Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_counterDzisiaj31
mod_vvisit_counterWczoraj85
mod_vvisit_counterTen tydzień116
mod_vvisit_counterPoprzedni tydzień2236
mod_vvisit_counterTen miesiąc3117
mod_vvisit_counterPoprzedni miesiąc653
mod_vvisit_counterWszystkie242503

Pierwsze dwa miesi?ce (stycze? - luty) 2014 roku

Drukuj

Zapraszamy na walne zebranie delegatw!

UWAGA! Przypominamy o walnym zebraniu delegatw, ktre odb?dzie si? w czwartek, 6 marca 2014 r., o godz. 17.00 w Sali im. L. Szopi?skiego przy Urz?dzie Miasta w Ko?cierzynie. Pami?tajmy, ?e obecno?? na tym zebraniu jest bardzo WA?NA i dlatego OBOWI?ZKOWA. Wszystkich serdecznie zapraszamy! U?miech Do zobaczenia!

Zebranie Ko?a ??czonego Nr 1

W czwartek, 27 lutego 2014 r. Micha? Gurowski zorganizowa? zebranie Ko?a ??czonego Nr 1. W sk?ad Ko?a wchodz? cz?onkowie NSZZ "Solidarno??" rozproszeni w trzech placwkach o?wiatowych w Ko?cierzynie. S? to: 1) Specjalny O?rodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy przy ul. S?onecznej 1; 2) Powiatowy Zesp? Szk? Nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Wybickiego 1; 3) Szko?a Podstawowa nr 2 im. ks. dra Leona Heykego przy ul. Strzeleckiej 1. Zebraniu przewodniczy? Zdzis?aw Brzezi?ski, ktry by? te? protokolantem. Komisj? skrutacyjn? tworzyli Andrzej Podczaski (przewodnicz?cy) oraz Mieczys?aw Bielawa i Zdz. Brzezi?ski. Przewodnicz?c? Ko?a ??czonego Nr 1, licz?cego 6 cz?onkw, zosta?a wybrana Maria Gliszczy?ska-Moroz, wiceprzewodnicz?cym - Adam Wietecha, sekretarzem - Lidia Trzebiatowska. Delegatami zostali Micha? Gurowski, Dagmara Korzeniowska i Adam Wietecha.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Wielkim Podlesiu

W czwartek, 13 lutego 2014 r. Micha? Gurowski i Zdzis?aw Brzezi?ski pomogli w przeprowadzeniu zebrania sprawozdawczo-wyborczego NSZZ Solidarno?? w Zespole Szk? w Wielkim Podlesiu. Alicj? Bednarek, dotychczasow? przewodnicz?c? Ko?a wybrano na nast?pn? kadencj?. Wiceprzewodnicz?c? zosta?a Lidia Majkowska, sekretarzem Bogdana Topka, delegatami Alicja Bednarek, Jolanta Sugier i Andrzej Cybulski. Ko?o liczy 5 osb. Zebrani postawili sobie za cel pozyskanie nowych cz?onkw.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Ko?a Emerytw i Rencistw NSZZ Solidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej

W poniedzia?ek, 10 lutego 2014 r. Micha? Gurowski, szef NSZZ "Solidarno??" Pracownikw O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej przewodniczy? zebraniu Ko?a Emerytw, ktre mia?o miejsce w lokalu NSZZ S przy ul. Traugutta 7. Spotkanie, w ktrym wzi??o udzia? 10 cz?onkw (spo?rd 18 p?ac?cych sk?adki) sprawnie prowadzi? wymieniony ju? Micha? Gurowski, protoko?owa?a El?bieta Brzezi?ska. Przewodnicz?cym Ko?a na kadencj? 2014-2018 zosta? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Na pytanie "Magazynu S", dlaczego nale?y do "Solidarno?ci" odpowiedzia?, ?e Sierpie? 1980 r. by? najpi?kniejszym okresem w jego ?yciu, cytuj?c s?owa Adama Mickiewicza, opisuj?cego w "Panu Tadeuszu" rok 1812:

Urodzony w niewoli, okuty w powiciu,

Ja tylko jedn? tak? wiosn? mia?em w ?yciu.

