miejscu zwanym "Wyrzutni? Rakiet" ok. godz. 10.00-10.30 mieli?my przerw? w barze na kaw?, potem zwiedzali?my z innym przewodnikiem - Krzysztofem, Muzeum Wyrzutni i spacerowali?my na Wydmy.

Co do Wydm, zamiast melexw wybrali?my opcj? ze statkiem w obie strony po Jeziorze ?ebsko i doszli?my przez Wydmy do morza, tam zrobili?my przerw? na pla?y, kilka osb moczy?o nogi w zimnej morskiej wodzie, tym bardziej, ?e mieli?my wspania?? pogod?. P?awili?my si? zach?annie i bez opami?tania w s?onecznym blasku i ostatnim tak ciep?ym dniu tego lata (pojutrze zaczyna si? jesie?). Przewodnik ca?y czas opowiada? przy pomocy urz?dzenia nag?a?niaj?cego. Oko?o 15.30 podjechali?my do restauracji Pasja na smaczny obiad. Tam po otrzymaniu od przewodnika rachunku podzi?kowali?my mu za profesjonaln? i wykonan? na wysokim poziomie us?ug?. Po obiedzie ju? samodzielnie spacerowali?my w czasie wolnym po centrum miasteczka, byli?my przy Porcie Rybackim, gdzie zrobili?my sobie pami?tkowe zdj?cia na tle statku.

Na falochron przy Krzy?u Nawigacyjnym, niestety, nie dotarli?my, bo prowadzono tam roboty hydrotechniczne i falochron od miesi?ca jest zamkni?ty.

?eba liczy zaledwie 4 tys. mieszka?cw, ale w sezonie przyje?d?aj? tu masowo tury?ci z ca?ej Polski i wtedy liczba ta dochodzi nawet do 80 tys.

Po zbirce wyznaczonej na 17.30 przy autokarze wyruszyli?my w drog? powrotn?. Pod koniec podr?y pan Micha? Gurowski podzi?kowa? El?biecie i Zdzis?awowi Brzezi?skim za optymalne zorganizowanie udanej pod ka?dym wzgl?dem wycieczki. Wrcili?my szcz??liwie do Ko?cierzyny oko?o 19.30.

PS.

Zapraszam do ogl?dania fotek z wycieczki. W tym celu wystarczy na stronie g?wnej w Menu po lewej stronie ekranu najpierw klikn?? zak?adk? Galeria, a po otwarciu si? strony Galerie wystarczy klikn?? na zdj?cie podpisane "20 wrze?nia 2014 r." Potem mo?na ju? ogl?da? dowoln? fotografi? spo?rd a? 50 zamieszczonych zdj?? z naszej wyprawy do ?eby i jej okolic.

Komunikat o wycieczce do ?eby

Drukuj

Komisja Mi?dzyzak?adowa NSZZ SOLIDARNO?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej w Ko?cierzynie organizuje dla cz?onkw naszego Zwi?zku w dniu 20 wrze?nia 2014 r. (sobota) wycieczk? autokarow? na trasie: Ko?cierzyna ?eba Ko?cierzyna.

W planie m.in.: zwiedzanie ?eby, rejs statkiem po jeziorze ?ebsko, spacer do ruchomych piaskw i zwiedzanie wyrzutni rakiet z okresu II wojny ?wiatowej. Wyjazd planowany jest o godz. 6.45 z ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie (siedziba Zwi?zku), natomiast powrt ok. godz. 19.00.

Dla cz?onkw naszego Zwi?zku wycieczka jest bezp?atna (przejazd autokarem, obiad, bilety wst?pu, op?acenie przewodnika), natomiast osoby towarzysz?ce p?ac? po 40,00 z? (doro?li) lub 20,00 z? (dzieci). Wszelkich informacji dot. wycieczki udziela Przewodnicz?cy KM Micha? Gurowski (tel. 600 403 890) oraz Wiceprzewodnicz?cy KM Zdzis?aw Brzezi?ski (tel. 694 165 019).

Prosimy o zg?aszanie ch?tnych do wzi?cia udzia?u w wycieczce w terminie do dnia 15 wrze?nia br. w Biurze Zwi?zku lub pod w/w telefonami. Decyduje kolejno?? zg?osze?.