Wiceprzewodnicz?cym wybrano Andrzeja Podczaskiego, a sekretarzem Danut? Snopek. W zje?dzie mi?dzyzak?adowym we?mie udzia? 10 wybranych delegatw Ko?a. Zebrani postanowili spotyka? si? regularnie w ostatni poniedzia?ek miesi?ca o godz. 16.00 w lokalu Zwi?zku. A oto daty najbli?szych spotka? w pierwszym p?roczu:

- 24 lutego 2014 r.

- 31 marca 2014 r.

- 28 kwietnia 2014 r.

- 26 maja 2014 r.

- 30 czerwca 2014 r.

Serdecznie wszystkich zapraszamyU?miech

Bal karnawa?owy

W pi?tek, 7 lutego 2014 r. relaksowali?my si? na zabawie karnawa?owej w Zaje?dzie My?liwskim "Koala" w Ma?ym Kli?czu ko?o Ko?cierzyny, w ktrej wzi??o udzia? oko?o 40 osb, w tym 8 emerytw. Uroczystego otwarcia balu dokona? nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski, ktry powita? rado?nie przyby?ych cz?onkw "Solidarno?ci" z osobami towarzysz?cymi oraz ?yczy? doskona?ej zabawy. Na uwag? zas?uguje fakt, ?e najwcze?niej urodzon? uczestniczk? balu by?a pani Anna, znakomita tancerka, ktra w kwietniu 2014 r. uko?czy 78 lat. Innym godnym zauwa?enia faktem by? udzia? w naszej imprezie pani Gabrieli, ktra b?d?c od kilku lat bardzo atrakcyjn? emerytk? w styczniu 2014 r. wst?pi?a w szeregi NSZZ "Solidarno??" od razu wp?acaj?c sk?adki cz?onkowskie za ca?y rok z gry. Udana zabawa trwa?a od godz. 19.00 a? do 3.00. Uprzejmy i sprawny personel lokalu, wy?mienite dania, doskona?a muzyka oraz wspania?a atmosfera sprawi?y, ?e bal karnawa?owy w "Koali" na d?ugo pozostanie w naszej pami?ci. Specjalne podzi?kowanie nale?y si? naszemu koledze Mieczys?awowi Bielawie za zorganizowanie tego niezapomnianego spotkania.

UWAGA! Zdj?cia z balu mo?na obejrze? klikaj?c w Menu zak?adk? Galeria (po lewej stronie)

Doroczne spotkanie Regionu Gda?skiego

W ?rod?, 5 lutego 2014 r. mia?o miejsce III ju? z kolei Spotkanie przedstawicieli organizacji zak?adowych NSZZ "Solidarno??" Regionu Gda?skiego. Micha? Gurowski i Jzef Rymsza, nasi zwi?zkowi liderzy w Ko?cierzynie pomogli licznej grupie cz?onkw NSZZ "Solidarno??" rejonu ko?cierskiego wzi?? udzia? w tej niezwykle warto?ciowej imprezie. Podsumowanie 2013 r., z udzia?em blisko tysi?ca zwi?zkowcw i zaproszonych go?ci, odby?o si? pod has?em Dialog = rozwj w Polskiej Filharmonii Ba?tyckiej przy ul. O?owianka 1. Mi?? niespodziank? by? artystyczny program w wykonaniu 18 cz?onkw PFB, ktrzy zagrali po mistrzowsku najpi?kniejsze melodie, m.in. Marsz Toreadora, melodi? z filmu Doktor ?iwago z 1965 r., czy Marsz Radetzkiego skomponowany przez Johanna Straussa (ojca). Przewodnicz?ca Ko?a poinformowa?a, ?e na 120 pracownikw PFB, prawie 60 nale?y do S. Potem wyst?pili Krzysztof Do?la, Piotr Duda, Janusz ?niadek, prof. Jadwiga Staniszkis (ur. w 1942 r.). W czasie spotkania wyczuwa?o si? podnios?y nastrj Sierpnia 1980 r. Zreszt? wielu obecnych w auli dzia?aczy S bra?o aktywny udzia? w tworzeniu "S", prawie 34 lata temu, w tamtym historycznym Sierpniu 1980 r. Oczywi?cie nie brakowa?o te? m?odych. W?rd nich m.in. z Wielkiego Klincza: Adam Podolski z ul. S?onecznej i Rados?aw Zwara, naczelnik OSP w W. K., ktry odebra? nagrod? dla PSP w Ko?cierzynie za 83% uzwi?zkowienia. Rewelacj? okaza? si? recital Jana Pietrzaka (ur. w 1937 r., ma wi?c 77 lat) na przemian bardzo satyryczno-humorystyczny i patriotyczny, momentami bardzo wzruszaj?cy. Na zako?czenie wraz z autorem na stoj?co od?piewali?my znan? od 1976 r. pie?? ?eby Polska by?a Polsk?, (tekst Jan Pietrzak, muzyka W?odzimierz Korcz). To niezapomniane prze?ycie.

Wybory zwi?zkowe w ko?ach NSZZ "Solidarno??"

Kadencja 2010-2014 powoli przechodzi do historii. W rejonie ko?cierskim od kilku tygodni odbywaj? si? zebrania sprawozdawczo-wyborcze komisji k? NSZZ "Solidarno??". W niektrych placwkach ju? wybrano komisje na now? kadencj? 2014-2018.

W Zespole Szk? Publicznych Nr 1 w Ko?cierzynie przy ul.Marii Sk?odowskiej-Curie 19 przewodnicz?cym najliczniejszej organizacji zosta? ponownie wybrany Mieczys?aw Bielawa, ktry od d?u?szego czasu niezwykle skutecznie powi?ksza szeregi Zwi?zku. Kierowane przez niego Ko?o zrzesza a? 24 pracownikw personelu administracji i obs?ugi, co jest ewenementem na skal? Regionu Gda?skiego.

W czwartek, 6 lutego 2014 r. w biurze "S" przy ul. Traugutta 7 odby?o si? zebranie sprawozdawczo wyborcze nauczycieli z Ko?a ZSP Nr 1, do ktrego nale?y 6 cz?onkw. Tutaj rwnie? po raz kolejny zosta? wybrany dotychczasowy przewodnicz?cy komisji ko?a Andrzej Stoppa.

Dzi?kujemy pani Marii Stoltmann

Z ko?cem stycznia 2014 r. odesz?a od nas do innej pracy Maria Stoltmann. Pani Maria prowadzi?a sekretariat biura NSZZ "Solidarno??" przy ul. Traugutta 7. Nale?y podkre?li?, ?e swoje obowi?zki w tym zakresie wykonywa?a sumiennie, kompetentnie i profesjonalnie. Potrafi?a za?atwi? pozytywnie ka?d?, nawet najtrudniejsz? spraw? zarwno pod wzgl?dem formalnym jak i merytorycznym. Promieniowa?a zawsze ?yczliwym i przyjaznym u?miechem. Pani Marii sk?adamy serdeczne podzi?kowanie za jej ofiarn? i wzorow? prac?. Mamy nadziej?, ?e w razie potrzeby nadal b?dziemy mogli korzysta? z jej fachowego doradztwa.

Wydarzenia z ostatnich miesi?cy roku 2013.

Drukuj

Paczki ?wi?teczne

Zgodnie z tradycj? w grudniu 2013 r. trwa?a akcja PACZKA ?WI?TECZNA dla ka?dego cz?onka NSZZ "Solidarno??". Nasz przewodnicz?cy Micha? Gurowski za?atwi? optymaln? ofert? od zaufanego dostawcy i osobi?cie zaj?? si? dystrybucj? paczek w Ko?cierzynie i w terenie. W tych czynno?ciach ca?y czas aktywnie pomaga?a Maria Stoltmann. Natomiast wiceprzewodnicz?cy Zdzis?aw Brzezi?ski dostarczy? paczki do placwek o?wiatowych w Wielkim Kli?czu, Wielkim Podlesiu i Grabowie Ko?cierskim oraz niektrym emerytom. Wi?kszo?? seniorw odebra?a paczki osobi?cie w biurze Zwi?zku przy ul. Traugutta 7. Akcj? zako?czono przed ?wi?tami Bo?ego Narodzenia.

Posiedzenie plenarne Komisji Zak?adowej NSZZSolidarno?? Pracownikw O?wiaty i Wychowania w Ko?cierzynie

W ?rod?, 27 listopada 2013 r. w siedzibie NSZZ "S" odby?o si? zwo?ane przez Micha?a Gurowskiego posiedzenie KZ NSZZ "S" z udzia?em przewodnicz?cych poszczeglnych k? z Ko?cierzyny i rejonu ko?cierskiego.