Przewodnicz?cy Komisji Mi?dzyzak?adowej

Micha? Gurowski

Od kwietnia do sierpnia 2014 r.

Drukuj

Sk?ad Komisji Mi?dzyzak?adowej (kadencja 2014 2018)

1. Micha? Gurowski Przewodnicz?cy KM, Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy, ul. S?oneczna 1, 83-400 Ko?cierzyna, tel. 58/686-34-33

2. Mieczys?aw Bielawa Z-ca Przewodnicz?cego KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Zdzis?aw Brzezi?ski Z-ca Przewodnicz?cego, ul. S?oneczna 4, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-14-28

4. Wojciech Figiel cz?onek Prezydium KM, Zesp? O?wiatowy w Liniewie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa i Publiczne Gimnazjum), ul. Szkolna 2, 83-420 Liniewo, tel. 58/687-80-35

5. Andrzej Stoppa cz?onek Prezydium KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa nr 6 im. ks. dr. B. Sychty i Publiczne Gimnazjum), ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

6. Bernadeta Basendowska cz?onek KM, Zesp? Szk? W?glikowice (Szko?a Podstawowa im. NSZZ "Solidarno??" i Publiczne Gimnazjum), ul. Ko?cierska 8, 83-406 W?glikowice, tel. 58/686-12-23

7. Alicja Bednarek cz?onek KM, Zesp? Szk? im. kontradmira?a Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, 83-423 Wielki Kli?cz, tel. 58/686-22-34

8. Wojciech Cielka cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 3 w Ko?cierzynie, 83-400 Ko?cierzyna ("Drzewna"), ul. Kartuska 48, tel. 58/686-36-61

9. Grzegorz Czajkowski cz?onek KM, Powiatowy Zesp? Szk? nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Ko?cierzynie ("Budowlanka"), ul. Wybickiego 1, tel. 58/686-35-86

10. Maria Gliszczy?ska Moroz cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego w Ko?cierzynie, ul. Strzelecka 1, tel. 58/686-40-89

11. Tomasz Grzyb cz?onek KM, Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. Komisji Edukacji Narodowej i Publiczne Gimnazjum), 83-423 Wielki Kli?cz ul. Szkolna 10, tel. 58/686-15-53

12. Ewelina Ho?dys cz?onek KM, Szko?a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Ko?ciuszki w Ko?cierzynie, ul. 8-go Marca 1, tel. 58/686-33-70

13. Ryszard Klassa cz?onek KM, Zesp? Szk? w Lipuszu, ul. Derdowskiego 7a, 83-424 Lipusz, tel. 58/687-46-32

14. Gra?yna Pa?kowska cz?onek KM, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

15. Marek Piontek cz?onek KM, Pa?stwowa Szko?a Muzyczna I stopnia w Ko?cierzynie im. Mazurka D?browskiego, ul. Dworcowa 12, tel. 58/686-35-85

16. Andrzej Szczepankiewicz cz?onek KM, Zesp? Szk? Publicznych nr 2 w Ko?cierzynie (Przedszkole Samorz?dowe nr 7, Szko?a Podstawowa nr 4 i Publiczne Gimnazjum nr 2), ul. Szkolna 1, tel. 58/686-34-32

17. Roman Wiecki cz?onek KM, Zesp? Szk? w Grabowie Ko?cierskim (Przedszkole Samorz?dowe, Szko?a Podstawowa im. gen. Jzefa Wybickiego i Publiczne Gimnazjum), ul. Starowiejska 68, 83-403 Grabowo Ko?cierskie, tel. 58/687-01-12

Sk?ad Komisji Rewizyjnej

1. Helena Kaszubowska Nitz Przewodnicz?ca KR

2. Alicja Ho?dys cz?onek KR, Zesp? Szk? Publicznych nr 1 w Ko?cierzynie, ul. M. C. Sk?odowskiej 19, tel. 58/686-34-34

3. Iwona Litwin cz?onek KR, Szko?a Podstawowa w Kaliskach, 83-400 Ko?cierzyna, ul. Kaliska 32 d, tel. 58/686-20-81

Delegaci na WZD Sekcji

1. Mieczys?aw Bielawa

2. Zdzis?aw Brzezi?ski

3. Micha? Gurowski

Delegaci na WZD Regionu

1. Zdzis?aw Brzezi?ski


Relacje, o tym co wydarzy?o si? od kwietnia do sierpnia 2014 r. zamie?cimy na stronie jak tylko otrzymamy od Pa?stwa stosowne informacje. Zach?camy przewodnicz?cych poszczeglnych k? i wszystkich zainteresowanych do nadsy?ania wszelkich wiadomo?ci i zdj??. Opublikujemy bezzw?ocznie.