Podj?to kilka decyzji zwi?zkowych, m.in. dotycz?cych przygotowania paczek ?wi?tecznych i zabawy karnawa?owej oraz kampanii sprawozdawczo-wyborczej. Wst?pnie ustalono miejsca i terminy:

- zabawa karnawa?owa w pi?tek, 7 lutego 2014 r., Zajazd My?liwski Koala w Ma?ym Kli?czu ko?o Ko?cierzyny;

- teoretycznie wybory w ko?ach dzia?aj?cych na terenie placwek o?wiatowych mog? trwa? do marca 2014 r., ale kierownictwo KM zach?ca do jak najszybszego przeprowadzenia zebra? sprawozdawczo-wyborczych;

- walne zebranie delegatw w czwartek, 6 marca 2014 r., godz. 17.00. Sala im. L. Szopi?skiego przy Urz?dzie Miasta w Ko?cierzynie

Zmiana w?a?ciciela budynku przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie

Od wtorku, 1 pa?dziernika 2013 r. budynek przy ul. Traugutta 7 przej??o Ko?cierskie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp?ka z o.o. przy ul. 8-go Marca 41 w Ko?cierzynie. Sta?o si? tak po przekazaniu obiektu przez Starostwo Powiatowe Miastu Ko?cierzyna, ktre jest jedynym udzia?owcem Sp?ki KTBS. Na razie nic si? nie zmieni?o. Op?acamy czynsz w dotychczasowej wysoko?ci. Mamy nadziej?, ?e nadal b?dziemy mogli spokojnie korzysta? bez ?adnych zawirowa? z naszego biura w gmachu przy ul. Traugutta 7 w centrum miasta.

Manifestacja w Warszawie

Z Regionu Gda?skiego w manifestacji w Warszawie w sobot?, 14 wrze?nia 2013 r. wzi?li udzia? nast?puj?cy pracownicy O?wiaty i Wychowania Ziemi Ko?cierskiej:

Micha? Gurowski (przewodnicz?cy),

1) Mieczys?aw Bielawa (wiceprzewodnicz?cy),

2) Zofia Redzimska,

3) Wies?awa Machola.

Troje delegatw to pracownicy Zespo?u Szk? Publicznych nr 1 (dawna Szko?a Podstawowa nr 6) przy ul. M. C. Sk?odowskiej 19 w Ko?cierzynie. Warto przypomnie?, ?e Mieczys?aw Bielawa umie skutecznie zach?ca? do wst?powania w szeregi naszego Zwi?zku. Jego zas?ug? jest fakt, ?e to w?a?nie przy Z.S.P. Nr 1 dzia?a najliczniejsze ko?o NSZZ S skupiaj?ce pracownikw administracji i obs?ugi, ktre liczy a? 20 cz?onkw i nale?y do najwi?kszych w wojewdztwie pomorskim. Ma wi?c racj? kol. Mieczys?aw, kiedy podkre?la, ?e osoby z ko?a, ktrego jest przewodnicz?cym uratowa?y honor ko?cierskiej o?wiaty bior?c udzia? w manifestacji w Warszawie.

Drukuj

W sobot?, 19 pa?dziernika 2013 r. pan Piotr szkoli? nas w zakresie prowadzenia i aktualizowania strony internetowej www.solidarnoscoswiatakna.pl Szkolenie mia?o miejsce w biurze NSZZ "S" przy ul. Traugutta 7 w Ko?cierzynie. W treningu wzi?li udzia? Micha? Gurowski (przewodnicz?cy) i Zdzis?aw Brzezi?ski (wiceprzewodnicz?cy). O skuteczno?ci wskazwek trenera ?wiadczy zamieszczenie przez uczestnikw szkolenia na naszej stronie niniejszej notatki i zdj?cia.

Zbigniew Stencel, wicestarosta ko?cierski, sk?ada ?yczenia nauczycielom

Zbigniew Stencel, wicestarosta ko?cierski, sk?ada ?yczenia nauczycielom i pracownikom o?wiaty.

Wycieczka do Ko?orzegu i Dobrzycy

Drukuj

W sobot?, 21 wrze?nia 2013 r. odby?a si? jednodniowa wycieczka autokarowa z Ko?cierzyny do Ko?obrzegu i Dobrzycy. Uczestnicy zwiedzili zabytkowe centrum Ko?obrzegu, zobaczyli m.in. pomnik Marsza?ka Jzefa Pi?sudskiego, Stare Miasto z Bazylik?NMP i pobli?e Ratusza z kul? ziemsk? w ?o?ysku wodnym. O historii i zabytkach miasta opowiedzia? Zdzis?aw Jan Brzezi?ski. Potem udali si? w 40 minutowy rejs statkiem Viking po morzu Ba?tyckim. Po rejsie w czasie wolnym relaksowali si? w lokalach ko?o latarni morskich. Po po?udniu zjedli smaczny obiad w Barze ALKA przy wyje?dzie z miasta. P?niej pod kierunkiem przewodniczki zachwycali si? Ogrodami Tematycznymi Hortulus w Dobrzycy. Sprzyja?a dobra, cz??ciowo s?oneczna pogoda. Do Ko?cierzyny wrcili zadowoleni o godz. 20.30. W wycieczce wzi??y udzia? 43 osoby, w tym 28 cz?onkw Zwi?zku i 15 sympatykw (w?rd nich 7 dzieci). Imprez? wyjazdow? przy wsparciu przewodnicz?cego Micha?a Gurowskiego zorganizowa? wiceprzewodnicz?cy Zdz. J. Brzezi?ski posiadaj?cy uprawnienia pilota wycieczek.

PS. Zdj?cia zwi?zane z tras? wycieczki mo?na obejrze? w Galerii.

APEL: Emeryckie sk?adki dla NSZZ Solidarno??

Drukuj

Szanowni Pa?stwo Emeryci!

Zwracamy si? do Was z propozycj? rozwa?enia mo?liwo?ci uiszczania sk?adek z tytu?u przynale?no?ci do NSZZ Solidarno??. Cz??? z Pa?stwa emeryckie sk?adki cz?onkowskie op?aca systematycznie w gotwce lub przelewem, za co bardzo dzi?kujemy. Zach?camy, aby w miar? mo?liwo?ci wszyscy emeryci op?acali sk?adki zwi?zkowe. Nasza Solidarno?? dzia?a i utrzymuje si? tylko ze sk?adek cz?onkowskich. Jednocze?nie informujemy, ?e od maja 2013 r. korzystamy z us?ug Banku BG? (Banku Gospodarki ?ywno?ciowej S.A.), Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81.

Obecny Nr rachunku: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Jak wiadomo wysoko?? sk?adki jest okre?lana uchwa?? finansow? podejmowan? przez Krajowy Zjazd Delegatw i wynosi 0,82% kwoty wynagrodzenia pracuj?cego cz?onka Zwi?zku. Dla rencistw i emerytw sk?adka miesi?czna jest ustalona w wysoko?ci 0,5% renty lub emerytury.

Osobom, ktre jeszcze nie uiszczaj? tych sk?adek proponujemy, aby minimaln? kwot? stanowi?o 5 z? (s?ownie: pi?? z?otych) miesi?cznie.

Obecnie wygodniej i bezpieczniej jest uiszcza? sk?adki bezpo?rednim przelewem z w?asnego konta na konto Zwi?zku. Najlepiej ustanowi? tzw. zlecenie sta?e. S? dwa sposoby, aby takie zlecenie zacz??o funkcjonowa?. Pierwszy sposb to po prostu tradycyjna wizyta fizyczna w swoim macierzystym oddziale bankowym i z?o?enie dyspozycji zlecenia sta?ego u konsultanta (doradcy) w okienku. Drugi sposb nie wymaga wizyty w banku zlecenie sta?e mo?na ustanowi? przez Internet na swoim komputerze (laptopie) u siebie w domu pod warunkiem posiadania internetowego konta bankowego.