Marzec 2014 r.

Drukuj

Walne Zebranie Delegatw

W czwartek, 6 marca 2014 r. po po?udniu w Sali im. L. Szopi?skiego w Ko?cierzynie mia?o miejsce Walne Zebranie Delegatw. W tym wa?nym spotkaniu uczestniczy?o 40 osb i 3 zaproszeni go?ci. Na wniosek Micha?a Gurowskiego zebraniu przewodniczy? Zdzis?aw Brzezi?ski. Przewodnicz?cym Komisji Skrutacyjnej zosta? Tomasz Grzyb (Zesp? Kszta?cenia w Wielkim Kli?czu). Zwarte i konkretne sprawozdanie z dzia?alno?ci KM w latach 2010-2014 z?o?y? Micha? Gurowski, ktry przypomnia? m.in. o szczeglnej sytuacji Komisji Mi?dzyzak?adowej z powodu trzykrotnej zmiany przewodnicz?cego. Na pocz?tku funkcj? t? pe?ni? Kazimierz Stoltmann, ktry odszed? po obj?ciu stanowiska wiceburmistrza Ko?cierzyny. Potem przewodnicz?cym wybrano Grzegorza Urowskiego, ale on po wygranym konkursie na dyrektora ZSP Nr3 te? zrezygnowa?. Trzecim przewodnicz?cym zosta? Micha? Gurowski. Wojciech Ksi??ek pochwali? sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

W wyniku tajnych, sprawnie i demokratycznie przeprowadzonych wyborw przewodnicz?cym na kadencj? 2014-2018 zosta? Micha? Gurowski.

Delegatami na walne Zebranie Delegatw Regionalnej Sekcji O?wiaty i Wychowania zostali wybrani: 1) Mieczys?aw Bielawa, 2) Zdzis?aw Jan Brzezi?ski, 3) Micha? Gurowski.

Delegatem na Walne Zebranie Delegatw Regionu Gda?skiego zosta? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski.

Pierwsze dwa miesi?ce (stycze? - luty) 2014 roku

Drukuj

Zapraszamy na walne zebranie delegatw!

UWAGA! Przypominamy o walnym zebraniu delegatw, ktre odb?dzie si? w czwartek, 6 marca 2014 r., o godz. 17.00 w Sali im. L. Szopi?skiego przy Urz?dzie Miasta w Ko?cierzynie. Pami?tajmy, ?e obecno?? na tym zebraniu jest bardzo WA?NA i dlatego OBOWI?ZKOWA. Wszystkich serdecznie zapraszamy! U?miech Do zobaczenia!

Zebranie Ko?a ??czonego Nr 1

W czwartek, 27 lutego 2014 r. Micha? Gurowski zorganizowa? zebranie Ko?a ??czonego Nr 1. W sk?ad Ko?a wchodz? cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" rozproszeni w trzech placwkach o?wiatowych w Ko?cierzynie. S? to: 1) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1; 2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wybickiego 1; 3) Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego przy ul. Strzeleckiej 1. Zebraniu przewodniczy? Zdzis?aw Brzezi?ski, ktry by? te? protokolantem. Komisj? skrutacyjn? tworzyli Andrzej Podczaski (przewodnicz?cy) oraz Mieczys?aw Bielawa i Zdz. Brzezi?ski. Przewodnicz?c? Ko?a ??czonego Nr 1, licz?cego 6 cz?onkw, zosta?a wybrana Maria Gliszczy?ska-Moroz, wiceprzewodnicz?cym - Adam Wietecha, sekretarzem - Lidia Trzebiatowska. Delegatami zostali Micha? Gurowski, Dagmara Korzeniowska i Adam Wietecha.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Wielkim Podlesiu