Banki pobieraj? niewielkie op?aty za funkcjonowanie zlecenia sta?ego. Przyk?adowo Bank Millennium [http://www.bankmillennium.pl] pobiera op?at? w wysoko?ci 0,50 z? za ka?dy przelew internetowy z tytu?u realizacji zlecenia sta?ego. Niektre internetowe oddzia?y bankowe nie pobieraj? ?adnych op?at. Wygoda polega na tym, ?e nie musimy pami?ta? o przelewach bank wykonuje t? czynno?? automatycznie w ustalonym przez nas terminie (np. ka?dego 10-go dnia miesi?ca) i przez ustalony okres, np. przez kilka lat. Istnieje mo?liwo?? zminimalizowania kosztw op?at. P?atno?? mo?na ustali? raz na kwarta?. Przyk?adowo przy sk?adce 5 z? kwartalne przelewy w wysoko?ci 15 z? od emeryta kosztuj? rocznie: 4 kwarta?y X 0,50 z? = 2 z?. W sytuacji, je?li oboje ma??onkowie (emeryci) op?acaj? sk?adki to op?ata roczna wynosi te? tylko 2 z? dla dwojga osb.

Podajemy przyk?adowe zredagowanie zlecenia sta?ego:

Z rachunku: 12 3456 7891 2345 6789 1234 5678 (konto fikcyjne)
Na rachunek: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330 (obecne konto KM POiWZK)
Data nast?pnej p?atno?ci: 2013-10-30. Data zako?czenia zlecenia: 2018-10-30
Cz?stotliwo?? co 3 miesi?ce. Kwota: 15,00 PLN
Tytu? przelewu: emerycka sk?adka miesi?czna cz?onka NSZZ S p?atna kwartalnie. P?aci: Ewa Kowalska, ul. Rajska 1,
83-400 Ko?cierzyna (lub SK?ADKA EMERYCKA)
Odbiorca: NSZZ Solidarno?? KM Pracownikw O?wiaty
Adres odbiorcy (ulica): ul. Traugutta 7, 83-400 Ko?cierzyna
Nazwa banku: Bank Gospodarki ?ywno?ciowej S.A., Oddzia? w Ko?cierzynie, Rynek 20, tel. (58) 694-40-81
Na rachunek: 53 2030 0045 1110 0000 0266 7330

Mamy nadziej?, ?e zechcecie Pa?stwo rozwa?y? do??czenie do grona emerytw uiszczaj?cych sk?adki zwi?zkowe. W razie potrzeby ch?tnie s?u?ymy nasz? pomoc?.


Z pozdrowieniami

Micha? Gurowski (Przewodnicz?cy KM NSZZ S POiWZK w Ko?cierzynie)
Zdzis?aw Brzezi?ski (Przewodnicz?cy Ko?a Emerytw KM NSZZ S POiWZK
w Ko?cierzynie)

Więcej…

Nowe konto bankowe

Drukuj

W maju 2013 r. z powodu wysokich op?at zamkn?li?my rachunki w PKO BP SA Oddzia? Ko?cierzyna i za?o?yli?my nowe, znacznie ta?sze konto w Banku BG?, Oddzia? Ko?cierzyna. Do operacji finansowych KM upowa?ni?a Micha?a Gurowskiego i Zdzis?awa Brzezi?skiego. Przypominamy, ?e nadal mo?na uiszcza? wszelkie wp?aty w gotwce w biurze NSZZ "S" przy ul. Traugutta 7.

Piknik Wiosenny

Drukuj

Piknik Wiosenny. Najpierw od godz. 18.00 w Garczynie trening strzelania pod kierunkiem Zygmunta Gli?skiego. Potem przejazd autokarem do O?rodka Wczasowego Kormoran w Sycowej Hucie, a tam ognisko, pieczenie kie?basek i spo?ycie z chlebem oraz barszczem. Dalsza konsumpcja wewn?trz O?rodka przy sto?ach (wy?mienity gulasz, kawa, dro?d?wka, herbata, piwo, muzyka i ta?ce). W Pikniku uczestniczy?o 35 osb, w tym 8 emerytw.

Bal Karnawa?owy

Drukuj

Bal Karnawa?owy w Zaje?dzie My?liwskim Koala w Ma?ym Klinczu zorganizowany przez Mieczys?awa Bielaw?. Wzi??y udzia? 42 osoby (cz?onkowie i sympatycy NSZZ Solidarno??) Nagrania doskona?e, dania urozmaicone i wy?mienite, obs?uga szybka i uprzejma. Zabawa by?a bardzo udana. Zadowoleni uczestnicy my?l? ju? o kolejnej imprezie.