W czwartek, 13 lutego 2014 r. Micha? Gurowski i Zdzis?aw Brzezi?ski pomogli w przeprowadzeniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego NSZZ Solidarno?? w Zespole Szk? w Wielkim Podlesiu. Alicj? Bednarek, dotychczasow? przewodnicz?c? Ko?a wybrano na nast?pn? kadencj?. Wiceprzewodnicz?c? zosta?a Lidia Majkowska, sekretarzem Bogdana Topka, delegatami Alicja Bednarek, Jolanta Sugier i Andrzej Cybulski. Ko?o liczy 5 osb. Zebrani postawili sobie za cel pozyskanie nowych cz?onkw.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw i Rencistw NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej

W poniedzia?ek, 10 lutego 2014 r. Micha? Gurowski, szef NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej przewodniczy? zebraniu Ko?a Emerytw, ktre mia?o miejsce w lokalu NSZZ S przy ul. Traugutta 7. Spotkanie, w ktrym wzi??o udzia? 10 cz?onkw (spo?rd 18 p?ac?cych sk?adki) sprawnie prowadzi? wymieniony ju? Micha? Gurowski, protoko?owa?a El?bieta Brzezi?ska. Przewodnicz?cym Ko?a na kadencj? 2014-2018 zosta? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Na pytanie "Magazynu S", dlaczego nale?y do "Solidarno?ci" odpowiedzia?, ?e Sierpie? 1980 r. by? najpi?kniejszym okresem w jego ?yciu, cytuj?c s?owa Adama Mickiewicza, opisuj?cego w "Panu Tadeuszu" rok 1812:

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedn? tak? wiosn? mia?em w ?yciu.

Wiceprzewodnicz?cym wybrano Andrzeja Podczaskiego, a sekretarzem Danut? Snopek. W zje?dzie mi?dzyzak?adowym we?mie udzia? 10 wybranych delegatw Ko?a. Zebrani postanowili spotyka? si? regularnie w ostatni poniedzia?ek miesi?ca o godz. 16.00 w lokalu Zwi?zku. A oto daty najbli?szych spotka? w pierwszym p?roczu:

- 24 lutego 2014 r.

- 31 marca 2014 r.

- 28 kwietnia 2014 r.

- 26 maja 2014 r.

- 30 czerwca 2014 r.

Serdecznie wszystkich zapraszamyU?miech

Bal karnawa?owy

W pi?tek, 7 lutego 2014 r. relaksowali?my si? na zabawie karnawa?owej w Zaje?dzie My?liwskim "Koala" w Ma?ym Kli?czu ko?o Ko?cierzyny, w ktrej wzi??o udzia? oko?o 40 osb, w tym 8 emerytw. Uroczystego otwarcia balu dokona? nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski, ktry powita? rado?nie przyby?ych cz?onkw "Solidarno?ci" z osobami towarzysz?cymi oraz ?yczy? doskona?ej zabawy. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e najwcze?niej urodzon? uczestniczk? balu by?a pani Anna, znakomita tancerka, ktra w kwietniu 2014 r. uko?czy 78 lat. Innym godnym zauwa?enia faktem by? udzia? w naszej imprezie pani Gabrieli, ktra b?d?c od kilku lat bardzo atrakcyjn? emerytk? w styczniu 2014 r. wst?pi?a w szeregi NSZZ "Solidarno??" od razu wp?acaj?c sk?adki cz?onkowskie za ca?y rok z gry. Udana zabawa trwa?a od godz. 19.00 a? do 3.00. Uprzejmy i sprawny personel lokalu, wy?mienite dania, doskona?a muzyka oraz wspania?a atmosfera sprawi?y, ?e bal karnawa?owy w "Koali" na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Specjalne podzi?kowanie nale?y si? naszemu koledze Mieczys?awowi Bielawie za zorganizowanie tego niezapomnianego spotkania.

UWAGA! Zdj?cia z balu mo?na obejrze? klikaj?c w Menu zak?adk? Galeria (po lewej stronie)

Doroczne spotkanie Regionu Gda?skiego

W ?rod?, 5 lutego 2014 r. mia?o miejsce III ju? z kolei Spotkanie przedstawicieli organizacji zak?adowych NSZZ "Solidarno??" Regionu Gda?skiego. Micha? Gurowski i Jzef Rymsza, nasi zwi?zkowi liderzy w Ko?cierzynie pomogli licznej grupie cz?onkw NSZZ "Solidarno??" rejonu ko?cierskiego wzi?? udzia? w tej niezwykle warto?ciowej imprezie. Podsumowanie 2013 r., z udzia?em blisko tysi?ca zwi?zkowcw i zaproszonych go?ci, odby?o si? pod has?em Dialog = rozwj w Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej przy ul. O?owianka 1. Mi?? niespodziank? by? artystyczny program w wykonaniu 18 cz?onkw PFB, ktrzy zagrali po mistrzowsku najpi?kniejsze melodie, m.in. Marsz Toreadora, melodi? z filmu Doktor ?iwago z 1965 r., czy Marsz Radetzkiego skomponowany przez Johanna Straussa (ojca). Przewodnicz?ca Ko?a poinformowa?a, ?e na 120 pracownikw PFB, prawie 60 nale?y do S. Potem wyst?pili Krzysztof Do?la, Piotr Duda, Janusz ?niadek, prof. Jadwiga Staniszkis (ur. w 1942 r.). W czasie spotkania wyczuwa?o si? podnios?y nastrj Sierpnia 1980 r. Zreszt? wielu obecnych w auli dzia?aczy S bra?o aktywny udzia? w tworzeniu "S", prawie 34 lata temu, w tamtym historycznym Sierpniu 1980 r. Oczywi?cie nie brakowa?o te? m?odych. W?rd nich m.in. z Wielkiego Klincza: Adam Podolski z ul. S?onecznej i Rados?aw Zwara, naczelnik OSP w W. K., ktry odebra? nagrod? dla PSP w Ko?cierzynie za 83% uzwi?zkowienia. Rewelacj? okaza? si? recital Jana Pietrzaka (ur. w 1937 r., ma wi?c 77 lat) na przemian bardzo satyryczno-humorystyczny i patriotyczny, momentami bardzo wzruszaj?cy. Na zako?czenie wraz z autorem na stoj?co od?piewali?my znan? od 1976 r. pie?? ?eby Polska by?a Polsk?, (tekst Jan Pietrzak, muzyka W?odzimierz Korcz). To niezapomniane prze?ycie.

Wybory zwi?zkowe w ko?ach NSZZ "Solidarno??"

Kadencja 2010-2014 powoli przechodzi do historii. W rejonie ko?cierskim od kilku tygodni odbywaj? si? zebrania sprawozdawczo-wyborcze komisji k? NSZZ "Solidarno??". W niektrych placwkach ju? wybrano komisje na now? kadencj? 2014-2018.

W Zespole Szk? Publicznych Nr 1 w Ko?cierzynie przy ul.Marii Sk?odowskiej-Curie 19 przewodnicz?cym najliczniejszej organizacji zosta? ponownie wybrany Mieczys?aw Bielawa, ktry od d?u?szego czasu niezwykle skutecznie powi?ksza szeregi Zwi?zku. Kierowane przez niego Ko?o zrzesza a? 24 pracownikw personelu administracji i obs?ugi, co jest ewenementem na skal? Regionu Gda?skiego.

W czwartek, 6 lutego 2014 r. w biurze "S" przy ul. Traugutta 7 odby?o si? zebranie sprawozdawczo wyborcze nauczycieli z Ko?a ZSP Nr 1, do ktrego nale?y 6 cz?onkw. Tutaj rwnie? po raz kolejny zosta? wybrany dotychczasowy przewodnicz?cy komisji ko?a Andrzej Stoppa.

Dzi?kujemy pani Marii Stoltmann

Z ko?cem stycznia 2014 r. odesz?a od nas do innej pracy Maria Stoltmann. Pani Maria prowadzi?a sekretariat biura NSZZ "Solidarno??" przy ul. Traugutta 7. Nale?y podkre?li?, ?e swoje obowi?zki w tym zakresie wykonywa?a sumiennie, kompetentnie i profesjonalnie. Potrafi?a za?atwi? pozytywnie ka?d?, nawet najtrudniejsz? spraw? zarwno pod wzgl?dem formalnym jak i merytorycznym. Promieniowa?a zawsze ?yczliwym i przyjaznym u?miechem. Pani Marii sk?adamy serdeczne podzi?kowanie za jej ofiarn? i wzorow? prac?. Mamy nadziej?, ?e w razie potrzeby nadal b?dziemy mogli korzysta? z jej fachowego doradztwa.

Wydarzenia z ostatnich miesi?cy roku 2013.

Drukuj

Paczki ?wi?teczne

Zgodnie z tradycj? w grudniu 2013 r. trwa?a akcja PACZKA ?WI?TECZNA dla ka?dego cz?onka NSZZ "Solidarno??". Nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski za?atwi? optymaln? ofert? od zaufanego dostawcy i osobi?cie zaj?? si? dystrybucj? paczek w Ko?cierzynie i w terenie. W tych czynno?ciach ca?y czas aktywnie pomaga?a Maria Stoltmann. Natomiast wiceprzewodnicz?cy Zdzis?aw Brzezi?ski dostarczy? paczki do placwek o?wiatowych w Wielkim Kli?czu, Wielkim Podlesiu i Grabowie Ko?cierskim oraz niektrym emerytom. Wi?kszo?? seniorw odebra?a paczki osobi?cie w biurze Zwi?zku przy ul. Traugutta 7. Akcj? zako?czono przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

Posiedzenie plenarne Komisji Zak?adowej NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Ko?cierzynie

W ?rod?, 27 listopada 2013 r. w siedzibie NSZZ "S" odby?o si? zwo?ane przez Micha?a Gurowskiego posiedzenie KZ NSZZ "S" z udzia?em przewodnicz?cych poszczeglnych k? z Ko?cierzyny i rejonu ko?cierskiego.

Podj?to kilka decyzji zwi?zkowych, m.in. dotycz?cych przygotowania paczek ?wi?tecznych i zabawy karnawa?owej oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Wst?pnie ustalono miejsca i terminy:

- zabawa karnawa?owa w pi?tek, 7 lutego 2014 r., Zajazd My?liwski Koala w Ma?ym Kli?czu ko?o Ko?cierzyny;

- teoretycznie wybory w ko?ach dzia?aj?cych na terenie placwek o?wiatowych mog? trwa? do marca 2014 r., ale kierownictwo KM zach?ca do jak najszybszego przeprowadzenia zebra? sprawozdawczo-wyborczych;

- walne zebranie delegatw w czwartek, 6 marca 2014 r., godz. 17.00. Sala im. L. Szopi?skiego przy Urz?dzie Miasta w Ko?cierzynie

Zmiana w?a?ciciela budynku przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie

Od wtorku, 1 pa?dziernika 2013 r. budynek przy ul. Traugutta 7 przej??o Ko?cierskie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp?ka z o.o. przy ul. 8-go Marca 41 w Ko?cierzynie. Sta?o si? tak po przekazaniu obiektu przez Starostwo Powiatowe Miastu Ko?cierzyna, ktre jest jedynym udzia?owcem Sp?ki KTBS. Na razie nic si? nie zmieni?o. Op?acamy czynsz w dotychczasowej wysoko?ci. Mamy nadziej?, ?e nadal b?dziemy mogli spokojnie korzysta? bez ?adnych zawirowa? z naszego biura w gmachu przy ul. Traugutta 7 w centrum miasta.

Manifestacja w Warszawie

Z Regionu Gda?skiego w manifestacji w Warszawie w sobot?, 14 wrze?nia 2013 r. wzi?li udzia? nast?puj?cy pracownicy O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej:

Micha? Gurowski (przewodnicz?cy),

1) Mieczys?aw Bielawa (wiceprzewodnicz?cy),

2) Zofia Redzimska,

3) Wies?awa Machola.

Troje delegatw to pracownicy Zespo?u Szk? Publicznych nr 1 (dawna Szko?a Podstawowa nr 6) przy ul. M. C. Sk?odowskiej 19 w Ko?cierzynie. Warto przypomnie?, ?e Mieczys?aw Bielawa umie skutecznie zach?ca? do wst?powania w szeregi naszego Zwi?zku. Jego zas?ug? jest fakt, ?e to w?a?nie przy Z.S.P. Nr 1 dzia?a najliczniejsze ko?o NSZZ S skupiaj?ce pracownikw administracji i obs?ugi, ktre liczy a? 20 cz?onkw i nale?y do najwi?kszych w wojewdztwie pomorskim. Ma wi?c racj? kol. Mieczys?aw, kiedy podkre?la, ?e osoby z ko?a, ktrego jest przewodnicz?cym uratowa?y honor ko?cierskiej o?wiaty bior?c udzia? w manifestacji w Warszawie.